Lenovo Thinkcentre M73z (czech) User Guide - (type 10bb And 10bc) Manual Czech

ThinkCentre M73z Language

Download Lenovo Thinkcentre M73z (czech) User Guide - (type 10bb And 10bc) Manual Czech

Sponsored links


Download Request Is In Process

Uživatelskápříručka - Page 1

Uživatelskápříručka ThinkCentreM73z Typypočítačů: 10BBa10BC

..

Poznámka: - Page 2

Poznámka: Předpoužitímtěchtoinformacíaproduktu,kterýpopisují,sinezapomeňtepřečíst„Důležité bezpečnostníinstrukce“nastráncevaDodatekA„Upozornění“nastránce87. Čtvrtévydání(září2015) ©CopyrightLenovo2013,2015. UPOZORNĚNÍNAOMEZENÁPRÁVA:PokudjsoudatanebosoftwaredodáványvsouladusesmlouvouGeneral ServicesAdministration“GSA”,pakpoužívání,rozmnožovánínebozpřístupňováníjsoupředmětemomezeníuvedených vesmlouvěč. GS-35F-05925.

..

Obsah - Page 3

Obsah Důležitébezpečnostníinstrukce . . . . v Servisaupgrady . . . . . . . . . . . . . . . v Jakzabránitvýbojistatickéelektřiny . . . . . . . v Napájecíšňůryanapájecíadaptéry . . . . . . . vi Prodlužovacíšňůryapodobnázařízení . . . . . . vi Zástrčkyazásuvky . . . . . . . . . . . . . vii Externízařízení . . . . . . . . . . . . . . vii Teploavětráníproduktu . . . . . . . . . . . vii Provozníprostředí . . . . . . . . . . . . . viii Bezpečnostníinstrukcekmodemu . . . . . . . viii Prohlášeníoshoděprolasery . . . . . . . . . . ix Prohlášeníknapájec..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 4

Obnovapočítače . . . . . . . . . . . . 47 Restovánípočítačedovýchozíhostavuz výroby . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Použitíspuštěnísupřesněnýmnastavením. . 47 Obnoveníoperačníhosystému,pokudse systémWindows8neboWindows8.1 nepodaříspustit . . . . . . . . . . . . 48 Informaceoobnověvoperačnímsystému Windows10 . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Kapitola7. PoužitíprogramuSetup Utility . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 SpuštěníprogramuSetupUtility . . . . . . . . 51 Prohlíženíazměnanastavení . . . . . . . . . 51 PoužitíheselsystémuBIOS . . . . . ..

iii - Page 5

DodatekD. Směrniceoomezení nebezpečnýchlátek(RoHS) . . . . . 97 SměrniceRoHSproEvropskouunii . . . . . . 97 SměrniceRoHSproČínu . . . . . . . . . . 97 SměrniceRoHSproTurecko . . . . . . . . . 97 SměrniceRoHSproUkrajinu . . . . . . . . . 98 SměrniceRoHSproIndii . . . . . . . . . . . 98 DodatekE. Čínskýenergetický štítek . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 DodatekF. Informaceomodelu ENERGYSTAR . . . . . . . . . . . 101 Rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . 103 ©CopyrightLenovo2013,2015 iii

..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 6

iv UživatelskápříručkaThinkCentreM73z

..

Servisaupgrady - Page 7

Důležitébezpečnostníinstrukce POZOR: Předtím,nežzačnetepoužívattutopříručku,jenezbytné,abystesipřečetlivšechnysouvisející bezpečnostníinstrukceprotentoproduktaporozumělijim. Přečtětesiinformacevtétočástia informaceobezpečnostivpříručce Bezpečnostnípokynyainformaceozáruceanastavení dodanés produktem. Přečtenímtěchtobezpečnostníchinstrukcísnížíterizikoúrazunebopoškozeníproduktu. Pokudjižkopiipříručky Bezpečnostní pokyny a informace o záruce nemáte,můžetejizískatve formátuPDF(PortableDocumentFormat)nawebovéstráncepodporyspolečno..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 8

nebojednotkyCRUneotevírejteobalchránícídílpředstatickouelektřinou,dokudváspokynynevyzvou kjehoinstalaci. PřimanipulacisdoplňkynebojednotkamiCRUnebopřipráciuvnitřpočítačesevyhnetepoškozenídílu statickouelektřinou,učiníte-linásledujícípreventivníopatření: • Omeztesvůjpohyb.Pohybvytváříelektrostatickýnábojnavašemtěle. • Sesoučástmipočítačevždyzacházejteopatrně.Přimanipulacisadaptéry,paměťovýmimodulyadalšími deskamisobvodysedotýkejtepouzeokrajů.Nikdysenedotýkejtežádnéhonechráněnéhoobvodu. • Chraňtesoučástipředdotykemdalších..

Zástrčkyazásuvky - Page 9

Zástrčkyazásuvky Pokudzásuvka,kterouchcetepoužítprovašezařízení,vykazujeznakypoškozenínebokoroze,nepoužívejte ji,dokudneníopravenakvalifikovanýmelektrotechnikem. Zástrčkuneohýbejteaneupravujte.Je-lizástrčkapoškozena,obstarejtesiodvýrobcenáhradu. Doelektrickézásuvkynezapojujtekroměpočítačedalšídomácíčifiremnípřístrojesvelkouspotřebou elektřiny.Nestabilnínapětíbymohlopoškoditpočítač,datanebopřipojenázařízení. Některéproduktymajítříkolíkovouzástrčku.Tatozástrčkasepoužívádouzemněnýchzásuvek.Tímse zvyšujebezpečnost.Nedávej..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 10

nezbytnéprovozovatpočítačvoblastisvysokýmprovozemnebovblízkostitakovéoblasti,mělibystečasto kontrolovatpočítačavpřípaděpotřebyjejvyčistit. Ktomu,abystezajistilibezpečnýaoptimálnívýkonvašehopočítače,musítedodržovatnížeuvedená základníopatření: • Krytpočítačemusíbýtvždy,kdyžjepočítačzapojendozásuvky,zavřený. • Jenezbytněnutnékontrolovatvnějšístranupočítače,zdasenanínenahromadilaprachovávrstva. • Jenutnéodstranitprachzventilátorůavětracíchotvorů.Upočítačů,kteréjsouprovozoványvoblastech svyššímprovozem,můžebýtnutn..

- Page 11

• Přibouřcenepoužívejtetelefon(nevztahujesenabezdrátovýtyp).Hrozínebezpečíúrazuelektrickým proudemodblesku. • Nepoužívejtetelefonvblízkostiúnikuplynu. Prohlášeníoshoděprolasery POZOR: Vpřípadě,žejsounainstaloványlaserovévýrobky(jakýmijsoujednotkyCD-ROM,DVD,zařízení využívajícíoptickýchvlákennebovysílače),dbejtenanásledující: • Neodstraňujtekryty. Odstraněníkrytůzlaserovéhovýrobkumůžemítzanásledekvystaveníse nebezpečnémulaserovémuzáření. Uvnitřtohotozařízenínejsoužádnéopravitelnédíly. • Budete-lipoužívatovládacípr..

Bezpečnostníopatřeníprotipřevrhnutí - Page 12

anisehonesnažteodstranit. Přestaňtevýrobekpoužívat,dokudsklonevyměnívyškolenýservisní technik. Bezpečnostníopatřeníprotipřevrhnutí • Počítačumístětenapevnouanízkouzákladnunebozajistětenábytekaumístětepočítačvmaximální možnévzdálenostiodpředníhrany. • Dálkovéovladače,hračkyaostatnípředměty,kterébymohlyupoutatpozornostdětí,uchovávejtev dostatečnévzdálenostiodpočítače. • Počítač,kabelyašňůryuchovávejtemimodosahdětí. • Mějtedětipodneustálýmdozorem,jestliženenímožnédodržettatobezpečnostníopatření. x Uživatelsk..

Kapitola1. Přehledproduktu - Page 13

Kapitola1. Přehledproduktu Tatokapitolapopisujevybaveníafunkcepočítače,technickéúdaje,softwaredodávanýspolečnostíLenovo, umístěníkonektorů,nastavenípolohovacíhostojanunebostojanumonitoruaštítekstypemamodelem počítače. Vlastnosti Tatočástpopisujefunkcevašehopočítače.Následujícíinformacesetýkajíceléřadymodelů. Chcete-lizobrazitinformaceovašemmodelupočítače,proveďtejedenznásledujícíchúkonů: • Chcete-lizobrazitinformacevoperačnímsystémuMicrosoft ® Windows ® 7,klepnětena Start ,poté klepnětepravýmtlačítkemna Počítač avyberte Vlastnost..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 14

• integrovanéHD(high-definition)audio • konektorpromikrofonasluchátka • vnitřníreproduktor(některémodely) Konektivita • integrovanýřadičEthernet10/100/1000Mb/s Funkcesprávysystému • SchopnostukládatvýsledkyhardwarovéhotestuPOST(Power-OnSelf-Test) • RozhraníDMI(DesktopManagementInterface) RozhraníDMI(DesktopManagementInterface)poskytujeuživatelůminformaceovšechaspektech počítače,včetnětypuprocesoru,datainstalace,připojenýchtiskárenadalšíchperiferií,zdrojůnapájenía historieúdržby. • RežimErPLPS RežimsměrniceErP(Energy-relatedproducts)LPS(lo..

