Dell Inspiron Zino Hd (400, Late 2009) Service Manual Slovenian

Inspiron Zino HD (400, Late 2009) Language

Download Dell Inspiron Zino Hd (400, Late 2009) Service Manual Slovenian

Sponsored links


Download Request Is In Process

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 - Page 1

Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 Opombe, previdnostni ukrepi in opozorila Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. © 2009 Dell Inc. Vse pravice pridrž ane. Vsakr š no razmno ž evanje tega gradiva brez pisnega dovoljenja dru ž be Dell Inc. je strogo prepovedano. Blagovne znamke, uporabljene v tem besedilu: Dell , logotip DELL logo in Inspiron so blagovne znamke Dell Inc.; Microsoft , Windows, Windows Vista in logotip gumba start operacijskega sistema Windows Vista so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke dru ž be M..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 - Page 2

Nazaj na vsebino Preden za č nete Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 Priporo č ena orodja Izklop ra č unalnika Varnostni ukrepi Ta navodila za uporabo vklju č ujejo postopke za odstranitev in ponovno namestitev komponent v ra č unalnik. Č e ni ozna č eno druga č e, postopki predpostavljajo, da veljajo naslednji pogoji: l da ste opravili korake v Izklop ra č unalnika in Varnostni ukrepi , l da ste prebrali varnostna navodila, prilo ž ena va š emu ra č unalniku, l komponento lahko zamenjate ali — č e ste jo kupili posebej — namestite ob upo š tevanju ..

PREVIDNO: - Page 3

1. Delovna povr š ina mora biti ravna in č ista, da s tem prepre č ite nastanek prask na pokrovu. 2. Izklopite ra č unalnik (gl. Izklop ra č unalnika ) in vse nanj priklju č ene naprave. 3. Izklopite vse telefonske ali omre ž ne kable iz ra č unalnika. 4. Odklopite va š ra č unalnik in vse priklju č ene naprave z elektri č nih vti č nic. 5. Vse priklju č ene naprave izklopite iz ra č unalnika. 6. Ko je sistem izklopljen, pritisnite in zadr ž ite gumb za vklop, da s tem ozemljite sistemsko plo šč o. Nazaj na vsebino PREVIDNO: Ko iztaknete kabel, ne vlecite kabla samega, tem..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 - Page 4

Nazaj na vsebino Spodnji pokrov Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 Odstranjevanje spodnjega pokrova Ponovna namestitev spodnjega pokrova Odstranjevanje spodnjega pokrova 1. Sledite postopkom v Preden za č nete . 2. Obrnite ra č unalnik. 3. Odvijte oba pritrjena vijaka, s katerima je spodnji pokrov pritrjen na ohi š je. 4. Dvignite spodnji pokrov z osnovne ploskve ra č unalnika. Ponovna namestitev spodnjega pokrova 1. Sledite postopkom v Preden za č nete . 2. Poravnajte luknji za vijaka na spodnjem pokrovu z luknjama za vijaka na ohi š ju. 3. Privijte oba pritrj..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 - Page 5

Nazaj na vsebino Brez ž i č na kartica Mini-Card (samo Inspiron 400) Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 Odstranitev kartice Mini - Card Ponovna namestitev kartice Mini - Card Č e ste poleg ra č unalnika naro č ili brez ž i č no kartico Mini-Card, je ta ž e name šč ena. Va š ra č unalnik podpira eno re ž o za Mini-Card za brez ž i č no lokalno omre ž je (WLAN). Odstranitev kartice Mini-Card 1. Sledite postopkom v Preden za č nete . 2. Odstranite zgornji pokrov (glejte Odstranjevanje zgornjega pokrova ). 3. Odstranite zgornji nosilec (glejte Odstranjev..

Ponovna namestitev kartice Mini-Card - Page 6

Ponovna namestitev kartice Mini-Card 1. Sledite postopkom v Preden za č nete . 2. Poravnajte zarezo na kartici Mini-Card z jezi č kom priklju č ka za sistemsko plo šč o. 3. Vstavite kartico Mini-Card pod kotom 45 stopinj v priklju č ek za sistemsko plo šč o. 4. Drugi konec kartice Mini-Card potisnite navzdol. Znova namestite vijak, s katerim je kartica Mini-Card pritrjena na priklju č ek za sistemsko plo šč o. 5. Priklju č ite ustrezne antenske kable na kartico Mini-Card, ki jo name šč ate. Spodnja tabela prikazuje barvno shemo antenskih kablov za kartico Mini- Card, ki jo pod..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 - Page 7

