Lenovo Thinkcentre M73z (dutch) User Guide - (type 10bb And 10bc) Manual Dutch

ThinkCentre M73z Language

Download Lenovo Thinkcentre M73z (dutch) User Guide - (type 10bb And 10bc) Manual Dutch

Sponsored links


Download Request Is In Process

ThinkCentreM73z - Page 1

ThinkCentreM73z Gebruikershandleiding Machinetypes: 10BBen10BC

..

Vierdeuitgave(september2015) - Page 2

Opmerking: Leesenbegrijpeersthetvolgendevoordatudezeinformatieenhetproductdathetondersteunt, gebruikt: “Belangrijkeveiligheidsvoorschriften”oppaginavenBijlageA“Kennisgevingen”oppagina87. Vierdeuitgave(september2015) ©CopyrightLenovo2013,2015. KENNISGEVINGBEGRENSDEENBEPERKTERECHTEN:alsgegevensofsoftwareword(t)(en)geleverdconformeen “GSA”-contract(GeneralServicesAdministration),zijngebruik,vermenigvuldigingenopenbaarmakingonderhevigaan beperkingenzoalsbeschreveninContractnr. GS-35F-05925.

..

Inhoud - Page 3

Inhoud Belangrijkeveiligheidsvoorschriften . . v Serviceenupgrades . . . . . . . . . . . . . v Voorkomingvanstatischeelektriciteit . . . . . . . vi Netsnoerenenvoedingsadapters . . . . . . . . vi Verlengsnoerenenaanverwanteapparaten . . . vii Stekkersenstopcontacten . . . . . . . . . . vii Externeapparatuur . . . . . . . . . . . . . vii Warmteproductieenventilatie . . . . . . . . . vii Gebruiksomgeving . . . . . . . . . . . . . viii Veiligheidsvoorschriftenvoordemodem . . . . viii Verklaringvanconformiteitmetlaserrichtlijnen . . . ix Kennisgevingvoedingseenheid . . . . . . . . . ix Reinigin..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 4

Vooraf geïnstalleerde software en stuurprogramma'sopnieuwinstalleren . . . 45 Softwareopnieuwinstalleren . . . . . . . 46 Stuurprogramma'sopnieuwinstalleren . . . 47 Problemenmetherstelproceduresoplossen . 47 Informatie over herstelprocedures voor het Windows8-ofWindows8.1-besturingssysteem . 47 Decomputervernieuwen . . . . . . . . . 47 Fabrieksinstellingen van uw computer terugzetten . . . . . . . . . . . . . . 48 Geavanceerdeopstartoptiesgebruiken . . . 48 UwbesturingssysteemherstellenalsWindows 8ofWindows8.1nietopstart . . . . . . . 49 Informatie over herstelprocedures voor het Windows1..

iii - Page 5

BelangrijkeWEEE-informatie . . . . . . . . . 93 RecyclinginformatievoorJapan . . . . . . . . 93 RecyclinginformatievoorBrazilië . . . . . . . 94 Informatieoverhetrecyclenvanbatterijenvoor Taiwan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Informatieoverhetrecyclenvanbatterijenvoorde EuropeseUnie . . . . . . . . . . . . . . . 94 BijlageD.Kennisgevingbeperking vanschadelijkestoffen(Restriction ofHazardousSubstances,RoHS) . . 97 EuropeseUnieRoHS . . . . . . . . . . . . 97 ChinaRoHS . . . . . . . . . . . . . . . . 97 TurkijeRoHS . . . . . . . . . . . . . . . 97 OekraïneRoHS . . . . . . . . . . . ...

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 6

iv ThinkCentreM73zGebruikershandleiding

..

Belangrijkeveiligheidsvoorschriften - Page 7

Belangrijkeveiligheidsvoorschriften WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat u, voordat u deze handleiding gaat gebruiken, kennis neemt van de veiligheidsvoorschriftenvoorditproduct. Raadpleegdeinformatieindezesectieendebijdit productgeleverdeveiligheidsvoorschriftenuitde Handleidingvoorveiligheid,garantieeninstallatie . Doordeveiligheidsvoorschriftengoedinuoptenemenverkleintudekansoppersoonlijkletselen opschadeaanhetproduct. Als u geen exemplaar meer hebt van de Handleiding voor veiligheid, garantie en installatie , kunt u een Portable Document Format (PDF)-versie downloaden van de Lenovo ® Support-..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 8

Voorkomingvanstatischeelektriciteit Statischeelektriciteitisongevaarlijkvooruzelf, maarkandecomputeronderdelenendeoptieszwaar beschadigen. Onjuistebehandelingvanonderdelendiegevoeligzijnvoorstatischeelektriciteit,kanleiden totschadeaandieonderdelen. AlsueenoptieofCRUuitpakt,opendeantistatischeverpakkingdanpas wanneeruinstructiekrijgtomdedesbetreffendeoptieofCRUteinstalleren. AlsuwerktmetoptiesofCRU's,ofhandelingenbinnenindecomputeruitvoert,neemdandevolgende voorzorgsmaatregelenomschadetengevolgevanstatischeelektriciteittevoorkomen: • Beweegzominmogelijk. Doorwrijvingkanerstatischeelektric..

vii - Page 9

Verlengsnoerenenaanverwanteapparaten Controleerofelkverlengsnoer,elkepiekspanningsbeveiliging,elkenoodvoedingenelkeverdeelstekkerdieu gebruikt,bestandistegendeelektrischeeisenvanhetproduct. Overbelastdezeapparatennooit. Bijgebruik vanstekkerdozenmagdeinvoercapaciteitvandestekkerdoosnooitwordenoverschreden. Raadpleegeen elektricienalsuvragenhebtoverdecapaciteit,vereisteneninvoerspanningvanapparatuur. Stekkersenstopcontacten Alshetstopcontactwaaropudecomputerapparatuurwiltaansluiten,beschadigdofverroestblijkttezijn, gebruikhetdanniettoteengekwalificeerdeelektricienhetheeftvervangen. Verbuigo..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 10

• Ventilatieopeningen,ventilatorenenkoelribbenmakendeeluitvanhetproductomwillevandeveiligheid, hetcomforteneenbetrouwbarewerking. Dezevoorzieningenkunnenperongelukgeblokkeerdrakenals uhetproductopeenbed,zitbank,vloerkleedofanderezachteondergrondplaatst. Zorgervoordatdeze voorzieningennooitgeblokkeerd,bedektofuitgeschakeldraken. Controleeruwdesktopcomputereensperdriemaandenopophopingenvanstof. Schakeldestroomuiten haaldestekkeruithetstopcontactvoordatudecontrolestart;verwijderallestofdatzichinopeningeninde frontplaatbevindt. Alsuvanbuitenafzietdaterzichergensbinnenindecomputerstofheeftverz..