Kapitola1. Přehledproduktu - Page 15

Vstupyavýstupy(I/O) • 9pinovýsériovýport(volitelné) • šestkonektorůUSB(UniversalSerialBus) • jedenkonektorEthernet • jedenvýstupníkonektorVGA • jedenkonektorklávesnicePS/2(PersonalSystem/2)(volitelný) • jedenkonektormyšiPS/2(volitelný) • dvazvukovékonektory(konektoryprosluchátkaamikrofon) Dalšíinformacenajdetevčásti„Umístěníkonektorů,ovládacíchprvkůakontroleknapřednístraněpočítače“ nastránce8a„Umístěníkonektorůnazadnístraněpočítače“nastránce10. Rozšíření • jednapozicejednotkypevnéhodisku • jednapoziceoptickéjednotky ..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 16

Operačnísystémy,jejichžkompatibilitabylacertifikovánačitestována 1 (lišísepodlemodelu) • Linux ® Technickéúdaje Tatočástobsahujetechnickéúdajepočítače. Rozměryahmotnost Spolohovacímstojanem Se stojanem monitoru s kompletnífunkčností Snaklápěcímstojanem monitoru Výška 404,00mm(15,91") 422,00mm(16,61") 404,5mm(15,93") Šířka 506,00mm(19,92") 506,00mm(19,92") 506mm(19,92") Hloubka 91,50mm(3,60") 250,00mm(9,84") 175,5mm(6,91") Hmotnost (maximální) 7,80kg(17,20lb) 8,60kg(18,96lb) 8,5kg(18,74lb) Prostředí • teplotavzduchu: provozníteplota:10°Caž35°C(50..

ÚvoddoprogramůodspolečnostiLenovo - Page 17

ThinkVantage ® Toolsapotézobrazteikonyprogramupomocídlaždic.Podlepokynůuvedenýchpod zašedlýmiikonaminajděteikonupožadovanéhoprogramu.Dvojímklepnutímnaikonuprogramnainstalujte. Chcete-linapočítačinajítnějakýprogram,udělejtenásledující: • Windows7neboWindows10: - PomocíslužbyWindowsSearch: 1.PodlepoužívanéverzesystémuWindowsproveďtejednuztěchtoakcí: - VoperačnímsystémuWindows7:KlepnutímnatlačítkoStartotevřetenabídkuStartanapište názevprogramudovyhledávacíhopole. - VoperačnímsystémuWindows10:Napištenázevprogramudovyhledávacíhopolevedle tlač..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 18

- CreateRecoveryMedia ProgramCreateRecoveryMediaumožňujeobnovitobsahdiskovéhooddíluCneboceléúložné jednotkydovýchozíhostavuzvýroby. - LenovoPowerENGAGE ProgramLenovoPowerENGAGEumožňujezaregistrovatpočítačuspolečnostiLenovo. - MessageCenterPlus ProgramMessageCenterPlusautomatickyzobrazujezprávysdůležitýmioznámenímiodspolečnosti Lenovo,napříkladupozorněníminaaktualizacisystémunebonastav,kterývyžadujevašipozornost. - RescueandRecovery ® ProgramRescueandRecoveryjejednotlačítkovéřešeníprozáchranuaobnovu.Obsahujesadu nástrojůproautomatickéopravy,kterév..

Kapitola1. Přehledproduktu - Page 19

- PCCloudManager ProgramPCCloudManager(PCM)jeřešeníprosprávuklientskéhopočítačepomocíprohlížeče. ProgramPCMmádvězákladníčásti,nazvanéPCMServeraPCMClient.PCMServerseinstaluje natenpočítač,nakterémbudeadministrátorpracovat,napříkladspravovatnastavenínapájenía zabezpečení.PCMClientseinstalujenapočítače,kterémajíbýtdálkověspravovány.Správcese pomocíinternetovéhoprohlížečepřihlásíkprogramuPCMServerapotémůžespravovatpočítače, nanichžjenainstalovánPCMClient. • ProWindows8,Windows8.1aWindows10: - LenovoCompanion Nejlepšífunkceaschopnostip..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 20

Umístění Tatočástpopisujeumístěníkonektorůnapředníazadníčástipočítače,nastavenípolohovacíhostojanu nebostojanumonitorunebopřístupkeštítkustypemamodelempočítače. Poznámka: Komponentyvevašempočítačimohouvypadatmírněodlišněnežnaobrázcíchvtétopříručce. Umístěníkonektorů,ovládacíchprvkůakontroleknapřednístraně počítače Obrázek1„Umístěnípředníchkonektorů,ovládacíchprvkůakontrolek“nastránce8ukazujeumístění konektorů,ovládacíchprvkůakontroleknapřednístraněpočítače. Obrázek1. Umístěnípředníchkonektorů,ovládac..

Kapitola1. Přehledproduktu - Page 21

Konektor Popis Konektorprosluchátka Sloužípropřipojenísluchátekkpočítači,chcete-linapříkladposlouchathudbua nechcetenikohorušit. Konektormikrofonu Sloužípropřipojenímikrofonukpočítači,chcete-linahrávatzvukynebopoužíváte-li softwareprorozpoznánířeči. KonektorUSB3.0 Tentokonektorsloužíkpřipojenízařízení,kterévyžadujepřipojenípřeskonektor USB2.0nebo3.0,jakojeklávesnice,myš,skener,tiskárnanebozařízeníPDA (personaldigitalassistant).KonektorUSB3.0umožňujevysokorychlostnídatové přenosy. Kapitola1. Přehledproduktu 9

..

Umístěníkonektorůnazadnístraněpočítače - Page 22

Umístěníkonektorůnazadnístraněpočítače Obrázek2„Umístěnízadníchkonektorů“nastránce10ukazujeumístěníkonektorůnazadnístraněpočítače. Některékonektorynazadnístraněpočítačejsoubarevněoznačeny,abyvámpomohlyurčit,kamzapojit příslušnékabely. Obrázek2. Umístěnízadníchkonektorů 1 Napájecíkonektor 2 KonektorklávesnicePS/2(volitelný) 3 KonektormyšiPS/2(volitelný) 4 KonektorEthernet 5 VýstupníkonektorVGA 6 KonektoryUSB2.0(USBporty3až6) 7 Sériovýport 8 Hlavnívypínač 9 Ovládánísníženíjasu 10 Ovládánízvýšeníjasu 11 Slotprobezpečn..

Obrázek3. Nastavenípolohovacíhostojanu - Page 23

Konektor Popis Sériovýport Sloužíkpřipojeníexterníhomodemu,sériovétiskárnyadalšíchzařízenípoužívajících 9pozičnísériovýkonektor. KonektorUSB2.0 SloužípropřipojenízařízeníUSB2.0,jakojsouklávesniceUSB,myšUSB,skener USBnebotiskárnaUSB.Máte-livícenež6zařízeníUSB,můžetesikoupit rozbočovačUSBapomocíněhopřipojitdalšízařízeníUSB. VýstupníkonektorVGA SloužíkpřipojenímonitoruVGA(VideoGraphicsArray)nebodalšíchzařízení používajícíchkonektormonitoruVGA. Nastavenípolohovacíhostojanu Vášpočítačmůžebýtdodánspolohovacímstojanem,po..

Nastavenístojanumonitoruskompletnífunkčností - Page 24

Nastavenístojanumonitoruskompletnífunkčností Vášpočítačmůžebýtdodánsestojanemmonitoruskompletnífunkčností.Tenumožňujenastavitpočítač dopohodlnépolohy. Podlenásledujícíhoobrázkuupravtepolohupočítačetak,abybylvúhlumezi5°a25°. Poznámka: Stojanmonitoruskompletnífunkčnostíjekdispozicipouzeuvybranýchmodelů. Obrázek4. Nastavenívertikálnípozicepočítačesměremvpřednebovzad 12 UživatelskápříručkaThinkCentreM73z

..

Kapitola1. Přehledproduktu - Page 25

Podlenásledujícíhoobrázkumůžetenastavitvýškustojanumonitoruskompletnífunkčnostívrozmezí 110,00mm(4,33palce). Poznámka: Výškapočítačenastojanumonitoruskompletnífunkčností:283,50mm(11,16palce)až 293,50mm(11,56palce) Obrázek5. Nastavenívýškystojanumonitoruskompletnífunkčností Podlenásledujícíhoobrázkumůžetepočítačnatočitvúhlumezi45°vlevoa45°vpravo. Obrázek6. Natočenípočítačevlevonebovpravo Kapitola1. Přehledproduktu 13

..

Nastavenínaklápěcíhostojanumonitoru - Page 26

Nastavenínaklápěcíhostojanumonitoru Vášpočítačmůžebýtdodánsnaklápěcímstojanemmonitoru,pomocíkteréhosipočítačmůžetenastavitdo pohodlnépozice. Podlenásledujícíhoobrázkuupravtepolohupočítačetak,abybylvúhlumezi5°a45°. Poznámka: Naklápěcístojanmonitorujekdispozicipouzeuvybranýchmodelů. 45° -5° Obrázek7. Nastavenívertikálnípozicepočítačesměremvpřednebovzad 14 UživatelskápříručkaThinkCentreM73z

..

Obrázek8. Štítekstypemamodelempočítače - Page 27

Štítekstypemamodelempočítače Štítekstypemamodelempočítačeoznačujevášpočítač.KdyžseobracítenaLenovosžádostíopomoc, štítekstypemamodelempočítačepomáhátechnikůmkrychlejšíidentifikacivašehopočítačeazajišťuje rychlejšíservis. Nížejezobrazenaukázkaštítkustypemamodelempočítače. Obrázek8. Štítekstypemamodelempočítače Kapitola1. Přehledproduktu 15

..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 28

16 UživatelskápříručkaThinkCentreM73z

..