Nazaj na vsebino Gumbasta baterija Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 Odstranitev gumbne baterije Zamenjava gumbne baterije Odstranitev gumbne baterije 1. Zabele ž ite vse zaslone v orodju za sistemske nastavitve (gl. Orodje za nastavitev sistema ), da lahko pozneje obnovite pravilne nastavitve v korak 8 . 2. Sledite postopkom v Preden za č nete . 3. Odstranite zgornji pokrov (glejte Odstranjevanje zgornjega pokrova ). 4. Odstranite zgornji nosilec (glejte Odstranjevanje zgornjega nosilca ). 5. Odstranite opti č ni pogon (glejte Odstranjevanje opti č nega pogona ..

PREVIDNO: - Page 8

5. Znova namestite zgornji nosilec (glejte Ponovna namestitev zgornjega nosilca ). 6. Zamenjate zgornji pokrov (glejte Zamenjava zgornjega pokrova ). 7. Priklopite ra č unalnik in naprave v elektri č ne vti č nice in jih nato vklopite. 8. Odprite orodje za namestitev sistema (gl. Orodje za nastavitev sistema ) in obnovite nastavitve, ki ste jih zabele ž ili v korak 1 . Nazaj na vsebino PREVIDNO: Preden vklopite ra č unalnik, znova namestite vse vijake in se prepri č ajte, da v notranjosti ra č unalnika ni neuporabljenih vijakov. V nasprotnem primeru lahko po š kodujete ra č unalnik..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 - Page 9

Nazaj na vsebino Grafi č na kartica (samo za Inspiron 400) Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 Odstranjevanje grafi č ne kartice Ponovna namestitev grafi č ne kartice Odstranjevanje grafi č ne kartice 1. Sledite postopkom v Preden za č nete . 2. Odstranite spodnji pokrov (glejte Odstranjevanje spodnjega pokrova ). 3. Odstranite hladilno telo grafi č ne kartice (glejte Odstranjevanje hladilnega telesa grafi č ne kartice ). 4. Odstranite oba vijaka, s katerima je grafi č na kartica pritrjena na sistemsko plo šč o. 5. Odstranite grafi č no kartico iz priklju ..

Nazaj na vsebino - Page 10

7. Priklopite ra č unalnik in naprave v elektri č ne vti č nice ter jih nato vklopite. Nazaj na vsebino

..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 - Page 11

Nazaj na vsebino Ventilator grafi č ne kartice (samo za Inspiron 400) Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 Odstranjevanje ventilatorja grafi č ne kartice Ponovna namestitev ventilatorja grafi č ne kartice Odstranjevanje ventilatorja grafi č ne kartice 1. Sledite postopkom v Preden za č nete . 2. Odstranite spodnji pokrov (glejte Odstranjevanje spodnjega pokrova ). 3. Odstranite hladilno telo grafi č ne kartice (glejte Odstranjevanje hladilnega telesa grafi č ne kartice ). 4. Odstranite oba vijaka, s katerima je ventilator grafi č ne kartice pritrjen na sistemsk..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 - Page 13

Nazaj na vsebino Hladilno telo grafi č ne kartice (samo za Inspiron 400) Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 Odstranjevanje hladilnega telesa grafi č ne kartice Ponovna namestitev hladilnega telesa grafi č ne kartice Odstranjevanje hladilnega telesa grafi č ne kartice 1. Sledite postopkom v Preden za č nete . 2. Odstranite spodnji pokrov (glejte Odstranjevanje spodnjega pokrova ). 3. Po vrsti (kot je prikazano na hladilnem telesu grafi č ne kartice) odvijte š tiri pritrjene vijake, s katerimi je hladilno telo grafi č ne kartice pritrjeno na sistemsko plo šč ..

Nazaj na vsebino - Page 14

4. Priklopite ra č unalnik in naprave v elektri č ne vti č nice ter jih nato vklopite. Nazaj na vsebino

..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 - Page 15

Nazaj na vsebino Trdi disk Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 Odstranjevanje trdega diska Zamenjava trdega diska Odstranjevanje trdega diska 1. Sledite postopkom v Preden za č nete . 2. Odstranite zgornji pokrov (glejte Odstranjevanje zgornjega pokrova ). 3. Odstranite zgornji nosilec (glejte Odstranjevanje zgornjega nosilca ). 4. Odstranite opti č ni pogon (glejte Odstranjevanje opti č nega pogona ). 5. Odstranite le ž i šč e pogona (glejte Odstranjevanje le ž i šč a pogona ). 6. Odstranite š tiri vijake, s katerimi je trdi disk pritrjen v le ž i šč e p..