Verklaringvanconformiteitmetlaserrichtlijnen - Page 11

26AWGofdikker(bijvoorbeeldnr. 24AWG),zoalsgeregistreerddoorUnderwritersLaboratories(UL) ofgecertificeerddoordeCanadianStandardsAssociation(CSA). Neemtervoorkomingvanbrand,elektrischeschokkenofverwondingenbijhetgebruikvantelefonische apparatuuraltijddevolgendevoorzorgsmaatregeleninacht: • Installeergeentelefoonbedradingtijdensonweer. • Installeergeentelefoonaansluitingeninnatteruimtestenzijdeaansluitingspeciaalontworpenisvoor gebruik in natte ruimtes. • Raakniet-geïsoleerdetelefoonbedradingnooitaanwanneerhettelefoonsnoeraanhettelefoonnetis gekoppeld. • Weesvoorzichtigbijhetinstalle..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 12

Gevaarlijkespanning-,stroom-,enenergieniveauszijnaanweziginiederecomponentwaaropditetiketis geplakt. Dezecomponentenbevattengeenonderdelendiekunnenwordenvervangenofonderhouden. Alsuvermoedtdatermeteenvandezeonderdeleneenprobleemis, neemdancontactopmeteen onderhoudstechnicus. Reinigingenonderhoud Houduwcomputerenuwwerkplekschoon. Alsudecomputerwiltschoonmaken,sluitdecomputer daneerstafenhaaldestekkeruithetstopcontact. Spuitreinigingsmiddelenofanderevloeistoffennooit rechtstreeksopdecomputerenmaakdecomputernooitschoonmetreinigingsmiddelendiebrandbare stoffenbevatten. Doehetreinigingsmiddelope..

Hoofdstuk1. Productoverzicht - Page 13

Hoofdstuk1. Productoverzicht Indithoofdstukvindtuinformatieoverdefunctiesendespecificatiesvandecomputer,overdedoor Lenovogeleverdesoftware,overdeplaatsvanaansluitingen,overhetaanpassenvandestandaardof beeldschermstandaardenoverhetmachinetypeenmodelnummer. Functies Inditgedeeltevindtudekenmerkenvandecomputer. Deinformatieisvantoepassingopeenaantal modellen. Ukuntdeinformatieoveruwspecifiekemodelalsvolgtbekijken: • Klik in het besturingssysteem Microsoft ® Windows ® 7 op Start , klik met de rechtermuisknop op Computer enselecteer Eigenschappen omdegegevenstebekijken. • GainhetMicrosof..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 14

Audiosubsysteem • Geïntegreerdehigh-definition(HD)-audio • Microfoon-enhoofdtelefoonaansluitingen • Interneluidspreker(inbepaaldemodellen) Communicatiemogelijkheden • 10/100/1000MbpsgeïntegreerdeEthernet-controller Voorzieningenvoorsysteembeheer • Mogelijkheidtothetopslaanvanderesultatenvandepower-onzelftest(POST)bijopstarten • DesktopManagementInterface(DMI) Depc-beheerinterfacebiedteenalgemeenpadvoorgebruikersvoortoegangtotinformatieoveralle aspectenvaneencomputer,metinbegripvantypeprocessor,installatiedatum,verbondenprintersen andererandapparatuur,voedingsbronnenenonderhou..

Hoofdstuk 1 - Page 15

Invoer/uitvoer-voorzieningen(I/O) • 9-pins seriële poort (optioneel) • Zes USB-poorten • Eén Ethernet-poort • Eén VGA-uit-aansluiting • EénPersonalSystem/2(PS/2)-toetsenbordaansluiting(optioneel) • EénPS/2-muisaansluiting(optioneel) • Tweeaudioaansluitingen(microfoonaansluitingenhoofdtelefoonaansluiting) Raadpleegvoormeerinformatie“Aansluitingen,knoppenenlampjesaandevoorkantvandecomputer”op pagina9en“Aansluitingenaandeachterkantvandecomputer”oppagina11. Uitbreidingsmogelijkheden • Eéncompartimentvooreenvaste-schijfstation • Eéncompartimentvooreenoptischstati..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 16

Gecertificeerd(e)ofgetest(e)besturingssysteem/besturingssystemen 1 (verschiltpermodel) • Linux ® Specificaties Inditgedeeltevindtudefysiekespecificatiesvanuwcomputer. Afmetingenengewicht Meteenstandaard Meteenbeeldschermsteun metvolledigeopties Meteenbeeldschermsteun metalleenkantelen Hoogte 404,00mm 422,00mm 404,5mm Breedte 506,00mm 506,00mm 506 mm Diepte 91,50 mm 250,00mm 175,5mm Gewicht (maximaal) 7,80 kg 8,60 kg 8,5 kg Omgeving • Luchttemperatuur: In bedrijf: 10 °C tot 35 °C Opslaginorigineleverzendverpakking: -40°Ctot60°C Opslagzonderverpakking: -10°Ctot60°C • Luchtvoch..

KennismakingmetLenovo-programma's - Page 17

gebruiken. OmeenprogrammateinstallerendatgereedisvoorinstallatieopentuhetprogrammaLenovo ThinkVantage ® en bekijkt u de programmapictogrammen met tegels. Volg de instructies onder de uitgegrijsdepictogrammenomhetpictogramvoorhetgewensteprogrammatevinden. Dubbelklikop hetpictogramomhetprogrammateinstalleren. Gaalsvolgttewerkomeenprogrammaopuwcomputerteopenen: • Voor Windows 7 of Windows 10: – Windows Search: 1. AfhankelijkvanuwWindows-versiedoetuéénvandevolgendedingen: – Windows7: klikopdeknopStartomhetmenuStartteopenenentypvervolgensdenaam vanhetprogrammainhetzoekveld. – Windows1..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 18

– CreateRecoveryMedia MethetprogrammaCreateRecoveryMediakuntualleenstationCofhetgeheleopslagstation herstellennaardefabrieksinstellingen. – LenovoPowerENGAGE MethetprogrammaLenovoPowerENGAGEkuntuuwcomputerbijLenovoregistreren. – MessageCenterPlus HetMessageCenterPlus-programmageeftautomatischberichtenweeromuteinformerenover belangrijkemeldingenvanLenovo,zoalsmeldingenvansysteemupdatesensituatieswaarvooruw aandacht is vereist. – RescueandRecovery ® HetprogrammaRescueandRecoveryiseenprogrammawaarmeeumetééndrukopdeknop back-upskuntmakenenherstelbewerkingenkuntuitvoeren. Hetprogramma..

Hoofdstuk 1 - Page 19

– LenovoBluetoothLock MethetprogrammavanLenovoBluetoothLockkuntueenBluetooth-apparaat(zoalseensmartphone) gebruikenalseenopnabijheid-gebaseerdapparaatomuwcomputerautomatischtevergrendelenof teontgrendelen. DoordeafstandtussendecomputerenhetvoorafgedefinieerdeBluetooth-apparaat datumeeneemttemeten, vergrendelthetprogrammaLenovoBluetoothLockautomatischuw computerwanneeruweggaatenontgrendeltuwcomputerwanneeruterugkeert. Opdezemanier beschermtuuwcomputereenvoudigtegentoegangdooronbevoegdeninhetgevaluvergeetomuw computer te vergrendelen. – PCCloudManager Het programma PC Cloud Manager (PCM)..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 20

– REACHitofLenovoReach MethetprogrammaREACHitofhetprogrammaLenovoReachkuntuuwcloudervaringuitbreiden. Dit programma zorgt ervoor dat u te allen tijden verbonden bent en dat u toegang hebt tot al uw favoriete bestanden op uw personal computer, smartphone of tablet. Hierdoor kunt u, waar u ook bent, uw bestanden openen, bewerken en delen. U kunt bovendien uw favoriete webservicesaanuwclouddesktoptoevoegenenaangemeldblijvenopwebsitesmetbehulpvande cloudwachtwoordbeheerder. – SHAREitofLenovoSHAREit Met het programma SHAREit of het programma Lenovo SHAREit kunt u snel een eenvoudig bestanden..

