Lenovo Thinkcentre Edge 71 (slovak) User Guide Manual Slovak

ThinkCentre Edge 71 Language

Download Lenovo Thinkcentre Edge 71 (slovak) User Guide Manual Slovak

Sponsored links


Download Request Is In Process

Typy počítačov: - Page 1

ThinkCentre – Používateľská príručka Typy počítačov: 1577, 1579 a 1607

..

Poznámka: - Page 2

Poznámka: Pred použitím týchto informácií a produktu, pre ktorý sú určené, si najskôr pozorne prečítajte tieto informácie: „Dôležité bezpečnostné informácie“ na stránke v a Príloha A „Vyhlásenia“ na stránke 99. Druhé vydanie (December 2011) © Copyright Lenovo 2011. VYHLÁSENIE O OBMEDZENÝCH PRÁVACH: Ak sú údaje alebo softvér dodávané podľa zmluvy GSA (General Services Administration), potom používanie, kopírovanie a zverejnenie podliehajú obmedzeniam definovaným v zmluve číslo GS-35F-05925.

..

Obsah - Page 3

Obsah Dôležité bezpečnostné informácie . . . v Servis a aktualizácia . . . . . . . . . . . . . v Ochrana pred statickou elektrinou . . . . . . . . vi Napájacie káble a napájacie adaptéry . . . . . . vi Predlžovacie káble a súvisiace zariadenia . . . . vii Zástrčky a zásuvky . . . . . . . . . . . . . vii Externé zariadenia . . . . . . . . . . . . . vii Teplo a ventilácia produktu . . . . . . . . . . vii Prevádzkové prostredie . . . . . . . . . . . viii Bezpečnostné informácie pre modem . . . . . viii Vyhlásenie o laseri . . . . . . . . . . . . . . ix Vyhlásenie pre ..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 4

Kapitola 6. Informácie o obnove. . . 53 Vytvorenie a používanie média obnovy . . . . . 53 Vytvorenie média obnovy. . . . . . . . . 53 Používanie média obnovy . . . . . . . . 54 Vykonávanie operácií zálohovania a obnovy . . . 54 Vykonanie operácie zálohovania . . . . . . 55 Vykonanie operácie obnovy. . . . . . . . 55 Používanie pracovného priestoru Rescue and Recovery . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Vytvorenie a používanie záchranného média . . . 56 Vytvorenie záchranného média . . . . . . 56 Používanie záchranného média . . . . . . 57 Opätovná inštalá..

iii - Page 5

Vyhlásenie o klasifikácii pre export . . . . . . . 101 Vyhlásenie o televíznom výstupe . . . . . . . 101 Poznámky o elektronických emisiách . . . . . . 101 Deklarácia súladu s normou Federal Communications Commission (FCC) . . . . 101 Ďalšie regulačné informácie . . . . . . . . . 103 Príloha C. Informácie o zariadeniach WEEE a recyklácii . . . . . . . . . . 105 Dôležité informácie pre európsku smernicu 2002/96/ES . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Informácie o recyklácii. . . . . . . . . . . . 105 Informácie o recyklácii pre Brazíliu . . . . . . . 106 Informáci..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 6

iv ThinkCentre – Používateľská príručka

..

Servis a aktualizácia - Page 7

Dôležité bezpečnostné informácie VÝSTRAHA: Predtým ako použijete túto príručku si prečítajte všetky súvisiace bezpečnostné informácie pre tento produkt. Najnovšie bezpečnostné informácie nájdete v tejto časti a v Príručke o bezpečnosti a zárukách ThinkCentre , ktorá sa dodáva spolu s produktom. Dodržiavanie týchto bezpečnostných pokynov znižuje riziko zranenia osôb a poškodenia produktu. Ak už nemáte kópiu Príručky o bezpečnosti a zárukách počítača ThinkCentre , jej verzia vo formáte PDF (Portable Document Format) sa nachádza na webovej lo..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 8

Ochrana pred statickou elektrinou Hoci je statická elektrina pre človeka neškodná, môže vážne poškodiť komponenty a dielce počítača. Nesprávne zaobchádzanie s dielcami citlivými na statickú elektrinu môže viesť k ich poškodeniu. Po vybalení produktu alebo dielca CRU neotvárajte jeho antistatický obal, kým vám inštrukcie neprikážu jeho inštaláciu. Pri manipulácii so zariadeniami alebo dielcami CRU, alebo pri práci vo vnútri počítača sa riaďte nasledujúcimi pokynmi, aby ste sa vyhli poškodeniu spôsobenému statickou elektrinou: • Obmedzte svoj pohyb...

vii - Page 9

Predlžovacie káble a súvisiace zariadenia Uistite sa, že predlžovacie káble, odrušovače, neprerušiteľné zdroje napájania a zásuvky, ktoré používate, spĺňajú elektrické požiadavky produktu. Nikdy nevystavujte tieto zariadenia nadmernému zaťaženiu. Ak používate predlžovacie káble s viacerými zásuvkami, zaťaženie by nemalo prekročiť vstupnú hodnotu pre tento kábel. Ďalšie informácie o zaťažiteľnosti, napäťových požiadavkách a vstupnom výkone vám poskytne elektrikár. Zástrčky a zásuvky Ak je zásuvka, ktorú chcete použiť na zapojenie poč..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 10

Aspoň raz za tri mesiace počítač skontrolujte, či sa v ňom nenahromadilo neprimerané množstvo prachu. Pred kontrolou vypnite počítač a odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky. Potom odstráňte prach z vetracích otvorov a prieduchov. Ďalej skontrolujte a vyčistite celé vnútro počítača vrátane lopatiek chladiča, vetracích otvorov zdroja napájania a ventilátorov. Pred otvorením krytu počítač vždy vypnite a odpojte od elektrickej siete. Ak je to možné, nepoužívajte počítač vo vzdialenosti menšej ako 60 cm od miest so zvýšeným pohybom ľudí. Ak..

Vyhlásenie o laseri - Page 11

• Nikdy sa nedotýkajte neizolovaných telefónnych káblov ani koncoviek, ak nebola telefónna linka odpojená od sieťového rozhrania. • Pri inštalovaní a modifikovaní telefónnych liniek buďte opatrní. • Počas búrky sa vyhnite používaniu telefónu (iného ako bezdrôtového). Pri blýskaní existuje riziko zásahu elektrickým prúdom. • Nepoužívajte telefón na ohlasovanie úniku plynu v blízkosti miesta úniku. Vyhlásenie o laseri VÝSTRAHA: Ak sú nainštalované laserové produkty (napríklad jednotky CD-ROM alebo DVD, optické zariadenia alebo vysielače), uved..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 12

x ThinkCentre – Používateľská príručka

..

Kapitola 1. - Page 13

Kapitola 1. Prehľad produktu Táto kapitola obsahuje opis komponentov počítača, špecifikácií, softvérových programov od spoločnosti Lenovo a interných jednotiek a informácie o umiestnení konektorov, komponentov a dielcov na systémovej doske. Vlastnosti Táto časť obsahuje informácie o komponentoch počítača. Nasledujúce informácie pokrývajú množstvo modelov. Informácie o vašom špecifickom modeli počítača získate jedným z nasledujúcich postupov: • Vstúpte do programu Lenovo BIOS Setup Utility podľa pokynov uvedených v kapitole Kapitola 7 „Používanie ..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 14

• Konektor pre mikrofón a konektor pre slúchadlá na prednom paneli • Interný reproduktor (nainštalovaný v niektorých modeloch) Pripojiteľnosť • Integrovaný ethernetový radič 100/1000 Mb/s • PCI Fax modem (niektoré modely) Funkcie riadenia systému • Schopnosť ukladať výsledky testu hardvéru POST (power-on self-test) • Rozhranie DMI (Desktop Management Interface) Rozhranie Desktop Management Interface poskytuje používateľom jednoduchý prístup k informáciám o všetkých aspektoch počítača vrátane typu procesora, dátumu inštalácie, pripojených tlači..

Kapitola 1. Prehľad produktu - Page 15

Vstupno/výstupné (I/O) funkcie • Jeden ethernetový konektor • Jeden konektor monitora DVI • Jeden voliteľný 9-pinový sériový port • Jeden konektor monitora VGA • Šesť konektorov USB (Universal Serial Bus) (dva na prednom paneli a štyri na zadnom paneli) • Tri audio konektory na zadnom paneli (konektor zvukového vstupu, konektor zvukového výstupu a konektor pre mikrofón) • Dva audio konektory na prednom paneli (konektor pre mikrofón a konektor pre slúchadlá) Bližšie informácie obsahuje „Umiestnenie konektorov, ovládacích prvkov a indikátorov na prednej..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 16

Operačné systémy certifikované alebo testované ohľadom kompatibility 1 (závisí od typu modelu) • Linux ® • Microsoft Windows XP Professional SP 3 Špecifikácie Táto časť uvádza zoznam fyzických špecifikácií počítača. Rozmery Šírka: 160 mm (6,3 palca) Výška: 355 mm (14 palca) Hĺbka: 355 mm (14 palca) Hmotnosť Maximálna konfigurácia pri dodaní: 7,5 kg (16,5 libry) (bez obalu) Maximálna konfigurácia pri dodaní: 10,5 kg (23,1 libry) (s obalom) Prostredie • Teplota vzduchu: V prevádzke: 10 °C až 35 °C (50 °F až 95 °F) Mimo prevádzky: –40 °C až 6..