Zamenjava trdega diska - Page 16

Zamenjava trdega diska 1. Sledite postopkom v Preden za č nete . 2. Vzemite novi trdi disk iz embala ž e. Shranite originalno embala ž o za shranjevanje ali po š iljanje trdega diska. 3. Poravnajte luknje za vijake na le ž i šč u pogona z luknjami za vijake na trdem disku. 4. Znova privijte š tiri vijake, s katerimi je trdi disk pritrjen v le ž i šč e pogona. 5. Znova namestite le ž i šč e pogona (glejte Ponovna namestitev le ž i šč a pogona ). 6. Ponovno namestite opti č ni gonilnik (glejte Ponovna namestitev opti č nega pogona ). 7. Znova namestite zgornji nosilec (glej..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 - Page 17

Nazaj na vsebino Le ž i šč e pogona Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 Odstranjevanje le ž i šč a pogona Ponovna namestitev le ž i šč a pogona Odstranjevanje le ž i šč a pogona 1. Sledite postopkom v Preden za č nete . 2. Odstranite zgornji pokrov (glejte Odstranjevanje zgornjega pokrova ). 3. Odstranite zgornji nosilec (glejte Odstranjevanje zgornjega nosilca ). 4. Odstranite opti č ni pogon (glejte Odstranjevanje opti č nega pogona ). 5. Odstranite vijak, s katerim je nosilec gumba za vklop pritrjen na le ž i šč e pogona (glejte Odstranjevanje nos..

PREVIDNO: - Page 18

3. Poravnajte jezi č ke le ž i šč a pogona z re ž ami na ohi š ju. Potisnite le ž i šč e pogona tako, da poravnate luknji za vijaka na le ž i šč u pogona z luknjama za vijaka na sistemski plo šč i. 4. Znova privijte oba vijaka, s katerima je le ž i šč e pogona pritrjeno na sistemsko plo šč o. 5. Znova namestite vijak, s katerim je nosilec gumba za vklop pritrjen na le ž i šč e pogona (glejte Ponovna namestitev nosilca gumba za vklop ). 6. Ponovno namestite opti č ni gonilnik (glejte Ponovna namestitev opti č nega pogona ). 7. Znova namestite zgornji nosilec (glejte P..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 - Page 19

Nazaj na vsebino Hladilno telo procesorja (samo za Inspiron 400) Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 Odstranitev hladilnega telesa procesorja Ponovna namestitev hladilnega telesa procesorja Odstranitev hladilnega telesa procesorja 1. Sledite postopkom v Preden za č nete . 2. Odstranite zgornji pokrov (glejte Odstranjevanje zgornjega pokrova ). 3. Odstranite zgornji nosilec (glejte Odstranjevanje zgornjega nosilca ). 4. Odstranite opti č ni pogon (glejte Odstranjevanje opti č nega pogona ). 5. Odstranite le ž i šč e pogona (glejte Odstranjevanje le ž i šč a po..

- Page 20

1. Sledite postopkom v Preden za č nete . 2. Obri š ite termalno pasto z dna hladilnega telesa procesorja. 3. Na vrh procesorja nanesite novo termalno pasto. 4. Poravnajte š tiri zasko č ne vijake na hladilnem telesu procesorja z luknjami na sistemski plo šč i in jih privijte v nara šč ajo č em vrstnem redu. 5. Znova namestite le ž i šč e pogona (glejte Ponovna namestitev le ž i šč a pogona ). 6. Ponovno namestite opti č ni gonilnik (glejte Ponovna namestitev opti č nega pogona ). 7. Znova namestite zgornji nosilec (glejte Ponovna namestitev zgornjega nosilca ). 8. Zamenjat..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 - Page 21

Nazaj na vsebino Nosilec V/I Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 Odstranitev nosilca V/I Ponovna namestitev nosilca V/I Odstranitev nosilca V/I 1. Sledite postopkom v Preden za č nete . 2. Odstranite zgornji pokrov (glejte Odstranjevanje zgornjega pokrova ). 3. Odstranite zgornji nosilec (glejte Odstranjevanje zgornjega nosilca ). 4. Odstranite okvir V/I (glejte Odstranjevanje okvirja V/I ). 5. Odstranite ventilator ohi š ja (glejte Odstranitev ventilatorja na ohi š ju ). 6. Z izvija č em za š estrobo matico odvijte vijaka, s katerima je priklju č ek VGA pritrje..