Kapitola2. Použitípočítače - Page 29

Kapitola2. Použitípočítače Vtétokapitolenalezneteinformaceopoužitíněkterýchpočítačovýchkomponent. Častédotazy Nížejeuvedenoněkolikrad,kterévámpomohouvyužívatvášpočítačnamaximum. Mohuzískatuživatelskoupříručkuvjinémjazyce? Uživatelskápříručkajetakédostupnávrůznýchjazycíchnawebovýchstránkáchpodporyspolečnosti Lenovonaadrese: http://www.lenovo.com/UserManuals KdenajdusadudiskůproobnovenínebopaměťovémédiumUSBproobnovení? VzávislostinaverzisystémuWindowsjepočítačdodávánsesadoudiskůproobnovenínebo paměťovýmmédiemUSBproobnovení. ..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 30

PohybvsystémuWindows8 Přecházetmezipracovníplochou,úvodníobrazovkouaaplikacemi,kterébylyotevřenyzúvodníobrazovky, můžetevsystémuWindows8jednímztěchtozpůsobů: • Naúvodníobrazovceproveďtejednuznásledujícíchakcí,abystepřešliknejčastějinavštěvovanépracovní ploše(aplikace,nastavenípočítačenebopracovníplocha): - Pomocípolohovacíhozařízení:Přesuňteukazateldolevéhodolníhorohuobrazovky,dokudse nezobrazíminiaturapracovníplochy.Poténatutominiaturuklepněte. - Pomocídotykovéobrazovky:Přetáhněteprstulevéhookrajeobrazovkyvpravoazpětvlevo.Podél l..

Kapitola2. Použitípočítače - Page 31

2.Opakujtekrok1,dokudnepřejdetenapožadovanoupracovníplochu. - Chcete-lipřejítknaposledynavštívenépracovníploše(aplikace,nastavenípočítačenebohlavní pracovníplocha),postupujtejednímztěchtozpůsobů: - Pomocípolohovacíhozařízení:Přesuňteukazateldolevéhohorníhorohuobrazovky,dokudse nezobrazíminiaturapracovníplochy.Poténatutominiaturuklepněte. - Pomocídotykovéobrazovky:Přetáhněteprstzlevéhookrajeobrazovky. InformaceopoužitíostatníchfunkcíoperačníhosystémuWindows8sedozvítevsystémunápovědy Windows.Dalšíinformacenaleznetevčásti„Nápovědaopera..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 32

• Přesuňteukazateldolevéhohorníhorohuobrazovkyanáslednějejpřesuňtesměremdolů podéllevéhookrajeobrazovky. • Přesuňteukazateldolevéhodolníhorohuobrazovkyapotépřesuňteukazatelnahorupodél levéhookrajeobrazovky. Podéllevéhookrajeobrazovkysezobrazujíminiaturyvšechdostupnýchpracovníchploch. Poznámka: Podéllevéhookrajeobrazovkysezobrazíaktivnípracovníplochy,kteréjste navštíviliběhemaktuálnírelacesystémuWindows.Pokudzavřeteaktivnípracovníplochu, podéllevéhookrajeobrazovkysejejíminiaturanezobrazí. 2.Klepnětenaminiaturu. - Pomocídotykovéobrazovky: ..

Kapitola2. Použitípočítače - Page 33

- VoperačnímsystémuWindows8.1: 1.Klepnutímnaikonušipky vlevémdolnímrohuobrazovkypřejdětenaobrazovkuAplikace. 2.Posuňtesedopravéčástiaklepnětena Ovládacípanely včásti SystémWindows . PoužitíklávesovýchzkratekoperačníhosystémuWindows Jakstandardníklávesnice,takklávesnicesesnímačemotiskuprstunabízejítřiklávesy,kterémůžetepoužít voperačnímsystémuMicrosoftWindows. • DvěklávesyslogemWindowsjsouumístěnyvedleklávesAltpooboustranáchmezerníku.Oběnesou logoWindows.VoperačníchsystémechWindows7neboWindows10otevřetestisknutímklávesy Windows nabí..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 34

PřidáníikonydooznamovacíoblastisystémuWindows IkonulzedooznamovacíoblastisystémuWindowspřidattakto: 1.KlepnutímnaikonuvedleoznamovacíoblastisystémuWindowszobrazteskrytéikony.Potéklepnětena požadovanouikonuapřetáhnětejidooznamovacíoblasti. 2.Pokudneníikonazobrazena,zapněteji. a. PodlepoužívanéverzesystémuWindowsproveďtejednuztěchtoakcí: • VoperačnímsystémuWindows7:KlepnutímnatlačítkoStartotevřetejehonabídkuapoté klepnětenavolbu Ovládacípanely .OtevřetenabídkuOvládacípanelysezobrazenýmivelkýmiči malýmiikonamiaklepnětenapoložky Ikonyoznamovac..

Kapitola2. Použitípočítače - Page 35

• Diskdržtezaokraje.Nedotýkejtesepovrchudiskunanepotištěnéstraně. • Prachnebootiskyprstůodstraňtetak,žeměkkýmhadříkemotřetediskodstředukokraji.OtíráníCD krouživýmpohybemmůžezpůsobitztrátudat. • Nepištenapovrchdisků.Nepřilepujteknimpapír. • Povrchdiskuneškrábejteanijejjinakneoznačujte. • Neodkládejtediskynamístaspřímýmslunečnímsvitem. • Kčistěnídiskůnepoužívejtebenzen,rozpouštědlaanijináčistidla. • Nenechtediskspadnoutaneohýbejtejej. • Nevkládejtedojednotkypoškozenédisky.Pokroucené,poškrábanénebošpinavédiskymohoupoško..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 36

24 UživatelskápříručkaThinkCentreM73z

..

Kapitola3. Vyavášpočítač - Page 37

Kapitola3. Vyavášpočítač Tatokapitolaobsahujeinformaceopřístupnosti,pohodlíapřemístěnípočítačedojinézeměčioblasti. Přístupnostapohodlí Chcete-lisevyhnoutnepohodlíavyužítsvůjpočítačnamaximum,dbejteodobréergonomickénávyky. Uspořádejtesipracovištěazařízenítak,abypřiprácivyhovovalovašimpotřebám.Chcete-limaximalizovat efektivituakomfortpřipráci,dodržujtepřiprácispočítačemzdravépracovnínávyky. Následujícíčástiobsahujíinformaceouspořádánípracoviště,umístěnízařízeníaozavedenízdravých pracovníchnávyků. Uspořádánípracovi..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 38

Kdykolijetomožné,umístětemonitorkolmokoknůmakezdrojůmsvětla.Vpřípaděnutnostiomezte stropníosvětlenípoužitímslabšíchžárovek,nebohovypněte.Pokudjsteumístilimonitoruokna,použijtek omezeníslunečníhosvětlazáclonyneborolety.Můžebýtvhodnékvůlizměnámosvětlenívmístnostiměnit běhemdnenastaveníjasuakontrastumonitoru. Pokudnenímožnézabránitodrazůmneboupravitosvětlení,můžepomociantireflexnífiltrumístěnýpřed obrazovkou.Tytofiltryvšakmohouovlivnitjasnostobrazunaobrazovce.Vyzkoušejtejeprotoažpo vyčerpáníostatníchzpůsobůpotlačeníodrazů. Na..

Kapitola3. Vyavášpočítač - Page 39

Klávesovázkratka Funkce LeváklávesaAlt+LeváklávesaShift+NumLock ZapnenebovypnefunkciMyšklávesnicí LeváklávesaAlt+LeváklávesaShift+PrtScn(nebo PrtSc) ZapnenebovypnefunkciVysokýkontrast Potřebujete-lidalšíinformace,přejdětenaadresuhttp://windows.microsoft.com/apotévyhledejtejednoz následujícíchklíčovýchslov: klávesové zkratky , kombinace kláves , zkratkové klávesy . Centrumusnadněnípřístupu CentrumusnadněnípřístupuvoperačnímsystémuWindowsuživatelůmumožňujenastavitpočítačtak,aby vyhovovaljejichfyzickýmakognitivnímpotřebám. Centrumusnadnění..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 40

Svýmhlasemmůžetespouštětprogramy,otevíratnabídky,klepatnaobjektynaobrazovce,diktovattext dodokumentůapsátaposílatzprávyelektronicképošty.Vše,colzeudělatklávesnicíamyší,můžete udělatihlasem. Rozpoznávánířečiaktivujetetakto: 1.PodlepoužívanéverzesystémuWindowsproveďtejednuztěchtoakcí: • VoperačnímsystémuWindows7:KlepnutímnatlačítkoStartotevřetejehonabídkuapotéklepněte navolbu Ovládacípanely . • VoperačníchsystémechWindows8neboWindows8.1:OtevřetenabídkuOvládacípanely.Viz „PřístupknabídceOvládacípanelyvoperačnímsystémuWindows8ne..

Kapitola3. Vyavášpočítač - Page 41

1.Klepnětepravýmtlačítkemdoprázdnéoblastinapracovníploše. 2.PodlepoužívanéverzesystémuWindowsproveďtejednuztěchtoakcí: - VoperačníchsystémechWindows7,Windows8neboWindows8.1:Klepnětenapoložku Rozlišeníobrazovky ➙ Zvětšitnebozmenšittextadalšípoložky . - VoperačnímsystémuWindows10:Klepnětenapoložku Nastavenízobrazení . 3.Podlepokynůnaobrazovcezměňtevelikostpoložky. 4.Klepnětenavolbu Apply .Změnaseprojevípřinásledujícímpřihlášenídooperačníhosystému. - Změňtevelikostpoložeknawebovéstránce. StiskněteapodržteklávesuCtrlastisknětekláv..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 42

Pokudpřemístítepočítačdojinézeměnebooblasti,vekterésepoužívajíjinéelektrickézásuvky,nežkteré jstepoužívalidoposud,budetemusetzakoupitbuďredukcinazásuvkunebonovýnapájecíkabel.Napájecí kabelysimůžeteobjednatpřímouspolečnostiLenovo. Informaceonapájecíchkabelechačíslechsoučásteknaleznetenastránce: http://www.lenovo.com/powercordnotice 30 UživatelskápříručkaThinkCentreM73z

..

