Lenovo Thinkcentre M73z (danish) User Guide - (type 10bb And 10bc) Manual Danish

ThinkCentre M73z Language

Download Lenovo Thinkcentre M73z (danish) User Guide - (type 10bb And 10bc) Manual Danish

Sponsored links


Download Request Is In Process

ThinkCentreM73z - Page 1

ThinkCentreM73z Brugervejledning Maskintyper: 10BBog10BC

..

Fjerdeudgave(September2015) - Page 2

Bemærk: Førdubrugeroplysningerneidennebogogdetprodukt,deunderstøtter,skaldulæse“Vigtige sikkerhedsforskrifter”påsidevogTillægA“Bemærkninger”påside85. Fjerdeudgave(September2015) ©CopyrightLenovo2013,2015. MEDDELELSEOMBEGRÆNSEDERETTIGHEDER:HvisdataellersoftwareleveresihenholdtilenGSA-aftale(General ServicesAdministration),skerbrug,reproduktionogvideregivelseihenholdtildebegrænsninger,dererangiveti aftalenr.GS-35F-05925.

..

Indholdsfortegnelse - Page 3

Indholdsfortegnelse Vigtigesikkerhedsforskrifter . . . . . . v Serviceogopgraderinger . . . . . . . . . . . v Undgåstatiskelektricitet . . . . . . . . . . . . v Netledningerogomformere . . . . . . . . . . vi Forlængerledningeroglignendeudstyr . . . . . . vi Stikogstikkontakter . . . . . . . . . . . . vii Eksterneenheder . . . . . . . . . . . . . vii Varmeogventilation . . . . . . . . . . . . vii Driftsbetingelser . . . . . . . . . . . . . . viii Sikkerhedsforskrifterformodem . . . . . . . . viii Sikkerhedsforskrifterforlaser . . . . . . . . . . ix Sikkerhedsforskrifterforstrømforsyning ...

ThinkCentreM73zBrugervejledning - Page 4

Installérprogrammerigen . . . . . . . . 46 Installérstyreprogrammerigen . . . . . . 46 Løsningafretableringsproblemer . . . . . 46 OplysningeromretableringforWindows8-eller Windows8.1-operativsystemet . . . . . . . . 47 Genopfriskningafcomputeren . . . . . . . 47 Nulstil din computer til fabriksstandardindstillinger . . . . . . . . 47 Brugafavanceredestart-indstillinger . . . . 47 Genoprettelseafoperativsystemet,hvis Windows8ellerWindows8.1ikkevilstarte . 48 OplysningeromretableringforWindows 10-operativsystemet . . . . . . . . . . . . 48 Kapitel7.BrugafprogrammetSetup Utility . . . . . ..

iii - Page 5

Oplysningervedrørendegenbrugafbatterierfor Taiwan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Oplysningervedrørendegenbrugafbatterierfor denEuropæiskeUnion . . . . . . . . . . . 92 TillægD.Direktiv vedrørende begrænsning af farlige stoffer (RoHS) . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 RoHS,DenEuropæiskeUnion . . . . . . . . 95 RoHS,Kina . . . . . . . . . . . . . . . . 95 RoHS,Tyrkiet . . . . . . . . . . . . . . . 95 RoHS,Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . 96 RoHS,Indien . . . . . . . . . . . . . . . 96 TillægE.Kinesiskenergimærke . . . 97 TillægF.OplysningeromENERGY STAR . . . . . . ...

ThinkCentreM73zBrugervejledning - Page 6

iv ThinkCentreM73zBrugervejledning

..

Vigtigesikkerhedsforskrifter - Page 7

Vigtigesikkerhedsforskrifter Paspå: Førdubrugerdennebog,erdetvigtigt,atduharlæstalledesikkerhedsforskrifter,dergælder fordetteprodukt. Seoplysningerneidetteafsnitogsikkerhedsoplysningernei Sikkerhed,garanti ogopsætningsvejledning ,derblevleveretsammenmeddetteprodukt. Vedatlæseogforstådisse sikkerhedsforskrifterreducererdurisikoenforpersonskadeellerbeskadigelseafproduktet. Hvisduikkelængereharenkopiaf Sikkerhed,garantiogopsætningsvejledning ,kanduhenteenPDF-version fraLenovo ® ssupportwebstedpåhttp://www.lenovo.com/support.Dukanogsåfinde Sikkerhed,garantiog opsætningsvejledning..

ThinkCentreM73zBrugervejledning - Page 8

demkorrekt.NårudpakkerekstraudstyrellerCRU'erud,måduførståbnedenantistatiskepose,når dubliverbedtomdetivejledningen. Følgdisseforholdsreglerforatundgåstatiskelektricitet,nårduhåndtererekstraudstyrellerCRU'er,eller nårcomputereneråben: • Begrænsdinebevægelser.Nårdubevægerdig,skabesderstatiskelektricitetomkringdig. • Håndtéraltidkomponenterneforsigtigt.Tagfatikantenafadaptere,hukommelsesmodulerogandre kredsløbskort.Røraldrigvedkredsløbene. • Ladikkeandrerørevedkomponenterne. • Nårduinstallererendel,dererfølsomoverforstatiskelektricitet,skalduladedenantistatiskep..

Stikogstikkontakter - Page 9

Stikogstikkontakter Hvisdenstikkontakt,somduvilbrugesammenmedcomputerudstyret,erødelagtellertæret,måduikke brugeden,førdenerudskiftetafenuddannetelektriker. Dumåikkebøjeellerændrestikket.Hvisstikketerødelagt,skaldufåetnythosforhandleren. Brugikkesammestikkontakt,somdubrugertilandreapparater,dertrækkerstoremængderstrøm.Du risikerer,atustabilspændingødelæggercomputeren,dataellertilsluttedeenheder. Nogleprodukterleveresmedettre-bensstik.Dissestikmåkunanvendessammenmedenstikkontaktmed jordforbindelse.Deterensikkerhedsforanstaltning.Dumåikkeignoreredennesikkerhedsforanstaltning ..

ThinkCentreM73zBrugervejledning - Page 10

computereniområder,derliggernærmereend60centimeterfraområdermedmegettrafik.Hvisduikke kanundgådet,skalduundersøgecomputerenogrengøredenoftere. Følgdissegrundlæggendeforholdsregler.Detøgerdinegensikkerhedogforøgercomputerensydeevne. • Sørgfor,atdæksleterlukket,nårcomputerenersattil. • Undersøgregelmæssigtcomputerensydersideforatse,omderharsamletsigstøv. • Fjernstøvfraluftgitreoghulleridækslet.Detkanværenødvendigtatrengørecomputerenoftere,hvis denerplaceretpåetsted,hvorderermegetstøvetellermegettrafik. • Blokérikkeventilationshullerne. • Benytikkecomputeren..

- Page 11

Sikkerhedsforskrifterforlaser Paspå: Bemærkfølgende,nårlaserprodukter(f.eks. CD-ROM'er,DVD-drev,fiberoptiskeenhedereller sendere)erinstalleret: • Fjernikkedækslerne. Fjernikkelaserproduktetsdæksler. Detkanresultereialvorligstrålingsfare. Enhedenindeholderingendele,derkanudskiftesellerrepareres. • Brugafjusteringsknapperellerudførelseafjusteringerellerandreprocedurerenddem,derer beskrevether,kanresultereialvorligstrålingsfare. Fare! Visselaserprodukterindeholderenindbyggetklasse3Aellerklasse3Blaserdiode. Bemærk følgende: Laserstråling,nårdeneråben. Seikkedirekteindilaserst..

Meddelelseomforhindringaf,atcomputerenvælter - Page 12

Meddelelseomforhindringaf,atcomputerenvælter • Anbringcomputerenpåensolidoglavoverflade,ellerfastgørmøblet,oganbringcomputerensålangt tilbagepåmøbletsommuligt. • Holdfjernbetjeninger,legetøjogandet,derkantiltrækkebørnsopmærksomhed,vækfracomputeren. • Holdcomputeren,kablerogledningerudenforbørnsrækkevidde. • Holdøjemedbørnilokaler,hvordissesikkerhedsrådikkeerfulgt. x ThinkCentreM73zBrugervejledning

..

Kapitel1. Produktoversigt - Page 13

Kapitel1. Produktoversigt Dettekapitelindeholderoplysningeromcomputerensfunktioner,specifikationer,programmerfraLenovo, placeringenafstik,justeringaframmefodellerskærmfodsamtmærkatenmedmaskintypeog-model. Faciliteter Detteafsnitomhandlercomputerfunktionerne.Oplysningernedækkerfleremodeller. Gøretaffølgendeforatseoplysningeromdinspecifikkemodel: • IMicrosoft ® Windows ® 7-styresystemetskalduklikkepå Start ,højreklikkepå Computer ogvælge Egenskaber foratseoplysningerne. • IoperativsystemetMicrosoftWindows8ellerWindows8.1skaldugåtilskrivebordetogflyttemarkøren tilskærmens..

ThinkCentreM73zBrugervejledning - Page 14

• IndbyggetHD-lyd(high-definition) • Mikrofonstikogstiktilhovedtelefon • Internhøjtaler(installeretpåvissemodeller) Tilslutningsmuligheder • IndbyggetEthernet-kontrolenhed(10/100/1000mbit/s) Systemstyringsfunktioner • MulighedforatlagreresultaterafPOST-testafhardware • DMI(DesktopManagementInterface) DMI(DesktopManagementInterface)giverbrugereenfællessti,hvordekanfåadgangtiloplysningerom alleaspekterafencomputer,herunderprocessortype,installationsdato,tilsluttedeprintereogandreydre enhederogstrømkildersamtenvedligeholdelsesoversigt. • ErPLPS-compliancetilstand ErPLPS-com..