Aansluitingen,knoppenenlampjesaandevoorkantvandecomputer - Page 21

Aansluitingen,knoppenenlampjesaandevoorkantvandecomputer Op Figuur 1 “Aansluitingen, knoppen en lampjes aan de voorkant” op pagina 9 kunt u zien waar de verschillendeaansluitingen,knoppenenlampjesaandevoorkantvanuwcomputerzichbevinden. Figuur1. Aansluitingen,knoppenenlampjesaandevoorkant 1 Geïntegreerdcamera-indicatielampje 2 Ingebouwdecamerablokkeerscherm 3 Geïntegreerdecamera 4 Geïntegreerdemicrofoon 5 Netvoedingslampje 6 Lampjevooractiviteitvaste-schijfstation 7 Interneluidspreker 8 Kaartlezer 9 USB3.0-aansluiting(USB-poort2) 10 Aansluitingvoorhoofdtelefoon 11 Aansluitingvoormicro..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 22

Aansluiting Beschrijving Hoofdtelefoonaansluiting Ditisdeaansluitingomeenhoofdtelefoonopdecomputeraantesluitenalsunaar muziekofanderegeluidenwiltluisterenzonderanderentestoren. Microfoonaansluiting Hierkuntueenmicrofoonaansluiten,voorhetopnemenvangeluidofhetgebruik vanspraakherkenningssoftware. USB3.0-aansluiting Hiermee kunt u een USB 2.0 of 3.0-apparaat aansluiten, bijvoorbeeld een toetsenbord,eenmuis,eenscanner,eenprinterofeenorganizer(personaldigital assistantofwel(PDA)).EenUSB3.0-aansluitingleverthogetransmissiesnelheden omdetijdteverminderendienodigisvoorgegevenstransmissie. 10 ThinkC..

Figuur2. Locatievanaansluitingenachterkant - Page 23

Aansluitingenaandeachterkantvandecomputer InFiguur2“Locatievanaansluitingenachterkant”oppagina11zietuwaardeaansluitingenaande achterkantvandecomputerzichbevinden. Sommigeaansluitingenopdeachterkantvandecomputerzijn voorzienvaneenkleurcode. Ditvergemakkelijktdeaansluitingvandekabels. Figuur2. Locatievanaansluitingenachterkant 1 Aansluitingvoornetsnoer 2 PS/2-toetsenbordaansluiting(optioneel) 3 PS/2-muisaansluiting(optioneel) 4 Ethernet-poort 5 VGA-uit-aansluiting 6 USB2.0-aansluitingen(USB-poorten3tot6) 7 Seriële poort 8 Aan/uit-knop 9 Knopvoorhelderheidomlaag 10 Helderheidomhoog 11 Kab..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 24

Aansluiting Beschrijving Seriëlepoort Hieropkuntueenexternmodem,eenseriëleprinterofandereapparatenaansluiten dieeen9-pensseriëleaansluitinghebben. USB2.0-aansluiting Hierop kunt u apparaten aansluiten waarvoor een USB 2.0-poort vereist is, bijvoorbeeld een USB-scanner, een USB-toetsenbord, een USB-muis of een USB-printer. Als u meer dan zes USB-apparaten hebt, kunt u een USB-hub aanschaffenomextraUSB-apparatenaantesluiten. VGAuit-aansluiting VoorhetaansluitenvaneenVGA-beeldscherm(VideoGraphicsArray)ofandere apparatendiegebruikmakenvaneenVGA-aansluiting. Deframesteunaanpassen Bijuwcompute..

Debeeldschermsteunmetvolledigeoptiesaanpassen - Page 25

Debeeldschermsteunmetvolledigeoptiesaanpassen Bijuwcomputerkaneenbeeldschermsteunmetvolledigeoptieszijngeleverdwaarmeeudecomputerin eenpositiekuntplaatsendievoorucomfortabelis. Trekdesteunopenenpasdepositievandecomputeraanopeenhoektussen5°naarvorentot25°naar achterenzoalsindevolgendeillustratieistezien. Opmerking: Debeeldschermsteunmetvolledigeoptiesisalleenbeschikbaarvoorbepaaldemodellen. Figuur4. Deverticalepositievandecomputernaarvorenofachterenaanpassen Hoofdstuk 1 . Productoverzicht 13

..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 26

Trekdesteunopenenpasdehoogtevandebeeldschermsteunmetvolledigeoptiesaantoteenlengtevan 110,00mmzoalsindevolgendeillustratieistezien. Opmerking: Computerhoogtemetbeeldschermsteunmetvolledigeopties: tussen283,50mmen293,50 mm Figuur5. Dehoogtevandebeeldschermsteunmetvolledigeoptiesaanpassen Trekdesteunopenenpasdepositievandecomputeraanopeenhoektussen45°naarlinkstot45° naarrechtszoalsindevolgendeillustratieistezien. Figuur6. Depositievandecomputernaarlinksofrechtsaanpassen 14 ThinkCentreM73zGebruikershandleiding

..

Debeeldschermsteunvooralleenkantelenaanpassen - Page 27

Debeeldschermsteunvooralleenkantelenaanpassen Bijuwcomputerkaneenbeeldschermsteunmetalleenkantelenzijngeleverdwaarmeeudecomputerin eenpositiekuntplaatsendievoorucomfortabelis. Trekdesteunopenenpasdepositievandecomputeraanopeenhoektussen5°naarvorentot45°naar achterenzoalsindevolgendeillustratieistezien. Opmerking: Debeeldschermsteunmetalleenkantelenisalleenbeschikbaarvoorbepaaldemodellen. 45° -5° Figuur7. Deverticalepositievandecomputernaarvorenofachterenaanpassen Hoofdstuk 1 . Productoverzicht 15

..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 28

Machinetypeenmodelnummer Hetmachinetypeenmodelnummerindentificeertuwcomputer. WanneeruLenovobeltomhulp,kunnen deondersteuningstechnicivanLenovoaandehandvanhetmachinetypeendemodelinformatieprecies vaststellenwelktypecomputeruhebt,zodatzijdesnelsteservicekunnenverlenen. Hiervolgteenvoorbeeldvaneenmachinetypeenmodelnummer. Figuur8. Machinetypeenmodelnummer 16 ThinkCentreM73zGebruikershandleiding

..