Kapitola4. Zabezpečení - Page 43

Kapitola4. Zabezpečení Tatokapitolaobsahujeinformaceotom,jakchránitpočítačpředkrádežíaneoprávněnýmpoužitím. Funkcezabezpečení Nížejsouuvedenyklíčovébezpečnostnífunkce,kteréjsouvpočítačidostupné: • AplikaceComputraceAgentzabudovánadofirmwaru AplikaceComputraceAgentjeřešenímprosprávuITmajetkuaobnovupokrádežipočítače.Software rozpoznázměny,kterébylyprovedenyvhardwaru,softwarunebovkomunikacismonitorovacímcentrem. Poznámka: PokudbudetechtítaktivovatsoftwareComputraceAgent,budemožnánutnézakoupitlicenci. • Spínačprodetekcivniknutídokrytu(té..

Obrázek9. KabelovýzámektypuKensington - Page 44

PřipojeníkabelovéhozámkutypuKensington PomocíkabelovéhozámkutypuKensingtonmůžetepřipevnitsvůjpočítačkpsacímučijinémustolunebo jinémuvybavení.Kabelovýzámeksepřipojujedoslotuprobezpečnostnízámeknazadnístraněpočítačea podlevybranéhotypuzámkusezamykábuďklíčem,nebobezpečnostníkombinací.Kabelovýzámektaké zamknetlačítka,kterásloužíkotevřeníkrytupočítače.Jednáseostejnýtypzámku,jakýpoužívajímnohé notebooky.TakovýkabelovýzámekmůžeteobjednatpřímoodspolečnostiLenovopovyhledáníslova Kensington nawebovéstránce: http://www.lenovo.com/..

Autentizacepomocíotiskuprstu - Page 45

2.Postupujtepodlepokynůnaobrazovce. Autentizacepomocíotiskuprstu Pokudjevašeklávesnicevybavenasnímačemotiskuprstu,můžetenamístoheselpoužívatověřeníotiskem prstuazjednodušitazabezpečittakpřístupuživatelů.Abystemohliověřováníotiskemprstupoužívat, nejprvemusítesvéotiskyzaregistrovatapřiřaditjekheslům(napříkladkhesluprospuštění,heslupro jednotkupevnéhodiskuahesluprosystémWindows).Toprovedetepomocísnímačeotiskuprstua programuproprácisotiskyprstů. Chcete-lipoužívatautentizaciotiskemprstu,proveďtejednuznásledujícíchakcí: • Voperačníchsystémech..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 46

34 UživatelskápříručkaThinkCentreM73z

..

Manipulacesezařízenímicitlivýminastatickouelektřinu - Page 47

Kapitola5. Instalacenebovýměnahardwaru Tatočástpopisujeinstalaciavýměnuhardwarupočítače. Manipulacesezařízenímicitlivýminastatickouelektřinu Neotvírejteantistatickýobalnovésoučásti,dokudstarousoučástneodstranítezpočítačeanejstepřipraveni novousoučástinstalovat.Statickáelektřina,kterájeprovásneškodná,můževážněpoškoditpočítačové součástiadíly. Přimanipulacisdílyadalšímisoučástmipočítačedodržujtenásledujícípokynyproochranupředpoškozením statickouelektřinou: • Omeztesvůjpohyb.Pohybvytváříelektrostatickýnábojnavašemtěle. ..

Obrázek10. PřipojeníklávesnicenebomyšiUSB - Page 48

VýměnaklávesniceamyšiUSB Upozornění: Nepokoušejteseotevřítpočítačaniprovádětjakoukolivopravu,dokudsinepřečtetečást„Důležitébezpečnostní instrukce“nastráncev. TatočástpopisujevýměnuklávesniceamyšiUSB. KlávesniciUSBnebomyšUSBvyměnítetakto: 1.Odpojtekabelstaréklávesnicenebomyšiodpočítače. 2.PřipojtekabelklávesnicenebomyšiUSBkjednomuzkonektorůUSBnapočítači.Podletoho,kam chcetepřipojitnovouklávesnicinebomyšUSB,podívejtesena„Umístěníkonektorů,ovládacích prvkůakontroleknapřednístraněpočítače“nastránce8nebo„Umístěníkonekt..

Obrázek11. Instalacebateriídoklávesnice - Page 49

3.Klávesnicinainstalujetetak,žeotevřetekrytschránkynabaterievklávesniciapodleukazatelůpolarity donívložítedvěbaterietypuAAA. Obrázek11. Instalacebateriídoklávesnice 4.VyjměteUSBpřijímačzpřihrádkynaklávesnicinebozpřihrádkybezdrátovémyšiapřipojtejejk dostupnémuUSBkonektorupočítače.Viz„Výměnabezdrátovémyši“nastránce37. 5.Zavřetekrytpřihrádky.Klávesnicejepřipravenakpoužití. Výměnabezdrátovémyši Bezdrátovoumyšvyměnítetakto: 1.OdpojteUSBpřijímačodpočítače.Potéodložteporouchanoubezdrátovoumyš. 2.Vyjmětenovoubezdrátovoumyšzobalu. ..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 50

Stisknětetlačítkoprootevřeníschránkynabaterie. Obrázek12. Otevřeníschránkynabaterie VyjmětepřijímačUSB. Obrázek13. VyjmutípřijímačeUSB PřipojtepřijímačUSBkdostupnémukonektoruUSB počítače. Obrázek14. PřipojenípřijímačeUSBkekonektoruUSB DoschránkynabaterievmyšivložtedvěbaterietypuAA podleukazatelůpolarity. Obrázek15. Instalacebateriídomyši Uzavřetekrytschránkynabaterieaposuňtehodopředu, dokudnezapadnenasvémísto. Obrázek16. Uzavřeníkrytuschránkynabaterie Přepnětevypínačnapozicizapnuto.Rozsvítísedioda LED(light-emittingdiode). Obrázek17...

Obrázek18. PřipojeníklávesnicenebomyšiPS/2 - Page 51

• ZelenádiodaLEDsignalizuje,žemyšjepřipojenaapřipravenakpoužití. • Blikajícíoranžovádiodasignalizuje,žebateriejsouvybité. • Pokudmyšnepoužíváte,přepnětevypínačdopolohyvypnuto.Prodloužítetakživotnostbaterie. • OdpojteUSBpřijímačodpočítačeauložtejejdopřihrádkybezdrátovémyšinebodopřihrádkybezdrátové klávesnice. VýměnaklávesniceamyšiPS/2 Upozornění: Nepokoušejteseotevřítpočítačaniprovádětjakoukolivopravu,dokudsinepřečtetečást„Důležitébezpečnostní instrukce“nastráncev. TatočástpopisujevýměnuklávesniceamyšiPS/2. Kl..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 52

40 UživatelskápříručkaThinkCentreM73z

..

Kapitola6. Informaceoobnově - Page 53

Kapitola6. Informaceoobnově Tatokapitolapopisujeprostředkyobnovy,kteréposkytujeLenovo. • „InformaceoobnověvoperačnímsystémuWindows7“nastránce41 • „InformaceoobnovenívoperačnímsystémuWindows8neboWindows8.1“nastránce47 • „InformaceoobnověvoperačnímsystémuWindows10“nastránce48 InformaceoobnověvoperačnímsystémuWindows7 Tatočástobsahujenásledujícítémata: • Vytvořeníapoužitímédiaproobnovu • Prováděníoperacízálohováníaobnovy • PoužitípracovníplochyRescueandRecovery • Vytvořeníapoužitízáchrannéhomédia • obnovaneboinstalac..

Prováděníoperacízálohováníaobnovy - Page 54

Vytvořenímédiaproobnovu Tatočástpopisujevytvořenímédiaproobnovu. Poznámka: VsystémuWindows7můžetevytvořitmédiumproobnovunadiskuneboexternímúložném zařízeníUSB. VsystémuWindows7vytvořítemédiaproobnovuklepnutímnatlačítko Start ➙ Všechnyprogramy ➙ LenovoThinkVantageTools ➙ FactoryRecoveryDisks .Dálepostupujtepodlepokynůnaobrazovce. Použitímédiaproobnovu Tatočástpopisujepoužitímédiaproobnovu. VoperačnímsystémuWindows7umožňujemédiumproobnovuobnovitobsahjednotkypevnéhodiskudo stavuzvýroby.Médiumproobnoveníjevhodnéprozprovozněnípočítačev..

PoužitípracovníplochyRescueandRecovery - Page 55

2.VhlavnímokněprogramuRescueandRecoveryklepnětena LaunchadvancedRescueandRecovery . 3.Klepnětena Backupyourharddrive avybertemožnostioperacezálohování.Zálohovánípoté dokončetepodlepokynůnaobrazovce. Provedeníoperaceobnovy TatočástobsahujepokynykprovedeníoperaceobnovypomocíprogramuRescueandRecovery. ObnovuprovedetevsystémuWindows7pomocíprogramuRescueandRecoverytakto: 1.NapracovníplošeoperačníhosystémuWindowsklepnětena Start ➙ Všechnyprogramy ➙ Lenovo ThinkVantageTools ➙ EnhancedBackupandRestore .OtevřeseprogramRescueandRecovery. 2.VhlavnímokněprogramuResc..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 56

Poznámka: PokudsepracovníplochaRescueandRecoveryneotevře,postupujtepodlečásti„řešení problémůsobnovou“nastránce46. 4.Vybertejednuznásledujícíchmožností: • Chcete-lizachránitsouboryzjednotkypevnéhodisku,klepnětenamožnost Zachránitsoubory a pokračujtepodlepokynůnaobrazovce. • Chcete-liobnovitobsahjednotkypevnéhodiskuzezálohyvytvořenépomocíprogramuRescueand Recoveryneboobsahjednotkypevnéhodiskudostavuzvýroby,klepnětena Úplnéobnovení a pokračujtepodlepokynůnaobrazovce. InformaceodalšíchfunkcíchpracovníplochyRescueandRecoveryzískátepoklepnutínan..