Kapitel1 - Page 15

I/O-funktioner(Input/Output) • 9-bensserielport(ekstraudstyr) • SeksUSB-stik(UniversalSerialBus) • EtEthernet-stik • EtVGA-udgangsstik • EtPersonalSystem/2-tastaturstik(PS/2)(valgfrit) • EtstiktilPS/2-mus(ekstraudstyr) • Tolydstik(stiktilmikrofonogstiktilhovedtelefon) Dererflereoplysningeri“Stik,kontrollerogindikatorerpåcomputerensforside”påside8og“Stikpå computerensbagside”påside10. Udvidelsesmuligheder • Énbåstildiskettedrev • Énbåstiloptiskdrev Strømforsyning Computerenleveresmeden150Wstrømforsyningmedautomatiskspændingsvælger. Sikkerhedsfunktioner ..

ThinkCentreM73zBrugervejledning - Page 16

Styresystemer,derercertificeretellertestetforkompatibilitet 1 (afhængerafmodellen) • Linux ® Specifikationer Detteafsnitbeskrivercomputerensfysiskespecifikationer. Dimensionerogvægt Medenrammefod Medenskærmfodmedfuld funktionalitet Medenskærmfod,derkun kanvippes Højde 404,00mm 422,00mm 404,5mm Bredde 506,00mm 506,00mm 506mm Dybde 91,50mm 250,00mm 175,5mm Vægt(maks.) 7,80kg 8,60kg 8,5kg Driftsbetingelser • Lufttemperatur: Idrift:10°Ctil35°C Opbevaringioriginalemballage:-40°Ctil60°C Opbevaringudenemballage:-10°Ctil60°C • Luftfugtighed: Idrift:20%til80%(ingenkondens) Opbe..

IntroduktiontilLenovo-programmer - Page 17

Gøretaffølgendeforatfåadgangtiletprogrampåcomputeren: • IWindows7ellerWindows10: – FraWindowsSearch: 1.GøretaffølgendeafhængigtafdinWindows-version: – IWindows7:KlikpåknappenStartforatåbnemenuenStart,ogskrivderefterprogramnavnet ellerisøgefeltet. – IWindws10:SkrivprogramnavnetisøgefeltetudforknappenStart. 2.Isøgeresultaterneskalduklikkepånavnetpådetønskedeprogramforatstarteprogrammet. – FraStart-menuenellerKontrolpanel: 1.KlikpåknappenStartforatåbnemenuenStart.Klikderefterpånavnetpådetønskedeprogram foratstarteprogrammet. 2.Hvisprogramnavnetikkevises,skalduklik..

ThinkCentreM73zBrugervejledning - Page 18

– MessageCenterPlus ProgrammetMessageCenterPlusviserautomatiskmeddelelser,derinformererdigomvigtige meddelelserfraLenovo,f.eks.advarsleromsystemopdateringerogadvarsleromforhold,derkræver dinopmærksomhed. – RescueandRecovery ® ProgrammetRescueandRecoveryerenløsningtilgenopretningogretableringmedtrykpåen enkeltknap.Detinkludereretsætværktøjertilselv-retablering,derhjælperdigmedatforetage fejlfinding,skaffehjælpogretablerecomputereneftersystemnedbrud,selvhvisduikkekanstarte Windows-styresystemet. • KunforWindows10: – LenovoID ProgrammetLenovoIDgiverdigmulighedforatoprettedit..

Kapitel1 - Page 19

– PCCloudManager PCCloudManager-programmet(PCM)erenbrowserbaseretløsningtilklientcomputerstyring. PCM-programmethartokomponenter:PCMServerogPCMClient.PCMServererinstalleretpå dencomputer,hvoradministratorenudførerstyringsrelateredeopgaver,f.eks.strømstyringog sikkerhedsstyring.PCMClienterinstalleretpådeklientcomputere,derskalstyres.Administratoren kanviawebbrowserenloggepåPCMServerforatstyrecomputere,derharPCMClientinstalleret. • ForWindows8,Windows8.1ogWindows10: – LenovoCompanion Dincomputersbedstefunktionerogmulighederskalværenemmeatfindeogforstå.Detbliverdet medLenovoComp..

ThinkCentreM73zBrugervejledning - Page 20

Profiler Detteafsnitbeskriver,hvordukanfindestikkenepåcomputerensforsideogbagside,justererammefoden ellerskærmfodenogfindemærkatetmedmaskintypeog-model. Bemærk: Komponenterneidincomputersermuligvislidtanderledesudendvistiillustrationerneher. Stik,kontrollerogindikatorerpåcomputerensforside Figur1“Placeringafstik,kontrollerogindikatorerpåcomputerensforside”påside8viserplaceringenaf stikkene,kontrollerneogindikatorernepåcomputerensforside. Figur1. Placeringafstik,kontrollerogindikatorerpåcomputerensforside 1 Indbyggetkameraindikator 2 Indbyggetkamerablokeringsafskærmning 3 In..

Kapitel1 - Page 21

Stik Beskrivelse Stiktilhovedtelefon Brugestilatslutteenhovedtelefontilcomputeren,nårduvillyttetilmusikeller andrelydeudenatforstyrreandre. Stiktilmikrofon Brugdettestiktilatslutteenmikrofontilcomputeren,nårduoptagerlyde,ellerhvis dubrugerettalegenkendelsesprogram. USB3.0-stik Brugestilattilslutteenenhed,somharetUSB2.0-eller3.0-stik,f.eks.ettastatur, enmus,enscanner,enprinterellerenPDA(PersonalDigitalAssistant).EtUSB 3.0-stikgiverhøjeoverførselshastigheder,somreducerertidenfordataoverførsel. Kapitel1 . Produktoversigt 9

..

Figur2. Stikpåcomputerensbagside - Page 22

Stikpåcomputerensbagside IFigur2“Stikpåcomputerensbagside”påside10visesplaceringenafstikpåcomputerensbagside. Nogleafstikkenepåcomputerensbagsideharenbestemtfarve,somdukanbruge,nårduskalslutte kablertilcomputeren. Figur2. Stikpåcomputerensbagside 1 Stiktilnetledning 2 StiktilPS/2-tastatur(ekstraudstyr) 3 StiktilPS/2-mus(ekstraudstyr) 4 Ethernet-stik 5 VGA-udgangsstik 6 USB2.0-stik(USB-porte3til6) 7 Serielport 8 Afbryder 9 Laverelysstyrke-kontrol 10 Knaptilforøgelseaflysstyrke 11 Porttilsikkerhedslås 12 Optiskdrev Stik Beskrivelse Ethernet-stik BrugdettestiktilatslutteetEthernet..

Figur3. Indstillingaframmefoden - Page 23

Stik Beskrivelse Serielport Brugdettestiktilattilslutteeteksterntmodem,enserielprinterellerenanden enhed,derbrugeren9-bensserielport. USB2.0-stik Brugestilattilslutteudstyr,derbrugeretUSB2.0-stik,f.eks.etUSB-tastatur, enUSB-mus,enUSB-scannerellerenUSB-printer.Hvisduharmereendseks USB-enheder,kandukøbeenUSB-boksenhed,derkanbrugestilattilslutteflere USB-enheder. VGA-udgangsstik BrugdettestiktilattilslutteenVGA-skærm(VideoGraphicsArray)ellerenanden enhed,derbrugeretVGA-stik. Indstillingaframmefoden Derfølgermuligvisenrammefodmeddincomputer,somdukanbrugetilatindstillecomputerenien behagelig..

Justeringafskærmfodenmedfuldfunktionalitet - Page 24

Justeringafskærmfodenmedfuldfunktionalitet Derfølgermuligvisenskærmfodmedfuldfunktionalitetmeddincomputer.Dukanbrugedenneskærmfod tilatindstillecomputerenienbehageligposition. Følgendeillustrationviser,atdukanjusterecomputerenspositionienvinkelpå5°fortilog25°bagtil. Bemærk: Skærmfodenmedfuldfunktionaliteterkuntilgængeligivissemodeller. Figur4. Justeringafcomputerenslodrettepositionfortilellerbagtil 12 ThinkCentreM73zBrugervejledning

..

Bemærk: - Page 25

Følgendebilledeviser,atdukanjusterehøjdenpåskærmfodenmedfuldfunktionalitetindenforenlængde på110mm. Bemærk: Computerenshøjdemedskærmfodenmedfuldfunktionalitet:mellem283,50mmog293,50mm Figur5. Justeringafhøjdenpåskærmfodenmedfuldfunktionalitet Følgendeillustrationviser,atdukandrejecomputerenienvinkelpå45°tilvenstreog45°tilhøjre. Figur6. Drejcomputerentilvenstreellertilhøjre Kapitel1 . Produktoversigt 13

..

Justeringafskærmfoden,derkunkanvippes - Page 26

Justeringafskærmfoden,derkunkanvippes Derfølgermuligvisenskærmfod,derkunkanvippes,meddincomputer.Dukanbrugedenneskærmfod tilatindstillecomputerenienbehageligposition. Følgendeillustrationviser,atdukanjusterecomputerenspositionienvinkelpå5°fortilog45°bagtil. Bemærk: Skærmfoden,derkunkanvippes,erkuntilgængeligivissemodeller. 45° -5° Figur7. Justeringafcomputerenslodrettepositionfortilellerbagtil 14 ThinkCentreM73zBrugervejledning

..

Figur8. Maskintypeog-modeletiket - Page 27

Maskintypeog-modeletiket Etikettenmedmaskintypeog-modelidentificerercomputeren.NårdukontakterLenovoforatfåhjælp, kansupportteknikerenbrugeoplysningerneommaskintypeog-modeltilatidentificerecomputerenog givedighurtigereservice. Følgendeereteksempelpåenetiketmedmaskintypeog-model. Figur8. Maskintypeog-modeletiket Kapitel1 . Produktoversigt 15

..

ThinkCentreM73zBrugervejledning - Page 28

16 ThinkCentreM73zBrugervejledning

..