Hoofdstuk2. Decomputergebruiken - Page 29

Hoofdstuk2. Decomputergebruiken Indithoofdstukvindtuinformatieoverhetgebruikvanenkelefunctiesvandecomputer. Veelgesteldevragen Hierondervindtuenkeletipsdieuhelpenuwcomputeroptimaaltegebruiken. Ismijngebruikershandeleidingookbeschikbaarineenanderetaal? UkuntdegebruikershandleidinginverschillendetalenvindenopdewebsitevanLenovoSupportvia: http://www.lenovo.com/UserManuals WaarismijnherstelschijfofUSB-fabrieksherstelsleutel? AfhankelijkvanuwWindows-versie,wordtuwcomputermogelijkgeleverdmeteensetherstelschijven of USB-fabrieksherstelsleutel. Als uw computer niet met een set herstelschijven gelev..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 30

NavigereninWindows8 Om in het Windows 8-besturingssysteem te navigeren tussen het bureaublad, het Startscherm en toepassingendievanafhetStartschermzijngeopend,gaatualsvolgttewerk: • VanafhetStartschermdoetuhetvolgendeomnaarhetlaatstgeopendewerkgebied(toepassing, PC-instellingenofbureaublad)tegaan: – Bijgebruikvaneenaanwijsapparaat: plaatsdeaanwijzeropdeuiterstelinkerbenedenhoekvanhet schermtoteenkleineweergavevanhetwerkgebiedverschijnt,enklikvervolgensopdezeweergave. – Bijgebruikvaneenaanraakscherm: veegmetuwvingersvanafdelinkerrandvanhetschermnaar binnenenweerterug. Weergavenvanalleb..

NavigereninWindows8.1 - Page 31

1. Veegmetuwvingersvanafdelinkerrandvanhetschermnaarbinnenomnaarhetvolgende beschikbarewerkgebiedtegaan. 2. Herhaalstap1totubijhetgewenstewerkgebiedbentaangekomen. – Omnaarhetlaatstgeopendewerkgebied(toepassing,PC-instellingenofbureaublad)tegaan,doet u het volgende: – Bijgebruikvaneenaanwijsapparaat: plaatsdeaanwijzeropdeuiterstelinkerbovenhoekvanhet schermtoteenkleineweergavevanhetwerkgebiedverschijnt,enklikvervolgensopdezeweergave. – Bijgebruikvaneenaanraakscherm: veegmetuwvingersvanafdelinkerrandvanhetscherm naar binnen. RaadpleeghetWindowsHelp-systeemvoorinformatieoverhetgebruikva..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 32

• Vanaf een werkgebied (Startscherm, bureaublad, PC-instellingen of toepassing die u vanaf het Startschermhebtgeopend)doetuhetvolgendeomnaareenanderwerkgebiedtegaandatueerder hebt geopend: – Omnaareeneerdergeopendwerkgebied(toepassing,instellingofbureaublad)tegaan,doetuhet volgende: – Bijgebruikvaneenaanwijsapparaat: 1. Voereenvandevolgendehandelingenuit: • Plaatsdeaanwijzeropdeuiterstelinkerbovenhoekvanhetschermenbeweegdeaanwijzer vervolgensomlaaglangsdelinkerrandvanhetscherm. • Plaats de aanwijzer op de uiterste linkerbenedenhoek van het scherm en beweeg de aanwijzervervolgensom..

Windows-sneltoetsengebruiken - Page 33

2. Klik op Instellingen . 3. Klik op Configuratiescherm . • Op het startscherm – Windows 8: 1. Plaatsdeaanwijzeropderechterboven-ofrechterbenedenhoekvanhetschermomdecharms weer te geven. 2. Klik op Zoeken . 3. BladerinhetschermToepassingennaarrechtsenklikop Configuratiescherm inhetgedeelte Windows-systeem . – Windows 8.1: 1. Klik op het pijlpictogram in de linkerbenedenhoek van het scherm om naar het scherm Toepassingen te gaan. 2. Bladernaarrechtsenklikop Configuratiescherm inhetgedeelte Windows-systeem . Windows-sneltoetsengebruiken Zowelhetstandaardtoetsenbordalshettoetsenbordva..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 34

Eenwielmuisgebruiken Dewielmuisbeschiktoverdevolgendeknoppen: 1 Primairemuisknop Metdezeknopselecteertofstartueenprogrammaofeenmenuoptie. 2 Wiel Methetwielbepaaltudebladerrichtingen-snelheidvandemuis. Derichtingwaarin uhetwieldraait,bepaaltderichtingwaarinubladert. 3 Secundairemuisknop Metdezeknopbeeldtueenmenuvoorhetactieveprogramma,pictogramofobjectaf. U kunt de functie van de primaire en secundaire muisknoppen omwisselen en wijzigen naar ander standaardgedragviadefunctieMuiseigenschappenophetBesturingspaneelvanWindows. Hetcomputervolumeinstellen Gaalsvolgttewerkomhetcomputervolumeinteste..

Cdsendvdsgebruiken - Page 35

• Windows10: klikopknopStartomhetmenuStartteopenen. Klikvervolgensop Instellingen ➙ Systeem ➙ Meldingenenacties ➙ Systeempictogrammenin-ofuitschakelen . b. Schakelhetgewenstepictogramin. 3. AlshetpictogramnogsteedsnietinhetsysteemvakvanWindowsweergegevenwordt,herhaaltustap1. Cdsendvdsgebruiken BijafleveringisuwcomputermogelijkuitgerustmeteenvoorafgeïnstalleerdDVD-stationofopneembaar dvd-station. Voordezestationswordenstandaard-cdsofdvdsmeteendoorsnedevan12cmgebruikt. Als decomputeisuitgerustmeteendvd-stationkunnendvd-ROM-schijven,dvd-R-schijven,dvd-RAM-schijven, dvd-RW-schijvenena..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 36

2. Plaatsdecdofdedvdineenvollediggeopendelade. Sommigedvd-stationshebbeneenopstaandeas inhetmiddenvandelade. Alsuwstationeendergelijkeasheeft,ondersteuntumeteenhanddelade, terwijlumetdeanderehandophetmiddenvandecdofdvddruktomdezeopzijnplaatsvastteklikken. 3. Sluitdeladedooropopnieuwdeuitwerpknoptedrukkenofdoordeladevoorzichtignaarbinnente schuiven. Desoftwarevandecdofdvd-spelerwordtautomatischgestart. Meerinformatievindtuin hetHelp-systeemvanhetprogrammavandecd-ofdvd-speler. Uhaaltdecdofdvdalsvolgtuithetstation: 1. Terwijldecomputeraanstaat,drukuopdeuitwerpknopophetstation. Zodradeladenaarb..

Hoofdstuk3. Uenuwcomputer - Page 37

Hoofdstuk3. Uenuwcomputer Indithoofdstuktreftuinformatieaanoverdetoegankelijkheid, hetcomfortenhetverhuizenvanuw computernaaranderelandenofregio´s. Toegankelijkheidencomfort Ergonomischegewoontenzijnbelangrijk;nietalleenomzoveelmogelijkuituwpctehalen,maarvooral ookomongemaktevoorkomen. Richtuwwerkplekzodanigindatdeopstellingvandeapparatuuraansluit bijuwindividuelewensenenbijhetsoortwerkdatudoet. Denkbijhetwerkenmetdecomputeraanuw gezondheid; datverhoogtuwprestatiesénuwcomfort. Indevolgendeonderwerpenvindtuinformatieoverhetinrichtenvandewerkplek,hetopstellenvande computerapparatuurenhethan..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 38

Reflectieenverlichting Stelhetbeeldschermzoopdatuzominmogelijklasthebtvanschitteringenweerkaatsingvanlampen, ramenenanderelichtbronnen. Lichtdatwordtweerkaatstdoorglimmendeoppervlakkenkanhinderlijke reflectiesopuwbeeldschermveroorzaken. Zethetbeeldschermindienmogelijkzoneerdathetloodrecht opderamenenanderelichtbronnenstaat. Verminderindiennodigdebovenverlichtingdoorlampenuit tedoenofdoormindersterkelampentegebruiken. Alsuhetbeeldschermindebuurtvaneenraam neerzet,schermhetzonlichtdanafmetgordijnenofeenzonnescherm. Wellichtmoetudehelderheiden hetcontrastvanhetbeeldschermindeloopvandedagenke..