Kapitola6. Informaceoobnově - Page 57

2.PozapnutípočítačeopakovanětiskněteauvolňujteklávesuF12.Ažsezobrazíoknosezprávou Pleaseselectbootdevice,uvolněteklávesuF12. 3.VokněPleaseselectbootdevicewindowvybertepožadovanoujednotkupevnéhodiskuUSBjako prvnízaváděcízařízeníastiskněteklávesuEnter.Záchrannémédiumsespustí. PospuštěnízáchrannéhomédiaseotevřepracovníplochaRescueandRecovery.Provšechnyfunkcejena pracovníplošeRescueandRecoverydostupnánápověda.Postupobnovydokončetepodlepokynů. Opětovnáinstalacepředinstalovanýchaplikacíaovladačůzařízení Počítačjevybaventak,žejemožnéprov..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 58

Opětovnáinstalaceprogramů Pokudsoftwarenainstalovanývpočítačinefungujesprávně,budehonutnéodebratanainstalovatznovu. Opětovnouinstalacísepřepíšístávajícísouboryprogramůaobvyklesetakvyřešíproblémy,kteréjstes programemmohlimít. VíceinformacíoodebíráníprogramuzesystémunaleznetevsystémunápovědyMicrosoftWindows. Chcete-liznovunainstalovatprogram,proveďtejednuznásledujícíchakcí: Poznámka: Postupopětovnéinstalaceprogramuseukaždéhoprogramuliší.Vdokumentacikprogramu zjistěte,zdaprogramvyžadujespeciálnípostuppřiinstalaci. • Víceinformacíoopětovn..

Kapitola6. Informaceoobnově - Page 59

InformaceoobnovenívoperačnímsystémuWindows8neboWindows 8.1 Tatočástpopisujeřešeníproobnovenísystému,kterájsoukdispozicinapočítačíchspředinstalovaným operačnímsystémemWindows8neboWindows8.1. Obnovapočítače Pokudvášpočítačnepracujesprávněaproblémbymohlzpůsobovatněkterýnedávnonainstalovaný program,počítačjemožnéobnovit,anižbydošlokeztrátěosobníchsouborůnebozměněnastavení. Upozornění: Pokudsvůjpočítačobnovíte,programy,kterébylydodányspolečněspočítačem,aprogramy, kteréjstenainstalovalipomocíWindowsStore,seopětnainstalují,avšak..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 60

Chcete-lipoužítpokročilémožnostispuštění,postupujtetakto: • VoperačnímsystémuWindows8: 1.Přesunutímukazateledopravéhohorníhonebopravéhodolníhorohuobrazovkysezobrazíovládací tlačítka.Klepnětenanabídku Nastavení ➙ Změnitnastavenípočítače ➙ Obecné . 2.Včásti Pokročiléspuštění klepnětena Restartovatnyní ➙ Odstranitpotíže ➙ Pokročilémožnosti . 3.Restartujtepočítačpodlepokynůnaobrazovce. • VoperačnímsystémuWindows8.1: 1.Přesunutímukazateledopravéhohorníhonebopravéhodolníhorohuobrazovkysezobrazíovládací tlačítka.Klepnětena..

Kapitola6. Informaceoobnově - Page 61

2.Klepnětenapoložku Ovládacípanely .OtevřetenabídkuOvládacípanelysezobrazenýmivelkými čimalýmiikonamiaklepnětenapoložky Historiesouborů ➙ Obnovitosobnísoubory . 3.Postupujtepodlepokynůnaobrazovce. - ProstředíproobnovenívsystémuWindowslzepoužítjednímznásledujícíchzpůsobů: - PoněkolikaposobějdoucíchneúspěšnýchpokusechospuštěnísystémuseprostředíWindows RecoveryEnvironmentmůžespustitautomaticky.Potépodlepokynůnaobrazovcevybertevhodný způsobobnovení. - Jakospouštěcízařízenínastavtemédiumproobnovení,kteréjstedřívepomocínástrojevsyst..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 62

50 UživatelskápříručkaThinkCentreM73z

..

Kapitola7. PoužitíprogramuSetupUtility - Page 63

Kapitola7. PoužitíprogramuSetupUtility SetupUtilitysloužíkprohlíženíazměnámnastavenípočítače,bezohledunapoužívanýoperačnísystém. Nastavenívytvořenáoperačnímsystémemvšakmohoupřepsatjakákolivpodobnánastavení,která provedetepomocíprogramuSetupUtility. SpuštěníprogramuSetupUtility ProgramSetupUtilityspustítetakto: 1.Ujistětese,žejepočítačvypnutý. 2.PozapnutípočítačeopakovanětiskněteauvolňujteklávesuF1.Ažuslyšítezvukovésignályneboaž sezobrazílogo,uvolněteklávesuF1. Poznámka: Je-linastavenohesloprospuštěníPower-OnPasswordnebohesloadmi..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 64

Propoužívánípočítačenenínutnénastavithesla.Používáníheselvšakzvyšujebezpečnostpočítače.Pokud serozhodneteněkteráheslanastavitpřečtětesinásledujícíčásti. Doporučenítýkajícísehesel Heslomůžebýtlibovolnákombinaceaž64písmenačíslic.Zbezpečnostníchdůvodůsedoporučujepoužít silnéheslo,kterénemůžebýtsnadnorozluštěno.Silnéheslonastavítepodletěchtopokynů: • Mělobybýtdlouhénejméněosmznaků. • Mělobyobsahovatnejménějednopísmenoajednočíslo. • VheslekonfiguračníhoprogramuSetupUtilityaheslepevnéhodiskusenerozlišujívelkáamal..

Kapitola7. PoužitíprogramuSetupUtility - Page 65

Poznámka: Heslomůžebýtlibovolnákombinaceaž64písmenačíslic.dalšíinformacenajdetev tématu„Doporučenítýkajícísehesel“nastránce52. Zapnutíavypnutízařízení Tatočástpopisuje,jakpovolitčizakázatpřístupuživatelůknásledujícímzařízením: USBSetup ToutopoložkouzapnetečivypnetekonektorUSB.Je-likonektorUSBvypnutý,nelze používatzařízení,kteréjekněmupřipojené. SATAController Je-litatofunkcenastavenanahodnotu Disabled ,jsouvšechnazařízenípřipojenáke konektorůmSATA(napříkladjednotkypevnýchdiskůnebooptickájednotka)vypnuta anelzeknimpřistupovat...

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 66

PovolenírežimuErPLPS PočítačeLenovosplňujípožadavkysměrniceErPLot3naekologickýdesign.Dalšíinformacenaleznetena webovéstránce: http://www.lenovo.com/ecodeclaration Chcete-lisnížitspotřebuelektrickéenergie,kdyžjevášpočítačvrežimuspánkunebokdyžjevypnutý, můžetevnabídce„Devices“konfiguračníhoprogramuSetupUtilitypovolitrežimsměrniceErPLPS. RežimErPLPSzapnetevkonfiguračnímprogramuSetupUtilitytakto: 1.SpusťteprogramSetupUtility.Viz„SpuštěníprogramuSetupUtility“nastránce51. 2.VhlavnínabídcekonfiguračníhoprogramuSetupUtilityvybertepoložku Po..

UkončeníkonfiguračníhoprogramuSetupUtility - Page 67

• BetterAcousticPerformance (výchozí) • BetterThermalPerformance Povýběrumožnosti BetterAcousticPerformance budevášpočítačpřiběhugenerovatmenšímnožství hlukupřinormálníprovozníteplotě.Volboumožnosti BetterThermalPerformance sesnížíprovozníteplota apočítačbudepřiběhugenerovatnormálnímnožstvíhluku. Mezirežimemsnižšímhlukemarežimemsúčinnějšímchlazenímpřepnetetakto: 1.SpusťteprogramSetupUtility.Viz„SpuštěníprogramuSetupUtility“nastránce51. 2.VhlavnínabídcekonfiguračníhoprogramuSetupUtilityvybertepoložku Power . 3.Vybertepoložku ..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 68

56 UživatelskápříručkaThinkCentreM73z

..

Poznámka: - Page 69

Kapitola8. Aktualizacesystémovýchprogramů TatokapitolaobsahujeinformaceoaktualizacitestuPOSTakóduBIOSaozotaveníposelháníaktualizace testuPOSTakóduBIOS. Použitísystémovýchprogramů Systémovéprogramyjsouzákladnívrstvousoftwaru,kterájevestavěnavpočítači.Systémovéprogramy zahrnujítestPOST,kódBIOSaprogramSetupUtility.TestPOSTjesadatestůaprocedur,kteréseprovádějí pokaždémzapnutípočítače.KódBIOSjevrstvasoftwaru,kterápřekládáinstrukcezostatníchvrstev softwarunaelektrickésignály,kterémůžepočítačovýhardwarevykonat.ProgramSetupUtilityslouží prozobra..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 70

58 UživatelskápříručkaThinkCentreM73z

..

- Page 71

Kapitola9. Předcházeníproblémům Tatokapitolaobsahujeinformace,kterévámmohoupomocipředcházetproblémůmazajistíhladkýchod vašehopočítače. Pravidelnéaktualizovánípočítače Vevětšiněpřípadůjevhodnémítnainstaloványnejnovějšíaktualizaceoperačníhosystému,softwarua ovladačůzařízení.Tatočástobsahujeinformaceotom,jaknejnovějšíaktualizaceprovášpočítačzískáte. Získánínejnovějšíchovladačůzařízeníprovášpočítač Upozornění: Novouinstalacíovladačůdojdekezměněsoučasnékonfiguracepočítače. Chcete-lizískatnejnovějšíverzeovlada..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 72

Čistěníaúdržba Připatřičnépéčiaúdržběvámbudevášpočítačsloužitspolehivě.Následujícíčástiposkytujíinformace, ježvámpomohouudržovatvášpočítačvnejlepšímprovoznímstavu. • „Základy“nastránce60 • „Čištěnívašehopočítače“nastránce60 - „Počítač“nastránce60 - „Klávesnice“nastránce60 - „Optickámyš“nastránce60 - „Obrazovkadispleje“nastránce61 • „Zásadysprávnéúdržby“nastránce61 Základy Zdejeněkolikzákladníchponaučení,kterázajistísprávnéfungovánípočítače: • Udržujtepočítačvčistémasuch..