Kapitola 1. Prehľad produktu - Page 17

Prehľad softvéru Počítač sa dodáva s predinštalovaným operačným systémom a niekoľkými softvérovými programami od spoločnosti Lenovo. Softvér poskytnutý spoločnosťou Lenovo Nasledujúce softvérové programy poskytnuté spoločnosťou Lenovo vám pomôžu zlepšiť produktivitu a znížiť náklady spojené s údržbou vášho počítača. Softvérové programy dodávané s počítačom sa môžu líšiť podľa jednotlivých modelov počítačov. Lenovo ThinkVantage Tools Program Lenovo ThinkVantage ® Tools vás prevedie množstvom informačných zdrojov a poskytuje jed..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 18

dosiahnutie maximálneho výkonu systému. Podrobné informácie obsahuje „Lenovo Solution Center“ na stránke 92. Lenovo ThinkVantage Toolbox Poznámka: V závislosti od dátumu výroby počítača je v počítači predinštalovaný program Lenovo Solution Center alebo program Lenovo ThinkVantage Toolbox slúžiaci na diagnostické účely. Ďalšie informácie o programe Lenovo Solution Center nájdete v časti „Lenovo Solution Center“ na stránke 92. Program Lenovo ThinkVantage Toolbox je určený na správu počítača, vylepšenie bezpečnosti, diagnostiku problémov počítač..

Kapitola 1. Prehľad produktu - Page 19

ThinkVantage System Update Program ThinkVantage System Update vám pomáha udržať softvér počítača v aktuálnom stave prostredníctvom sťahovania a inštalácie softvérových balíkov (aplikácií ThinkVantage, ovládačov zariadení, aktualizácií programu BIOS a ďalších aplikácií tretích strán). Adobe Reader Program Adobe Reader je nástroj na zobrazenie, tlač a prehľadávanie dokumentov PDF. Antivírusový softvér Váš počítač sa dodáva s antivírusovým softvérom, ktorý môžete použiť na zistenie a elimináciu vírusov. Spoločnosť Lenovo poskytuje plnú ve..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 20

Umiestnenie konektorov, ovládacích prvkov a indikátorov na prednej strane počítača Obrázok 1 „Umiestnenie predných konektorov, ovládacích prvkov a indikátorov“ na stránke 8 zobrazuje umiestnenie konektorov, ovládacích prvkov a indikátorov na prednej strane počítača. Obrázok 1. Umiestnenie predných konektorov, ovládacích prvkov a indikátorov 1 Indikátor aktivity jednotky pevného disku 5 Konektor USB (port USB 1) 2 Indikátor napájania 6 Konektor slúchadiel 3 Vypínač napájania 7 Konektor mikrofónu 4 Tlačidlo vysunutia/zasunutia optickej jednotky 8 Konektor ..

Umiestnenie konektorov na zadnej strane počítača - Page 21

Umiestnenie konektorov na zadnej strane počítača Obrázok 2 „Umiestnenie konektorov na zadnej strane“ na stránke 9 zobrazuje umiestnenia konektorov na zadnej strane počítača. Niektoré konektory na zadnej strane počítača sú farebne označené, aby ste mohli jednoduchšie určiť miesto pripojenia káblov. Obrázok 2. Umiestnenie konektorov na zadnej strane 1 Prepínač napätia (k dispozícii pri niektorých modeloch) 9 Slot grafickej karty PCI Express x16 2 Konektor napájacieho kábla 10 Sloty kariet adaptérov PCI Express x1 (2) 3 Konektor monitora DVI 11 Slot integrované..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 22

Konektor Opis Ethernetový konektor Umožňuje pripojenie ethernetového kábla lokálnej siete (LAN). Poznámka: Ak chcete počítač používať v súlade s obmedzeniami komisie FCC pre triedu B, použite ethernetový kábel kategórie 5. Konektor mikrofónu Umožňuje pripojenie mikrofónu k vášmu počítaču, keď chcete nahrávať zvuk, alebo ak používate softvér na rozpoznávanie reči. Sériový port Umožňuje pripojenie externého modemu, sériovej tlačiarne alebo iných zariadení, ktoré používajú 9-vývodový sériový port. Konektor USB Umožňuje pripojenie zariadení..

Kapitola 1. Prehľad produktu - Page 23

Umiestnenie dielcov na systémovej doske Obrázok 4 „Umiestnenie dielcov na systémovej doske“ na stránke 11 zobrazuje umiestnenie dielcov na systémovej doske. Obrázok 4. Umiestnenie dielcov na systémovej doske 1 4-vývodový konektor napájania 12 Prepínač na vymazanie/obnovu CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) 2 Mikroprocesor 13 Predný konektor USB 2 (na pripojenie ďalších USB zariadení) 3 Konektor ventilátora mikroprocesora 14 Predný konektor USB 3 (na pripojenie ďalších USB zariadení) 4 Pamäťový slot 1 (DIMM1) 15 Batéria 5 Pamäťový slot 2 (DIMM2) 1..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 24

Umiestnenie interných jednotiek Interné jednotky sú zariadenia, ktoré počítač používa na čítanie a uchovávanie údajov. Do počítača môžete pridať jednotky, aby ste zvýšili kapacitu úložného priestoru, a aby váš počítač mohol čítať iné typy médií. Interné jednotky sú nainštalované v pozíciách. V tejto príručke sa pozície označujú ako pozícia 1, pozícia 2 a tak ďalej. Pri inštalácii alebo výmene internej jednotky je dôležité všimnúť si, aké typy a veľkosti jednotiek môžete do jednotlivých pozícií nainštalovať, a potom správne ..

Obrázok 6. Štítok s typom a modelom počítača - Page 25

Štítok s typom a modelom počítača Štítok s typom a modelom počítača identifikuje počítač. Keď požiadate spoločnosť Lenovo o pomoc, informácie o type a modeli počítača umožnia pracovníkom technickej podpory identifikovať počítač a poskytnúť rýchlejší servis. Nižšie je uvedený príklad štítka s typom a modelom počítača. Obrázok 6. Štítok s typom a modelom počítača Kapitola 1. Prehľad produktu 13

..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 26

14 ThinkCentre – Používateľská príručka

..

Najčastejšie otázky - Page 27

Kapitola 2. Používanie počítača V tejto kapitole nájdete informácie o používaní niektorých komponentov počítača. Najčastejšie otázky Nižšie je uvedených niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu optimalizovať spôsob, akým používate počítač. Je používateľská príručka k dispozícii v inom jazyku? Používateľská príručka je k dispozícii v rôznych jazykoch na webovej lokalite podpory spoločnosti Lenovo na adrese: http://www.lenovo.com/ThinkCentreUserGuides Kde nájdem disky obnovy? Spoločnosť Lenovo poskytuje program, ktorý umožňuje vytvoriť disky obn..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 28

Poznámka: Na zvýraznenie vybratých položiek môžete použiť myš alebo kurzorové klávesy so šípkou nahor a nadol. Ponuku Štart alebo kontextovú ponuku zavriete kliknutím myši alebo stlačením klávesu Esc. Používanie snímača odtlačkov prstov Niektoré počítače sa môžu dodávať s klávesnicou obsahujúcou snímač odtlačkov prstov. Ďalšie informácie o snímači odtlačkov prstov obsahuje časť „Softvér snímača odtlačkov prstov“ na stránke 5. Ak chcete otvoriť program ThinkVantage Fingerprint Software a použiť snímač odtlačkov prstov, kliknite na ..

Nastavenie hlasitosti prostredníctvom pracovnej plochy - Page 29

Do konektora zvukového vstupu je možné pripojiť sústavu napájaných stereofónnych reproduktorov. Vychutnáte si tak lepší zvuk pri multimediálnych aplikáciách. Nastavenie hlasitosti prostredníctvom pracovnej plochy Ovládací prvok nastavenia hlasitosti na pracovnej ploche je prístupný prostredníctvom ikony hlasitosti na paneli úloh, ktorý sa nachádza v pravom dolnom rohu pracovnej plochy systému Windows. Kliknite na ikonu hlasitosti a nastavte hlasitosť posunutím posúvača nahor alebo nadol. Ak chcete vypnúť zvuk, kliknite na ikonu Stlmiť . Ak sa ikona hlasitosti ..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 30

Správne zaobchádzanie a uskladnenie médií CD a DVD Médiá CD a DVD sú odolné a spoľahlivé, ale vyžadujú istú starostlivosť a špeciálne zaobchádzanie. Pri zaobchádzaní a uskladnení diskov CD a DVD postupujte podľa týchto pravidiel: • Disk chytajte len za okraje alebo stredový otvor. Nedotýkajte sa povrchu disku na strane, ktorá nie je označená. • Ak chcete odstrániť prach alebo odtlačky prstov, utrite disk čistou jemnou látkou smerom od stredu k okrajom. Utieranie disku krúživými pohybmi môže viesť k strate údajov. • Na povrch disku nepíšte ani n..