toegangstoetsen - Page 39

Sneltoets Functie ToetsmethetWindows-logo+U HetToegankelijkheidscentrumopenen RechterShift-toetsgedurendeachtsecondeningedrukt houden Defiltertoetsenin-ofuitschakelen VijfkeeropShiftdrukken DePlaknotitietoetsenin-ofuitschakelen NumLockgedurendevijfsecondeningedrukthouden Dewisseltoetsenin-ofuitschakelen LinkerAlt-toets+LinkerShift-toets+NumLockindrukken Demuistoetsenin-ofuitschakelen Linker Alt-toets+Linker Shift-toets+PrtScn (of PrtSc) indrukken Hoogcontrastin-ofuitschakelen Gavoormeerinformatienaarhttp://windows.microsoft.com/envoereenzoekopdrachtuitmeteenvande volgendetrefwoorden: toega..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 40

Pasdetoetsenbordinstellingenaanomhetgebruikvanhettoetsenbordtevereenvoudigen. Ukunt het toetsenbord bijvoorbeeld gebruiken om de aanwijzer te besturen en eenvoudiger bepaalde toetscombinaties in te voeren. • Persoonlijke muis Pasdemuisinstellingenaanomhetgebruikvandemuistevereenvoudigen. Ukuntbijvoorbeeldde weergavevandeaanwijzerwijzigenenhetbeheervanvenstersmetuwmuisvereenvoudigen. Spraakherkenning Metspraakherkenningkuntuuwcomputerbesturenmetbehulpvanuwstem. Alleenalmetuwstemkuntuprogramma'sstarten,menu'sopenen,opvoorwerpenophetschermklikken, tekstdicterenindocumenten,ene-mailsschrijven..

Decomputerregistreren - Page 41

Opmerking: Alsueentelageresolutieinstelt,passenbepaaldeitemswellichtnietmeerophetscherm. Aanpasbareitemgrootte Ukuntdeitemsophetschermleesbaardermakendoordeitemgroottetewijzigen. • Om de itemgrootte tijdelijk te wijzigen, gebruikt u het vergrootglashulpmiddel in het Toegankelijkheidscentrum. Zie“Toegankelijkheidscentrum”oppagina27. • Ukuntdewaardevaneenitemalsvolgtdefinitiefwijzigen: – Wijzigdegroottevanalleitemsophetscherm. 1. Klikmetderechtermuisknopophetbureaublad. 2. AfhankelijkvanuwWindows-versiedoetuéénvandevolgendedingen: – Windows7,Windows8ofWindows8.1: klikop Schermr..

Uwcomputernaareenanderlandofandereregioverhuizen - Page 42

andereernstigeproblemenhebbenvoorgedaanenkanLenovosnellerserviceverlenenalsuLenovobelt voorhulp. Ookbiedensommigelocatiesuitgebreidevoordelenenservicesaangeregistreerdegebruikers. OmuwcomputerbijLenovoteregistreren,moetuwcomputermetinternetzijnverbonden. Gavervolgens naarhttp://www.lenovo.com/registerenvolgdeinstructiesophetscherm. Uwcomputernaareenanderlandofandereregioverhuizen Wanneeruuwcomputernaareenanderlandofeenandereregioverhuist,moeturekeninghoudenmetde plaatselijkestandaardenvoorelektriciteit. Alsuuwcomputerverhuistnaareenlandofregiowaargebruikwordtgemaaktvancontactdozendie versch..

Beveiligingsvoorzieningen - Page 43

Hoofdstuk4. Beveiliging In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de computer beschermt tegen diefstal en gebruik door onbevoegden. Beveiligingsvoorzieningen Opuwcomputerzijndevolgendebeveiligingsfunctiesbeschikbaar: • ComputraceAgent-softwareisindefirmwaregeïntegreerd ComputraceAgent-softwareiseenoplossingvoorIT-eigendomsbeheerenhetherstellenvanuwcomputer nadiefstal. Desoftwaredetecteertdewijzigingendiemogelijkopdecomputerzijnaangebracht,zoalsin dehardware,softwareofinbellocatievandecomputer. Opmerking: MogelijkdientueenabonnementtekopenomdesoftwareComputraceAgenttekunnen activeren. • ..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 44

TrustedPlatform-moduleiseenbeveiligdeprocessorversleutelingdiecryptografischetoetsenkanopslaan omdeinuwcomputeropgeslageninformatietebeveiligen. Kensington-kabelslotbevestigen MeteenKensington-kabelslotkuntudecomputervastmakenaanbijvoorbeeldeenbureauofeentafel. Het kabelslotkanwordenvastgemaaktaanhetveiligheidsslotaandeachterkantvandecomputerenwordt afhankelijkvanhetgekozentypemeteensleutelgeopendenafgesloten. Methetkabelslotvergrendeltuook deknoppenwaarmeedekapvandecomputerwordtgeopend. Ditishetzelfdetypeslotdatookvoorveel notebookcomputerswordtgebruikt. Eengeïntegreerdkabelslotkunturech..

Werkenmetverificatievanvingerafdrukken - Page 45

– Windows 10: klik op de knop Start om het Start-menu te openen en klik vervolgens op Instellingen ➙ Accounts . 2. Volgdeaanwijzingenophetscherm. Werkenmetverificatievanvingerafdrukken Als uw toetsenbord een vingerafdruklezer heeft, kunt u verificatie van vingerafdrukken gebruiken om wachtwoorden voor eenvoudige en veilige gebruikerstoegang te vervangen. Om verificatie van vingerafdrukkentegebruiken,registreertenkoppeltueerstuwvingerafdrukkenaanuwwachtwoorden(bijv. systeemwachtwoord,vaste-schijfwachtwoordenWindows-wachtwoord). Gebruikdevingerafdruklezeren hetvingerafdrukprogrammaomde..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 46

34 ThinkCentreM73zGebruikershandleiding

..

Hoofdstuk5. Hardwareinstallerenenvervangen - Page 47

Hoofdstuk5. Hardwareinstallerenenvervangen Indithoofdstukvindtuinstructiesvoorhetinstallerenenvervangenvandehardwareinuwcomputer. Werkenmetapparatendiegevoeligzijnvoorstatischeelektriciteit Opendeantistatischeverpakkingmethetnieuweonderdeelpasalshetbeschadigdeonderdeeluitde computerisverwijderdenuklaarbentomhetnieuweonderdeelteinstalleren. Statischeelektriciteitis ongevaarlijkvooruzelf,maarkanleidentoternstigeschadeaandeonderdelenvandecomputer. Neembijhetomgaanmetonderdelenencomputercomponentendevolgendevoorzorgsmaatregeleninacht omschadedoorstatischeelektriciteittevoorkomen: • Beweegzomi..