Kapitel2. Brugafcomputeren - Page 29

Kapitel2. Brugafcomputeren Dettekapitelindeholderoplysningerom,hvordandubrugernogleafcomputerenskomponenter. Hyppigtstilledespørgsmål Idetfølgendefinderdunogletip,derkanhjælpedigmedatfåmestmuligtudafdincomputer. Kanjegfåbrugervejledningenpåetandetsprog? BrugervejledningenfindespåenrækkeforskelligesprogpåLenovosupportwebstedpå: http://www.lenovo.com/UserManuals Hvorermitretableringsdisksætellerminretablerings-USB-nøgle? AfhængigtafWindows-versionenleverescomputerenmedetretableringsdisksætelleren retablerings-USB-nøgle. Hvisdisseikkeblevleveretsammenmedcomputeren,kandubestil..

ThinkCentreM73zBrugervejledning - Page 30

• Benytenaffølgendefremgangsmåderpåstartskærmenforatnavigeretildeseneståbnede arbejdsområde(program,pc-indstillingerellerskrivebord): – Brugafenpegeenhed:Flytmarkørentildetnederstevenstrehjørneafskærmen,indtildervisesenlille præsentationafarbejdsområdet.Klikderefterpåpræsentationen. – Brugafenberøringsskærm:Strygindogudiskærmensvenstrekant.Dervisespræsentationerafalle tilgængeligearbejdsområderlangsskærmenskant.Trykpådennederstearbejdsområdepræsentation. Bemærk: Derviseskunenpræsentationafetarbejdsområde,hvisderermindstétaktivt arbejdsområdeibaggrundenpåsy..

NavigeringiWindows8.1 - Page 31

– Brugafenpegeenhed:Flytmarkørentildetøverstevenstrehjørneafskærmen,indtildervisesen lillepræsentationafarbejdsområdet.Klikderefterpåpræsentationen. – Brugafenberøringsskærm:Strygindadfraskærmensvenstrekant. DukanfåflereoplysningerombrugenafandrefunktioneriWindows8-styresystemetihjælpentilWindows. Dererflereoplysningeriafsnittet“WindowsHjælp-system”påside81. NavigeringiWindows8.1 Benytenaffølgendefremgangsmåderforatnavigerepåskrivebordet,påstartskærmenogideprogrammer, dereråbnetfrastartskærmenpåWindows8.1-operativsystemet: • Benytenaffølgendefremgangsmåd..

ThinkCentreM73zBrugervejledning - Page 32

• Flytmarkørentildetnederstevenstrehjørne,ogflytdenderefteropadlangsskærmens venstrekant. Dervisespræsentationerafalletilgængeligearbejdsområderlangsskærmenskant. Bemærk: Dufårkunvistaktivearbejdsområder,duharbrugtidennuværende Windows-session,langsdenvenstrekant.Hvisdulukkeretaktivtarbejdsområde,vises præsentationenderafikkelangsskærmensvenstrekant. 2.Klikpåpræsentationen. – Brugafenberøringsskærm: • Metode1 1.Strygindogudpåskærmensvenstrekant.Dervisespræsentationerafalletilgængelige arbejdsområderlangsskærmenskant. 2.Trykpådetønskedearbejdsområde. • Met..

Kapitel2 - Page 33

BrugafWindows-genvejstaster Derertretasterpåbådestandardtastaturetogtastaturetmedfingeraftrykslæser,somdukanbrugesammen medMicrosoftWindows-styresystemet. • DetotastermedWindows-logofindesvedsidenafAlt-tastenpåbeggesiderafmellemrumstasten. Windows-logoetvisespåtasterne.IWindows7-ellerWindows10-styresystemetskaldutrykkepå Windows-tasten foratåbnemenuenStart.IWindows8-ellerWindows8.1-styresystemetskal dutrykkepåWindows-tasten foratskiftemellemdetaktuellearbejdsområdeogstartskærmen. Windows-logoetsudseendeafhængeraftastaturtypen. • TastentilkontekstmenuerplaceretvedsidenafCtrl..

ThinkCentreM73zBrugervejledning - Page 34

1.Klikpåpilenudformeddelelsesområdeforatseskjulteikoner.Klikderefterpådetønskedeikon, ogtrækdettilmeddelelsesområdet. 2.Hvisikonetikkevises,skalduslåikonettil. a. GøretaffølgendeafhængigtafdinWindows-version: • IWindows7:KlikpåknappenStartforatåbnemenuenStart,ogklikderefterpå Kontrolpanel .Vis KontrolpanelmedStoreikonerellerSmåikoner,ogklikderefterpå Ikonerimeddelelsesområdet ➙ Slåsystemikonertilellerfra . • IWindows8ellerWindows8.1:ÅbnKontrolpanel.VisKontrolpanelmedStoreikonerellerSmå ikoner,ogklikderefterpå Ikonerimeddelelsesområdet ➙ Slåsystemikonertilellerf..

AfspilningafCDellerDVD - Page 35

• Ladikkediskenliggeidirektesollys. • Brugikkebenzin,fortynderellerandrerensemidlertilatrengøredisken. • Tabellerbøjikkedisken. • Sætikkeenødelagtdiskidrevet.Bøjede,ridsedeellersnavsedediskekanødelæggedrevet. AfspilningafCDellerDVD HviscomputerenharetDVD-drev,kandulyttetillyd-CD'erellerseDVD-film.Gørfølgendeforatafspille enCDellerDVD: 1.TrykpåudløserknappenpåDVD-drevetforatåbneskuffen. 2.Nårskuffenerheltåben,skalduindsætteCD'enellerDVD'eniskuffen.NogleDVD-drevharen centerlåsmidtiskuffen.Hvisdrevetharensådancenterlås,skalduholdeunderskuffenmeddenene håndogtrykkem..

ThinkCentreM73zBrugervejledning - Page 36

24 ThinkCentreM73zBrugervejledning

..

Hjælptilhandicappedeogergonomi - Page 37

Kapitel3. Digogdincomputer Dettekapitelindeholderoplysningeromhjælptilhandicappede,ergonomiogflytningafcomputeren tilandrelandeellerområder. Hjælptilhandicappedeogergonomi Detervigtigtathavegodevanermht.ergonomiforatfåmestmuligtudafcomputerenogundgågener. Indretarbejdspladsenogdetudstyr,dubruger,sådetpasserbedsttilditbehovogdetarbejde,duskal udføre.Sørgdesudenforathavegodearbejdsvaner,såduydermestmuligtoghardetsåbehageligt sommuligt,nårdubrugercomputeren. Følgendeafsnithandlerom,hvordanduindretterarbejdspladsen,stillerudstyretopogindarbejdergode arbejdsvaner. Indretningafarbejd..

ThinkCentreM73zBrugervejledning - Page 38

Genskinoglys Anbringskærmen,sådufårmindstmuligtgenskinogrefleksfraloftslys,vinduerogandrelyskilder.Genskin frareflekterendeoverfladerkanbetyde,atdetersværtatseskærmbilledet.Hvisduharmulighedfordet, skalduplacereskærmenvinkelretpåvinduerogøvrigelyskilder.Reducérovenlyset,evt.vedheltatslukke detellervedatsættesvagerepæreri.Hvisskærmenstårtætvedvinduet,kandublændeforsollysetvha. gardinerellerpersienner.Dukanjustereskærmenslysstyrkeogkontrastiløbetafdagen,efterhåndensom lysforholdeneændres. Hvisdetikkeermuligtheltatundgåreflekser,ellerduikkekanregulerelyset,kandubrugeets..

Tastaturgenveje - Page 39

Tastaturgenveje Funktion Skiftfremgange Aktivérellerdeaktivertrægetaster NumLockifemsekunder Aktivérellerdeaktivertil/fra-taster VenstreAlt+VenstreSkift+NumLock Aktivérellerdeaktivermusetaster VenstreAlt+VenstreSkift+PrtScn(ellerPrtSc) Aktivérellerdeaktiverhøjkontrast Dukanfindeflereoplysningerpåhttp://windows.microsoft.com/.Foretagderefterensøgningvedatskrive etaffølgendenøgleord: tastaturgenveje , tastekombinationer , genvejstaster . Funktionertiløgettilgængelighed BrugerekanbenytteFunktionertiløgettilgængelighedpåWindows-styresystemettilatkonfigurerederes computere,såd..

ThinkCentreM73zBrugervejledning - Page 40

Dukanvedhjælpafkundinstemmestarteprogrammer,åbnemenuer,klikkepåobjekterpåskærmen, dikteretekstidokumentersamtskriveogsendemails.Altdet,somdugørmedtastaturetogmusen,kan gøresmedkundinstemme. GørfølgendeforatbrugeTalegenkendelse: 1.GøretaffølgendeafhængigtafdinWindows-version: • IWindows7:KlikpåknappenStartforatåbnemenuenStart,ogklikderefterpå Kontrolpanel . • IWindows8ellerWindows8.1:ÅbnKontrolpanel.Se“ÅbningafKontrolpaneliWindows8-eller Windows8.1-operativsystemet”påside20. • IWindows10:HøjreklikpåknappenStartforatåbneStart-genvejsmenuen,ogklikderefterpå Kont..

Registreringafcomputeren - Page 41

– IWindows7,Windows8ellerWindows8.1:Klikpå Skærmopløsning ➙ Gørtekstogandre elementerstørreellermindre . – IWindows10:Klikpå Skærmindstillinger . 3.Ændrelementstørrelsenvedatfølgevejledningenpåskærmen. 4.Klikpå Anvend .Denneændringtræderikraft,næstegangduloggerpåstyresystemet. – Ændrstørrelsenafelementernepåenwebside. TrykogholdnedepåCtrl,ogtrykderefterpåplus-tasten(+)foratforstørreellerminus-tasten(-)for atreduceretekststørrelsen. – Ændrstørrelsenafelementernepåskrivebordetelleretvindue. Bemærk: Dennefunktionfungerermuligvisikkepånoglevinduer. Hvismus..

Dufinderoplysningeromnetledningerogpartnumrepå: - Page 42

Dufinderoplysningeromnetledningerogpartnumrepå: http://www.lenovo.com/powercordnotice 30 ThinkCentreM73zBrugervejledning

..