PREVIDNO: - Page 22

4. Z izvija č em za š estrobo matico ponovno privijte vijaka, s katerima je priklju č ek VGA pritrjen na nosilec V/I. 5. Znova namestite ventilator ohi š ja (glejte Zamenjava ventilatorja za ohi š je ). 6. Znova namestite okvir V/I (glejte Ponovna namestitev okvirja V/I ). 7. Znova namestite zgornji nosilec (glejte Ponovna namestitev zgornjega nosilca ). 8. Zamenjate zgornji pokrov (glejte Zamenjava zgornjega pokrova ). 9. Priklopite ra č unalnik in naprave v elektri č ne vti č nice ter jih nato vklopite. Nazaj na vsebino PREVIDNO: Preden vklopite ra č unalnik, znova namestite vse ..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 - Page 23

Nazaj na vsebino Okvir V/I Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 Odstranjevanje okvirja V/I Ponovna namestitev okvirja V/I Odstranjevanje okvirja V/I 1. Sledite postopkom v Preden za č nete . 2. Odstranite zgornji pokrov (glejte Odstranjevanje zgornjega pokrova ). 3. Odstranite spodnjii pokrov (glejte Odstranjevanje spodnjega pokrova ). 4. Pritisnite in sprostite jezi č ke na spodnji strani okvirja V/I iz re ž na ohi š ju ter dvignite okvir V/I iz ra č unalnika. Ponovna namestitev okvirja V/I 1. Sledite postopkom v Preden za č nete . 2. Poravnajte jezi č ke na ok..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 - Page 25

Nazaj na vsebino Pomnilni š ki modul(i) Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 Inspiron™ 300 Inspiron 400 Inspiron™ 300 Odstranjevanje pomnilni š kega modula 1. Sledite postopkom v Preden za č nete . 2. Odstranite zgornji pokrov (glejte Odstranjevanje zgornjega pokrova ). 3. Odstranite zgornji nosilec (glejte Odstranjevanje zgornjega nosilca ). 4. Odstranite opti č ni pogon (glejte Odstranjevanje opti č nega pogona ). 5. Odstranite le ž i šč e pogona (glejte Odstranjevanje le ž i šč a pogona ). 6. S prsti pazljivo raz š irite pritrdilne sponke na vsaki st..

Odstranjevanje pomnilni - Page 26

3. Potiskajte pomnilni š ki modul v priklju č ek, dokler se ne zasko č i na svoje mesto. Č e ste pomnilni š ki modul pravilno vstavili, se bosta pritrdilni sponki zasko č ili v zarezi na obeh koncih pomnilni š kega modula. Č e se pritrdilni sponki ne zasko č ita, odstranite pomnilni š ki modul in ga znova namestite. 4. Znova namestite le ž i šč e pogona (glejte Ponovna namestitev le ž i šč a pogona ). 5. Ponovno namestite opti č ni gonilnik (glejte Ponovna namestitev opti č nega pogona ). 6. Znova namestite zgornji nosilec (glejte Ponovna namestitev zgornjega nosilca ). 7...

Zamenjava pomnilni - Page 27

3. S prsti pazljivo raz š irite pritrdilne sponke na obeh straneh priklju č ka pomnilni š kega modula, dokler pomnilni š ki modul ne izsko č i. 4. Pomnilni š ki modul odklopite s priklju č ka za pomnilni š ki modul. Zamenjava pomnilni š kega(ih) modula(ov) 1. Sledite postopkom v Preden za č nete . 2. Poravnajte zarezo v pomnilni š kem modulu z jezi č kom v priklju č ku pomnilni š kega modula. 3. Pod kotom 45 stopinj potisnite pomnilni š ki modul v re ž o in ga pritisnite navzdol, dokler se ne zasko č i. Č e ne sli š ite klika, odstranite pomnilni š ki modul in ga ponovno..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 - Page 28

Nazaj na vsebino Opti č ni pogon Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 Odstranjevanje opti č nega pogona Ponovna namestitev opti č nega pogona Odstranjevanje opti č nega pogona 1. Sledite postopkom v Preden za č nete . 2. Odstranite zgornji pokrov (glejte Odstranjevanje zgornjega pokrova ). 3. Odstranite zgornji nosilec (glejte Odstranjevanje zgornjega nosilca ). 4. Kabel opti č nega pogona izklopite iz priklju č ka opti č nega pogona. 5. Odstranite vijak, ki pritrjuje opti č ni pogon na le ž i šč e pogona. 6. Potisnite opti č ni pogon in ga izvlecite na sp..