Obrazovkadispleje - Page 73

OptickámyšpoužívádioduLEDaoptickýsenzor,kterýnavigujeukazatel.Pokudseukazatelnaobrazovce nepohybujeplynule,možnábudetřebavyčistitoptickoumyš. Optickoumyšvyčistítetakto: 1.Vypnětepočítač. 2.Odpojtekabelmyšiodpočítače. 3.Otočtemyšvzhůrunohamaazkontrolujtečočku. a. Pokudjsounačočcešmouhy,jemnějiočistětevatou. b. Pokudjenačočcesmetí,jemněhoodfouknětepryč. 4.Zkontrolujtepovrch,nakterémmyšpoužíváte.Pokudmátepodmyšísložitýobraznebovzorek,může mítprocesor(DSP)problémysurčovánímzměnpolohymyši. 5.Připojtekabelmyšikpočítači. 6.Zapnětepo..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 74

• Pravidelnězálohujtedatauloženánaúložnéjednotce.Úložnoujednotkupaklzezezálohyobnovit. Datalzezálohovatněkterýmznásledujícíchpostupů: - VoperačnímsystémuWindows7:SpusťteprogramRescueandRecovery.Viz„Přístupkprogramům napočítači“nastránce4.Dalšíinformaceozálohovánídatnaleznetevnápověděktomutoprogramu. - VoperačníchsystémechWindows8neboWindows8.1:OtevřetenabídkuOvládacípanely.Otevřete nabídkuOvládacípanelysezobrazenýmivelkýmičimalýmiikonamiaklepnětenapoložky Historie souborů .Postupujtepodlepokynůnaobrazovce. Poznámka: Podrobnéinfo..

63 - Page 75

7.Pokudjstesischovalioriginálnípřepravníkrabiceaobaly,použijtejekzabaleníjednotek.Používáte-li jinékrabice,obložtejednotkytlumicímmateriálem,jenžzabráníjejichpoškození. Kapitola9. Předcházeníproblémům 63

..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 76

64 UživatelskápříručkaThinkCentreM73z

..

Bezpečnostnípokynyainformaceozáruce - Page 77

Kapitola10. Řešeníproblémůadiagnostika Tatočástobsahujeinformaceodiagnosticeaodstraňováníproblémůspočítačem.Pokudzdenenípopsán problém,kterýmávášpočítač,přečtětesičástKapitola11„Získáníinformací,podporyaservisu“nastránce 83,kdenaleznetedalšíinformaceoodstraňováníproblémů. Základníodstraňováníproblémů Tabulceobsahujeinformace,kterépomohousodstraňovánímproblémůsvašímpočítačem. Poznámka: Pokudnemůžetechybuodstranit,nechtepočítačodborněopravit.Telefonníčíslanapodporu najdetevpříručce Bezpečnostnípokynyainformaceozár..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 78

Postuppřiřešeníproblémů Následujícípostuppoužijtejakovýchozíbodpřidiagnostikováníproblémů,snimižsesetkáváteusvého počítače. 1.Ověřte,žekabelyvšechpřipojenýchzařízeníjsousprávněapevněpřipojenykpočítači. 2.Ujistětese,ževšechnapřipojenázařízení,ježvyžadujínapájení,jsouzapojenadořádněuzemněnýcha funkčníchelektrickýchzásuvek. 3.Ověřte,ževšechnapřipojenázařízeníjsouzapnutavnastaveníBIOSvašehopočítače.Víceinformacío přístupuknastavenímsystémuBIOSajejichzměnáchnaleznetevčástiKapitola7„Použitíprogramu SetupUtil..

Zapnuto - Page 79

svašímpočítačem,ařiďtesejimi.Zdůvodůvašíbezpečnostispočítačemsodejmutýmkrytem nepracujte. 2.Spusťtediagnostickýprogram,abysteseujistili,ževášpočítačpracujesprávně. 3.Podlepokynůvýrobceznovunainstalujtenovéhardwarovésoučástinebosoftware. Znásledujícíhoseznamuvyberteproblém,kterýseprojevujeuvašehopočítače: • „Problémysezvukem“nastránce67 • „ProblémysCD“nastránce68 • „ProblémysDVD“nastránce69 • „Občasnéproblémy“nastránce71 • „Problémysklávesnicí,myšínebopolohovacímzařízením“nastránce71 • „Problémysm..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 80

Poznámka: Jestližejsoukabelyexterníchreproduktorůnebosluchátekzapojenydozvukovéhokonektoru, integrovanýreproduktorsevypne.Jestližejevjednézrozšiřujícíchpozicnainstalovánazvukovákarta, vevětšiněpřípadůsezvukováfunkcevestavěnádozákladnídeskyvypne;použijtezvukovékonektory nazvukovékartě. • Ujistětese,žespuštěnýprogramjenavrženýpropoužitívoperačnímsystémuMicrosoftWindows.Jestliže jetentoprogramurčenýprospouštěnívoperačnímsystémuDOS,nepoužívázvukovéfunkcesystému Windowsamusíbýtnakonfigurovántak,abypoužívalemulacikaretSoundBlasterPro..

69 - Page 81

• „CDneboDVDnefunguje“nastránce69 • „Kespuštěnípočítačenelzepoužítspouštěcí(zaváděcí)médiumproobnovu,napříkladCDProduct Recovery“nastránce69 Zvukovýdisknebodisksmožnostíautomatickéhopřehrávánísepovsunutído jednotkyCDnespustíautomaticky Příznak:ZvukovýdisknebodisksmožnostíautomatickéhopřehrávánísepovsunutídojednotkyCD nezačneautomatickypřehrávat. Akce: • Máte-linainstalovánovícejednotekCDneboDVD(nebokombinacijednotekCDaDVD),zkustedisk vsunoutdojinéjednotky.Vněkterýchpřípadechjekezvukovémusubsystémupřipojenapouzejedna zjednot..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 82

• „Přehráváníjevelmipomalénebotrhané“nastránce70 • „Zprávaneplatnýdisknebodisknebylnalezen“nastránce71 ČernáobrazovkanamístoDVDvidea Příznak:ČernáobrazovkanamístoDVDvidea. Akce: • RestartujteprogrampřehrávačeDVD. • Uzavřetevšechnyotevřenésoubory,vypněteapotéznovuzapnětepočítač. • Zkustenastavitnižšírozlišeníobrazovkynebobarevnouhloubku. Jestližetytokrokyproblémnevyřeší,spusťteprogramLenovoSolutionCenter.Pokudpotřebujetetechnickou pomoc,nahlédnětedoKapitola11„Získáníinformací,podporyaservisu“nastránce83. FilmnaDVDsenepř..

Zprávaneplatnýdisknebodisknebylnalezen - Page 83

Zprávaneplatnýdisknebodisknebylnalezen Příznak:Zprávaneplatnýdisknebodisknebylnalezen. Akce: • Ujistětese,žeDVDdiskjevjednotcevloženýleskloustranoudolů. • Ujistětese,žerozlišenívideajenastavenonaméněnež1152x864. • Upočítačů,ježjsoukromějednotkyDVD-ROMvybavenyijednotkouCD-ROMneboCD-RW,seujistěte, žediskDVDvjednotcejeoznačený„DVD“. Jestližetytokrokyproblémnevyřeší,spusťteprogramLenovoSolutionCenter.Pokudpotřebujetetechnickou pomoc,nahlédnětedoKapitola11„Získáníinformací,podporyaservisu“nastránce83. Občasnéproblémy Příznak:Problémse..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 84

3.Klepnětena Zařízeníatiskárny . 4.Poklepejtena USBEnhancedPerformanceKeyboard .SpustíseprogramUSBEnhanced PerformanceKeyboardCustomization. - VoperačnímsystémuWindows8neboWindows8.1postupujtenásledovně: 1.OtevřetenabídkuOvládacípanely. Poznámka: Podrobnéinformaceotom,jakotevřítnabídkuOvládacípanelyvsystémechWindows 8aWindows8.1,naleznetevčásti„PřístupknabídceOvládacípanelyvoperačnímsystému Windows8neboWindows8.1“nastránce20. 2.Klepnětena Hardwareazvuk . 3.Klepnětena Zařízeníatiskárny . 4.Poklepejtena USBEnhancedPerformanceKeyboard .Spustíseprogr..

Poznámka: - Page 85

Nefungujebezdrátováklávesnice Příznak:Nefungujebezdrátováklávesnice. Akce:Pokudkomunikačnídiodavysílačesvítíabezdrátováklávesnicenefunguje,restartujtepočítač. Nevyřeší-lirestartpočítačevášproblém,zkontrolujte,zdabylydodrženynásledujícípodmínky: • Bateriejsousprávněnainstalovány. • Baterienejsouvybité. • Bezdrátováklávesnicesenacházíméněneždesetmetrůodvysílače. • Vysílačjeplněnainstalován. Akce:Pokudkomunikačnídiodavysílačenesvítí,vysílačiklávesniciznovuzapojte. Problémysmonitorem Poznámka: Mnohomonitorůjevybavenosvěte..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 86

• Ujistětese,žedatovýkabelmonitorujeřádněpřipojenkmonitoruakekonektorupromonitornapočítači. Uvolněnýkabelmůžezpůsobovatobčasnéproblémy. • Ověřte,žejsounainstaloványnezbytnéovladačezařízeníproaplikačníprogramy.Vdokumentacik postiženémuaplikačnímuprogramuzjistěte,zdajsoupožadoványovladačezařízení. Jestližetytokrokyproblémnevyřeší,spusťteprogramLenovoSolutionCenter.Pokudpotřebujetetechnickou pomoc,nahlédnětedoKapitola11„Získáníinformací,podporyaservisu“nastránce83. Obrazvypadá,jakobyblikal Řešení: • Obrazovkamůžebýtovlivně..