Zjednodušenie ovládania a komfort - Page 31

Kapitola 3. Vy a váš počítač Táto kapitola poskytuje informácie o zjednodušení ovládania, komforte používania a premiestnení počítača do iných krajín alebo regiónov. Zjednodušenie ovládania a komfort Správna ergonomická prax vám umožní vyťažiť z počítača maximum a predchádzať nepohodliu. Usporiadajte si pracovné prostredie aj používané zariadenia podľa svojich individuálnych požiadaviek a podľa práce, ktorú vykonávate. Osvojte si aj správne pracovné návyky, aby ste pri práci s počítačom čo najviac zvýšili svoju výkonnosť a pohodlie. N..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 32

Nastavte monitor, aby bola vrchná časť obrazovky mierne pod úrovňou očí. Monitor umiestnite do pohodlnej pozorovacej vzdialenosti, t. j. 51 až 61 cm. Monitor by mal byť umiestnený tak, aby ste naň videli bez otáčania tela. Často používané zariadenia, ako napríklad telefón alebo myš, umiestnite na dosah. Odlesky a osvetlenie Monitor umiestnite tak, aby ste minimalizovali odlesky od stropného osvetlenia, okien alebo iných svetelných zdrojov. Svetelné odlesky z lesklých povrchov môžu spôsobiť nepríjemné odlesky na obrazovke monitora. Ak je to možné, monitor umi..

Kapitola 3. Vy a váš počítač - Page 33

Registrácia počítača v spoločnosti Lenovo Ak chcete zaregistrovať svoj počítač, prejdite na lokalitu http://www.lenovo.com/register. Potom dokončite registráciu podľa pokynov na obrazovke. Môže to napomôcť vráteniu počítača v prípade jeho straty alebo odcudzenia. Registráciou svojho počítača umožníte spoločnosti Lenovo, aby vás v budúcnosti upozornila na nové technické možnosti a aktualizácie. Pri registrácii počítača sa informácie uložia do databázy, čo umožní spoločnosti Lenovo kontaktovať vás v prípade stiahnutia produktu z trhu alebo inýc..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 34

Informácie o napájacom kábli a číslach dielcov nájdete na adrese: http://www.lenovo.com/powercordnotice 22 ThinkCentre – Používateľská príručka

..

Funkcie zabezpečenia - Page 35

Kapitola 4. Bezpečnosť Táto kapitola poskytuje informácie o spôsobe ochrany počítača pred krádežou a neoprávneným používaním. Funkcie zabezpečenia V počítači sú k dispozícii nasledujúce funkcie zabezpečenia: • Softvér Computrace Agent zabudovaný vo firmvéri Softvér Computrace Agent je softvérové riešenie na riadenie prostriedkov IT a obnovu v prípade krádeže počítača. Softvér zistí, či v počítači boli vykonané zmeny v hardvéri, softvéri alebo mieste prihlásenia počítača do siete. Poznámka: Aktivácia softvéru Computrace Agent môže vyža..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 36

Zamknutie krytu počítača Zamknutie krytu počítača pomáha zabrániť neoprávneným osobám v získaní prístupu k vnútorným komponentom počítača. Váš počítač je vybavený slučkou visiaceho zámku, ktorá bráni odstráneniu krytu počítača, ak je nainštalovaný visiaci zámok. Obrázok 7. Inštalácia visiaceho zámku 24 ThinkCentre – Používateľská príručka

..

Obrázok 8. Integrovaný káblový zámok - Page 37

Pripojenie integrovaného káblového zámku Integrovaný káblový zámok, niekedy označovaný ako zámok Kensington, môžete použiť na pripevnenie svojho počítača k pracovnému stolu, stolu alebo inému prenosnému zariadeniu. Káblový zámok sa pripája do slotu integrovaného káblového zámku na zadnej strane počítača a ovláda sa kľúčom. Káblový zámok uzamyká aj tlačidlá používané na otvorenie krytu počítača. Je to rovnaký typ zámku, ktorý sa používa pri mnohých prenosných počítačoch. Integrovaný káblový zámok si môžete objednať priamo od sp..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 38

platného hesla pri každom pokuse o prístup k jednotke pevného disku. Ďalšie informácie nájdete v časti „Hard Disk Password“ na stránke 62. • Heslo administrátora: Nastavením hesla administrátora zabránite neoprávneným užívateľom v zmene konfiguračných nastavení. Ak zodpovedáte za udržiavanie nastavení konfigurácie niekoľkých počítačov, možno budete chcieť nastaviť heslo Administrator Password. Ďalšie informácie nájdete v časti „Administrator Password“ na stránke 62. Na používanie počítača nemusíte nastaviť žiadne heslo. Používanie ..

Kapitola 4. Bezpečnosť - Page 39

Spoločnosť Lenovo poskytuje plnú verziu antivírusového softvéru vo vašom počítači na 30 dní zadarmo. Po 30 dňoch musíte obnoviť licenciu, aby ste mohli naďalej dostávať aktualizácie antivírusového softvéru. Poznámka: Ochrana pred novými vírusmi vyžaduje, aby boli súbory obsahujúce definície vírusov pravidelne aktualizované. Ďalšie informácie o používaní antivírusového softvéru nájdete v systéme pomoci vášho antivírusového softvéru. Kapitola 4. Bezpečnosť 27

..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 40

28 ThinkCentre – Používateľská príručka

..

Upozornenie: - Page 41

Kapitola 5. Inštalácia alebo výmena hardvéru Táto kapitola poskytuje pokyny na inštaláciu alebo výmenu hardvéru vášho počítača. Zaobchádzanie so zariadeniami citlivými na statickú elektrinu Antistatický ochranný obal, ktorý obsahuje nový dielec, neotvárajte, kým nebude chybný dielec z počítača odstránený a nebudete pripravení nainštalovať nový dielec. Hoci je statická elektrina pre človeka neškodná, môže vážne poškodiť komponenty a dielce počítača. Pri manipulácii s dielcami a ostatnými komponentmi počítača dodržiavajte tieto opatrenia, ab..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 42

Odstránenie krytu počítača Upozornenie: Skôr ako otvoríte počítač a pokúsite sa urobiť nejakú opravu, pozorne si prečítajte tieto informácie: „Dôležité bezpečnostné informácie“ na stránke v. Táto časť poskytuje pokyny na odstránenie krytu počítača. VÝSTRAHA: Pred odstránením krytu počítača vypnite počítač a počkajte tri až päť minút, kým nevychladne. Pri odstraňovaní krytu počítača postupujte takto: 1. Z jednotiek odstráňte všetky médiá a vypnite všetky pripojené zariadenia a počítač. 2. Odpojte všetky napájacie káble od elek..

Upozornenie: - Page 43

Odstránenie a inštalácia predného panelu Upozornenie: Skôr ako otvoríte počítač a pokúsite sa urobiť nejakú opravu, pozorne si prečítajte tieto informácie: „Dôležité bezpečnostné informácie“ na stránke v. Táto časť poskytuje návod na odstránenie a inštaláciu predného panelu. Ak chcete odstrániť a vrátiť predný panel, postupujte takto: 1. Vypnite počítač a odpojte všetky napájacie káble od elektrických zásuviek. 2. Odstráňte kryt počítača. Pozrite si časť „Odstránenie krytu počítača“ na stránke 30. 3. Odstráňte predný panel ta..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 44

4. Ak chcete predný panel znova nainštalovať, tri plastové výčnelky na pravej strane predného panelu priložte k príslušným otvorom v šasi a panel otočením smerom dnu zatlačte na miesto, kým nezacvakne do svojej pozície na ľavej strane. Obrázok 11. Inštalácia predného panelu Čo robiť ďalej: • Ak chcete pracovať s iným hardvérom, prejdite na príslušnú časť. • Na dokončenie inštalácie alebo výmeny pokračujte podľa pokynov v časti „Dokončenie výmeny dielcov“ na stránke 50. Inštalácia alebo výmena karty PCI Upozornenie: Skôr ako otvoríte po..

33 - Page 45

3. Na zadnej strane počítača odstráňte skrutku zaisťujúcu západku karty PCI. Obrázok 12. Odstránenie skrutky zaisťujúcej západku karty PCI 4. V závislosti od toho, či inštalujete alebo vymieňate kartu PCI, postupujte takto: Kapitola 5. Inštalácia alebo výmena hardvéru 33

..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 46

• Ak inštalujete kartu PCI, odstráňte príslušný kovový kryt slotu. • Ak vymieňate starú kartu PCI, uchopte ju a opatrne vytiahnite zo slotu. Obrázok 13. Odstránenie karty PCI Poznámky: a. Karta je v slote karty pevne pripevnená. Ak je to potrebné, poťahujte striedavo za obidve strany karty, kým nebude karta úplne vybratá zo slotu karty. b. Ak kartu pridržiava západka, západku karty 1 zatlačte podľa priloženého obrázka, aby sa uvoľnila. Uchopte kartu a opatrne ju vytiahnite zo slotu. 5. Vyberte novú kartu PCI z antistatického obalu. 6. Novú kartu PCI nainšt..