Ponovna namestitev zgornjega nosilca - Page 29

5. Znova namestite zgornji nosilec (glejte Ponovna namestitev zgornjega nosilca ). 6. Zamenjate zgornji pokrov (glejte Zamenjava zgornjega pokrova ). 7. Priklopite ra č unalnik in naprave v elektri č ne vti č nice ter jih nato vklopite. Nazaj na vsebino PREVIDNO: Preden vklopite ra č unalnik, znova namestite vse vijake in se prepri č ajte, da v notranjosti ra č unalnika ni neuporabljenih vijakov. V nasprotnem primeru lahko po š kodujete ra č unalnik.

..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 - Page 30

Nazaj na vsebino Procesor (samo Inspiron 400) Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 Odstranjevanje procesorja Zamenjava procesorja Odstranjevanje procesorja 1. Sledite postopkom v Preden za č nete . 2. Odstranite zgornji pokrov (glejte Odstranjevanje zgornjega pokrova ). 3. Odstranite zgornji nosilec (glejte Odstranjevanje zgornjega nosilca ). 4. Odstranite opti č ni pogon (glejte Odstranjevanje opti č nega pogona ). 5. Odstranite le ž i šč e pogona (glejte Odstranjevanje le ž i šč a pogona ). 6. Odstranite hladilno telo procesorja (glejte Odstranitev hladilneg..

Zamenjava procesorja - Page 31

Zamenjava procesorja 1. Sledite postopkom v Preden za č nete . 2. Iz embala že vzamite novi procesor in pri tem pazite, da se ne dotaknete spodnje strani procesorja. 3. Sprostitveno ro č ico pustite v sprostitvenem polo ž aju, da podno ž je pripravite za namestitev novega procesorja. 4. Preverite, ali je sprostitvena ro č ica popolnoma raz š irjena. 5. Poravnajte sprednji in zadnji zarezi za poravnavo na procesorju s sprednjo in zadnjo zarezo za poravnavo na podno ž ju. 6. Poravnajte robove no ž ice 1 procesorja in podno ž ja. 7. Procesor pazljivo polo ž ite v podno ž je in prev..

Ponovna namestitev zgornjega nosilca - Page 32

14. Znova namestite zgornji nosilec (glejte Ponovna namestitev zgornjega nosilca ). 15. Zamenjate zgornji pokrov (glejte Zamenjava zgornjega pokrova ). 16. Priklopite ra č unalnik in naprave v elektri č ne vti č nice in jih nato vklopite. Nazaj na vsebino PREVIDNO: Preden vklopite ra č unalnik, znova namestite vse vijake in se prepri č ajte, da v notranjosti ra č unalnika ni neuporabljenih vijakov. V nasprotnem primeru lahko po š kodujete ra č unalnik.

..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 - Page 33

Nazaj na vsebino Nosilec gumba za vklop Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 Odstranjevanje nosilca gumba za vklop Ponovna namestitev nosilca gumba za vklop Odstranjevanje nosilca gumba za vklop 1. Sledite postopkom v Preden za č nete . 2. Odstranite zgornji pokrov (glejte Odstranjevanje zgornjega pokrova ). 3. Odstranite zgornji nosilec (glejte Odstranjevanje zgornjega nosilca ). 4. Odstranite opti č ni pogon (glejte Odstranjevanje opti č nega pogona ). 5. Odstranite vijak, s katerim je nosilec gumba za vklop pritrjen na le ž i šč e pogona. 6. Odstranite le ž i..

PREVIDNO: - Page 34

5. Ponovno namestite opti č ni gonilnik (glejte Ponovna namestitev opti č nega pogona ). 6. Znova namestite zgornji nosilec (glejte Ponovna namestitev zgornjega nosilca ). 7. Zamenjate zgornji pokrov (glejte Zamenjava zgornjega pokrova ). 8. Priklopite ra č unalnik in naprave v elektri č ne vti č nice ter jih nato vklopite. Nazaj na vsebino PREVIDNO: Preden vklopite ra č unalnik, znova namestite vse vijake in se prepri č ajte, da v notranjosti ra č unalnika ni neuporabljenih vijakov. V nasprotnem primeru lahko po š kodujete ra č unalnik.