Sikkerhedsfunktioner - Page 43

Kapitel4. Sikkerhed Dettekapitelindeholderoplysningerom,hvordandubeskyttercomputerenmodtyverioguautoriseretbrug. Sikkerhedsfunktioner Derfindesfølgendesikkerhedsfunktionerpåcomputeren: • ProgrammetComputraceAgentintegreretifirmware ProgrammetComputraceAgenterenløsningtilstyringafit-aktiverogretableringeftercomputertyveri. Programmetregistrerer,omdererforetagetændringerpåcomputeren,f.eks.hardware,softwareellerdet sted,computerenkalderopfra. Bemærk: Duskalevt.købeetabonnementforatkunneaktivereprogrammetComputraceAgent. • Kontakttilregistreringafdæksel(ogsåkaldetdækselføler) K..

PåsætningafenKensington-kabellås - Page 44

PåsætningafenKensington-kabellås DukanbrugeenKensington-kabellås,sådukanlåsecomputerenfasttiletskrivebord,etbordelleretandet objekt.Kabellåsensluttestilportentilsikkerhedslåspåbagsidenafcomputeren,ogdenfungerersammen medennøgleellerenkombination,afhængigtafhvilkentypederervalgt.Kabellåsenlåserogsådeknapper, derbrugestilatåbnecomputerdækslet.Deterdensammetypelås,somdelåse,derbrugespåmange bærbarecomputere.DukanbestilleensådankabellåsdirektefraLenovovedatsøgeefter Kensington på: http://www.lenovo.com/support Figur9. Kensington-kabellås Forhindringafuautoriseretadgangt..

Brugaffingeraftryksgodkendelse - Page 45

Brugaffingeraftryksgodkendelse Hvisdittastaturharenfingeraftrykslæser,kandubrugefingeraftryksgodkendelseistedetforadgangkoder medhenblikpåenkelogsikkerbrugeradgang.Foratbrugefingeraftryksgodkendelseskalduførstregistrere dinefingeraftrykogknyttedettiladgangskoden(somf.eks.startadgangskoden,harddiskadgangskoden ogWindows-adgangskoden).Brugfingeraftrykslæserenogfingeraftryksprogrammettilatgennemføre denneprocedure. Gørfølgendeforatbrugefingeraftryksgodkendelse: • IWindows7,Windows8ellerWindows8.1:BrugprogrammetFingerprintManagerProellerThinkVantage FingerprintSoftware,somlever..

ThinkCentreM73zBrugervejledning - Page 46

34 ThinkCentreM73zBrugervejledning

..

Kapitel5. Installationellerudskiftningafhardware - Page 47

Kapitel5. Installationellerudskiftningafhardware Dettekapitelindeholdervejledningi,hvordanduinstallererellerudskifterhardwarepåcomputeren. Håndteringafenheder,dererfølsommeoverforstatiskelektricitet Dumåikkeåbnedenantistatiskeposemeddennyedel,førduharfjernetdendefektedelfracomputeren, ogduerklartilatinstalleredennyedel.Statiskelektriciteterikkeskadeligformennesker.Imidlertidkan detbeskadigecomputerenskomponenterogdele. Tagfølgendeforholdsregler,nårduhåndtererdeleogandrecomputerkomponenter,sådeikkebliver beskadigetpga.statiskelektricitet: • Begrænsdinebevægelser.Nårdubevægerd..

Figur10. TilslutningafUSB-tastatureller-mus - Page 48

UdskiftningafUSB-tastatureteller-musen Vigtigt: Dumåikkeåbnecomputerenellerforetagenogenreparationer,førduharlæstogforståetafsnittet“Vigtige sikkerhedsforskrifter”påsidev. Detteafsnitindeholdervejledningi,hvordanduudskifterUSB-tastatureteller-musen. GørfølgendeforatudskifteUSB-tastatureteller-musen: 1.Tagkablettildetgamletastaturellerdengamlemusudafcomputeren. 2.TilslutetnytUSB-tastaturellerennyUSB-mustiletafUSB-stikkenepåcomputeren.Afhængigtafhvor duviltilsluttedetnyeUSB-tastaturellerdennyeUSB-mus,skalduse“Stik,kontrollerogindikatorerpå computerensforside”påside8eller..

Figur11. Installationaftastaturbatterier - Page 49

3.InstallertastaturetvedatåbnedækslettilbatterirummetoginstalleretoAAA-batterierihenholdtil polaritetsindikatorerne. Figur11. Installationaftastaturbatterier 4.TagUSB-donglenudafrummetitastaturet,ogslutdentilettilgængeligtUSB-stikpåcomputeren.Se “Udskiftningafdentrådløsemus”påside37. 5.Lukdækslettilrummet.Tastatureterklartilbrug. Udskiftningafdentrådløsemus Gørfølgendeforatudskiftedentrådløsemus: 1.KoblUSB-donglenfracomputeren.Fjernderefterdendefektetrådløsemus. 2.Tagdennyetrådløsemusudafpakken. 3.TagUSB-donglenudafrummetidennyetrådløsemusellerfrarummetidettrådløse..

ThinkCentreM73zBrugervejledning - Page 50

Trykpåudløserknappentilbatterirummet. Figur12. Åbningafbatterirummet TagUSB-donglenud. Figur13. UdtagningafUSB-donglen SlutUSB-donglentiletledigtUSB-stikpåcomputeren. Figur14. TilslutningafUSB-donglentiletUSB-stik IndsættoAA-batterierimusensbatterirumihenholdtil polaritetsindikatorerne. Figur15. Installationafmusensbatterier Lukdækslettilbatterirummet,ogskubdetfremad,indtil detgliderpåpladsmedetklik. Figur16. Lukningafdækslettilbatterirummet Skubtænd/slukknappentilpositionentændt,hvorefter lysdioden(LED)tændes. Figur17. Skubtænd/slukknappentilpositionentændt Bemærkninger: 38 T..

Figur18. TilslutningafPS/2-tastatureller-mus. - Page 51

• Dengrønnelysdiodeangiver,atmusenerklartilbrug. • Engulblinkendediodeangiver,atderikkeersåmegetstrømpåbatterierne. • Skubtænd/slukknappentilpositionenslukket,nårduikkebrugermusen.Detteforlængerbatteriets levetid. • TagUSB-donglenudafcomputeren,ogopbevardenirummetidentrådløsemusellerirummetidet trådløsetastatur. UdskiftningafPS/2-tastatureteller-musen Vigtigt: Dumåikkeåbnecomputerenellerforetagenogenreparationer,førduharlæstogforståetafsnittet“Vigtige sikkerhedsforskrifter”påsidev. Detteafsnitindeholdervejledningi,hvordanduudskifterPS/2-tastatureteller-musen. G..

ThinkCentreM73zBrugervejledning - Page 52

40 ThinkCentreM73zBrugervejledning

..

OplysningeromretableringforWindows7-operativsystemet - Page 53

Kapitel6. Oplysningeromretablering DettekapitelindeholderoplysningeromretableringsløsningerfraLenovo. • “OplysningeromretableringforWindows7-operativsystemet”påside41 • “OplysningeromretableringforWindows8-ellerWindows8.1-operativsystemet”påside47 • “OplysningeromretableringforWindows10-operativsystemet”påside48 OplysningeromretableringforWindows7-operativsystemet Detteafsnitindeholderfølgendeemner: • Oprettelseogbrugafretableringsmedier • Sikkerhedskopierings-ogretableringsfunktioner • BrugafRescueandRecovery-arbejdsområdet • Oprettelseogbrugafetretablerings..

Sikkerhedskopierings-ogretableringsfunktioner - Page 54

Oprettelseafretableringsmedier Detteafsnitindeholdervejledningi,hvordanduopretterretableringsmedier. Bemærk: IstyresystemetWindows7kanduopretteretableringsmediervha. diskeellereksterne USB-lagerenheder. GørfølgendeforatopretteretableringsmedieriWindows7:Klikpå Start ➙ Alleprogrammer ➙ Lenovo ThinkVantageTools ➙ FactoryRecoveryDisks .Følghereftervejledningenpåskærmbilledet. Brugafretableringsmedier Detteafsnitindeholdervejledningi,hvordandubrugerretableringsmedier. PåWindows7-styresystemetkandubrugeretableringsmediertilatretablereharddiskensindholdtilden tilstanddethavdevedleve..

BrugafRescueandRecovery-arbejdsområdet - Page 55

1.FraWindows-skrivebordetskalduklikkepå Start ➙ Alleprogrammer ➙ LenovoThinkVantageTools ➙ EnhancedBackupandRestore .ProgrammetRescueandRecoverystarter. 2.Klikpåpilen StartudvidetRescueandRecovery ihovedvinduetiRescueandRecovery. 3.Klikpå Sikkerhedskopiérharddisken ,ogvælgindstillingerforsikkerhedskopieringen.Følgherefter vejledningenpåskærmenforatafsluttesikkerhedskopieringen. Udførelseafenretablering Detteafsnitindeholdervejledningi,hvordanduudførerenretableringvedhjælpafprogrammetRescueand Recovery. GørfølgendeforatudføreenretableringmedprogrammetRescueandRecoveryiWin..

Oprettelseogbrugafetretableringsmedie - Page 56

3.HvisduharangivetetRescueandRecovery-kodeord,skalduindtastedet,nårdubliverbedtomdet. RescueandRecovery-arbejdsområdetvisesefteretkortøjeblik. Bemærk: Læs“Løsningafretableringsproblemer”påside46,hvisRescueand Recovery-arbejdsområdetikkestarter. 4.Gøretaffølgende: • Klikpå Genopretfiler ,ogfølgvejledningenpåskærmenforatgenoprettefilerfraharddisken. • Klikpå Fuldstændigretablering ,ogfølgvejledningenpåskærmenforatretablereharddiskenfra enRescueandRecovery-sikkerhedskopiellerretablereharddiskentilstandardindstillingernefra fabrikken. Klikpå Hjælp foratfåflereop..