➙ - Page 87

ProblémysEthernetem PřiproblémechsEthernetemvyberteznásledujícíhoseznamupříznak: • „Vášpočítačsenemůžepřipojitksíti“nastránce75 • „Adaptérpřestanebezzjevnéhodůvodufungovat“nastránce76 • „ModelpočítačepodporujepřipojeníkegigabitovésítiEthernetapoužíváterychlost1000Mb/s,ale spojeníselhávánebosevyskytujíchyby“nastránce76 • „ModelpočítačepodporujepřipojeníkegigabitovésítiEthernet,alenelzejejksítipřipojitrychlostí1000 Mb/s.Místotohosepřipojujerychlostí100Mb/s.“nastránce76 Vášpočítačsenemůžepřipojitksíti Přízna..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 88

NutnýsíťovýsoftwaresiověřteuvašehosprávcesítěLAN. Adaptérpřestanebezzjevnéhodůvodufungovat Příznak:Adaptérpřestanebezzjevnéhodůvodufungovat. Akce:Souborysíťovéhoovladačemohoubýtpoškozenynebomohouchybět.Nazákladěpopisupostupu řešenívčásti„Řešení“seujistěte,žejenainstalovánsprávnýovladačzařízení. FunkceWakeonLANnefunguje Příznak:FunkceWakeonLAN(WOL)nefunguje. Akce: • Ujistětese,žejefunkceWOLzapnutavprogramuBIOSSetupUtility. • Pokudjezapnuta,zjistítenezbytnénastaveníodsvéhosprávcesítěLAN. Modelpočítačepodporujepřipojeníkegig..

➙ - Page 89

Akce:KartaprobezdrátovépřipojeníksítiWANnenínatomtopočítačipodporována.Odstraňteji. Poznámka: KartaprobezdrátovépřipojeníksítiWANjepodporovánajenuněkterýchmodelůpočítačů. ProblémsBluetooth Příznak:ZvuknevycházízeslucháteksmikrofonemnebosluchátekBluetooth,alevycházízreproduktoru, přestožejsousluchátkapřipojenapomocíprofiluSluchátkasmikrofonemneboAV. Akce:Proveďtenásledující: 1.Ukončeteaplikaci,kterápoužívázvukovézařízení(napříkladWindowsMediaPlayer). 2.OtevřetenabídkuOvládacípanely. Poznámka: Podrobnéinformaceotom,jakotevřítnab..

Součást,kterádřívefungovala,nynínefunguje - Page 90

Součást,kterádřívefungovala,nynínefunguje Příznak:Součást,kterádřívefungovala,nynínefunguje. Akce: • Ověřte,ževšechnahardwarováakabelovápřipojenísoučástijsouzapojenapevně. • Je-lisesoučástídodávánjejívlastnínávodktestování,použijtehokotestovánísoučásti. • Vpřípadě,žeproblematickousoučástíjesoučástSCSI,ověřte,že: - KabelyvšechexterníchSCSIsoučástíjsoupřipojenysprávně. - PoslednísoučástvkaždémřetězciSCSInebonakoncikabeluSCSIjeukončenasprávně. - VšechnyexterníSCSIsoučástijsouzapnuty.ExterníSCSIsoučástimusíbýtz..

- Page 91

- VoperačnímsystémuWindows10:PravýmklepnutímnatlačítkoStartotevřetejehokontextovou nabídkuaklepnětenavolbu Ovládacípanely . 2.OtevřetenabídkuOvládacípanelysezobrazenýmivelkýmičimalýmiikonamiaklepnětenapoložky Programyafunkce . 3.Vybertejednuznásledujícíchmožností: - Chcete-livypnoutněkteréfunkcesystémuWindows,klepnětenavolbu Zapnoutnebovypnout funkcesystémuWindows .Postupujtepodlepokynůnaobrazovce. - Chcete-liodstranitnepotřebnéprogramy,vybertepožadovanýprogramaodstraňtehoklepnutím navolbu Odinstalovatnebozměnit nebo Odinstalovat . Velkémnožstvífra..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 92

Jestližeproblémpřetrvává,spusťtetestypopsanévdokumentacidodávanékvašítiskárně.Pokudnemůžete chybuodstranit,nechtepočítačodborněopravit.VizKapitola11„Získáníinformací,podporyaservisu“na stránce83. Problémysesériovýmportem Tytoinformacepoužijteproodstraněníproblémůsesériovýmportemazařízenímikněmupřipojeným. Příznak:Nelzezískatpřístupksériovémuportu. Akce: • Ověřte,žesériovýkabeljeksériovémuportunapočítačiasériovémuzařízenípřipojensprávně.Má-li sériovézařízenívlastnínapájecíšňůru,ujistětese,žejezapojenadořád..

- Page 93

- Vášpočítačsplňujeminimálnípaměťovépožadavkynutnékpoužitísoftwaru.Chcete-liověřitpaměťové požadavky,nahlédnětedoinformacídodávanýchsesoftwarem.(Pokudjsteprávěnainstalovaliadaptér nebopaměť,jemožné,žedocházíkekonfliktuadresypaměti.) - Softwarejenavrženproprácivevašempočítači. - Jinýsoftwarevevašempočítačifunguje. - Software,kterýpoužíváte,fungujevjinémpočítačisprávně. • Pokudsepřipoužíváníprogramuobjevilajakákolivchybováhlášení,vtištěnédokumentacidodávané sesoftwaremnebovsystémunápovědytohotosoftwaruvyhledejtepop..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 94

LenovoSolutionCenter PomocíprogramuLenovoSolutionCentermůžeteodstraňovatařešitproblémyspočítačem.Kombinuje diagnostickétesty,systémovéinformace,nastavenízabezpečeníainformaceotechnicképodpořestipya radamipromaximálnívýkonsystému. Poznámky: • ProgramLenovoSolutionCentersimůžetestáhnoutnaadresehttp://www.lenovo.com/diags. • JestližepoužívátejinýoperačnísystémWindowsnežWindows7,Windows8,Windows8.1nebo Windows10,přejdětenastránkuhttp://www.lenovo.com/diags,kdenajdetenejnovějšídiagnostické informaceprosvůjpočítač. Chcete-lispustitprogramLenovoSol..

Kapitola11. Získáníinformací,podporyaservisu - Page 95

Kapitola11. Získáníinformací,podporyaservisu Tatokapitolaobsahujeinformaceopodpoře,servisuatechnicképomociproprodukty,kterévyrábíLenovo. Zdrojeinformací Informaceuvedenévtétočástisloužípropřístupkužitečnýmzdrojůmsouvisejícímspotřebamivoblasti výpočetnítechniky. NápovědaoperačníhosystémuWindows Poznámka: Chcete-lipoužítonlinenápovědusystémuWindows7,Windows8neboWindows8.1nebo nápovědusystémuWindows10,připojtenejprvepočítačkinternetu. NápovědasystémuWindowsposkytujepodrobnéinformaceopoužívaníoperačníhosystémuWindows. SystémnápovědyWind..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 96

WebovéstránkypodporyLenovo InformaceotechnicképodpořejsoudostupnénawebovéstráncepodporyLenovonaadrese: http://www.lenovo.com/support/ Tytowebovéstránkyjsouaktualizoványnejnovějšímiinformacemiotechnicképodpoře,např.: • Ovladačeasoftware • Diagnosticképrogramy • Zárukanaproduktaservisnízáruka • Podrobnostioproduktechadílech • Uživatelsképříručkyanávody • Databázeznalostíaodpovědinačastédotazy Nápovědaaservis Tatočástpopisujejakzískatnápověduaservis. Použitídokumentaceadiagnostickéhoprogramu Setkáte-lisesproblémempřiprácisvašímpočí..

Kapitola11. Získáníinformací,podporyaservisu - Page 97

• instalaciasprávusíťovýchoperačníchsystémů(NOS) • instalaciasprávuaplikačníchprogramů Vpříručce Bezpečnostnípokynyainformaceozáruce dodanésvašímpočítačemnalezneteinformaceo vašemtypuzárukyajejímtrvání.Uschovejtesidokladokoupi,abystemohlivyužítslužbyvyplývajícíze záručnísmlouvy. SeznamtelefonníchčíselstředisekservisuapodporyLenovovevašízemineboregionunaleznetena webovéstráncehttp://www.lenovo.com/support/phonenebovpříručce Bezpečnostnípokynyainformaceo záruceanastavení dodanéspočítačem. Poznámka: Telefonníčíslasemohouměnitbez..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 98

86 UživatelskápříručkaThinkCentreM73z

..

DodatekA. Upozornění - Page 99

DodatekA. Upozornění SpolečnostLenovonemusívevšechzemíchnabízetprodukty,službyafunkcepopsanévtomtodokumentu. Informaceoproduktechaslužbách,kteréjsoumomentálněvevašízemidostupné,můžetezískatod zástupceLenovoprovašioblast. Žádnýzodkazůnaprodukty,programovévybaveníneboslužby společnostiLenovoneznamená,aniznějnelzevyvozovat,žesmíbýtpoužitpouzeuvedenýprodukt, programneboslužbaspolečnostiLenovo.Použítlzejakýkolifunkčněekvivalentníprodukt,programči službuneporušujícíprávaspolečnostiLenovokduševnímuvlastnictví.Zavyhodnoceníaověřeníčinnosti..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 100

Ochrannéznámky NásledujícítermínyjsouochrannýmiznámkamispolečnostiLenovovUSAapřípadněvdalšíchjinýchzemích: Lenovo LogoLenovo RescueandRecovery LogoThinkCentre ThinkCentre ThinkVantage Microsoft,WindowsaWindowsMediajsouochrannéznámkyspolečnostískupinyMicrosoft. InteljeochrannouznámkouIntelCorporationvUSAa/nebovdalšíchzemích. LinuxjeregistrovanáochrannáznámkaLinusTorvalds. Dalšínázvyspolečností,produktůneboslužebmohoubýtochrannéznámkyneboservisníznámkyjiných stran. 88 UživatelskápříručkaThinkCentreM73z

..