Figuur10. EenUSB-toetsenbordof-muisaansluiten - Page 48

HetUSB-toetsenbordofdemuisvervangen Attentie: Openuwcomputernietofprobeergeenreparatievoordatude“Belangrijkeveiligheidsvoorschriften”oppaginav hebt gelezen en begrepen. InditgedeeltevindtuinstructiesvoorhetvervangenvanhetUSB-toetsenbordofdemuis. UvervangthetUSB-toetsenbordofdemuisalsvolgt: 1. Ontkoppeldekabelvanhetoudetoetsenbordofdeoudemuisvandecomputer. 2. SluithetnieuweUSB-toetsenbordofdenieuweUSB-muisaanopeenvandeUSB-aansluitingenvan decomputer. Raadpleeg“Aansluitingen,knoppenenlampjesaandevoorkantvandecomputer”op pagina9of“Aansluitingenaandeachterkantvandecomputer”oppagina1..

Figuur11. Debatterijenvanhettoetsenbordinstalleren - Page 49

3. Installeerhettoetsenborddoorhetafdekplaatjevandebatterijhouderteverwijderenenplaatsdetwee AAA-batterijenmetdeplus-enminpolenaandejuistekant. Figuur11. Debatterijenvanhettoetsenbordinstalleren 4. HaaldeUSB-dongleuithetcompartimentvanhettoetsenbordofvandedraadlozemuisensluitde dongleaanopeenvrijeUSB-poortopdecomputer. Zie“Dedraadlozemuisvervangen”oppagina37. 5. Sluitdekapvanhetcompartiment. Hettoetsenbordisklaarvoorgebruik. Dedraadlozemuisvervangen Alsudedraadlozemuiswilttevervangen,doetuhetvolgende: 1. HaaldestekkervandeUSB-dongleuitdecomputer. Verwijdervervolgensdedefectedraadlozemui..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 50

Drukopdeuitwerpknopvanbatterijhouder. Figuur12. Debatterijhouderopenen NeemdeUSB-dongleuit Figuur13. DeUSB-dongleuitnemen SluitdeUSB-dongleaanopeenbeschikbareUSB-poort op de computer. Figuur14. DeUSB-dongleaansluitenopeenUSB-poort PlaatsdetweeAA-batterijenindebatterijhoudervande muismetdeplus-enminpolenaandejuistekant,zoalsis aangegevenindebatterijhouder. Figuur15. Demuisbatterijenplaatsen Sluithetafdekplaatjevandebatterijhouderenschuifhet opzijnplaatszodathetvastklikt. Figuur16. Hetafdekplaatjevandebatterijhoudersluiten Zet op de aan/uit-knop op de stand Aan. De LED (light-emittingdiode)ga..

Figuur18. PS/2-toetsenbordof-muisaansluiten - Page 51

• DegroeneLEDgeeftaandatdemuisklaarisvoorgebruik. • Eengeelknipperendlampjebetekentdatdebatterijenbijnaleegzijn. • Zetdeaan/uit-knopindestandUitwanneerudemuisuitnietgebruikt. Debatterijengaandanlangermee. • KoppeldeUSB-donglelosvanuwcomputerenbewaardezeinhetcompartimentvandedraadloze muisofvanhetdraadlozetoetsenbord. PS/2-toetsenbordof-muisvervangen Attentie: Openuwcomputernietofprobeergeenreparatievoordatude“Belangrijkeveiligheidsvoorschriften”oppaginav hebt gelezen en begrepen. InditgedeeltevindtuinstructiesvoorhetvervangenvaneenPS/2-toetsenbordof-muis. GaalsvolgttewerkomeenPS..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 52

40 ThinkCentreM73zGebruikershandleiding

..

Hoofdstuk6. Informatieoversysteemherstel - Page 53

Hoofdstuk6. Informatieoversysteemherstel IndithoofdstukvindtuinformatieoverdeherstelmogelijkhedendieLenovobiedt. • “InformatieoverherstelproceduresvoorhetbesturingssysteemWindows7”oppagina41 • “InformatieoverherstelproceduresvoorhetWindows8-ofWindows8.1-besturingssysteem”op pagina 47 • “InformatieoverherstelproceduresvoorhetWindows10-besturingssysteem”oppagina49 InformatieoverherstelproceduresvoorhetbesturingssysteemWindows 7 Ditgedeelteomvatdevolgendeonderwerpen: • Herstelmedia maken en gebruiken • Back-up-enherstelbewerkingenuitvoeren • WerkenmethetwerkgebiedvanRes..

Back-up-enherstelbewerkingenuitvoeren - Page 54

opstartmediumeneengegevensmedium. OpgrondvanuwMicrosoftWindows-licentiemaguslechts ééngegevensmediummaken; hetisdaaromvanbelangdatudemediadieuhebtgemaakt, opeen veilige plaats opbergt. Herstelmediamaken Inditgedeeltevindtuinstructiesvoorhetmakenvannoodherstelmedia. Opmerking: Onder Windows 7 kunt u herstelmedia maken met schijven of met externe USB-opslagapparaten. VoorhetmakenvanherstelmediaonderWindows7kliktuop Start ➙ Alleprogramma's ➙ Lenovo ThinkVantageTools ➙ FactoryRecoveryDisks . Volgdaarnadeinstructiesophetscherm. Herstelmediagebruiken Inditgedeeltevindtuinstructiesvoorhetg..

WerkenmethetwerkgebiedvanRescueandRecovery - Page 55

Windows-besturingssysteementoepassingenherstellen,terwijluanderegegevensopuwvaste-schijfstation laat staan. Eenback-upbewerkinguitvoeren Inditgedeeltevindtuinstructiesoverhetuitvoerenvaneenback-upbewerkingvanuithetprogramma Rescue and Recovery. Omeenback-upbewerkinguittevoerenvanuithetprogrammaRescueandRecoveryonderWindows 7 doet u het volgende: 1. OphetbureaubladvanWindowskliktuop Start ➙ Alleprogramma's ➙ LenovoThinkVantageTools ➙ EnhancedBackupandRestore . HetprogrammaRescueandRecoverywordtgeopend. 2. KlikinhethoofdvenstervanRescueandRecoveryopdepijl RescueandRecoverygeavanceerd st..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 56

omdefabrieksinstellingenteherstelleninpartitieC:,terwijldeoverigepartitiesintactblijven. Omdat bewerkingen vanuit het werkgebied van Rescue and Recovery onafhankelijk van het Windows besturingssysteemwordenuitgevoerd,kuntudefabrieksinstellingenvanhetvaste-schijfstationzelfs herstellenalsuhetWindows-besturingssysteemnietkuntstarten. Attentie: Als u het vaste-schijfstation herstelt met een Rescue and Recovery-back-up of als u vaste-schijfstationhersteltnaardefabrieksinstellingen,wordenallebestandenindeprimairepartitievan devasteschijf(meestalstationC:)tijdenshetherstelprocesgewist. Maakindien..