C:\SWTOOLS - Page 57

2.TrykpåF12-tastenfleregange,mensdutænderforcomputeren.SlipF12,nårvinduetPlease selectbootdevicevises. 3.VælgUSB-harddiskensomførstestartenhedivinduetPleaseselectbootdevice,ogtrykpåEnter. Genopretningsmedietstarter. Nårgenopretningsmedietstarter,åbnesRescueandRecovery-arbejdsområdet.Dererhjælptildeforskellige faciliteteriRescueandRecovery-arbejdsområdet.Følgvejledningenforatudføreretableringen. Installérforudinstalleredeprogrammerogstyreprogrammerigen Foranstaltningerpåcomputerengørdetmuligtfordigatinstallerevalgteforudinstalleredeprogrammerog styreprogrammerigen. Geninstal..

ThinkCentreM73zBrugervejledning - Page 58

Installérprogrammerigen Hvisetprogrampåcomputerenikkefungererkorrekt,kandetværenødvendigtatfjernedetoginstallere detigen.Nårduinstallererigen,overskrivesdeeksisterendeprogramfiler,ogdeproblemer,duharmed programmet,bliverløst. DererflereoplysningerihjælpentilWindowsom,hvordandufjerneretprogram. Gørfølgendeforatinstallereetprogramigen: Bemærk: Metodentilgeninstallationafprogrammervariererfraprogramtilprogram.Seidokumentationen tilprogrammet,omderersærligeinstruktionertilinstallationen. • DererflereoplysningerihjælpentilWindowsom,hvordandugeninstallererdeflestekommercielt til..

Kapitel6 - Page 59

Oplysninger om retablering for Windows 8- eller Windows 8.1-operativsystemet Detteafsnitindeholderoplysningeromdegenoprettelsesløsninger,derfindespåcomputere,derer forudinstalleretmedWindows8-ellerWindows8.1-operativsystemet. Genopfriskningafcomputeren Fungererdincomputerikkegodt,ogskyldesproblemetmåskeetnyligtinstalleretprogram,kandu genopfriskedincomputerudenatmistedinepersonligefilerellerændredineindstillinger. Vigtigt: Genopfriskerdudincomputer,bliverdeprogrammer,somkommeddincomputerogde programmer,duharinstalleretviaWindowsStore,geninstalleret,menalleandreprogrammerfjernes. Benyt..

ThinkCentreM73zBrugervejledning - Page 60

1.Flytmarkørentilskærmhjørnetentenøversttilhøjreellernedersttilhøjreforatseamuletterne.Klik på Indstillinger ➙ Skiftpc-indstillinger ➙ Generelt . 2.Isektionen Avanceretstart skalduklikkepå Genstartnu ➙ Fejlfinding ➙ Udvidedeindstillinger . 3.Følghereftervejledningenpåskærmenforatgenstartedincomputer. • IWindows8.1: 1.Flytmarkørentilskærmhjørnetentenøversttilhøjreellernedersttilhøjreforatseamuletterne.Klik på Indstillinger ➙ Skiftpc-indstillinger ➙ Opdateringoggenoprettelse ➙ Genoprettelse . 2.Isektionen Avanceretstart skalduklikkepå Genstartnu ➙ Fejlfi..

Bemærk: - Page 61

– EfterfleremislykkedeforsøgpåstartvilWindowsGenoprettelsesmiljømuligvisstarteautomatisk. Følgvejledningenpåskærmenforatvælgedenkorrekteretableringsløsning. – Vælgdetretableringsmedie,duoprettedetidligeremedWindows-værktøjet,somstartenhed.Se “Vælgenmidlertidigstartenhed”påside53.Følgdereftervejledningenpåskærmenforatvælge denkorrekteretableringsløsning. Bemærk: Se“Godevanerforvedligeholdelse”påside61foratfåoplysningerom,hvordanopretter etretableringsmedie. • AnvendUSB-nøglentilretableringfraLenovotilatgenoprettehelelagerdrevettilbagetil standardindstilli..

ThinkCentreM73zBrugervejledning - Page 62

50 ThinkCentreM73zBrugervejledning

..

Kapitel7. BrugafprogrammetSetupUtility - Page 63

Kapitel7. BrugafprogrammetSetupUtility ProgrammetSetupUtilitybrugestilatfåvistogændrecomputerenskonfiguration,uansethvilket styresystemdubruger.Indstillingerneistyresystemetkanimidlertidtilsidesættelignendeindstillingeri programmetSetupUtility. StartafprogrammetSetupUtility GørfølgendeforatstarteprogrammetSetupUtility: 1.Kontrollér,atcomputerenerslukket. 2.TrykpåF1-tastenfleregange,mensdutænderforcomputeren.SlipF1,nårduhørerenrækkebip,eller nårskærmbilledetmedlogoetvises. Bemærk: Hvisdererangivetetstart-elleradministratorkodeord,visesprogrammenueniSetupUtility ikke,førduind..

ThinkCentreM73zBrugervejledning - Page 64

Dubehøverikkeatangiveetkodeordforatkunnebrugecomputeren.Menduøgersikkerheden,nårdu brugerkodeord.Hvisdubeslutteratbrugekodeord,skaldulæsedefølgendeafsnit. Kodeord-bemærkninger Etkodeordkanværeenkombinationafoptil64alfanumerisketegn.Afsikkerhedshensynanbefalesdet, atdubrugeretstærktkodeord,somikkeernemtatbryde.Brugfølgenderetningslinjerforatangiveet stærktkodeord: • Deerpåmindstottetegn. • Deindeholdermindstetbogstavogettal. • KodeordtilprogrammetSetupUtilityogharddiskenskelnerikkemellemstoreogsmåbogstaver. • Indeholderikkeditnavnellerbrugernavn. • Erikkeetalmindeligtor..

Kapitel7 - Page 65

Bemærk: Etkodeordkanværeenkombinationafoptil64alfanumerisketegn.Dererflereoplysningeri afsnittet“Kodeord-bemærkninger”påside52. Aktiveringellerdeaktiveringafenenhed Detteafsnitbeskriver,hvordanbrugeradgangtilfølgendeenhederaktiveresellerdeaktiveres: USBSetup BrugdennefacilitettilataktivereellerdeaktivereetUSB-stik.NåretUSB-stiker deaktiveret,kandenenhed,derersluttettilUSB-stikket,ikkebruges. SATAController Nårdennefaciliteterangivettil Disabled ,eralledeenheder,derertilsluttet SATA-kontrolenheden,f.eks.harddiskeelleroptiskedrev,deaktiveret,ogdererikke adgangtildem. Gørfølgende..

AktiveringafErPLPS-compliancetilstand - Page 66

AktiveringafErPLPS-compliancetilstand Lenovo-computereopfylderErPLot3-kravenevedrørendemiljøvenligtdesign.Dererflereoplysningerpå: http://www.lenovo.com/ecodeclaration DukanaktivereErPLPS-compliancetilstandiSetupUtility-programmetforatreducereforbrugetaf elektricitet,nårcomputerenerslukketellerislumretilstand. GørfølgendeforataktivereErPLPS-compliancetilstandiprogrammetSetupUtility: 1.StartprogrammetSetupUtility.Se“StartafprogrammetSetupUtility”påside51. 2.Vælg Power ➙ EnhancedPowerSavingMode påhovedmenueniprogrammetiSetupUtility,og trykpåEnter. 3.Markér Enabled ,ogtrykpå..

AfslutningafSetupUtility-program - Page 67

Nårduaktiverer BetterAcousticPerformance ,kørercomputerenmedmindrestøjpåetnormalt temperaturniveau.Nårduaktiverer BetterThermalPerformance ,kørercomputerenpåetmereoptimalt temperaturniveauogetnormaltstøjniveau. Dukanskiftemellembedreakustiskydelseogbedretemperaturhåndteringpåfølgendemåde: 1.StartprogrammetSetupUtility.Se“StartafprogrammetSetupUtility”påside51. 2.Vælg Power påhovedmenueniprogrammetiSetupUtility. 3.Vælg SmartPerformanceChoice .VinduetSmartPerformanceChoiceåbnes. 4.Vælg BetterAcousticPerformance eller BetterThermalPerformance efterbehov. 5.TrykpåF10forat..

ThinkCentreM73zBrugervejledning - Page 68

56 ThinkCentreM73zBrugervejledning

..

Kapitel8. Opdateringafsystemprogrammer - Page 69

Kapitel8. Opdateringafsystemprogrammer Dettekapitelindeholderoplysningerom,hvordanduopdatererPOSTogBIOS,oghvordandugenopretter efterfejlunderenPOSTogBIOS-opdatering. Brugafsystemprogrammer Systemprogrammerercomputerensgrundlæggendesoftwarelag.SystemprogrammeromfatterPOST,BIOS ogprogrammetSetupUtility.POSTerenrækketestogprocedurer,derudføres,hvergangdutænder forcomputeren.BIOSeretsoftwarelag,deroversætterinstruktionerfraandresoftwarelagtilelektriske signaler,somcomputerenshardwarekanudføre.DukanbrugeprogrammetSetupUtilitytilatfåvisteller ændrecomputerenskonfigurationsindstillinger.D..

ThinkCentreM73zBrugervejledning - Page 70

58 ThinkCentreM73zBrugervejledning

..

Kapitel9. Undgåproblemer - Page 71

Kapitel9. Undgåproblemer Dettekapitelindeholderoplysninger,somkanhjælpedigmedatundgåalmindeligeproblemerogfå computerentilatfungere,somdenskal. Holdcomputerenopdateret Ideflestetilfældeerdetgodpraksisatdetmestopdateredeprogramrettelsertilstyresystemet, softwareprogrammerogstyreprogrammer.Detteafsnitindeholderoplysningerom,hvordandufårde senesteopdateringertilcomputeren. Hentdesenestestyreprogrammertilcomputeren Vigtigt: Nårdugeninstallererstyreprogrammer,ændrescomputerensaktuellekonfiguration. Gøretaffølgendeforathentedesenestestyreprogrammertilcomputeren: • Downloaddestyrepro..