..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 - Page 35

Nazaj na vsebino Ventilator ohi š ja Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 Odstranitev ventilatorja na ohi š ju Zamenjava ventilatorja za ohi š je Odstranitev ventilatorja na ohi š ju 1. Sledite postopkom v Preden za č nete . 2. Odstranite zgornji pokrov (glejte Odstranjevanje zgornjega pokrova ). 3. Odstranite zgornji nosilec (glejte Odstranjevanje zgornjega nosilca ). 4. Odstranite okvir V/I (glejte Odstranjevanje okvirja V/I ). 5. Izklopite kabel ventilatorja ohi š ja iz priklju č ka na sistemski plo šč i. 6. Odstranite š tiri vijake, s katerimi je ventilat..

PREVIDNO: - Page 36

3. Ponovno namestite š tiri vijake, s katerimi je ventilator ohi š ja pritrjen na nosilec V/I. 4. Priklju č ite kabel ventilatorja ohi š ja v priklju č ek na sistemski plo šč i. 5. Znova namestite okvir V/I (glejte Ponovna namestitev okvirja V/I ). 6. Znova namestite zgornji nosilec (glejte Ponovna namestitev zgornjega nosilca ). 7. Zamenjate zgornji pokrov (glejte Zamenjava zgornjega pokrova ). 8. Priklopite ra č unalnik in naprave v elektri č ne vti č nice ter jih nato vklopite. Nazaj na vsebino PREVIDNO: Preden vklopite ra č unalnik, znova namestite vse vijake in se prepri č ..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 - Page 37

Nazaj na vsebino Sistemska plo šč a Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 Odstranitev sistemske plo šč e Zamenjava sistemske plo šč e Vnos servisne š tevilke v BIOS Vezje BIOS sistemske plo šč e vsebuje Service Tag (Servisno š tevilko), ki je vidna tudi na nalepki s č rtno kodo na dnu ra č unalnika. Komplet za zamenjavo sistemske plo šč e vklju č uje CD, na katerem je pripomo č ek za prenos servisne š tevilke na nadomestno sistemsko plo šč o. Odstranitev sistemske plo šč e 1. Sledite postopkom v Preden za č nete . 2. Odstranite zgornji pokrov (glej..

Zamenjava sistemske plo - Page 38

17. Dvignite sistemsko plo šč o stran od ra č unalnika. Zamenjava sistemske plo šč e 1. Sledite postopkom v Preden za č nete . 2. Poravnajte priklju č ke sistemske plo šč e z re ž ami ohi š ja in potisnite sistemsko plo šč o v ustrezen polo ž aj. 3. Odstranite š tiri vijake, s katerimi je sistemska plo šč a pritrjena na ohi š je ra č unalnika. 4. Samo za Inspiron 400: a. Znova namestite ventilator grafi č ne kartice (glejte Ponovna namestitev ventilatorja grafi č ne kartice ). b. Znova namestite grafi č no kartico (glejte Ponovna namestitev grafi č ne kartice ). c. Zn..

Vnos servisne - Page 39

16. Vklopite ra č unalnik. 17. Vnesite servisno š tevilko (glejte Vnos servisne š tevilke v BIOS ). Vnos servisne š tevilke v BIOS 1. Vklopite ra č unalnik. 2. Za vstop v program za namestitev sistema pritisnite <F2> med POST- om. 3. Pomaknite se do varnostnega zavihka in odprite servisno š tevilko v polju Service Tag Setting (Nastavitev servisne š tevilke). Nazaj na vsebino PREVIDNO: Preden vklopite ra č unalnik, znova namestite vse vijake in se prepri č ajte, da v notranjosti ra č unalnika ni neuporabljenih vijakov. V nasprotnem primeru lahko po š kodujete ra č unalnik. ..

Entering System Setup (Odpiranje sistemskih nastavitev) - Page 40

Nazaj na vsebino Orodje za nastavitev sistema Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 Pregled Izbris pozabljenih gesel in nastavitve CMOS Posodobitev BIOS - a Pregled Orodje za nastavitev sistema se lahko uporabi za: l spremembo informacij o konfiguraciji sistema po dodajanju, spremembi ali odstranitvi strojne opreme iz ra č unalnika; l nastavitev ali spremembo mo ž nosti, ki jo izbere uporabnik, na primer uporabni š kega gesla; l prikaz koli č ine trenutno name šč enega pomnilnika ali nastavitev vrste name šč enega trdega diska. Entering System Setup (Odpiranje s..

