Dell Inspiron Zino Hd (400, Late 2009) Service Manual Romanian

Inspiron Zino HD (400, Late 2009) Language

Download Dell Inspiron Zino Hd (400, Late 2009) Service Manual Romanian

Sponsored links


Download Request Is In Process

Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 - Page 1

Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 Note, aten ţ ion ă ri ş i avertismente Informa ţ iile din acest document pot fi modificate f ă r ă notificare. © 2009 Dell Inc. Toate drepturile rezervate. Este strict interzis ă reproducerea sub orice form ă a acestor materiale, f ă r ă autoriza ţ ia scris ă a Dell Inc. M ărcile comerciale utilizate în acest text: Dell , logo-ul DELL ş i Inspiron sunt m ă rci comerciale ale Dell Inc.; Microsoft , Windows , Windows Vista ş i logo-ul butonului de start Windows Vista sunt fie m ă rci comerciale, fie m ărci comerciale în..

Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 - Page 2

Înapoi la Cuprins Înainte de a începe Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 Instrumente recomandate Oprirea computerului Instruc ţ iuni de siguran ţă Acest document ofer ă proceduri privind înlă turarea ş i instalarea componentelor computerului dvs. Dac ă nu se prevede altfel, fiecare procedur ă presupune c ă sunt îndeplinite condiţ iile de mai jos: l A ţ i parcurs pa ş ii din Oprirea computerului ş i din Instruc ţ iuni de siguran ţă . l A ţ i citit informa ţ iile de siguran ţă livrate împreună cu computerul . l O component ă poate fi înlocuită s..

Oprirea computerului - Page 3

1. Asigura ţ i-v ă c ă suprafa ţ a de lucru este plan ă ş i curat ă pentru a preveni zgârierea capacului computerului. 2. Opri ţ i computerul (consulta ţ i Oprirea computerului ) ş i toate dispozitivele ata ş ate. 3. Deconecta ţ i toate cablurile de telefon sau de re ţ ea de la computer. 4. Deconecta ţ i computerul ş i toate dispozitivele ata ş ate de la prizele electrice. 5. Deconecta ţ i toate dispozitivele ata ş ate de la computer. 6. Când sistemul este deconectat, apă sa ţi continuu butonul de alimentare pentru a conecta placa de sistem la împământare. Înapoi l..

Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 - Page 4

Înapoi la Cuprins Capacul de la baz ă Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 Înl ă turarea capacului de la baz ă Înlocuirea capacului de la baz ă Înlă turarea capacului de la baz ă 1. Urma ţ i procedurile din Înainte de a începe . 2. Întoarceţ i computerul invers. 3. Sl ă bi ţ i cele dou ă ş uruburi captive care fixeaz ă capacul de la baz ă de carcas ă . 4. Ridica ţ i capacul de la baz ă de pe carcasa computerului. Înlocuirea capacului de la bază 1. Urma ţ i procedurile din Înainte de a începe . 2. Alinia ţ i orificiile pentru ş uruburi de pe cap..

Cardul wireless Mini-Card (doar pentru Inspiron 400) - Page 5

Înapoi la Cuprins Cardul wireless Mini-Card (doar pentru Inspiron 400) Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 Înl ă turarea cardului Mini - Card Înlocuirea cardului Mini - Card Dac ă , împreună cu computerul, a ţ i comandat ş i un card wireless Mini-Card, acesta este deja instalat. Computerul dvs. accept ă un semislot de card Mini-Card pentru Wireless Local Area Network (WLAN - Re ţ ea local ă wireless). Înlă turarea cardului Mini-Card 1. Urma ţ i procedurile din Înainte de a începe . 2. Înlă tura ţ i capacul superior (consulta ţ i Înl ă turarea capaculu..

Înlocuirea cardului Mini - Page 6

Înlocuirea cardului Mini -Card 1. Urma ţ i procedurile din Înainte de a începe . 2. Alinia ţ i canelura de pe cardul Mini-Card cu lamela conectorului de pe placa de sistem. 3. Introduce ţ i cardul Mini- Card la un unghi de 45 de grade în conectorul de pe placa de sistem. 4. Ap ă sa ţi în jos pe celă lalt cap ă t al cardului Mini-Card. Remonta ţ i ş urubul care fixeaz ă cardul Mini- Card în conectorul de pe placa de sistem. 5. Conecta ţ i cablurile de anten ă corespunz ă toare cardului Mini- Card pe care îl instalaţ i. Tabelul urm ă tor prezint ă codul de culori ale ca..

Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 - Page 7

Înapoi la Cuprins Bateria rotund ă Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 Înl ă turarea bateriei rotunde Înlocuirea bateriei rotunde Înlă turarea bateriei rotunde 1. Înregistraţ i toate ecranele din configurarea sistemului (consulta ţ i Utilitarul de configurare a sistemului ) astfel încât să pute ţ i restabili set ările corecte în etapa 8 . 2. Urma ţ i procedurile din Înainte de a începe . 3. Înlă tura ţ i capacul superior (consulta ţ i Înl ă turarea capacului superior ). 4. Înlă tura ţ i suportul superior (consulta ţ i Înl ă turarea suportului ..

ii optice - Page 8

4. Remonta ţ i unitatea optic ă (consulta ţ i Înlocuirea unit ăţ ii optice ). 5. Remonta ţ i suportul superior (consulta ţ i Înlocuirea suportului superior ). 6. Remonta ţ i capacul superior (consulta ţ i Înlocuirea capacului superior ). 7. Conecta ţ i computerul ş i dispozitivele la prize electrice ş i porni ţ i-le. 8. Accesa ţ i configurarea sistemului (consulta ţ i Utilitarul de configurare a sistemului ) ş i restabili ţ i set ă rile pe care le-a ţi înregistrat în etapa 1 . Înapoi la Cuprins ATEN Ţ IONARE: Înainte de a porni computerul, remontaţ i toate ş uru..

Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 - Page 9

Înapoi la Cuprins Placa grafic ă (doar pentru Inspiron 400) Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 Înl ă turarea pl ă cii grafice Înlocuirea pl ă cii grafice Înlă turarea pl ă cii grafice 1. Urma ţ i procedurile din Înainte de a începe . 2. Înlă tura ţ i capacul de la baz ă (consulta ţ i Înl ă turarea capacului de la baz ă ). 3. Înlă tura ţ i radiatorul pl ă cii grafice (consulta ţ i Înl ă turarea radiatorului pl ă cii grafice ). 4. Scoate ţ i cele dou ă ş uruburi care fixeaz ă placa grafic ă pe placa de sistem. 5. Înlă tura ţ i placa grafi..

Înapoi la Cuprins - Page 10

7. Conecta ţ i computerul ş i toate dispozitivele ata ş ate la prizele electrice ş i porni ţ i-le. Înapoi la Cuprins ATEN Ţ IONARE: Înainte de a porni computerul, remontaţ i toate ş uruburile ş i asigura ţ i-v ă c ă nu r ămâne niciun ş urub r ă t ăcit în interiorul computerului. În caz contrar, computerul se poate deteriora.

..

Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 - Page 11

Înapoi la Cuprins Ventilatorul pl ă cii grafice (doar pentru Inspiron 400) Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 Înl ă turarea ventilatorului pl ă cii grafice Înlocuirea ventilatorului pl ă cii grafice Înlă turarea ventilatorului pl ă cii grafice 1. Urma ţ i procedurile din Înainte de a începe . 2. Înlă tura ţ i capacul de la baz ă (consulta ţ i Înl ă turarea capacului de la baz ă ). 3. Înlă tura ţ i radiatorul pl ă cii grafice (consulta ţ i Înl ă turarea radiatorului pl ă cii grafice ). 4. Scoate ţ i cele dou ă ş uruburi care fixeaz ă ventila..

Înapoi la Cuprins - Page 12

Înapoi la Cuprins

..

Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 - Page 13

Înapoi la Cuprins Radiatorul pl ă cii grafice (doar pentru Inspiron 400) Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 Înl ă turarea radiatorului pl ă cii grafice Înlocuirea radiatorului pl ă cii grafice Înlă turarea radiatorului pl ă cii grafice 1. Urma ţ i procedurile din Înainte de a începe . 2. Înlă tura ţ i capacul de la baz ă (consulta ţ i Înl ă turarea capacului de la baz ă ). 3. Succesiv (în ordinea indicată pe radiatorul pl ă cii grafice), sl ă bi ţ i cele patru ş uruburi captive care fixeaz ă radiatorul procesorului pe placa de sistem. 4. Ridica ..

Înapoi la Cuprins - Page 14

4. Conecta ţ i computerul ş i toate dispozitivele ata ş ate la prizele electrice ş i porni ţ i-le. Înapoi la Cuprins

..

Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 - Page 15

Înapoi la Cuprins Unitatea de hard disk Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 Înl ă turarea unit ăţ ii de hard disk Înlocuirea unit ăţ ii de hard disk Înlă turarea unit ăţ ii de hard disk 1. Urma ţ i procedurile din Înainte de a începe . 2. Înlă tura ţ i capacul superior (consulta ţ i Înl ă turarea capacului superior ). 3. Înlă tura ţ i suportul superior (consulta ţ i Înl ă turarea suportului superior ). 4. Înlă tura ţ i unitatea optic ă (consulta ţ i Înl ă turarea unit ăţ ii optice ). 5. Înlă tura ţ i compartimentul de unitate (consulta..

Ghidul de configurare - Page 16

Înlocuirea unităţ ii de hard disk 1. Urma ţ i procedurile din Înainte de a începe . 2. Scoate ţ i noua unitate de hard disk din ambalaj. P ă stra ţ i ambalajul original pentru stocarea sau expedierea unit ăţ ii de hard disk. 3. Alinia ţ i orificiile pentru ş uruburi de pe compartimentul unit ăţ ii de hard disk cu cele de pe unitatea de hard disk. 4. Remonta ţ i cele patru ş uruburi care fixeaz ă unitatea de hard disk în compartimentul pentru unitate. 5. Remonta ţ i compartimentul de unitate (consulta ţ i Înlocuirea compartimentului de unitate ). 6. Remonta ţ i unitate..

Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 - Page 17

Înapoi la Cuprins Compartiment unitate Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 Înl ă turarea compartimentului de unitate Înlocuirea compartimentului de unitate Înlă turarea compartimentului de unitate 1. Urma ţ i procedurile din Înainte de a începe . 2. Înlă tura ţ i capacul superior (consulta ţ i Înl ă turarea capacului superior ). 3. Înlă tura ţ i suportul superior (consulta ţ i Înl ă turarea suportului superior ). 4. Înlă tura ţ i unitatea optic ă (consulta ţ i Înl ă turarea unit ăţ ii optice ). 5. Scoate ţ i ş urubul care fixeaz ă suportul b..

ii optice - Page 18

3. Alinia ţ i lamelele de pe compartimentul de unitate cu sloturile de pe carcas ă Glisa ţ i compartimentul de unitate pentru a-i alinia orificiile de ş uruburi cu cele de pe placa de sistem. 4. Remonta ţ i cele dou ă ş uruburi care fixeaz ă compartimentul de unitate pe placa de sistem. 5. Remonta ţ i ş urubul care fixeaz ă suportul butonului de alimentare pe compartimentul de unitate (consulta ţ i Înlocuirea suportului butonului de alimentare ). 6. Remonta ţ i unitatea optic ă (consulta ţ i Înlocuirea unit ăţ ii optice ). 7. Remonta ţ i suportul superior (consulta ţ i ..

Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 - Page 19

Înapoi la Cuprins Radiatorul procesorului (doar pentru Inspiron 400) Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 Înl ă turarea radiatorului de procesor Înlocuirea radiatorului de procesor Înlă turarea radiatorului de procesor 1. Urma ţ i procedurile din Înainte de a începe . 2. Înlă tura ţ i capacul superior (consulta ţ i Înl ă turarea capacului superior ). 3. Înlă tura ţ i suportul superior (consulta ţ i Înl ă turarea suportului superior ). 4. Înlă tura ţ i unitatea optic ă (consulta ţ i Înl ă turarea unit ăţ ii optice ). 5. Înlă tura ţ i compartim..

Înlocuirea radiatorului de procesor - Page 20

Înlocuirea radiatorului de procesor 1. Urma ţ i procedurile din Înainte de a începe . 2. Cur ăţ a ţ i pasta termic ă din partea inferioar ă a radiatorului. 3. Aplica ţ i pasta termic ă nou ă pe partea superioar ă a procesorului. 4. Alinia ţ i cele patru ş uruburi captive de pe radiatorul procesorului cu orificiile pentru ş uruburi de pe placa de sistem ş i fixa ţ i şuruburile în ordine inversă . 5. Remonta ţ i compartimentul de unitate (consulta ţ i Înlocuirea compartimentului de unitate ). 6. Remonta ţ i unitatea optic ă (consulta ţ i Înlocuirea unit ăţ ii opt..

Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 - Page 21

Înapoi la Cuprins Suportul I/O Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 Înl ă turarea suportului I/O Înlocuirea suportului I/O Înlă turarea suportului I/O 1. Urma ţ i procedurile din Înainte de a începe . 2. Înlă tura ţ i capacul superior (consulta ţ i Înl ă turarea capacului superior ). 3. Înlă tura ţ i suportul superior (consulta ţ i Înl ă turarea suportului superior ). 4. Înlă tura ţ i cadrul I/O (consulta ţ i Înl ă turarea cadrului I/O ). 5. Înlă tura ţ i ventilatorul carcasei (consulta ţ i Înl ă turarea ventilatorului de carcas ă ). 6. Util..

ATEN - Page 22

4. Utilizând o cheie pentru piuliţ e hexagonale, remonta ţ i cele dou ă ş uruburi care fixeaz ă conectorul VGA pe suportul I/O. 5. Remonta ţ i ventilatorul carcasei (consulta ţ i Înlocuirea ventilatorului de carcas ă ). 6. Remonta ţ i cadrul I/O (consulta ţ i Înlocuirea cadrului I/O ). 7. Remonta ţ i suportul superior (consulta ţ i Înlocuirea suportului superior ). 8. Remonta ţ i capacul superior (consulta ţ i Înlocuirea capacului superior ). 9. Conecta ţ i computerul ş i toate dispozitivele ata ş ate la prizele electrice ş i porni ţ i-le. Înapoi la Cuprins ATEN Ţ ..

Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 - Page 23

Înapoi la Cuprins Cadru I/O Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 Înl ă turarea cadrului I/O Înlocuirea cadrului I/O Înlă turarea cadrului I/O 1. Urma ţ i procedurile din Înainte de a începe . 2. Înlă tura ţ i capacul superior (consulta ţ i Înl ă turarea capacului superior ). 3. Înlă tura ţ i capacul de la baz ă (consulta ţ i Înl ă turarea capacului de la baz ă ). 4. Ap ă sa ţ i lamelele de la baza cadrului I/O ş i elibera ţ i-le din sloturile carcasei, apoi ridica ţi cadrul I/O în afara computerului. Înlocuirea cadrului I/O 1. Urma ţ i procedur..

Înapoi la Cuprins - Page 24

Înapoi la Cuprins

..

Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 - Page 25

Înapoi la Cuprins Modulele de memorie Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 Inspiron™ 300 Inspiron 400 Inspiron™ 300 Înlă turarea modulului de memorie 1. Urma ţ i procedurile din Înainte de a începe . 2. Înlă tura ţ i capacul superior (consulta ţ i Înl ă turarea capacului superior ). 3. Înlă tura ţ i suportul superior (consulta ţ i Înl ă turarea suportului superior ). 4. Înlă tura ţ i unitatea optic ă (consulta ţ i Înl ă turarea unit ăţ ii optice ). 5. Înlă tura ţ i compartimentul de unitate (consulta ţ i Înl ă turarea compartimentului de ..

Inspiron 400 - Page 26

3. Introduce ţi modulul de memorie în conector până când modulul de memorie se fixează în poziţ ie. Dac ă introduce ţ i modulul de memorie corect, clemele de fixare se fixeaz ă în decupajele de la fiecare capă t al modulului de memorie. Dac ă lamelele de fixare nu se fixeaz ă în poziţie, îndepă rta ţ i modulul de memorie şi încercaţ i din nou. 4. Remonta ţ i compartimentul de unitate (consulta ţ i Înlocuirea compartimentului de unitate ). 5. Remonta ţ i unitatea optic ă (consulta ţ i Înlocuirea unit ăţ ii optice ). 6. Remonta ţ i suportul superior (consulta ..

turarea modulelor de memorie - Page 27

Înlă turarea modulelor de memorie 1. Urma ţ i procedurile din Înainte de a începe . 2. Înlă tura ţ i capacul de la baz ă (consulta ţ i Înl ă turarea capacului de la baz ă ). 3. Utiliza ţi vârfurile degetelor pentru a îndepă rta cu grij ă clemele de fixare de la fiecare cap ăt al conectorului modulului de memorie până ce modulul se deschide. 4. Înlă tura ţ i modulul de memorie din conectorul modulului de memorie. Remontarea modulelor de memorie 1. Urma ţ i procedurile din Înainte de a începe . 2. Alinia ţ i canelura modulului de memorie cu lamela conectorului modu..