ThinkCentreM73zBrugervejledning - Page 72

Rengøringogvedligeholdelse Meddenrigtigevedligeholdelsevildincomputerarbejdesikkertogpålideligt.Følgendeemnerindeholder oplysningerom,hvordanduvedligeholderdincomputer,sådenaltidfungererperfekt. • “Grundlæggende”påside60 • “Rengøringafcomputeren”påside60 – “Computer”påside60 – “Tastatur”påside60 – “Optiskmus”påside60 – “Skærmvisning”påside61 • “Godevanerforvedligeholdelse”påside61 Grundlæggende Herernoglegrundlæggenderådom,hvordanduskalhåndterecomputeren: • Brugcomputerenietrentogtørtmiljø.Sørgfor,atdenstårpåetplantogstabilt..

Godevanerforvedligeholdelse - Page 73

Enoptiskmusbrugerenlysdiode(LED)ogenoptiskfølertilatflyttemarkøren.Hvispilmarkørenpåskærmen ikkebevægersig,nårdubevægerdenoptiskemus,kandetværenødvendigtatrengøremusen. Gørfølgendeforatrenseenoptiskmus: 1.Slukforcomputeren. 2.Tagledningenframusenudafstikketpåcomputeren. 3.Vendmusenom,sådukankontrollerelinsen. a. Hvislinsenerbeskidt,skalduforsigtigtrengøreområdetmedenalmindeligvatpind. b. Hvisderersmudspålinsen,skalduforsigtigtpustesmudsetvækfraområdet. 4.Kontrollérdenoverflade,dubrugermusenpå.Hvisdereretdetaljeretbilledeellermønsterder,hvor dubrugermusen,kandetvære..

ThinkCentreM73zBrugervejledning - Page 74

• Tagregelmæssigtsikkerhedskopierafvigtigedatapålagerdrevet.Dukangenoprettelagerdrevetfraen sikkerhedskopi. Gøretaffølgendeforatsikkerhedskopieredinedata: – IWindows7:ÅbnRescueandRecovery-program.Se“Adgangtiletprogrampåcomputeren”påside 4.Dererflereoplysningeromsikkerhedskopieringafdinedataihjælpentilprogrammet. – IWindows8ellerWindows8.1:ÅbnKontrolpanel.VisKontrolpanelmedStoreikonerellerSmåikoner, ogklikderefterpå Filoversigt .Følgvejledningenpåskærmen. Bemærk: Dukanfådetaljeredeoplysningerom,hvordanduåbnerKontrolpaneliWindows8og Windows8.1,i“ÅbningafKontrolp..

Sikkerhed, garanti og opsætningsvejledning - Page 75

Kapitel10. Fejlfindingogproblemløsning Dettekapitelindeholderoplysningeromdiagnosticeringogfejlfindingogafcomputerproblemer.Hvis problemetikkebeskrivesher,kandubrugeKapitel11“Oplysninger,hjælpogservice”påside81tilat fåflerefejlfindingsoplysninger. Grundlæggendefejlfinding Skemaetnedenforindeholderoplysninger,somdukanbrugetilatudførefejlfindingpåcomputeren. Bemærk: Hvisduikkekanløseproblemet,skalcomputerenefterses. Derfindesenoversigt overtelefonnumretilserviceogsupportibogen Sikkerhed, garanti og opsætningsvejledning ,der leveressammenmedcomputeren. Telefonnumrenefinde..

ThinkCentreM73zBrugervejledning - Page 76

Fejlfindingsprocedure Brugfremgangsmådennedenforsomudgangspunktforfejlfindingiforbindelsemedproblemermed computeren: 1.Kontrollér,atkablernetilalletilsluttedeenhederertilsluttetkorrektogsidderfast. 2.Kontrollér,atalletilsluttedeenheder,somskalbrugestrøm,ertilsluttetenkorrektjordforbundet stikkontakt. 3.Kontrollér,atalletilsluttedeenhedereraktivereticomputerensBIOS-indstillinger. Dererflere oplysningerom,hvordandufåradgangtilogændrerBIOS-indstillingerneiKapitel7“Brugaf programmetSetupUtility”påside51. 4.Gåtil“Fejlfinding”påside64,ogfølgvejledningeniløsningafproblemet...

IngenlydiWindows - Page 77

3.Installérdennyehardwareellersoftwareigenioverensstemmelsemedproducentensvejledning. Findproblemetpålistennedenfor: • “Lydproblemer”påside65 • “CD-problemer”påside66 • “DVD-problemer”påside67 • “Periodiskeproblemer”påside69 • “Problemermedtastatur,musellerpegeudstyr”påside69 • “Skærmproblemer”påside71 • “Netværksproblemer”påside72 • “Problemermedekstraudstyr”påside75 • “Problemermedydelse,ogcomputerenlåser”påside76 • “Printerproblemer”påside77 • “Problemermeddenserielleport”påside77 • “Programproblemer”..

ThinkCentreM73zBrugervejledning - Page 78

• Kontrollér,atdetprogram,dubenytter,erberegnettilbrugsammenmedMicrosoft Windows-styresystemet.HvisprogrammeterberegnettilDOS,brugerdetikkelydfaciliteterneiWindows, ogdetskalsåkonfigurerestilatbrugeSoundBlasterProellerSoundBlaster-emulering. • Kontrollér,atlydstyreprogrammerneerkorrektinstalleret.DererflereoplysningerihjælpentilWindows. Hvisdetikkeløserproblemet,skaldukøreprogrammetLenovoSolutionCenter.Dukanfindeteknisk assistanceiKapitel11“Oplysninger,hjælpogservice”påside81. Enlyd-CDellerendisk,dererklargjorttilautomatiskafspilning,bliverikke automatiskafspillet,nården..

DVD-problemer - Page 79

Handling: • Prøvatsættediskenietandetdrev,hvisduharflereCD-ellerDVD-drev(ellerenkombinationafCD-og DVD-drev).Inogletilfældeerkunétafdreveneforbundetmedlydsubsystemet. • HvisdubrugerWindows7-styresystemet,skaldufølgefremgangsmådeni“EnCDellerDVD-disk fungererikkekorrekt”påside67. Hvisdetikkeløserproblemet,skaldufølgefremgangsmådeni“EnCDellerDVD-diskfungererikkekorrekt” påside67. EnCDellerDVD-diskfungererikkekorrekt Symptom:EnCDellerDVDfungererikke. Handling: • Kontrollér,atdiskenersatkorrekti,ogatsidenmedlabelvenderopad. • Sørgfor,atdiskenerren.Tørdiskenafmedenb..

ThinkCentreM73zBrugervejledning - Page 80

Hvisdetikkeløserproblemet,skaldukøreprogrammetLenovoSolutionCenter.Dukanfindeteknisk assistanceiKapitel11“Oplysninger,hjælpogservice”påside81. DVD-filmenbliverikkeafspillet Symptom:DVD-filmenbliverikkeafspillet. Handling: • Kontrollér,atdiskensoverfladeerrenogikkeridset. • Kontrollérkodningenpådiskenellerpakken.DuskaleventueltkøbeenDVDmedkodning,dersvarertil detområde,hvordubrugercomputeren. Hvisdetikkeløserproblemet,skaldukøreprogrammetLenovoSolutionCenter.Dukanfindeteknisk assistanceiKapitel11“Oplysninger,hjælpogservice”påside81. Ingenlydellerperiodisklyd,nå..

Alletasterellernogleaftasternepåtastaturetfungererikke - Page 81

Periodiskeproblemer Symptom:Problemetopstårkunengangimellem,ellerdetersværtatgentage. Handling: • Kontrollér,atallekablerogledningererkorrektforbundettilcomputerenogtilsluttedeenheder. • Kontrollér,atcomputerenertændt,atluftgitterettilventilatorenikkeerblokeret(derskalstrømmeluft omkringgitteret),ogatventilatorernefungerer.Hvisluftstrømmenerblokeret,ellerventilatorerneikke fungerer,kancomputerenbliveroverophedet. • HvisdererinstalleretSCSI-enheder,skaldukontrollere,atdensidsteeksterneenhedihverSCSI-kæde erafsluttetkorrekt.DererflereoplysningeriSCSI-dokumentationen. Hvisdetikk..

ThinkCentreM73zBrugervejledning - Page 82

4.Dobbeltklikpå USBEnhancedPerformanceKeyboard .ProgrammettiltilpasningafUSB EnhancedPerformance-tastaturetstarter. Hvisdetikkeløserproblemet,skaldufåcomputerenogtastaturetefterset.DererflereoplysningeriKapitel 11“Oplysninger,hjælpogservice”påside81. Musenellerpegeudstyretvirkerikke Symptom:Musenellerpegeudstyretfungererikke. Handling: • Kontrollér,atkablettilmusellerpegeudstyrerkorrekttilsluttetstikketpåcomputeren.Afhængigtaf musetypen,skalmusekablettilsluttesmusestikket,etserieltstikelleretUSB-stik.Nogletastaturerhar indbyggedeUSB-stik,derkanbrugestilenUSB-musellerUSB-pegeu..

Skærmproblemer - Page 83

Skærmproblemer Bemærk: Mangeskærmeharstatuslamperogindbyggedefunktionertiljusteringaflysstyrke,kontrast, bredde,højdeogandenindstillingafbilledet.Dissefunktionerkanværeforskelligefraskærmtilskærm. Dokumentationen,derblevleveretsammenmedskærmen,indeholderoplysningeromstatuslamperogbrug affunktionerne. Findsymptometilistennedenfor: • “Dervisesforkertetegnpåskærmen”påside71 • “Skærmenfungerer,nårjegtænderforcomputeren,menhviscomputerenikkebenyttesetstykke tid,bliverskærmensort”påside71 • “Skærmenfungerer,nårjegtænderforcomputeren,menbliversort,nårjegstarterv..