Obrázok 14. Inštalácia karty PCI - Page 47

7. Otočte západku karty do zatvorenej polohy na zaistenie karty PCI. Obrázok 14. Inštalácia karty PCI 8. Znova nainštalujte skrutku, ktorou upevníte západku karty PCI. Čo robiť ďalej: • Ak chcete pracovať s iným hardvérom, prejdite na príslušnú časť. • Na dokončenie inštalácie alebo výmeny pokračujte podľa pokynov v časti „Dokončenie výmeny dielcov“ na stránke 50. Inštalácia alebo výmena pamäťového modulu Upozornenie: Skôr ako otvoríte počítač a pokúsite sa urobiť nejakú opravu, pozorne si prečítajte tieto informácie: „Dôležité bezp..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 48

5. Odstráňte všetky diely, ktoré by vám mohli brániť v prístupe k pamäťovým slotom. V závislosti od modelu vášho počítača budete možno musieť odstrániť grafickú kartu PCI Express x16, aby ste zabezpečili jednoduchý prístup k pamäťovým slotom. Pozrite si časť „Inštalácia alebo výmena karty PCI“ na stránke 32. 6. V závislosti od toho, či inštalujete alebo vymieňate pamäťový modul, postupujte takto: • Ak vymieňate starý pamäťový modul, otvorte príchytky a opatrne vyberte pamäťový modul z pamäťového slotu. Obrázok 15. Odstránenie pam..

Príručke o bezpečnosti a zárukách ThinkCentre - Page 49

7. Umiestnite nový pamäťový modul nad pamäťový slot. Presvedčte sa, či je zárez 1 na pamäťovom module správne zarovnaný s klinom slotu 2 na systémovej doske. Pamäťový modul zatláčajte priamo nadol do slotu, pokiaľ sa nezatvoria príchytky. Obrázok 17. Inštalácia pamäťového modulu 8. Vráťte na miesto grafickú kartu PCI Express x16, ak ste ju predtým odstránili. Čo robiť ďalej: • Ak chcete pracovať s iným hardvérom, prejdite na príslušnú časť. • Na dokončenie inštalácie alebo výmeny pokračujte podľa pokynov v časti „Dokončenie výmeny d..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 50

4. Odstráňte starú batériu. Obrázok 18. Odstránenie starej batérie 5. Nainštalujte novú batériu. Obrázok 19. Inštalácia novej batérie 6. Znovu nainštalujte kryt počítača a pripojte káble. Pozrite si časť „Dokončenie výmeny dielcov“ na stránke 50. Poznámka: Pri prvom zapnutí počítača po výmene batérie sa môže zobraziť chybové hlásenie. Po výmene batérie je takéto hlásenie normálne. 7. Zapnite počítač a všetky pripojené zariadenia. 8. Pomocou programu Setup Utility nastavte dátum, čas a všetky heslá. Pozrite si časť Kapitola 7 „Použí..

39 - Page 51

4. Odpojte signálový kábel a napájací kábel od jednotky pevného disku. 5. Odstráňte štyri skrutky, ktoré zaisťujú jednotku pevného disku. Potom vytiahnite jednotku pevného disku zo šasi. Obrázok 20. Odstránenie primárnej jednotky pevného disku Kapitola 5. Inštalácia alebo výmena hardvéru 39

..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 52

6. Zasuňte novú jednotku pevného disku do pozície pre jednotku pevného disku a zarovnajte otvory pre skrutky na novej jednotke pevného disku so zodpovedajúcimi otvormi na pozícii pre jednotku. Potom nainštalujte štyri skrutky, ktorými upevníte novú jednotku pevného disku. Obrázok 21. Inštalácia jednotky pevného disku 7. Pripojte jeden koniec signálového kábla k zadnej časti novej jednotky pevného disku a druhý koniec do voľného konektora SATA na systémovej doske. Pozrite si časť „Umiestnenie dielcov na systémovej doske“ na stránke 11. Potom nájdite voľn..

Obrázok 23. Odstránenie optickej jednotky - Page 53

Výmena optickej jednotky Upozornenie: Skôr ako otvoríte počítač a pokúsite sa urobiť nejakú opravu, pozorne si prečítajte tieto informácie: „Dôležité bezpečnostné informácie“ na stránke v. Táto časť obsahuje pokyny na inštaláciu alebo výmenu optickej jednotky. Poznámka: Optická jednotka je dostupná len v niektorých modeloch. Pri výmene optickej jednotky postupujte takto: 1. Vypnite počítač a odpojte všetky napájacie káble od elektrických zásuviek. 2. Odstráňte kryt počítača. Pozrite si časť „Odstránenie krytu počítača“ na stránke 30...

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 54

5. Zasuňte novú optickú jednotku do pozície pre jednotku z prednej strany a zarovnajte otvory pre skrutky na novej optickej jednotke so zodpovedajúcimi otvormi na pozícii pre jednotku. Potom nainštalujte tri skrutky, ktorými upevníte novú optickú jednotku. Obrázok 24. Inštalácia optickej jednotky 6. Pripojte jeden koniec signálového kábla k zadnej časti novej optickej jednotky a druhý koniec do voľného konektora SATA na systémovej doske. Pozrite si časť „Umiestnenie dielcov na systémovej doske“ na stránke 11. Potom nájdite voľný päťžilový napájací kone..

Výmena zdroja napájania - Page 55

Výmena zdroja napájania Upozornenie: Skôr ako otvoríte počítač a pokúsite sa urobiť nejakú opravu, pozorne si prečítajte tieto informácie: „Dôležité bezpečnostné informácie“ na stránke v. Táto časť obsahuje pokyny na výmenu zdroja napájania. Aj keď sa v počítači po jeho odpojení od zdroja napájania nenachádzajú žiadne pohyblivé dielce, kvôli zvýšeniu vašej bezpečnosti a správnej certifikácii vykonanej organizáciou Underwriters Laboratories (UL) berte na vedomie nasledujúce varovania. VÝSTRAHA: Nebezpečné pohyblivé súčasti. Dbajte na to, ..

Obrázok 26. Odstránenie skrutiek zdroja napájania - Page 56

4. Položte počítač na bok a odstráňte štyri skrutky v zadnej časti šasi, ktoré upevňujú zdroj napájania. Obrázok 26. Odstránenie skrutiek zdroja napájania 5. Posuňte zdroj napájania smerom k prednej časti počítača a vyberte ho zo šasi. 6. Uistite sa, či je nový zdroj napájania správny. Niektoré zdroje napájania si automaticky zistia napätie, niektoré zdroje napájania sú určené len pre určité konkrétne napätie a niektoré zdroje napájania majú prepínač napätia. Ak je váš zdroj napájania vybavený prepínačom napätia, uistite sa, že ste ho nas..

Obrázok 27. Odstránenie chladiča a ventilátora - Page 57

VÝSTRAHA: Chladič a ventilátor môžu byť veľmi horúce. Pred odstránením krytu počítača vypnite počítač a počkajte tri až päť minút, kým nevychladne. Pri výmene chladiča a ventilátora postupujte takto: 1. Vypnite počítač a odpojte všetky napájacie káble od elektrických zásuviek. 2. Odstráňte kryt počítača. Pozrite si časť „Odstránenie krytu počítača“ na stránke 30. 3. Položte počítač na bok, aby ste sa jednoduchšie dostali k systémovej doske. 4. Nájdite chladič a ventilátor. Pozrite si časť „Umiestnenie komponentov“ na stránke 1..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 58

8. Položte nový chladič a ventilátor na systémovú dosku, aby boli jeho štyri skrutky zarovnané s otvormi na doske. Poznámka: Umiestnite na miesto nový chladič a ventilátor a pripojte kábel chladiča a ventilátora ku konektoru ventilátora mikroprocesora na systémovej doske. 9. Podľa nasledujúceho postupu nainštalujte štyri skrutky zaisťujúce nový chladič a ventilátor. Skrutky nepriťahujte príliš silno. a. Čiastočne utiahnite skrutku 1 , potom úplne utiahnite skrutku 2 a potom úplne utiahnite skrutku 1 . b. Čiastočne utiahnite skrutku 3 , potom úplne utiahni..

Obrázok 28. Prístup k mikroprocesoru - Page 59

5. Vytiahnite malú páčku 1 a otvorte držiak 2 , aby ste získali prístup k mikroprocesoru 3 . Obrázok 28. Prístup k mikroprocesoru 6. Vytiahnite mikroprocesor priamo nahor, von zo soketu mikroprocesora. Obrázok 29. Odstránenie mikroprocesora Poznámky: a. Váš mikroprocesor a soket môžu vyzerať inak, ako je znázornené na obrázku. Kapitola 5. Inštalácia alebo výmena hardvéru 47

..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 60

b. Poznačte si orientáciu mikroprocesora v sokete. Všimnite si orientáciu malého trojuholníka 1 nachádzajúceho sa v rohu mikroprocesora alebo si všimnite orientáciu drážok 2 na mikroprocesore. Znalosť orientácie bude potrebná pri inštalácii nového mikroprocesora na systémovú dosku. c. Dotýkajte sa iba okrajov mikroprocesora. Nedotýkajte sa zlatých kontaktov na spodnej časti mikroprocesora. d. Na odkrytý soket procesora nič neukladajte. Vývody soketu musia zostať čo najčistejšie. 7. Uistite sa, že malá páčka je v hornej polohe a držiak mikroprocesora je ú..

Obrázok 31. Odstránenie prednej jednotky audia a USB - Page 61

Čo robiť ďalej: • Ak chcete pracovať s iným hardvérom, prejdite na príslušnú časť. • Ak chcete dokončiť výmenu, pokračujte podľa pokynov v časti „Dokončenie výmeny dielcov“ na stránke 50. Výmena prednej jednotky audia a USB Upozornenie: Skôr ako otvoríte počítač a pokúsite sa urobiť nejakú opravu, pozorne si prečítajte tieto informácie: „Dôležité bezpečnostné informácie“ na stránke v. Táto časť obsahuje pokyny na výmenu prednej jednotky audia a USB. Pri výmene prednej jednotky audia a USB postupujte takto: 1. Vypnite počítač a odpoj..