Eennoodherstelmediumgebruiken - Page 57

3. Klikophetpictogram RescueMediamaken . HetvensterNoodherstelmediamakenwordtgeopend. 4. Geef in het gebied RescueMedia aan welk type herstelmedium u wilt maken. U kunt een noodherstelmediummakenmetbehulpvaneenschijf,eenUSBvaste-schijfstationofeentweede intern vaste-schijfstation. 5. Klikop OK envolgdeinstructiesophetschermomeennoodherstelmediumtemaken. Eennoodherstelmediumgebruiken Inditgedeeltevindtuinstructiesvoorhetgebruikenvanhetnoodherstelmediumdatuhebtgemaakt. • Alsueennoodherstelmediumhebtgemaaktmeteenschijf,gebruiktudevolgendeinstructiesvoorhet gebruikenvanhetnoodherstelmedium: 1..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 58

Voorafgeïnstalleerdestuurprogramma'sopnieuwinstalleren Inditgedeeltevindtuinstructiesvoorhetopnieuwinstallerenvanvoorafgeïnstalleerdestuurprogramma's voor apparaten. Attentie: Doorhetopnieuwinstallerenvanstuurprogramma'swijzigtudeconfiguratievandecomputer. Installeerstuurprogramma'salleenopnieuwalsditnoodzakelijkisomeenprobleemmetdecomputer op te lossen. Uinstalleerteenstuurprogrammavooreenvoorafgeïnstalleerdapparaatalsvolgt: 1. Zet de computer aan. 2. Ga naar de directory C:\SWTOOLS . 3. OpendemapDRIVERS.IndemapDRIVERSbevindenzichverscheidenesubmappendiezijngenoemd naardediverseapparat..

Hoofdstuk 6 - Page 59

5. ZoekindesubmapvandetoepassinghetbestandSETUP.EXEopofandereEXE-bestandendie geschiktzijnvoorinstallatie. Dubbelklikophetbestandenvolgdeinstructiesophetschermomde installatie te voltooien. Stuurprogramma'sopnieuwinstalleren Installeerhetstuurprogrammavandeoptieopnieuwaandehandvandebijgeleverdeinstallatie-instructies. Doorhetopnieuwinstallerenvanstuurprogramma'swijzigtudeconfiguratievandecomputer. Installeer stuurprogramma'salleenopnieuwalsditnoodzakelijkisomeenprobleemmetdecomputeroptelossen. Meerinformatieoverhetopnieuwinstallerenvandestuurprogramma'sdiebijleveringalopuwcomputer aanwezig..

Fabrieksinstellingenvanuwcomputerterugzetten - Page 60

1. Plaatsdeaanwijzeropderechterboven-ofrechterbenedenhoekvanhetschermomdecharmsweer tegeven. Klikop Instellingen ➙ PC-instellingenwijzigen ➙ Algemeen . 2. Klikinhetgedeelte PCvernieuwenzonderbestandenaantepassen op Aandeslag . • Windows 8.1: 1. Plaatsdeaanwijzeropderechterboven-ofrechterbenedenhoekvanhetschermomdecharmsweer tegeven. Klikop Instellingen ➙ PC-instellingenwijzigen ➙ Bijwerkenenherstellen ➙ Herstellen . 2. Klikinhetgedeelte PCvernieuwenzonderbestandenaantepassen op Aandeslag . Fabrieksinstellingenvanuwcomputerterugzetten Ukuntdefabrieksinstellingenvanuwcomputerterug..

Hoofdstuk 6 - Page 61

UwbesturingssysteemherstellenalsWindows8ofWindows8.1niet opstart DeherstelomgevingvanWindowsopuwcomputerkanonafhankelijkwerkenvanhetWindows8-of Windows8.1-besturingssysteem. Hierdoorkuntuhetbesturingssysteemherstellenofreparerenookalshet Windows8-ofWindows8.1-besturingssysteemnietgestartkanworden. Natweeachtereenvolgendemisluktepogingenomoptestarten,startdeherstelomgevingvanWindows automatisch. Daarnakuntureparatie-enhersteloptieskiezendoordeinstructiesophetschermtevolgen. Opmerking: Zorgervoordatdecomputerisaangeslotenopdenetvoedingtijdensdeherstelprocedure. Raadpleeghethelpinformatiesyste..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 62

• GebruikdedoorLenovoverstrekteUSB-herstelsleutelomdefabrieksinstellingenvanhetvolledige opslagstation terug te zetten. – Als uw computer met USB-herstelsleutel geleverd wordt, volgt u de instructies die met de USB-herstelsleutelzijnmeegeleverd. – Als uw computer niet met USB-herstelsleutel geleverd wordt, neemt u contact op met het klantsupportcentrum van Lenovo om een USB-herstelsleutel te bestellen. Voor een lijst met telefoonnummersvanLenovoSupportgaatunaarhttp://www.lenovo.com/support/phone. Alshet telefoonnummervoorondersteuninginuwlandofregioontbreekt, neemtucontactopmetuw Leno..

Hoofdstuk7. WerkenmethetprogrammaSetupUtility - Page 63

Hoofdstuk7. WerkenmethetprogrammaSetupUtility UkunthetprogrammaSetupUtilitygebruikenomdeconfiguratievandecomputertebekijkenentewijzigen, ongeachthetbesturingssysteemdatugebruikt. Deinstellingendieuinuwbesturingssysteemkiest,kunnen eventuelevergelijkbareinstellingeninhetprogrammaSetupUtilityechteroverschrijven. HetprogrammaSetupUtilitystarten GaalsvolgttewerkomhetprogrammaSetupUtilitytestarten: 1. Controleerofdecomputeruitstaat. 2. DrukherhaaldelijkopdetoetsF1wanneerudecomputeraanzet. Alsumeerderegeluidssignalenhoort ofhetlogo-schermziet, laatudetoetsF1los. Opmerking: AlsereenPower-OnPasswo..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 64

BIOS-wachtwoordengebruiken MethetprogrammaSetupUtilitykuntuwachtwoordeninstellenomonbevoegdetoegangtotuwcomputer en gegevens te voorkomen. Omdecomputertekunnengebruiken,ishetnietnoodzakelijkdatueenwachtwoordinstelt. Hetgebruik vanwachtwoordenvergrootechterdeveiligheidvancomputergebruik. Leesdevolgendeparagrafenals ubesluiteenwachtwoordintestellen. Overwegingentenaanzienvanwachtwoorden Ukuntelkecombinatievanmaximaal64alfabetischeennumerieketekensgebruiken. Omwillevande veiligheidverdienthetaanbevelingomeensterkwachtwoordtegebruiken,datnieteenvoudigkanworden geraden. Usteltalsvolgteensterkwac..

Hoofdstuk 7 - Page 65

Eenwachtwoordinstellen,wijzigenofwissen Gaalsvolgttewerkomeenwachtwoordintestellen,tewijzigenoftewissen: 1. StarthetprogrammaSetupUtility. Zie“HetprogrammaSetupUtilitystarten”oppagina51. 2. InhethoofdmenuvanhetprogrammaSetupUtilityselecteertu Security . 3. Selecteer, afhankelijk van het type wachtwoord, SetPower-OnPassword , SetAdministrator Password of HardDiskPassword . 4. Volgdeinstructiesaanderechterkantvanhetschermomhetgewenstewachtwoordintestellen,te wijzigen of te wissen. Opmerking: Ukuntelkecombinatievanmaximaal64alfabetischeennumerieketekensgebruiken. Meerinformatievindtuin“O..