ThinkCentreM73zBrugervejledning - Page 84

• Skærmenkanpåvirkesafsignalstøjfraudstyrinærheden.Magnetiskefelteromkringandetudstyr, f.eks.omformere,husholdningsudstyr,lysstofbelysningogandreskærme,kangiveproblemer.Flyt lysstofbelysningpåbordetellerandetudstyr,somgivermagnetiskefelter,længerevækfraskærmen. Hvisdetteikkeløserproblemet,skalduslukkecomputeren.Placerdereftercomputeren,sådenstår ienafstandaf305mmfraandreenheder.Tændforcomputeren. • Nulstildenopdateringshastighed,derunderstøttesafcomputeren. 1.Højreklikpådettommeområdepåskrivebordet. 2.GøretaffølgendeafhængigtafdinWindows-version: – IWindows7,Windo..

Kapitel10 - Page 85

Computerenkanikkefåforbindelsemednetværket Symptom:Computerenkanikkefåforbindelsemednetværket. Handlinger:Kontrollér,at: • kableterrigtigtinstalleret. NetværkskabletskalværekorrektforbundetmedbådecomputerensEthernet-stikogRJ45-stikketpå boksenheden.Afstandenmellemcomputerenogboksenhedenmåikkeværeover100meter.Hvis problemetfortsætter,selvomkableterkorrektforbundet,ogafstandenerindenfordentilladtegrænse, skalduforsøgemedetandetkabel. • kableterrigtigtinstalleret. • duanvenderdetrigtigestyreprogram. GørfølgendeiWindows7-styresystemet: 1.Klikpå Start ➙ Kontrolpanel . 2...

ProblemermeddentrådløseLAN-forbindelse - Page 86

Handling: • Kontrollér,atWakeonLANeraktiveretiBIOSSetupUtility-programmet. • IsåfaldskaldufådenødvendigeindstillingerfraLAN-administratoren. HviscomputerenerenGigabitEthernet-model,ogdubrugerenhastighedpå1.000Mbit/s,kan forbindelsenikkeoprettes,ellerderopstårfejl Symptom:HviscomputerenerenGigabitEthernet-model,ogdubrugerenhastighedpå1.000Mbit/s, kanforbindelsenikkeoprettes,ellerderopstårfejl. Handling: • AnvendKategori5-kablerogkontrollér,atnetværkskableterkorrekttilsluttet. • Opretforbindelsetilen1.000BASE-Tboksenhed/omskifter(ikkeen1.000BASE-X). HviscomputerenerenGigabit..

Ekstraudstyr,somnetoperinstalleret,fungererikke - Page 87

2.ÅbnKontrolpanel. Bemærk: Dukanfådetaljeredeoplysningerom,hvordanduåbnerKontrolpaneliWindows8og Windows8.1,i“ÅbningafKontrolpaneliWindows8-ellerWindows8.1-operativsystemet”påside20. 3.Klikpå Hardwareoglyd ➙ Lyd . 4.Klikpåfanen Afspilning . 5.Vælg BluetoothHands-freeAudio ,ogklikpåknappen Benytsomstandard ,hvisdubruger hovedsætprofilen.Vælg StereoAudio ,ogklikpå Benytsomstandard ,hvisdubrugerAV-profil. 6.Klikpå OK foratlukkevinduetLyd. Bemærk: Bluetoothunderstøtteskunpåvissecomputermodeller. Problemermedekstraudstyr Brugdisseoplysningeriforbindelsemedfejlfindingpå..

Problemermedydelse,ogcomputerenlåser - Page 88

• Kontrollér,atudstyretogdenødvendigestyreprogrammererkorrektinstalleret. Hvisdetikkeløserproblemet,skaldukøreprogrammetLenovoSolutionCenter.Dukanfindeteknisk assistanceiKapitel11“Oplysninger,hjælpogservice”påside81. Problemermedydelse,ogcomputerenlåser Hvisdererproblemermedydelsen,ellerhviscomputerenlåser,kandetskyldesetaffølgende: • “Ikkenokpladspåharddisken”påside76 • “Mangefragmenteredefiler”påside76 Klikpåenafovenståendemulighederforatfåoplysningerom,hvilkehandlingerdukanudføre. Ikkenokpladspåharddisken Løsninger:Frigørpladspåharddisken. • Rydo..

Printerproblemer - Page 89

1.Lukalleåbneprogrammerogvinduer. 2.GøretaffølgendeafhængigtafdinWindows-version: • IWindows7:KlikpåknappenStartforatåbnemenuenStart,ogklikderefterpå Computer . • IWindows8:ÅbnStifinder,ogklikderefterpå Computer . • IWindows8.1:ÅbnStifinder. • IWindows10:KlikpåknappenStartforatåbnemenuenStart,ogklikderefterpå Stifinder ➙ Dennepc . 3.HøjreklikpåC-drevet,ogklikherefterpå Egenskaber . 4.Klikpåfanen Funktioner . 5.GøretaffølgendeafhængigtafdinWindows-version: • IWindows7:Klikpå Defragmenternu . • IWindows8,Windows8.1ellerWindows10:Klikpå Optimer .Vælgdet..

ThinkCentreM73zBrugervejledning - Page 90

• Hvisduhartilføjetenadaptertildenserielleport,skaldukontrollere,atdenerinstalleretkorrekt. Hvisdetikkeløserproblemet,skaldukøreprogrammetLenovoSolutionCenter.Dukanfindeteknisk assistanceiKapitel11“Oplysninger,hjælpogservice”påside81. Programproblemer Findsymptometilistennedenfor: • “Datoernebliverikkesorteretidenrigtigerækkefølge,nårjegbrugerensorteringsfunktion”påside78 • “Programmetfungererikkesomforventet”påside78 Datoernebliverikkesorteretidenrigtigerækkefølge, nårjegbrugeren sorteringsfunktion Symptom:Datoernebliverikkesorteretidenrigtigerækkefølge,n..

USB-problemer - Page 91

2.VisKontrolpanelmedStoreikonerellerSmåikoner,ogklikderefterpå Genoprettelse ➙ Åbn Systemgendannelse . 3.Følgvejledningenpåskærmen. • Hvisduikkekanløseproblemetpåandenmåde,skalduafinstallereprogrammetogderefterinstalleredet igen. Hvisdetikkeløserproblemet,kandetværenødvendigtatfåtekniskhjælp.Kontaktsoftwareproducenten, ellerlæsafsnittetKapitel11“Oplysninger,hjælpogservice”påside81foratfåflereoplysninger. USB-problemer Symptom:DereringenadgangtilUSB-stikkene. Handling: • Kontrollér,atUSB-kablet(UniversalSerialBus)erfastgjorttilUSB-stikketogtilUSB-enheden.Hvis U..

ThinkCentreM73zBrugervejledning - Page 92

80 ThinkCentreM73zBrugervejledning

..

Sikkerhed,garantiogopsætningsvejledning - Page 93

Kapitel11. Oplysninger,hjælpogservice Dettekapitelindeholderoplysningeromhjælp,serviceogtekniskassistancetilprodukter,dererfremstillet afLenovo. Flereoplysninger Idetteafsnitkanduse,hvordandufåradgangtilressourcer,somdukanfåbrugfor,nårdubenytter computeren. WindowsHjælp-system Bemærk: HvisdubrugeronlinehjælpentilWindows7,Windows8ellerWindows8.1ellerhjælpentil Windows10,skaldusørgefor,atcomputerenharforbindelsetilinternettet. WindowsHjælp-systemetindeholderdetaljeredeoplysningerom,hvordandubrugerWindows-styresystemet. DukanfåadgangtilhjælpiWindowspåfølgendemåder: • IWindows..

ThinkCentreM73zBrugervejledning - Page 94

Lenovossupportwebsted TekniskesupportoplysningerertilgængeligepåLenovossupportwebstedpå: http://www.lenovo.com/support Dettewebstedopdateresmeddesenestesupportoplysningerbl.a.omfølgende: • Styreprogrammerogprogrammer • Fejlfindingsløsninger • Produkt-ogservicegaranti • Oplysningeromprodukterogdele • Brugervejledningerogmanualer • Vidensdatabaseogoftestilledespørgsmål Hjælpogservice Detteafsnitindeholderoplysningerom,hvordandufårhjælpogservice. Brugafdokumentationenogfejlfindingsprogrammet LæsKapitel10“Fejlfindingogproblemløsning”påside63,hvisderopstårproblem..

Sikkerhed,garantiogopsætningsvejledning - Page 95

• Installationogvedligeholdelseafbrugerprogrammer Bogen Sikkerhed,garantiogopsætningsvejledning ,derleveressammenmedcomputeren,indeholder oplysningeromgarantitypenog-varigheden.Gemkvitteringensombevispå,atduerberettigettil garantiservice. DukanfindeenlistemedLenovossupporttelefonnumre,dererrelevanteforDanmark,vedatgåtil http://www.lenovo.com/support/phone.Dukanogsåsei Sikkerhed,garantiogopsætningsvejledning , derleveressammenmedcomputeren. Bemærk: Dissetelefonnumrekanændresudenforudgåendevarsel.KontaktLenovo-forhandleren,hvisder ikkeerangivetettelefonnummerfordetlandellerområde,..

ThinkCentreM73zBrugervejledning - Page 96

84 ThinkCentreM73zBrugervejledning

..

TillægA. Bemærkninger - Page 97

TillægA. Bemærkninger Lenovotilbydermuligvisikkedeprodukterellerserviceydelserellerdetudstyr,deromtalesidettedokument, iallelande.KontaktenLenovo-forhandlerforatfåoplysningeromdeprodukterogserviceydelser,derfindes iditland.HenvisningertiletLenovo-produkt,-programellerenLenovo-serviceydelseskalikkebetyde,at detkunerLenovosprodukt,programellerydelse,derkananvendes.Allefunktionelttilsvarendeprodukter, programmerogserviceydelser,derikkekrænkerLenovosimmaterialrettigheder,kananvendes.Deter brugerensansvaratvurdereogkontrollereandreprodukters,programmersogserviceydelsersfunktion. Lenovokanha..