Obrázok 32. Pripojenie klávesnice alebo myši USB - Page 62

9. Znova pripojte káble prednej jednotky audia a USB k prednému konektoru audia a prednému konektoru USB na systémovej doske. Pozrite si časť „Umiestnenie dielcov na systémovej doske“ na stránke 11. Čo robiť ďalej: • Ak chcete pracovať s iným hardvérom, prejdite na príslušnú časť. • Na dokončenie inštalácie alebo výmeny pokračujte podľa pokynov v časti „Dokončenie výmeny dielcov“ na stránke 50. Výmena klávesnice alebo myši Upozornenie: Skôr ako otvoríte počítač a pokúsite sa urobiť nejakú opravu, pozorne si prečítajte tieto informácie: ..

Obrázok 33. Vrátenie krytu počítača - Page 63

4. Umiestnite kryt počítača na šasi tak, aby sa vodiče koľajničiek na spodnej strane krytu počítača spojili s koľajničkami na šasi. Potom zatlačte kryt počítača smerom k prednej časti počítača, aby zapadol na svoje miesto. Obrázok 33. Vrátenie krytu počítača 5. Ak je kryt počítača vybavený zámkom, zamknite ho. Pozrite si časť „Zamknutie krytu počítača“ na stránke 24. 6. Ak máte k dispozícii integrovaný káblový zámok, zamknite počítač. Pozrite si časť „Pripojenie integrovaného káblového zámku“ na stránke 25. 7. Pripojte externé a ..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 64

52 ThinkCentre – Používateľská príručka

..

Kapitola 6. - Page 65

Kapitola 6. Informácie o obnove Táto kapitola poskytuje informácie o riešeniach obnovy od spoločnosti Lenovo. Táto kapitola obsahuje nasledujúce témy: • Vytvorenie a používanie média obnovy • Vykonávanie operácií zálohovania a obnovy • Používanie pracovného priestoru Rescue and Recovery • Vytvorenie a používanie záchranného média • Inštalácia a preinštalovanie ovládačov zariadení • Riešenie problémov s obnovou Poznámky: 1. Informácie o obnove uvedené v tejto kapitole sa týkajú len počítačov s nainštalovaným programom Rescue and Recovery a..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 66

Poznámka: V operačnom systéme Windows 7 môžete vytvoriť médium obnovy pomocou diskov alebo externých ukladacích zariadení USB. V operačnom systéme Windows Vista môžete vytvoriť médium obnovy len pomocou diskov, takže táto operácia sa tiež nazýva „vytvorenie diskov obnovy produktu (diskov Product Recovery)“. Ak chcete vytvoriť médium obnovy v operačnom systéme Windows 7, kliknite na položky Štart ➙ Všetky programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Factory Recovery Disks . Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke. Používanie média obnovy Táto časť p..

Kapitola 6. Informácie o obnove - Page 67

Vykonanie operácie zálohovania Táto časť obsahuje pokyny na vykonanie operácie zálohovania pomocou programu Rescue and Recovery v iných operačných systémoch. • Ak chcete vykonať operáciu zálohovania pomocou programu Rescue and Recovery v operačnom systéme Windows 7, postupujte takto: 1. Na pracovnej ploche systému Windows kliknite na položky Štart ➙ Všetky programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Vylepšené zálohovanie a obnova . Otvorí sa program Rescue and Recovery. 2. V hlavnom okne programu Rescue and Recovery kliknite na šípku Launch advanced Rescue and R..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 68

Upozornenie: Ak obnovujete jednotku pevného disku zo zálohy Rescue and Recovery alebo do pôvodného nastavenia od výrobcu, všetky súbory na primárnom oddiele jednotky pevného disku (zvyčajne jednotka C:) budú počas obnovy vymazané. Ak je to možné, vytvorte kópie dôležitých súborov. Ak sa vám nepodarí spustiť operačný systém Windows, pomocou funkcie záchrany súborov pracovného priestoru Rescue and Recovery môžete skopírovať súbory z jednotky pevného disku na iné médium. Ak chcete spustiť pracovný priestor Rescue and Recovery, postupujte takto: 1. Skontro..

Kapitola 6. Informácie o obnove - Page 69

4. V oblasti Rescue Media vyberte typ záchranného média, ktoré chcete vytvoriť. Záchranné médium môžete vytvoriť pomocou disku, jednotky pevného disku USB alebo sekundárnej internej jednotky pevného disku. 5. Kliknite na tlačidlo OK a podľa pokynov na obrazovke vytvorte záchranné médium. Používanie záchranného média Táto časť obsahuje pokyny na používanie vami vytvoreného záchranného média. • Ak ste záchranné médium vytvorili pomocou disku, záchranné médium používajte podľa nasledujúcich pokynov: 1. Vypnite počítač. 2. Pri zapínaní počíta..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 70

Ak chcete znova nainštalovať ovládač zariadenia predinštalovaného výrobcom, postupujte takto: 1. Zapnite počítač. 2. Prejdite do adresára C:\SWTOOLS . 3. Otvorte adresár DRIVERS. V priečinku DRIVERS sa nachádza niekoľko podpriečinkov pre rôzne zariadenia, ktoré boli nainštalované do počítača, ako sú napríklad AUDIO alebo VIDEO. 4. Otvorte príslušný podpriečinok zariadenia. 5. Postupujte takto: • V podpriečinku zariadenia vyhľadajte súbor SETUP.exe. Dvakrát kliknite na tento súbor a podľa pokynov na obrazovke dokončite inštaláciu. • V podpriečinku z..

Kapitola 6. Informácie o obnove - Page 71

Pri opätovnej inštalácii ovládačov zariadení meníte aktuálnu konfiguráciu počítača. Opätovnú inštaláciu ovládačov zariadení vykonávajte iba v prípade, ak je potrebné odstrániť problém s počítačom. Ďalšie informácie o opätovnej inštalácii ovládačov zariadení dodaných s počítačom nájdete v téme „Opätovná inštalácia predinštalovaných aplikácií a ovládačov zariadení“ na stránke 57. Riešenie problémov s obnovou Ak nemôžete získať prístup k pracovnému priestoru Rescue and Recovery alebo k prostrediu systému Windows, postupujte ta..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 72

60 ThinkCentre – Používateľská príručka

..

Spustenie programu Setup Utility - Page 73

Kapitola 7. Používanie programu Setup Utility Program Setup Utility sa používa na zobrazenie a zmenu nastavení konfigurácie počítača bez ohľadu na to, aký operačný systém používate. Nastavenia operačného systému však môžu zmeniť ľubovoľné podobné nastavenia v programe Setup Utility. Spustenie programu Setup Utility Ak chcete spustiť program Setup Utility, postupujte takto: 1. Skontrolujte, či je počítač vypnutý. 2. Pri zapínaní počítača niekoľkokrát stlačte a uvoľnite kláves F1. Keď budete počuť viacero pípnutí alebo uvidíte obrazovku s logom..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 74

Poznámky k heslám Heslo môže byť ľubovoľná kombinácia 64 abecedných a numerických znakov. Z bezpečnostných dôvodov je vhodné používať silné heslá, ktoré nemožno jednoducho odhaliť. Ak chcete nastaviť silné heslo, postupujte podľa týchto pravidiel: • Heslo musí mať dĺžku aspoň osem znakov • Obsahuje aspoň jeden abecedný znak a jeden číselný znak • V heslách programu Setup Utility a jednotky pevného disku sa nerozlišujú malé a veľké písmená • Nepoužívajte svoje meno ani meno používateľa • Nepoužívajte bežné slová ani bežné me..

Kapitola 7. Používanie programu Setup Utility - Page 75

Poznámka: Heslo môže byť ľubovoľná kombinácia 64 abecedných a numerických znakov. Viac informácií nájdete v časti „Poznámky k heslám“ na stránke 62. Vymazanie stratených alebo zabudnutých hesiel (vymazanie CMOS) Táto časť poskytuje pokyny na vymazanie stratených a zabudnutých hesiel, ako je napríklad heslo používateľa. Ak chcete vymazať stratené alebo zabudnuté heslo, postupujte takto: 1. Z jednotiek odstráňte všetky médiá a vypnite všetky pripojené zariadenia a počítač. Potom odpojte všetky napájacie káble od elektrických zásuviek a odpojte..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 76

Výber dočasného spúšťacieho zariadenia Tento postup použite na výber dočasného spúšťacieho zariadenia. Poznámka: Nie všetky disky a jednotky pevných diskov sú spúšťacie. 1. Vypnite počítač. 2. Pri zapínaní počítača niekoľkokrát stlačte a uvoľnite kláves F12. Po zobrazení okna Please select boot device uvoľnite kláves F12. 3. Vyberte požadované spúšťacie zariadenie a stlačte kláves Enter. Počítač sa spustí z vami vybratého zariadenia. Poznámka: Výber spúšťacieho zariadenia z okna Please select boot device nezmení postupnosť spúšťania ..