PrůmyslovávyhláškaKanadyoshoděsemisnítřídouB - Page 101

DodatekB. Předpisy Upozorněnítýkajícíseklasifikacepřiexportu TentoproduktpodléháadministrativnímnařízenímtýkajícímseexportuEAR(ExportAdministration Regulations)SpojenýchstátůajehočísloECCN(ExportClassificationControlNumber)je4A994.b.Může býtopakovaněexportovándojakékolizemě,vyjmazemí,nakteréjeuvalenoembargoakteréjsouuvedeny vseznamuzemíEARE1. Upozorněnínaelektronickévyzařování NížeuvedenéinformacesevztahujínanásledujícítypyosobníchpočítačůLenovo:10BBa10BC. ProhlášeníoshoděsFCC(FederalCommunicationsCommission) Thisequipmenthasbeentested..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 102

Evropskáunie–shodasesměrnicítýkajícíseelektromagnetickékompatibility TentovýrobekodpovídápožadavkůmnaochranupodlesměrniceEvropskéhospolečenstvíčíslo 2004/108/ECosbližovánízákonůčlenskýchstátůtýkajícíchseelektromagnetickékompatibility.Lenovo nemůžepřijmoutodpovědnostzajakákoliselhánízajištěníbezpečnostníchpožadavkůvyplývajícíz nedoporučenýchúpravtohotoproduktu,včetnějehopoužitískartamiodjinýchvýrobců. TentovýrobekbyltestovánashledánjakovyhovujícílimitůmprozařízeníITtřídyBpodleevropského standarduEN55022.LimitytřídyBbyl..

Upozorněnínapředpisy - Page 103

JaponskávyhláškaVCCIoshoděsemisnítřídouB Japonsképrohlášeníoshoděprovýrobky,kterésezapojujídosítěsjmenovitýmproudemdo20A nafázi Japonskéupozorněníonapájecímkabelu Theacpowercordshippedwithyourproductcanbeusedonlyforthisspecificproduct.Nepoužívejte napájecíkabelprojinázařízení. InformaceoslužbáchkproduktůmLenovonaTchaj-wanu Klávesniceamyš-prohlášeníoshoděproTchaj-wan Eurasijskáznámkaprohlášeníoshodě AudiooznámeníproBrazílii Ouvirsonscommaisde85decibéisporlongosperíodospodeprovocardanosaosistemaauditivo. Informaceoshoděvypínačebezdrátov..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 104

92 UživatelskápříručkaThinkCentreM73z

..

DodatekC. OEEZainformaceorecyklaci - Page 105

DodatekC. OEEZainformaceorecyklaci Lenovopodporujevlastníkyzařízeníinformačníchtechnologií(IT)vodpovědnérecyklacijižnepotřebného zařízení.Lenovonabízířaduprogramůaslužebsběruproduktů,kterépomáhajívlastníkůmzařízenís recyklacíjejichproduktůIT.InformaceorecyklaciproduktůLenovonaleznetenawebovéstránce: http://www.lenovo.com/recycling Důležitéinformacetýkajícíselikvidaceodpaduzelektrickýcha elektronickýchzařízení(OEEZ) ZnačkaOEEZnaproduktechLenovosetýkázemí,kdeplatínařízenítýkajícíseOEEZaelektronického odpadu(napříkladevropskásměrnic..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 106

DisposingofLenovocomputercomponents SomeLenovocomputerproductssoldinJapanmayhavecomponentsthatcontainheavymetalsorother environmentalsensitivesubstances.Toproperlydisposeofdisusedcomponents,suchasaprintedcircuit boardordrive,usethemethodsdescribedaboveforcollectingandrecyclingadisusedcomputerormonitor. DisposingofdisusedlithiumbatteriesfromLenovocomputers Abutton-shapedlithiumbatteryisinstalledinsideyourLenovocomputertoprovidepowertothecomputer clockwhilethecomputerisoffordisconnectedfromthemainpowersource.Ifyouneedtoreplaceitwitha newone,contactyourplaceofpurchaseorcontactLenovoforservice...

DodatekC. OEEZainformaceorecyklaci - Page 107

Baterieajejichobalyjsouoznačenyvsouladusevropskousměrnicí2006/66/EC,kterásetýkábateriía akumulátorůalikvidacestarýchbateriíaakumulátorů.Směrniceurčujepravidlaprovraceníarecyklaci použitýchbateriíaakumulátorů,kterájsouplatnávEvropskéunii.Tímtoštítkemseoznačujírůznébaterie. Štítekznačí,žebaterienesmíbýtvyhozenadoběžnéhoodpadu,aleposkončenísvéživotnostivrácena podletétosměrnice. Baterieajejichobalyjsouvsouladusevropskousměrnicí2006/66/ECoznačenytakovýmzpůsobem,který vyjadřuje,žebaterieaakumulátoryjenakoncijejichživotnostizapotřebíukl..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 108

96 UživatelskápříručkaThinkCentreM73z

..

DodatekD. Směrniceoomezenínebezpečnýchlátek(RoHS) - Page 109

DodatekD. Směrniceoomezenínebezpečnýchlátek(RoHS) SměrniceRoHSproEvropskouunii LenovoproductssoldintheEuropeanUnion,onorafter3January2013meettherequirementsofDirective 2011/65/EUontherestrictionoftheuseofcertainhazardoussubstancesinelectricalandelectronic equipment(“RoHSrecast”or“RoHS2”). FormoreinformationaboutLenovoprogressonRoHS,goto: http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf SměrniceRoHSproČínu SměrniceRoHSproTurecko TheLenovoproductmeetstherequirementsoftheRepublicofTurkeyDirectiveontheRestrictionoftheUse ofCertainHazardousSubstancesinEl..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 110

SměrniceRoHSproUkrajinu SměrniceRoHSproIndii RoHScompliantasperE-Waste(Management&Handling)Rules,2011. 98 UživatelskápříručkaThinkCentreM73z

..

DodatekE. Čínskýenergetickýštítek - Page 111

DodatekE. Čínskýenergetickýštítek DodatekE. Čínskýenergetickýštítek 99

..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 112

100 UživatelskápříručkaThinkCentreM73z

..

tabulka1. FunkcesprávynapájeníprogramuENERGYSTAR - Page 113

DodatekF. InformaceomodeluENERGYSTAR ENERGYSTAR ® jespolečnýprogramorganizaceU.S.EnvironmentalProtectionAgencyaMinisterstva energetikyUSA,jehožcílemjeúsporafinančníchprostředkůaochranaprostředípomocíenergeticky úspornýchproduktůametod. SpolečnostLenovojehrdá,žesvýmzákazníkůmmůženabízetproduktysplňujícípodmínkyprogramu ENERGYSTAR.Některémodelynížeuvedenýchtypůpočítačůbylynavrženyatestoványtak,abysplňovaly kritériaprogramuENERGYSTARpropočítačevdobě,kdybylyvyrobeny:10BBa10BC.Dalšíinformace ohodnocenípočítačůLenovopodlekritériíprogramuEN..

UživatelskápříručkaThinkCentreM73z - Page 114

• VoperačníchsystémechWindows8aWindows8.1:Viz„PřístupknabídceOvládacípanelyv operačnímsystémuWindows8neboWindows8.1“nastránce20. • VoperačnímsystémuWindows10:PravýmklepnutímnatlačítkoStartotevřetejehokontextovou nabídkuaklepnětenavolbu Ovládacípanely . 2.OtevřetenabídkuOvládacípanelysezobrazenýmivelkýmičimalýmiikonamiaklepnětenapoložky Možnostinapájení . 3.Postupujtepodlepokynůnaobrazovce. 102 UživatelskápříručkaThinkCentreM73z

..

Rejstřík - Page 115

Rejstřík A administrátor,heslo 52 aktualizace systémovéprogramy 57 B bezdrátováklávesnice,výměna 36 bezdrátovámyš,výměna 36 bezpečnost v bezpečnostníinstrukce 83 Č čistěníoptickémyši 60 D diagnostickýprogram,použití 84 diagnostika,odstraňováníproblémů 65 dočasnéspouštěcízařízení 53 dokumentace,použití 84 doporučení,hesla 52 důležitébezpečnostníinstrukce v E Ethernet 2 externísoučásti,instalace 35 H heslo administrátor 52 doporučení 52 nastavení,změnaaodstranění 52 Power-OnPassword 52 I informace bezpečnost 83 důležitébezpečnost..

104 - Page 116

dalšíslužby 85 diagnostickýprogram 84 dokumentace 84 SetupUtility 51 záchrannémédium,vytvořenía 44 pracovníplochaRescueandRecovery 43 ProgramSetupUtility,ukončení 55 programy,aktualizacesystému 57 prostředí,pracovní 4 přední konektory,ovládacíprvky,kontrolky 8 R RescueandRecovery 41 RescueandRecovery,pracovníplocha 43 rozšíření 3 Ř Řešeníproblémůsobnovou 46 S sériovýport 11 servis apodpora 84 servisnístředisko 84 získání 83 servisnístředisko 84 SetupUtility 51 SetupUtility,spuštění 51 služby ostatní 85 zakoupenídalších 85 software zotavení 41..

Sponsored links

Latest Update