Înapoi la Cuprins - Page 28

Face ţ i clic pe butonul Start ® Control Panel (Panoul de control) ® System and Security (Sistem ş i securitate) ® System (Sistem). 8. Verifica ţ i cantitatea de memorie (RAM) specificat ă . Înapoi la Cuprins

..

Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 - Page 29

Înapoi la Cuprins Unitatea optic ă Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 Înl ă turarea unit ăţ ii optice Înlocuirea unit ăţ ii optice Înlă turarea unit ăţ ii optice 1. Urma ţ i procedurile din Înainte de a începe . 2. Înlă tura ţ i capacul superior (consulta ţ i Înl ă turarea capacului superior ). 3. Înlă tura ţ i suportul superior (consulta ţ i Înl ă turarea suportului superior ). 4. Deconecta ţ i cablul unit ăţ ii optice de la conectorul de pe unitatea optic ă . 5. Scoate ţ i ş urubul care fixeaz ă unitatea optic ă în compartimentul pent..

Înlocuirea suportului superior - Page 30

4. Conecta ţ i cablul unit ăţ ii optice la conectorul acesteia. 5. Remonta ţ i suportul superior (consulta ţ i Înlocuirea suportului superior ). 6. Remonta ţ i capacul superior (consulta ţ i Înlocuirea capacului superior ). 7. Conecta ţ i computerul ş i toate dispozitivele ata ş ate la prizele electrice ş i porni ţ i-le. Înapoi la Cuprins ATEN Ţ IONARE: Înainte de a porni computerul, remontaţ i toate ş uruburile ş i asigura ţ i-v ă c ă nu r ămâne niciun ş urub r ă t ăcit în interiorul computerului. În caz contrar, computerul se poate deteriora.

..

Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 - Page 31

Înapoi la Cuprins Procesorul (doar pentru Inspiron 400) Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 Înl ă turarea procesorului Înlocuirea procesorului Înlă turarea procesorului 1. Urma ţ i procedurile din Înainte de a începe . 2. Înlă tura ţ i capacul superior (consulta ţ i Înl ă turarea capacului superior ). 3. Înlă tura ţ i suportul superior (consulta ţ i Înl ă turarea suportului superior ). 4. Înlă tura ţ i unitatea optic ă (consulta ţ i Înl ă turarea unit ăţ ii optice ). 5. Înlă tura ţ i compartimentul de unitate (consulta ţ i Înl ă turarea c..

Înlocuirea procesorului - Page 32

L ă sa ţi levierul de eliberare extins în poziţie de eliberare, astfel încât soclul să fie preg ă tit pentru procesorul nou. Înlocuirea procesorului 1. Urma ţ i procedurile din Înainte de a începe . 2. Despacheta ţi procesorul nou, având grijă s ă nu atinge ţ i partea de dedesubt a procesorului. 3. Ridica ţi mânerul de eliberare în poziţia de eliberare, astfel încât soclul procesorului să fie preg ă tit pentru noul procesor. 4. Asigura ţ i-v ă c ă mânerul de eliberare al soclului procesorului este extins complet. 5. Alinia ţ i canelurile de aliniere fa ţă ş ..

ii optice - Page 33

12. Remonta ţ i compartimentul de unitate (consulta ţ i Înlocuirea compartimentului de unitate ). 13. Remonta ţ i unitatea optic ă (consulta ţ i Înlocuirea unit ăţ ii optice ). 14. Remonta ţ i suportul superior (consulta ţ i Înlocuirea suportului superior ). 15. Remonta ţ i capacul superior (consulta ţ i Înlocuirea capacului superior ). 16. Conecta ţ i computerul ş i toate dispozitivele ata ş ate la prize electrice ş i porni ţ i-le. Înapoi la Cuprins ATEN Ţ IONARE: Înainte de a porni computerul, remontaţ i toate ş uruburile ş i asigura ţ i-v ă c ă nu r ămâne n..

Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 - Page 34

Înapoi la Cuprins Suportul butonului de alimentare Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 Înl ă turarea suportului butonului de alimentare Înlocuirea suportului butonului de alimentare Înlă turarea suportului butonului de alimentare 1. Urma ţ i procedurile din Înainte de a începe . 2. Înlă tura ţ i capacul superior (consulta ţ i Înl ă turarea capacului superior ). 3. Înlă tura ţ i suportul superior (consulta ţ i Înl ă turarea suportului superior ). 4. Înlă tura ţ i unitatea optic ă (consulta ţ i Înl ă turarea unit ăţ ii optice ). 5. Scoate ţ i ş..

ii optice - Page 35

4. Remonta ţ i ş urubul care fixeaz ă suportul butonului de alimentare pe compartimentul unit ăţ ii. 5. Remonta ţ i unitatea optic ă (consulta ţ i Înlocuirea unit ăţ ii optice ). 6. Remonta ţ i suportul superior (consulta ţ i Înlocuirea suportului superior ). 7. Remonta ţ i capacul superior (consulta ţ i Înlocuirea capacului superior ). 8. Conecta ţ i computerul ş i toate dispozitivele ata ş ate la prizele electrice ş i porni ţ i-le. Înapoi la Cuprins ATEN Ţ IONARE: Înainte de a porni computerul, remontaţ i toate ş uruburile ş i asigura ţ i-v ă c ă nu r ămân..

Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 - Page 36

Înapoi la Cuprins Ventilatorul carcasei Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 Înl ă turarea ventilatorului de carcas ă Înlocuirea ventilatorului de carcas ă Înlă turarea ventilatorului de carcas ă 1. Urma ţ i procedurile din Înainte de a începe . 2. Înlă tura ţ i capacul superior (consulta ţ i Înl ă turarea capacului superior ). 3. Înlă tura ţ i suportul superior (consulta ţ i Înl ă turarea suportului superior ). 4. Înlă tura ţ i cadrul I/O (consulta ţ i Înl ă turarea cadrului I/O ). 5. Deconecta ţ i cablul ventilatorului de carcas ă de la cone..

ATEN - Page 37

3. Remonta ţ i cele patru ş uruburi care fixeaz ă ventilatorul carcasei de suportul I/O. 4. Conecta ţ i cablul ventilatorului de carcas ă la conectorul de pe placa de sistem. 5. Remonta ţ i cadrul I/O (consulta ţ i Înlocuirea cadrului I/O ). 6. Remonta ţ i suportul superior (consulta ţ i Înlocuirea suportului superior ). 7. Remonta ţ i capacul superior (consulta ţ i Înlocuirea capacului superior ). 8. Conecta ţ i computerul ş i toate dispozitivele ata ş ate la prizele electrice ş i porni ţ i-le. Înapoi la Cuprins ATEN Ţ IONARE: Înainte de a porni computerul, remontaţ ..

Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 - Page 38

Înapoi la Cuprins Placa de sistem Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 Înl ă turarea pl ă cii de sistem Înlocuirea pl ă cii de sistem Introducerea etichetei de service în sistemul BIOS Cipul BIOS de pe placa de sistem con ţ ine Eticheta de service, care este vizibil ă ş i pe o etichet ă cu coduri de bare de pe computer. Kitul de înlocuire pentru placa de sistem include un CD care ofer ă un utilitar pentru transferul etichetei de service pe placa de sistem cu care s-a f ăcut înlocuirea. Înlă turarea pl ă cii de sistem 1. Urma ţ i procedurile din Înainte de..

Doar pentru Inspiron 400: - Page 39

16. Glisa ţ i placa de sistem spre partea din spate a carcasei pentru a-i elibera conectorii din sloturile de pe carcas ă . 17. Ridica ţi placa de sistem în afara computerului. Înlocuirea plă cii de sistem 1. Urma ţ i procedurile din Înainte de a începe . 2. Alinia ţ i conectorii pl ă cii de sistem cu sloturile de pe carcas ă ş i glisa ţi placa de sistem în poziţ ie. 3. Remonta ţ i cele patru ş uruburi care fixeaz ă placa de sistem de carcas ă . 4. Doar pentru Inspiron 400: a. Remonta ţ i ventilatorul pl ă cii grafice (consulta ţ i Înlocuirea ventilatorului pl ă cii..

Introducerea etichetei de service în sistemul BIOS - Page 40

16. Porni ţ i computerul. 17. Introduce ţ i eticheta de service (consulta ţ i Introducerea etichetei de service în sistemul BIOS ). Introducerea etichetei de service în sistemul BIOS 1. Porni ţ i computerul. 2. Ap ă sa ţi pe <F2> în timpul secvenţ ei POST pentru a accesa programul de configurare a sistemului. 3. Naviga ţ i la fila principal ă ş i introduce ţi eticheta de service în câmpul Service Tag Setting (Configurare etichet ă de service). Înapoi la Cuprins ATEN Ţ IONARE: Înainte de a porni computerul, remontaţ i toate ş uruburile ş i asigura ţ i-v ă c ă ..

Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 - Page 41

Înapoi la Cuprins Utilitarul de configurare a sistemului Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 Prezentare general ă Ş tergerea parolelor uitate ş i a set ă rilor CMOS Reprogramarea sistemului BIOS Prezentare general ă Utiliza ţ i configurarea sistemului pentru: l A schimba informa ţ iile de configurare a sistemului dup ă ce ad ă uga ţ i, schimba ţi sau înlă tura ţ i componente hardware din computerul dvs. l A seta sau a modifica o op ţ iune selectabil ă de c ă tre utilizator precum parola utilizatorului l A citi dimensiunea curent ă de memorie sau pentru a ..

ă - Page 42

Processor L2 cache (Memorie cache de nivel 2 a procesorului) Afi ş eaz ă dimensiunea memoriei cache L2 Memory Installed (Memorie instalat ă ) Specific ă cantitatea de memorie instalat ă în MO Memory Speed (Vitez ă memorie) Specific ă viteza memoriei în MHz Memory Technology (Tehnologie memorie) Specific ă tipul memoriei instalate Main (Principal) Service Tag Setting (Setare eticheta de service) Afi ş eaz ă eticheta de service a computerului, dac ă aceasta este prezent ă , sau ofer ă un câmp pentru introducerea manuală a etichetei de service, dac ă aceasta nu este prezent ..

Drivers and Utilities - Page 43

Boot Sequence (Secven ţă de pornire) Aceast ă func ţ ie v ă permite s ă modifica ţ i secven ţ a de pornire pentru dispozitive. Boot Options (Op ţ iuni pornire) l Hard Drive (Unitate de hard disk) — Computerul încearcă s ă porneasc ă de pe unitatea de hard disk primar ă . Dac ă niciun sistem de operare nu se afl ă pe unitate, computerul genereaz ă un mesaj de eroare. l USB Flash Device (Dispozitiv flash USB) — Introduce ţi dispozitivul de memorie într -un port USB ş i reporni ţi computerul. Când apare F12 Boot Options (F12 Op ţiuni de pornire) în colţ ul din drea..

F2 = Setup, F12 Boot Options - Page 44

1. Dac ă porni ţ i de pe un dispozitiv USB, conecta ţ i dispozitivul USB la un conector USB. 2. Porni ţ i (sau reporni ţ i) computerul. 3. Când în colţ ul din dreapta jos al ecranului apare F2 = Setup, F12 Boot Options (F2 = Configurare, F12 Op ţ iuni de pornire), ap ă sa ţ i pe <F12>. Dac ă a ş tepta ţ i prea mult, iar logo-ul sistemului de operare este afi ş at, continua ţ i s ă a ş tepta ţi până la afi ş area desktopului Microsoft Windows. Apoi, opri ţ i computerul şi încercaţ i din nou. Apare Boot Device Menu (Meniu dispozitiv pornire), listând toate dis..

Reprogramarea sistemului BIOS - Page 45

Inspiron 400 10. Remonta ţ i compartimentul de unitate (consulta ţ i Înlocuirea compartimentului de unitate ). 11. Remonta ţ i unitatea optic ă (consulta ţ i Înlocuirea unit ăţ ii optice ). 12. Remonta ţ i suportul superior (consulta ţ i Înlocuirea suportului superior ). 13. Remonta ţ i capacul superior (consulta ţ i Înlocuirea capacului superior ). 14. Conecta ţ i computerul ş i dispozitivele la prizele electrice ş i porni ţ i-le. Reprogramarea sistemului BIOS 1. Porni ţ i computerul. 2. Accesa ţ i site-ul Web pentru asisten ţă Dell la adresa support.dell.com . 3. Fa..

Înapoi la Cuprins - Page 46

b. Introduce ţi Eticheta de service a computerului în câmpul Enter a service tag: (Introducere Etichet ă de service:), face ţ i clic pe Go (Salt la) ş i trece ţ i la etapa 5 . Dac ă nu de ţ ine ţ i Eticheta de service a computerului: a. Selecta ţ i tipul de produs din lista Select Your Product Family (Selectare familie de produse). b. Selecta ţ i marca produsului din lista Select Your Product Line (Selectare linie de produse). c. Selecta ţ i num ă rul modelului de produs din lista Select Your Product Model (Selectare model produs). d. Face ţ i clic pe Confirm (Confirmare). 5...

Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 - Page 47

Înapoi la Cuprins Prezentare general ă a caracteristicilor tehnice Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 Inspiron™ 300 Inspiron 400 Inspiron™ 300 Vedere interioar ă Componentele pl ă cii de sistem AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului citiţ i instruc ţ iunile de siguran ţă livrate împreună cu computerul. Pentru informa ţ ii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguran ţ a, consulta ţ i pagina de start privind conformitatea cu reglement ă rile, la adresa www.dell.com/regulatory_compliance. ATEN Ţ IONARE: Repara..

Vedere interioar - Page 48

Inspiron 400 Vedere interioar ă Componentele pl ă cii de sistem 1 conector alimentare SATA (SATAPWR1) 2 soclu baterie rotund ă (BAT1) 3 conector unitate SATA (SATA2) 4 conector unitate SATA (SATA1) 5 conector de alimentare unitate optic ă (ODD_PWR1) 6 conector CMOS (CMOS1) 7 conector modul memorie (DIMM1) 8 procesor 9 conector ventilator de carcas ă (SYSFAN1) 1 ventilator carcas ă 2 baterie rotund ă 3 compartiment unitate 4 unitate optic ă 5 radiator procesor

..

Înapoi la Cuprins - Page 49

Înapoi la Cuprins 1 soclu procesor 2 procesor 3 conector ventilator de carcas ă (CPU_FAN) 4 conector alimentare SATA (SATAPWR1) 5 conector CMOS (JP1) 6 soclu baterie rotund ă (BT1) 7 conector unitate SATA (SATA2) 8 conector unitate SATA (SATA1) 9 conector alimentare SATA (SATAPWR2)

..

Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 - Page 50

Înapoi la Cuprins Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 Informa ţ iile din acest document pot fi modificate f ă r ă notificare. © 2009 Dell Inc. Toate drepturile rezervate. Este strict interzis ă reproducerea sub orice form ă a acestor materiale, f ă r ă autoriza ţ ia scris ă a Dell Inc. M ărcile comerciale utilizate în acest text: Dell , logo-ul DELL ş i Inspiron sunt m ă rci comerciale ale Dell Inc.; Microsoft , Windows , Windows Vista ş i logo-ul butonului de start Windows Vista sunt fie m ă rci comerciale, fie m ărci comerciale înregistrate ale Microsof..

Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 - Page 51

Înapoi la Cuprins Suportul superior Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 Înl ă turarea suportului superior Înlocuirea suportului superior Înlă turarea suportului superior 1. Urma ţ i procedurile din Înainte de a începe . 2. Înlă tura ţ i capacul superior (consulta ţ i Înl ă turarea capacului superior ). 3. Inspiron 400 — Scoate ţ i cele dou ă ş uruburi care fixeaz ă antenele wireless pe suportul superior. 4. Scoate ţ i ş urubul care fixeaz ă suportul superior pe carcas ă . 5. Ridica ţi suportul superior în afara computerului. AVERTISMENT: Înainte ..

Înlocuirea suportului superior - Page 52

Înlocuirea suportului superior 1. Urma ţ i procedurile din Înainte de a începe . 2. Alinia ţ i lamelele de pe suportul superior cu sloturile de pe carcas ă ş i a ş eza ţ i suportul superior. 3. Remonta ţ i ş urubul care fixeaz ă suportul superior pe computer. 4. Inspiron 400 — Alinia ţ i orificiile pentru ş uruburi de pe antenele wireless cu orificiile pentru ş uruburi de pe suportul superior. Remonta ţ i cele dou ă ş uruburi care fixeaz ă antenele wireless pe suportul superior. 5. Remonta ţ i capacul superior (consulta ţ i Înlocuirea capacului superior ). 6. Conecta..

Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 - Page 53

Înapoi la Cuprins Capacul superior Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 Înl ă turarea capacului superior Înlocuirea capacului superior Înlă turarea capacului superior 1. Urma ţ i procedurile din Înainte de a începe . 2. Ap ă sa ţi pe butonul de eliberare al capacului superior situat în partea din spate a computerului. Capacul superior se va desprinde. 3. Ridica ţi capacul superior în afara computerului. Înlocuirea capacului superior 1. Urma ţ i procedurile din Înainte de a începe . 2. Alinia ţ i lamelele de pe capacul superior cu sloturile de pe computer ..

Sponsored links

Latest Update