Kapitola 7. Používanie programu Setup Utility - Page 77

3. Vyberte položku Wake Up on Alarm a stlačte kláves Enter. Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke. 4. Stlačením klávesu F10 uložte zmeny a ukončite program Setup Utility. Po zobrazení výzvy potvrďte ukončenie stlačením klávesu Enter. • Zapnutie funkcie prebudenia po výpadku napájania Funkcia prebudenia po výpadku napájania umožňuje počítaču prebudiť sa po obnovení napájania po náhlom výpadku napájania. Ak chcete zapnúť funkciu prebudenia po výpadku napájania, postupujte nasledovne: 1. Spustite program Setup Utility. Pozrite si „Spustenie programu..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 78

66 ThinkCentre – Používateľská príručka

..

Kapitola 8. - Page 79

Kapitola 8. Aktualizácia systémových programov Táto kapitola obsahuje informácie o spôsobe aktualizácie programov POST a BIOS a obnove systému po zlyhaní aktualizácie programov POST a BIOS. Používanie systémových programov Systémové programy sú základnou vrstvou softvéru vstavaného v počítači. Systémové programy zahŕňajú programy POST, BIOS a Setup Utility. POST je sada testov a procedúr, ktoré sa vykonávajú pri každom zapnutí počítača. BIOS je softvérová vrstva, ktorá prekladá pokyny z ostatných softvérových vrstiev do elektrických signálov, kt..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 80

Aktualizácia programu BIOS z operačného systému Poznámka: Keďže spoločnosť Lenovo neustále vylepšuje svoje webové lokality, obsah webových stránok sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia, vrátane obsahu, na ktorý odkazuje nasledujúci postup. Ak chcete aktualizovať program BIOS z operačného systému, postupujte takto: 1. Prejdite na adresu http://support.lenovo.com. 2. Ak chcete vyhľadať súbory na prevzatie pre váš typ počítača, postupujte takto: a. Do poľa Enter a product number (Zadajte číslo produktu) zadajte typ počítača a kliknite na polož..

Udržiavanie počítača v aktualizovanom stave - Page 81

Kapitola 9. Predchádzanie problémom V tejto kapitole nájdete informácie, ktoré vám môžu pomôcť vyhnúť sa bežným problémom a zabezpečiť plynulú prevádzku počítača. Udržiavanie počítača v aktualizovanom stave V určitých situáciách môže byť potrebné, aby ste mali k dispozícii najaktuálnejšie verzie softvérových programov, ovládačov zariadení alebo operačného systému. V tejto časti je vysvetlené, ako získať najnovšie aktualizácie pre svoj počítač. Vyberte niektorú z nasledujúcich tém: • „Získanie najnovších ovládačov zariadení p..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 82

1. Prejdite na stránku http://windowsupdate.microsoft.com/. 2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Používanie programu System Update Program System Update vám pomáha udržiavať softvér v počítači v aktualizovanom stave. Balíky aktualizácií sa uchovávajú na serveroch Lenovo a dajú sa stiahnuť z webovej stránky podpory Lenovo. Môžu zahŕňať aplikácie, ovládače zariadení, aktualizácie flash systému BIOS alebo aktualizácie softvéru. Keď sa program System Update pripojí k webovej stránke podpory Lenovo, automaticky rozpozná typ a model počítača, nainštal..

Čistenie počítača - Page 83

• Na monitor neodkladajte žiadne predmety a neblokujte žiadne vetracie otvory na monitore ani na počítači. Tieto vetracie otvory zabezpečujú prúdenie vzduchu, ktoré chráni počítač pred prehriatím. • V blízkosti počítača a jeho súčastí neskladujte a nepožívajte žiadne potraviny ani nápoje. Zvyšky potravín a rozliate nápoje môžu spôsobiť znečistenie a nepoužiteľnosť klávesnice a myši. • Zabráňte navlhnutiu vypínačov napájania a ďalších ovládacích prvkov. Vlhkosť môže tieto súčasti poškodiť a vyvolať riziko zásahu elektrickým prú..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 84

Obrazovka Problémy hromadenia prachu a odleskov. Nezabudnite pravidelne čistiť obrazovku svojho monitora. Prečítajte si informácie v časti „Čistenie povrchu plochého monitora“ na stránke 72 alebo „Čistenie sklenej plochy obrazovky“ na stránke 72. Čistenie povrchu plochého monitora Ak máte plochý počítačový monitor s povrchom pokrytým flexibilným filmom, použite nasledujúci postup na očistenie špeciálneho povrchu. Opatrne ho utrite mäkkou suchou látkou alebo fúknite na obrazovku, aby sa z nej odstránili zrnká prachu a ostatné voľné zachytené nečis..

Premiestnenie počítača - Page 85

• Vytvorte disky obnovy produktu. Ďalšie informácie o používaní diskov obnovy produktu na obnovenie jednotky pevného disku do nastavenia, v akom bola pri dodaní od výrobcu, nájdete v téme „Vytvorenie a používanie média obnovy“ na stránke 53. • Vytvorte záchranné médium. Ďalšie informácie o používaní záchranného média (ako je napríklad disk CD alebo disk DVD) na obnovenie po zlyhaniach, ktoré vám zabraňujú v získaní prístupu k prostrediu systému Windows alebo k pracovnému priestoru Rescue and Recovery na jednotke pevného disku, nájdete v téme ..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 86

74 ThinkCentre – Používateľská príručka

..

Kapitola 10. - Page 87

Kapitola 10. Odstraňovanie problémov a diagnostika Táto kapitola popisuje niekoľko základných programov na odstraňovanie problémov a diagnostiku. Ak problém, ktorý má váš počítač, nie je popísaný v tejto časti, pozrite si Kapitola 11 „Získavanie informácií, pomoci a servisu“ na stránke 95, kde nájdete ďalšie informácie o odstraňovaní problémov. Základné odstraňovanie problémov Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie, ktoré vám pomôžu odstrániť problémy s vaším počítačom. Poznámka: Ak problém neviete opraviť, počítač dajte do servisu..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 88

Príznak Zásah Operačný systém sa nechce spustiť. Skontrolujte, či: • Postupnosť spúšťacích zariadení obsahuje zariadenie, na ktorom sa nachádza operačný systém. Operačný systém sa zvyčajne nachádza na jednotke pevného disku. Viac informácií nájdete v časti „Výber spúšťacieho zariadenia“ na stránke 63. Počítač pred spustením operačného systému vydá niekoľkokrát zvukové znamenie. Skontrolujte, či niektoré klávesy nie sú zaseknuté. Postup na odstraňovanie problémov Ako východisko pre diagnostiku problémov s počítačom, ktoré sa vysky..

On - Page 89

2. Spustite diagnostické programy a skontrolujte, či počítač pracuje správne. 3. Preinštalujte novú voliteľnú hardvérovú súčasť alebo nový softvér podľa pokynov výrobcu. Vyberte problém, ktorý sa vyskytol s počítačom, v nasledujúcom zozname: • „Problémy so zvukom“ na stránke 77 • „Problémy s diskami CD“ na stránke 78 • „Problémy s diskami DVD“ na stránke 79 • „Bezprostredne vzniknuté problémy“ na stránke 81 • „Problémy s klávesnicou, myšou alebo ukazovacím zariadením“ na stránke 81 • „Problémy s monitorom“ na strá..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 90

Poznámka: Keď sú k zvukovému konektoru pripojené káble externých reproduktorov alebo slúchadiel, interný reproduktor (ak existuje) je vypnutý. Vo väčšine prípadov platí, že ak je v niektorom z rozširujúcich slotov nainštalovaná zvuková karta, zabudované súčasti pre funkcie zvuku na systémovej doske sú vypnuté a musíte použiť zvukové konektory na karte. • Skontrolujte, či je spustený program navrhnutý na používanie v prostredí operačného systému Microsoft Windows. Ak je program navrhnutý na spúšťanie systéme DOS, program nepoužíva funkcie pre ..

79 - Page 91

• „Disk CD alebo disk DVD nefunguje“ na stránke 79 • „Spustiteľné (zavádzacie) médium obnovy, ako je napríklad disk Product Recovery CD, sa nedá použiť na spustenie počítača“ na stránke 79 Zvukový disk alebo disk na automatické prehrávanie sa po vložení do jednotky CD neprehráva automaticky Príznak: Zvukový disk alebo disk na automatické prehrávanie sa po vložení do jednotky CD neprehráva automaticky. Akcie: • Ak máte nainštalované viaceré jednotky CD alebo DVD (alebo kombináciu jednotiek CD a DVD), skúste vložiť disk do inej jednotky. V niekt..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 92

• „Počas prehrávania disku DVD filmu nepočuť žiadny zvuk alebo zvuk je prerušovaný“ na stránke 80 • „Prehrávanie je príliš pomalé alebo nie je plynulé“ na stránke 80 • „Hlásenie o neplatnom alebo nenájdenom disku“ na stránke 81 Namiesto DVD videa sa zobrazí čierna obrazovka Príznak: Namiesto DVD videa sa zobrazí čierna obrazovka Akcie: • Reštartujte program prehrávača diskov DVD. • Zatvorte všetky otvorené súbory, vypnite počítač a potom reštartujte počítač. • Skúste použiť nižšiu hodnotu rozlíšenia obrazovky alebo farebnej h..