Main (Glavno) - Page 41

Processor L2 cache (Drugonivojski predpomnilnik procesorja) Prikazuje velikost predpomnilnika L2 Memory Installed (Name šč en pomnilnik) Prikazuje koli č ino name šč enega pomnilnika v MB Memory Speed (Hitrost pomnilnika) Prikazuje hitrost pomnilnika v MHz Memory Technology (Pomnilni š ka tehnologija) Prikazuje vrsto name šč enega pomnilnika Main (Glavno) Service Tag Setting (Nastavitev servisne š tevilke) Prikazuje servisno š tevilko ra č unalnika, ko je ta na voljo, ali polje za ro č ni vnos servisne š tevilke, kadar ta ni na voljo System Time (Sistemski č as) Prikazuje tren..

Boot Sequence (Zagonsko zaporedje) - Page 42

Boot Sequence (Zagonsko zaporedje) Ta funkcija omogo č a spreminjanje zagonskega zaporedja za naprave. Mo ž nosti zagona l Hard Drive (Trdi disk) — ra č unalnik se posku š a zagnati s primarnega trdega diska. Č e na pogonu ni operacijskega sistema, ra č unalnik prika ž e sporo č ilo o napaki. l USB Flash Device (Pomnilni š ka naprava USB) — vstavite pomnilni š ko napravo v vrata USB in znova za ž enite ra č unalnik. Ko se v spodnjem desnem kotu zaslona prika ž e F12 Boot Options (F12 Mo ž nosti zagona), pritisnite <F12>. BIOS zazna napravo in v zagonski meni doda mo ..

Spreminjanje zagonskega zaporedja za prihodnje zagone - Page 43

2. Vklopite (ali ponovno za ž enite) ra č unalnik. 3. Ko se v spodnjem desnem kotu zaslona prika ž e F2 = Setup, F12 Boot Options (F2 = Nastavitve, F12 Mo ž nosti zagona), pritisnite <F12>. Č e č akate predolgo in se pojavi logotip operacijskega sistema, po č akajte, dokler se ne prika ž e namizje OS Microsoft Windows. Nato zaustavite ra č unalnik in poskusite znova. Prika ž e se Boot Device Menu (Meni zagonskih naprav), v katerem so navedene vse zagonske naprave, ki so na voljo. 4. V Boot Device Menu (Meni zagonskih naprav) izberite napravo za zagon. Č e ž elite na primer..

Posodobitev BIOS-a - Page 44

Inspiron 400 10. Znova namestite le ž i šč e pogona (glejte Ponovna namestitev le ž i šč a pogona ). 11. Ponovno namestite opti č ni gonilnik (glejte Ponovna namestitev opti č nega pogona ). 12. Znova namestite zgornji nosilec (glejte Ponovna namestitev zgornjega nosilca ). 13. Zamenjate zgornji pokrov (glejte Zamenjava zgornjega pokrova ). 14. Priklju č ite va š ra č unalnik in naprave na elektri č ne vti č nice in jih nato vklopite. Posodobitev BIOS-a 1. Vklopite ra č unalnik. 2. Za ve č podrobnosti si oglejte spletno stran Dellove podpore na support.dell.com . 3. Kliknite ..

Start Over - Page 45

b. Vnesite oznaka za storitve v polju Enter a service tag: (Vnesite oznako za storitve), kliknite Go (Pojdi), in pojdite na korak 5 . Č e nimate oznako va š ega ra č unalnika za storitve: a. Izberite tip izdelka v seznamu Select Your Product Family (Izberite dru ž ino izdelka). b. Izberite blagovno znamko izdelka v seznamu Select Your Product Line (Izberite vrsto izdelka). c. Izberite š tevilko modela izdelka v seznamu Select Your Product Model (Izberite model izdelka). d. Kliknite Confirm (potrdi). 5. Na zaslonu se prika ž e seznam rezultatov. Kliknite BIOS . 6. Kliknite Download Now..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 - Page 46

Nazaj na vsebino Tehni č ni pregled Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 Inspiron™ 300 Inspiron 400 Inspiron™ 300 Vpogled v notranjost va š ega ra č unalnika Komponente sistemske plo šč e OPOZORILO: Predno pri č nete z delom v notranjosti ra č unalnika, preberite varnostne informacije, ki so prilo ž ene ra č unalniku. Za dodatne informacije o varnem delu obi šč ite doma č o stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance. PREVIDNO: Popravila na ra č unalniku lahko izvaja le poobla šč en serviser. Škode zaradi servisiranja..