ThinkCentreM73zBrugervejledning - Page 98

Lenovo Lenovo-logoet RescueandRecovery ThinkCentre-logoet ThinkCentre ThinkVantage VaremærkerneMicrosoft,WindowsogWindowsMediatilhørerMicrosoft. InteleretvaremærketilhørendeIntelCorporationiUSAog/ellerandrelande. LinuxeretregistreretvaremærketilhørendeLinusTorvalds. Andrevirksomheds-,produkt-ellerservicenavnekanværevare-ellerservicemærkertilhørendeandre. 86 ThinkCentreM73zBrugervejledning

..

TillægB. Oplysningeromlovgivningsmæssigekrav - Page 99

TillægB. Oplysningeromlovgivningsmæssigekrav Bemærkningomeksportklassificering DetteprodukterunderlagtUnitedStatesExportAdministrationRegulations(EAR)ogharECCN-nr.(Export ClassificationControlNumber)4A994.b.Produktetmåikkereeksporterestilnogenafdelande,derstårpå EARE1-landelisten(landeunderembargo). Bemærkningervedr. elektroniskstråling NedenståendeoplysningergælderforLenovo-pc'ermedmaskintyperne10BBog10BC. FCC (Federal Communications Commission) overensstemmelseserklæring ThisequipmenthasbeentestedandfoundtocomplywiththelimitsforaClassBdigitaldevice,pursuant toPart15oftheFCCRu..

ThinkCentreM73zBrugervejledning - Page 100

DenEuropæiskeUnion-overholdelseafEMC-direktivet(elektromagnetiskkompatibilitet) DetteproduktoverholderkravenevedrørendeelektromagnetiskkompatibilitetfastsatiEU-direktiv 2004/108/EComharmoniseringafmedlemsstaterneslovgivningvedrørendeelektromagnetiskeapparater. Lenovoerikkeansvarligformanglendeopfyldelseafbeskyttelseskravene,derskyldesenikkeanbefalet ændringafproduktet,herundermonteringafkortfraenandenproducent. DetteproduktertestetogoverholdergrænseværdierneforklasseB-IT-udstyrihenholdtilEuropean StandardEN55022.GrænseværdierneforklasseB-udstyrerangivetfortypiskeboligområder,sådey..

TillægB. Oplysningeromlovgivningsmæssigekrav - Page 101

JapanskVCCIClassBCompliance-erklæring Japanskerklæringforoverholdelseafstandardgældendeforprodukter,dersluttestilhovedstrøm påunderellerligmed20Apr. fase BemærkningvedrørendeledningforJapan Theacpowercordshippedwithyourproductcanbeusedonlyforthisspecificproduct.Dumåikkebruge ledningentilandreenheder. Lenovo-produktserviceoplysningerforTaiwan ErklæringommusensogtastaturetsoverholdelseafangivnestandarderforTaiwain Eurasiancompliance-mærke Lydmeddelelse(Brasilien) Ouvirsonscommaisde85decibéisporlongosperíodospodeprovocardanosaosistemaauditivo. Oplysningeromoverholdelseafkravtiltr..

ThinkCentreM73zBrugervejledning - Page 102

90 ThinkCentreM73zBrugervejledning

..

TillægC. Oplysningervedr. affaldafelektriskogelektronisk - Page 103

TillægC. Oplysningervedr. affaldafelektriskogelektronisk udstyr(WEEE)samtgenbrug Lenovoopfordrerejereaf(IT)-udstyrtilataflevereudstyrettilgenbrugpåansvarligvis,nårderikkelængere erbrugforudstyret.Lenovotilbyderenrækkeprogrammerogserviceydelser,derkanhjælpemedgenbrug afIT-produkter.DererflereoplysningeromgenbrugafLenovo-produkterpåadressen: http://www.lenovo.com/recycling VigtigeWEEE-oplysninger WEEE-mærkningenpåLenovosproduktergælderforlandemedWEEE-oge-wasteregulativer(eksempelvis, EuropeanDirective2002/96/EC,IndiaE-WasteManagement&HandlingRules,2011).Udstyrmærkesi henholdt..

OplysningervedrørendegenbrugforBrasilien - Page 104

SomeLenovocomputerproductssoldinJapanmayhavecomponentsthatcontainheavymetalsorother environmentalsensitivesubstances.Toproperlydisposeofdisusedcomponents,suchasaprintedcircuit boardordrive,usethemethodsdescribedaboveforcollectingandrecyclingadisusedcomputerormonitor. DisposingofdisusedlithiumbatteriesfromLenovocomputers Abutton-shapedlithiumbatteryisinstalledinsideyourLenovocomputertoprovidepowertothecomputer clockwhilethecomputerisoffordisconnectedfromthemainpowersource.Ifyouneedtoreplaceitwitha newone,contactyourplaceofpurchaseorcontactLenovoforservice.Ifyouneedtodisposeofadisused lithium..

93 - Page 105

BatterierelleremballagetilbatterierermærketioverensstemmelsemedEU-direktiv2006/66/ECvedrørende batterierogakkumulatorerogudtjentebatterierogakkumulatorer.Direktivetfastlæggerderammer,der gælderforreturneringoggenbrugafbrugtebatterierogakkumulatoreriheleEU.Mærkatenpåsættes forskelligebatterierforatangive,atbatterietikkemåsmidesvæk,nårdeterudtjent,menskalgenvindesi henholdtildettedirektiv. IoverensstemmelsemedEU-direktiv2006/66/EC,skalbatterierogakkumulatorermærkesforatangive, atdeskalindsamlesseparatoggenbrugesefterendtlevetid.Mærkatenpåbatterietkanogsåindeholde etkemisksymbolf..

ThinkCentreM73zBrugervejledning - Page 106

94 ThinkCentreM73zBrugervejledning

..

TillægD. Direktivvedrørendebegrænsningaffarligestoffer - Page 107

TillægD. Direktivvedrørendebegrænsningaffarligestoffer (RoHS) RoHS,DenEuropæiskeUnion LenovoproductssoldintheEuropeanUnion,onorafter3January2013meettherequirementsofDirective 2011/65/EUontherestrictionoftheuseofcertainhazardoussubstancesinelectricalandelectronic equipment(“RoHSrecast”or“RoHS2”). FormoreinformationaboutLenovoprogressonRoHS,goto: http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf RoHS,Kina RoHS,Tyrkiet TheLenovoproductmeetstherequirementsoftheRepublicofTurkeyDirectiveontheRestrictionoftheUse ofCertainHazardousSubstancesinElectricalandElectron..

ThinkCentreM73zBrugervejledning - Page 108

RoHS,Ukraine RoHS,Indien RoHScompliantasperE-Waste(Management&Handling)Rules,2011. 96 ThinkCentreM73zBrugervejledning

..

TillægE. Kinesiskenergimærke - Page 109

TillægE. Kinesiskenergimærke ©CopyrightLenovo2013,2015 97

..

ThinkCentreM73zBrugervejledning - Page 110

98 ThinkCentreM73zBrugervejledning

..

Tabel1. ENERGYSTAR-strømstyringsfunktioner - Page 111

TillægF. OplysningeromENERGYSTAR ENERGYSTAR ® eretfællesprogramfraU.S.EnvironmentalProtectionAgencyogU.S.Departmentof Energy,dersigterpåatsparepengeogbeskyttemiljøetgennemeffektiveprodukterogvaner. Lenovotilbydervoreskunderprodukter,deroverholderENERGYSTAR-kravene.Nogleaffølgende maskintypemodellererdesignetogtestet,sådeoverholderkravenetilcomputereiENERGY STAR-programmetpåproduktionstidspunktet:10BBog10BC.DererflereoplysningeromENERGY STAR-klassifikationenforLenovo-computerepåhttp://www.lenovo.com. Vedatbrugeprodukter,deroverholderENERGYSTAR-kravene,ogvedatudnyttecomputerens str..

3.Følgvejledningenpåskærmen. - Page 112

3.Følgvejledningenpåskærmen. 100 ThinkCentreM73zBrugervejledning

..

Stikordsregister - Page 113

Stikordsregister A Administrator,kodeord 52 afslut,SetupUtility 55 arbejdsområde,sikkerhedskopieringogretablering 43 B bagside,stik 10 bemærkninger 85 bemærkninger,kodeord 52 Beskrivelse 9–10 brug andreserviceydelser 83 dokumentation 82 fejlfindingsprogram 82 retableringsmedie,opretog 44 SetupUtility 51 D dokumentation,brug 82 driftsbetingelser 4 E eksterntudstyr,installation 35 enheder,håndteringogstatiskelektricitet 35 enheder,styreprogrammer 39 Ethernet 2 Ethernet-stik 10 F faciliteter 1 fejlfinding 63 fejlfinding,grundlæggende 63 fejlfindingsprogram,brug 82 fejlsøgning 63 ..

102 - Page 114

oprettelseogbrug retableringsmedier 41 optiskmus rengør 60 P POST(Power-OnSelf-Test) 57 programmer retablér 41 PS/2-mus,udskiftning 39 PS/2-tastatur,udskiftning 39 R rengørenoptiskmus 60 RescueandRecovery 41 arbejdsområde,RescueandRecovery 43 RescueandRecovery-arbejdsområdet 43 retablér programmer 41 retablering funktionertilsikkerhedskopieringogretablering 42 problemer,løs 46 retableringsmedie,opretogbrug 44 retableringsmedie,oprettelseogbrug 41 S serielport 11 service find 81 kundesupportcenter 82 oghjælp 82 serviceydelser andre 83 købafflere 83 SetupUtility 51 SetupUtilityprog..

Sponsored links

Latest Update