Hlásenie o neplatnom alebo nenájdenom disku - Page 93

Ak sa problém neodstráni vykonaním týchto akcií, spustite diagnostické programy (pokyny nájdete v téme „Diagnostické programy“ na stránke 92). Ak potrebujete technickú pomoc, pozrite si tému Kapitola 11 „Získavanie informácií, pomoci a servisu“ na stránke 95. Hlásenie o neplatnom alebo nenájdenom disku Príznak: Hlásenie o neplatnom alebo nenájdenom disku Akcie: • Skontrolujte, či je disk DVD vložený do jednotky lesklou stranou nadol. • Skontrolujte, či je rozlíšenie videa nastavené na hodnotu nižšiu než 1 152 x 864. • V počítačoch, ktoré okre..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 94

diagnostike problémov s tlačidlami na rýchly prístup, použite systém pomoci v programe Enhanced Performance Customization Keyboard. • V operačnom systéme Windows 7 postupujte takto: 1. Kliknite na položky Štart ➙ Ovládací panel . 2. Kliknite na položku Hardvér a zvuk . 3. Kliknite na položku Zariadenia a tlačiarne . 4. Dvakrát kliknite na položku USB Enhanced Performance Keyboard . Spustí sa program USB Enhanced Performance Keyboard Customization. Ak sa problém neodstráni vykonaním týchto akcií, dajte opraviť počítač a klávesnicu. Podrobnosti nájdete v čas..

Poznámka: - Page 95

• batérie sú správne nainštalované, • batérie nie sú vybité, • bezdrôtová klávesnica nie je od vysielača vzdialená viac než desať metrov, • vysielač je úplne nainštalovaný. Akcia: Ak dióda LED komunikácie vysielača nesvieti, znova pripojte vysielač a klávesnicu. Problémy s monitorom Poznámka: Mnohé monitory majú svetelné indikátory stavu a zabudované ovládacie prvky na nastavenie jasu, kontrastu, šírky, výšky a ďalších parametrov obrazu. Tieto ovládacie prvky sa však od seba líšia podľa toho, aký typ monitora používate. Informácie o sv..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 96

Ak sa problém neodstráni vykonaním týchto akcií, spustite diagnostické programy (pokyny nájdete v téme „Diagnostické programy“ na stránke 92). Ak potrebujete technickú pomoc, pozrite si tému Kapitola 11 „Získavanie informácií, pomoci a servisu“ na stránke 95. Obraz bliká Príznak: Obraz bliká. Akcie: • Monitor zrejme pracuje v režime zobrazenia s nízkou obnovovacou frekvenciou. Nastavte monitor na najvyššiu podporovanú neprepojenú obnovovaciu frekvenciu monitora a radiča videa v počítači. Upozornenie: Používanie nepodporovaných hodnôt rozlíšenia a..

➙ - Page 97

• „Problémy so sieťou typu Ethernet“ na stránke 85 • „Problém s bezdrôtovou sieťou LAN“ na stránke 86 • „Problém s bezdrôtovou sieťou WAN“ na stránke 86 • „Problémy s pripojením Bluetooth“ na stránke 87 Ďalšie informácie nájdete v časti „Pomoc a technická podpora“ na stránke 95. Problémy so sieťou typu Ethernet V prípade problémov so sieťou typu Ethernet vyberte príznak v nasledujúcom zozname: • „Počítač sa nemôže pripojiť k sieti“ na stránke 85 • „Adaptér prestane pracovať bez zjavnej príčiny“ na stránke 85 •..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 98

Funkcia Wake on LAN nepracuje Príznak: Funkcia Wake on LAN (WOL) nepracuje. Akcie: • Skontrolujte, či je funkcia WOL zapnutá v programe BIOS Setup Utility. • Ak je zapnutá, skontrolujte potrebné nastavenia s administrátorom siete LAN. Ak máte model počítača podporujúci štandard Gigabit Ethernet a používate rýchlosť 1 000 Mb/s, pripojenie zlyhá alebo sa vyskytujú chyby Príznak: Ak máte model počítača podporujúci štandard Gigabit Ethernet a používate rýchlosť 1 000 Mb/s, pripojenie zlyhá alebo sa vyskytujú chyby. Akcie: • Použite kabeláž kategórie 5 a ..

➙ - Page 99

Problémy s pripojením Bluetooth V prípade problémov s pripojením Bluetooth vyberte príznak v nasledujúcom zozname: • „Zo slúchadiel zariadenia Bluetooth nepočuť žiadny zvuk“ na stránke 87 • „Položky nástroja PIM odoslané z operačného systému Windows 7 nie je možné správne prijať“ na stránke 87 Zo slúchadiel zariadenia Bluetooth nepočuť žiadny zvuk Príznak: Z headsetu alebo zo slúchadiel zariadenia Bluetooth nepočuť žiadny zvuk, ale zvuk vychádza z lokálneho reproduktora, aj keď headset alebo slúchadlo sú pripojené s použitím profilu Headse..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 100

• Nemáte odpojené ostatné voliteľné súčasti ani káble. • Ak je voliteľnou súčasťou adaptér, poskytli ste dostatok hardvérových prostriedkov na správne fungovanie adaptéra. Ak potrebujete zistiť, aké prostriedky vyžaduje príslušný adaptér, pozrite si dokumentáciu dodanú s adaptérom (ako aj dokumentáciu k všetkým ostatným nainštalovaným adaptérom). Ak sa problém neodstráni vykonaním týchto akcií, spustite diagnostické programy (pokyny nájdete v téme „Diagnostické programy“ na stránke 92). Ak potrebujete technickú pomoc, pozrite si tému Kap..

Nadmerný počet fragmentovaných súborov - Page 101

• V operačnom systéme Windows 7 vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov (alebo aj všetky uvedené kroky): - 1. Kliknite na položky Štart ➙ Počítač . 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku jednotky C a potom kliknite na položku Vlastnosti . 3. Kliknite na položku Čistenie disku . 4. Zobrazí sa zoznam kategórií nepotrebných súborov. Vyberte každú kategóriu súborov, ktorú chcete odstrániť, a potom kliknite na položku OK . - 1. Kliknite na položky Štart ➙ Ovládací panel . 2. Kliknite na položku Programy . 3. Kliknite na položku Zapnúť alebo vy..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 102

Vo všeobecnosti platí, že o čo väčšia je nainštalovaná pamäť, o to lepšie operačný systém Windows pracuje. Akcia: Nainštalujte ďalšiu pamäť. Viac informácií o nákupe pamäťových modulov nájdete v téme Kapitola 11 „Získavanie informácií, pomoci a servisu“ na stránke 95. Podrobné pokyny na inštaláciu pamäte nájdete v téme „Inštalácia alebo výmena pamäťového modulu“ na stránke 35. Ak sa problém neodstráni vykonaním týchto akcií, spustite diagnostické programy (pokyny nájdete v téme „Diagnostické programy“ na stránke 92). Ak potr..

- Page 103

Problémy so softvérom Vyberte príznak v nasledujúcom zozname: • „Pri používaní funkcie usporiadania sa dátumy neusporiadajú v správnom poradí“ na stránke 91 • „Softvér nepracuje tak, ako sa očakáva“ na stránke 91 Pri používaní funkcie usporiadania sa dátumy neusporiadajú v správnom poradí Príznak: Pri používaní funkcie usporiadania sa dátumy neusporiadajú v správnom poradí. Akcia: Niektoré softvérové programy, ktoré boli vytvorené pred rokom 2000, používajú pri usporiadaní dátumov iba posledné dve číslice roka, pretože vychádzajú z ..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 104

Akcie: • Skontrolujte, či je kábel USB bezpečne pripojený ku konektoru USB a k zariadeniu USB. Ak má zariadenie USB vlastný napájací kábel, skontrolujte, či je zapojený do správne uzemnenej elektrickej zásuvky. • Ak má zariadenie USB vlastný vypínač napájania, skontrolujte, či je prepnutý do zapnutej polohy. • Ak má zariadenie USB vlastný prepínač režimu online, skontrolujte, či je prepnutý do polohy online. • Ak je zariadenie USB tlačiarňou, skontrolujte, či je správne vložený papier. • Skontrolujte, či sú všetky ovládače zariadení alebo ďa..

Lenovo ThinkVantage Toolbox - Page 105

Ďalšie informácie nájdete v systéme pomoci programu Lenovo Solution Center. Poznámka: Ak problém neviete izolovať a opraviť ani po spustení tohto programu, uložte a vytlačte protokolové súbory, ktoré tento program vytvoril. Tieto protokolové súbory budete potrebovať, keď budete hovoriť so zástupcom technickej podpory spoločnosti Lenovo. Lenovo ThinkVantage Toolbox Program Lenovo ThinkVantage Toolbox je určený na správu počítača, vylepšenie bezpečnosti, diagnostiku problémov počítača, zoznámenie sa s inovatívnymi technológiami spoločnosti Lenovo a na zí..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 106

4. Po dokončení diagnostického procesu vyberte diagnostický disk z optickej jednotky. 94 ThinkCentre – Používateľská príručka

..