Inspiron 400 - Page 47

Inspiron 400 Vpogled v notranjost va š ega ra č unalnika Komponente sistemske plo šč e 1 napajalni priklju č ek SATA (SATAPWR1) 2 re ž a za gumbno baterijo 3 priklju č ek za pogon SATA (SATA2) 4 priklju č ek za pogon SATA (SATA1) 5 priklju č ek za napajanje opti č nega pogona (ODD_PWR1) 6 mosti č ek CMOS (CMOS1) 7 priklju č ek za pomnilni š ki modul (DIMM1) 8 procesor 9 priklju č ek ventilatorja ohi š ja (SYSFAN1) 1 ventilator na ohi š ju 2 gumbna baterija 3 le ž i šč e pogona 4 opti č ni pogon 5 hladilno telo procesorja

..

Nazaj na vsebino - Page 48

Nazaj na vsebino 1 podno ž je za procesor 2 procesor 3 priklju č ek ventilatorja ohi š ja (CPU_FAN) 4 napajalni priklju č ek SATA (SATAPWR1) 5 mosti č ek CMOS (JP1) 6 re ž a za gumbno baterijo (BT1) 7 priklju č ek za pogon SATA (SATA2) 8 priklju č ek za pogon SATA (SATA1) 9 napajalni priklju č ek SATA (SATAPWR2)

..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 - Page 49

Nazaj na vsebino Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. © 2009 Dell Inc. Vse pravice pridrž ane. Vsakr š no razmno ž evanje tega gradiva brez pisnega dovoljenja dru ž be Dell Inc. je strogo prepovedano. Blagovne znamke, uporabljene v tem besedilu: Dell , logotip DELL logo in Inspiron so blagovne znamke Dell Inc.; Microsoft , Windows, Windows Vista in logotip gumba start operacijskega sistema Windows Vista so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke dru ž be Microsoft Corporation v Z..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 - Page 50

Nazaj na vsebino Zgornji nosilec Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 Odstranjevanje zgornjega nosilca Ponovna namestitev zgornjega nosilca Odstranjevanje zgornjega nosilca 1. Sledite postopkom v Preden za č nete . 2. Odstranite zgornji pokrov (glejte Odstranjevanje zgornjega pokrova ). 3. Inspiron 400 — Odstranite oba vijaka, s katerima sta brez ž i č ni anteni pritrjeni na zgornji nosilec. 4. Odstranite vijak, s katerim je zgornji nosilec pritrjen na ohi š je. 5. Dvignite zgornji nosilec stran od ra č unalnika. OPOZORILO: Predno pri č nete z delom v notranjos..

Ponovna namestitev zgornjega nosilca - Page 51

Ponovna namestitev zgornjega nosilca 1. Sledite postopkom v Preden za č nete . 2. Poravnajte jezi č ka zgornjega nosilca z re ž ami na ohi š ju in namestite zgornji nosilec. 3. Znova namestite vijak, s katerim je zgornji nosilec pritrjen na ra č unalnik. 4. Inspiron 400 — Poravnajte luknji za vijaka na brez ž i č nih antenah z luknjama za vijaka na zgornjem nosilcu. Znova namestite oba vijaka, s katerima sta brez ž i č ni anteni pritrjeni na zgornji nosilec. 5. Zamenjate zgornji pokrov (glejte Zamenjava zgornjega pokrova ). 6. Priklopite ra č unalnik in naprave v elektri č ne v..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 - Page 52

Nazaj na vsebino Zgornji pokrov Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 300/400 Odstranjevanje zgornjega pokrova Zamenjava zgornjega pokrova Odstranjevanje zgornjega pokrova 1. Sledite postopkom v Preden za č nete . 2. Pritisnite gumb za sprostitev zgornjega pokrova, ki je na hrbtni strani ra č unalnika. Zgornji pokrov bo izsko č il. 3. Dvignite zgornji pokrov ra č unalnika pro č od ra č unalnika. Zamenjava zgornjega pokrova 1. Sledite postopkom v Preden za č nete . 2. Poravnajte jezi č ka na zgornjem pokrovu z re ž ami na ra č unalniku in pritisnite zgornji pokrov, da ..

Sponsored links

Latest Update