Príručka o bezpečnosti a zárukách ThinkCentre - Page 107

Kapitola 11. Získavanie informácií, pomoci a servisu Táto kapitola obsahuje informácie o pomoci, službách a technickej pomoci pre produkty vyrobené spoločnosťou Lenovo. Zdroje informácií Informácie v tejto kapitole môžete použiť na prístup k užitočným zdrojom informácií o práci s počítačom. Lenovo ThinkVantage Tools Program Lenovo ThinkVantage Tools predstavuje množstvo zdrojov informácií a poskytuje jednoduchý prístup k rôznym nástrojom, ktoré vám pomôžu pracovať jednoduchšie a bezpečnejšie. Program Lenovo ThinkVantage Tools spustíte kliknutím na..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 108

• Získať prístup k informáciám o podpore a odstraňovaní problémov, ktoré sa týkajú vášho modelu počítača a ďalších podporovaných produktov. • Vyhľadať telefónne čísla servisu a podpory pre vašu krajinu alebo oblasť. • Vyhľadať najbližšieho poskytovateľa servisu. Webová lokalita podpory Lenovo Informácie o technickej podpore sú k dispozícii na webovej lokalite podpory spoločnosti Lenovo na adrese: http://www.lenovo.com/support Na tejto webovej lokalite sa nachádzajú najnovšie informácie o podpore, napríklad nasledujúce: • Ovládače a softv..

Kapitola 11. Získavanie informácií, pomoci a servisu - Page 109

Záruka sa nevzťahuje na: • Výmenu alebo použitie dielcov, ktoré nevyrobila spoločnosť Lenovo, neboli vyrobené pre ňu alebo nemajú záruku spoločnosti Lenovo • Identifikáciu zdrojov softvérových problémov • Konfiguráciu systému BIOS ako súčasť inštalácie alebo aktualizácie • Zmeny, modifikácie alebo aktualizácie ovládačov zariadení • Inštaláciu a údržbu sieťových operačných systémov (NOS) • Inštaláciu a údržbu aplikačných programov Ak chcete získať informácie o type a trvaní záruky, pozrite si príručku ThinkCentre Safety and Warra..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 110

o týchto službách nájdete na webovej stránke spoločnosti Lenovo: http://www.lenovo.com 98 ThinkCentre – Používateľská príručka

..

Príloha A. Vyhlásenia - Page 111

Príloha A. Vyhlásenia Spoločnosť Lenovo nemusí ponúkať produkty, služby alebo komponenty uvedené v tomto dokumente vo všetkých krajinách. Informácie o produktoch a službách dostupných vo vašej krajine získate od miestneho zástupcu spoločnosti Lenovo. Žiaden odkaz na produkt, program alebo službu spoločnosti Lenovo nie je mienený tak, že by vyjadroval alebo naznačoval, že možno použiť len tento produkt, program alebo službu spoločnosti Lenovo. Namiesto nich sa môže použiť ľubovoľný funkčne ekvivalentný produkt, program alebo služba, ktoré neporušuj..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 112

Ochranné známky Nasledujúce výrazy sú ochranné známky spoločnosti Lenovo v USA alebo iných krajinách: Lenovo Logo Lenovo Rescue and Recovery ThinkCentre ThinkVantage Microsoft a Windows sú ochranné známky skupiny spoločností Microsoft. Celeron, Intel, Intel Core a Pentium sú ochranné známky spoločnosti Intel Corporation v USA alebo iných krajinách. Linux je ochranná známka Linusa Torvaldsa v USA alebo iných krajinách. Názvy iných spoločností, produktov alebo služieb môžu byť ochranné alebo servisné známky iných subjektov. 100 ThinkCentre – Používate..

Príloha B. - Page 113

Príloha B. Regulačné informácie Vyhlásenie o klasifikácii pre export Tento produkt podlieha predpisom EAR (Export Administration Regulations) USA a jeho číslo ECCN (Export Classification Control Number) je 4A994.b. Možno ho opakovane exportovať, avšak výnimku tvoria krajiny zo zoznamu EAR E1, na ktoré sa vzťahuje embargo. Vyhlásenie o televíznom výstupe Nasledujúce vyhlásenie sa týka modelov, ktoré majú funkciu televízneho výstupu nainštalovanú vo výrobe. Tento produkt zahŕňa technológiu ochrany autorských práv, ktorá je v USA chránená niektorými patentmi..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 114

Vyhlásenie o súlade s emisiami triedy B podľa ministerstva Industry Canada Tento digitálne zariadenie triedy B vyhovuje kanadskej norme ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Európska únia – Zhoda so smernicou o elektromagnetickej kompatibilite Tento produkt je v zhode s požiadavkami na ochranu podľa smernice Rady Európskej únie 2004/108/EC o aproximácii práva členských štátov týkajúcej sa elektromagnetickej kompatibility. Spoločnosť Lenovo nemôže prevziať zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie pri plnení ochrann..

regulačnom vyhlásení k produktu ThinkCentre - Page 115

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B. Vyhlásenie pre zariadenia triedy B pre Kóreu Vyhlásenie VCCI pre zariadenia triedy B pre Japonsko Japonské vyhlásenie pre produkty pripojené k elektrickej sieti s menovitým prúdom menším alebo rovným 20 A na fázu Informácie o servise produktu Lenovo pre Taiwan Vyhlásenie o klávesnici a myši pre Taiwan Ďalšie regulačné informácie Ďalšie regulačné informácie nájdete v regulačnom vyhlásení k produktu ThinkCentre , ktoré sa dodáva..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 116

104 ThinkCentre – Používateľská príručka

..

Príloha C. Informácie o zariadeniach WEEE a recyklácii - Page 117

Príloha C. Informácie o zariadeniach WEEE a recyklácii Dôležité informácie pre európsku smernicu 2002/96/ES EU Only Označenie WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) platí len pre krajiny Európskej únie (EÚ) a Nórsko. Spotrebiče sú označované v súlade s Európskou smernicou 2002/96/EC o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Táto smernica určuje rámec pre návrat a recykláciu použitých spotrebičov, ktorý sa používa v celej Európskej únii. Toto označenie sa týka rôznych produktov a indikuje, že tento produkt sa nemá zahadzova..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 118

Ak ste zamestnancom spoločnosti a potrebujete sa zbaviť počítača Lenovo, ktorý je majetkom spoločnosti, musíte tak vykonať v súlade so smernicami zákona o podpore efektívneho využívania zdrojov. Počítače a monitory patria do kategórie priemyselného odpadu a mal by ich správne zlikvidovať certifikovaný likvidátor priemyselného odpadu. Podľa Zákona o podpore efektívneho využívania zdrojov poskytuje spoločnosť Lenovo Japonsko službu zberu a recyklovania PC, na zhromažďovanie, opakované použitie a recyklovanie použitých počítačov a monitorov. Podrobné i..

Príloha C. Informácie o zariadeniach WEEE a recyklácii - Page 119

Informácie o recyklácii batérií pre Európsku úniu Upozornenie: Toto označenie sa používa len v krajinách v rámci Európskej únie (EÚ). Batérie alebo obaly batérií sú označované v súlade s Európskou smernicou 2006/66/EC o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch. Táto smernica určuje pravidlá pre návrat a recykláciu použitých batérií a akumulátorov, ktoré sú platné v rámci celej Európskej únie. Toto označenie sa týka rôznych batérií a označuje produkt, ktorý sa nemá zahadzovať, ale má sa po skončení životnosti z..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 120

108 ThinkCentre – Používateľská príručka

..

Index - Page 121

Index A aktualizácia aktualizácia programu BIOS 67 systémové programy 67 aktualizácia programu BIOS 67–68 antivírusový softvér 7 audio subsystém 1 B batéria, výmena 37 bezpečnosť v bezpečnostné informácie 95 BIOS, aktualizácia 67–68 C centrum podpory zákazníkov 96 CMOS, vymazanie 63 CRU dokončenie inštalácie 50 Č čistenie optickej myši 71 D diagnostické programy, používanie 96 diagnostika, odstraňovanie problémov 75 dočasné spúšťacie zariadenie 64 dokumentácia, používanie 96 dôležité bezpečnostné informácie v E Ethernet 2 ethernetový konektor..

110 - Page 122

M médium obnovy, vytvorenie a používanie 53 médium, vytvorenie a používanie média obnovy 53 mikroprocesor výmena 46 možnosti inštalácie karta PCI, 32 pamäťový modul 35 myš, výmena 50 N nákup ďalších služieb 97 napájanie funkcie 3 nastavenia zmena 61 zobrazenie 61 nastavenie heslo 62 O obnova operácie, zálohovanie a 54 po zlyhaní aktualizácie POST/BIOS 68 problémy, riešenie 59 softvér 53 zavádzací blok 68 obnova zavádzacieho bloku 68 odstránenie krytu počítača 30 odstraňovanie problémov, diagnostika 75 odstraňovanie problémov, základné 75 ochranné z..

Z - Page 123

spúšťacie zariadenie 63 vyhlásenia 99 vymazanie hesla 62 výmena batéria 37 chladič a ventilátor 44 jednotka pevného disku 38 mikroprocesor 46 výmena dielcov, dokončenie 50 výstupný konektor audia 9 vytvorenie a používanie záchranného média 56 vytvorenie a používanie médium obnovy 53 Z zabezpečenie funkcie 3 káblový zámok 25 povolenie alebo zakázanie 63 záchranné médium, vytvorenie a používanie 56 základné odstraňovanie problémov 75 zapnutie, heslo 62 zariadenia citlivé na statickú elektrinu, zaobchádzanie 29 zdroj napájania, výmena 43 zdroje, informá..

ThinkCentre – Používateľská príručka - Page 124

112 ThinkCentre – Používateľská príručka

..

Číslo dielca: 0B01204 - Page 126

Číslo dielca: 0B01204 Printed in USA (1P) P/N: 0B01204 *0B01204 *

..

Sponsored links

Latest Update