Deopstartvolgordeselecterenofwijzigen - Page 66

Deopstartvolgordeselecterenofwijzigen Gaalsvolgttewerkomdeingesteldeopstartvolgordetebekijkenoftewijzigen: 1. StarthetprogrammaSetupUtility. Zie“HetprogrammaSetupUtilitystarten”oppagina51. 2. InhethoofdmenuvanhetprogrammaSetupUtilityselecteertu Startup . 3. SelecteerdeapparatenvoordePrimaryStartupSequence,deAutomaticStartupSequenceendeError StartupSequence. Bekijkdeinformatiedieaanderechterkantvanhetschermwordtweergegeven. 4. DrukopF10omdewijzigingenopteslaanenhetprogrammaSetupUtilityaftesluiten. Zie“Setup Utility afsluiten” op pagina 55. ErPLPS-compliantiemodusinschakelen Lenovo-co..

SmartPerformance-opties - Page 67

2. InhethoofdmenuvanhetprogrammaSetupUtilityselecteertu Power ➙ AfterPowerLoss en drukt u op Enter. 3. Selecteer PowerOn endrukopEnter. 4. DrukopF10omdewijzigingenopteslaanenhetprogrammaSetupUtilityaftesluiten. Drukop Enteromtebevestigendatuhetprogrammawiltafsluiten. SmartPerformance-opties Metdefunctie SmartPerformanceChoice kuntuuwcomputerlatenwerkenmetbetereakoestischeof beterethermischeprestaties. Erzijntweeoptiesbeschikbaar: • BetterAcousticPerformance (standaardinstelling) • BetterThermalPerformance Doordefunctie BetterAcousticPerformance inteschakelenzaluwcomputerbeterwerkenmet..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 68

56 ThinkCentreM73zGebruikershandleiding

..

Hoofdstuk8. Systeemprogramma'sbijwerken - Page 69

Hoofdstuk8. Systeemprogramma'sbijwerken IndithoofdstukvindtuinformatieoverhetbijwerkenvandePOSTenhetBIOSenhetherstellenvan defoutendiehierbijkunnenoptreden. Werkenmetsysteemprogramma's Debasislaagvandesoftwaredieinelkecomputerisingebouwd,wordtgevormddoorsysteemprogramma's. Systeemprogramma'szijnondermeerdePOST,hetBIOSenhetprogrammaSetupUtility. DePOSTis eenreekstestsenproceduresdieiederekeerdatudecomputeraanzet,wordenuitgevoerd. HetBIOS iseensoftwarelaagwaarininstructiesvananderesoftwarelagenwordenvertaaldnaarelektronische signalendiedecomputerhardwarekanuitvoeren. UkunthetprogrammaSetupUti..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 70

58 ThinkCentreM73zGebruikershandleiding

..

Hoofdstuk9. Problemenvoorkomen - Page 71

Hoofdstuk9. Problemenvoorkomen Indithoofdstuktreftuinformatiedieukanhelpenalgemeneproblementevoorkomenenuwcomputer perfect te laten werken. Uwcomputerup-to-datehouden Meestalisheteengoedezaakomdemeestrecentesysteemupdatepatches,softwareprogramma'sen stuurprogramma'svanhetbesturingssysteemtehebben. Inditgedeeltevindtuinformatieoverdemanier waaropudenieuwsteupdatesvooruwcomputerkuntkrijgen. Denieuwstestuurprogramma'svooruwcomputerophalen Attentie: Alsustuurprogramma'sopnieuwinstalleert,wijzigtudehuidigeconfiguratievanuwcomputer. Gaalsvolgttewerkomdenieuwstestuurprogramma'svooruwcomputeropteh..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 72

Reinigingenonderhoud Methetjuisteonderhoudwerktuwcomputerbetrouwbaar. Devolgendeonderwerpenbevatteninformatie waarmeeuervoorkuntzorgendatuwcomputerinoptimaalconditieblijft. • “Eerste vereisten” op pagina 60 • “Decomputerschoonmaken”oppagina60 – “Computer” op pagina 60 – “Toetsenbord” op pagina 60 – “Optische muis” op pagina 61 – “Beeldscherm” op pagina 61 • “Goedeonderhoudsprocedures”oppagina61 Eerstevereisten Houduaandevolgenderichtlijnen: • Houddecomputerineenschone,drogeomgeving. Plaatshemopeenstevige,horizontaleondergrond. • Legnooitietsbove..

Eenplatbeeldschermschoonmaken - Page 73

Optischemuis Inditgedeeltevindtuinstructiesvoorhetschoonmakenvaneenoptischemuis. Eenoptischemuismaaktvoorhetbesturenvandeaanwijzergebruikvaneenlichtemiterendediode(LED) eneenoptischesensor. Alsdeaanwijzerophetschermnietsoepeldebewegingenvandeoptischemuis volgt,kanhetzijndatdemuismoetwordenschoongemaakt. Ureinigteenoptischemuisalsvolgt: 1. Zet de computer uit. 2. Haaldestekkervandemuisuitdeaansluitingopdecomputer. 3. Keerdemuisomencontroleerdelens. a. Alservlekkenopdelenszitten,veegtudezeafmeteenwattenstaafje. b. Alservuilopdelenszit,blaastuhetvuilvoorzichtigvandelensaf. 4. Controleerhetoppe..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 74

• Houdeenlogboekbij. Noteerdaarinbijvoorbeeldbelangrijkewijzigingenvandesoftwareofdehardware, updatesvanstuurprogramma's,incidenteleproblemenenwatuhebtgedaanomzeoptelossen,en andereproblemendieubenttegengekomen. Deoorzaakvaneenprobleemkaneenwijziginginde hardwarezijn,eenwijzigingindesoftwareofandereactiesdiekunnenhebbenplaatsgevonden. Met behulpvaneenlogboekkuntuofeenLenovo-technicusdeoorzaakvaneenprobleemopsporen. • Maakregelmatigeenback-upvandegegevensophetopslagstation. Ukunthetopslagstationvanaf een back-up herstellen. Gaalsvolgttewerkomeenback-upvanuwgegevenstemaken: – Windows7: ..

Hoofdstuk 9 - Page 75

2. Verwijderalleopslagmedia(bijvoorbeelddiskettes,CD'senbanden)uitdestations. 3. Zetdecomputerenallerandapparatuuruit. Delees/schrijfkopvanhetvaste-schijfstationwordt automatischnaareengebiedzondergegevensverplaatst. Hierdoorwordtbeschadigingvanhet vaste-schijfstation voorkomen. 4. Haalallestekkersuithetstopcontact. 5. Haalallecommunicatiekabels,zoalsmodem-ennetwerkkabels,uitdeaansluitingenenhaalvervolgens deandereuiteindenuitdecomputer. 6. Onthoudwaareventueleoverigekabelsopdecomputeraangeslotenzijnenverwijderdekabels. 7. Alsuhetorigineleverpakkingsmateriaalhebtbewaard,kuntudeonderdelenhie..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 76

64 ThinkCentreM73zGebruikershandleiding

..

Handleidingvoorveiligheid,garantieeninstallatie - Page 77

Hoofdstuk10. Diagnoseenprobleemoplossing Indithoofdstukvindtuinformatieoverhetdiagnosticerenenoplossenvancomputerproblemen. Mochthet probleemmetuwcomputerhiernietwordenbeschreven,raadpleegdanHoofdstuk11“Informatie,hulpen service”oppagina83vooraanvullendeinformatiebronnenoverprobleemoplossing. Elementaireprobleemoplossing Indevolgendetabelvindtuinformatieoverhetoplossenvanproblemenmetuwcomputer. Opmerking: Mochtuhetprobleemnietzelfkunnenoplossen,laatdecomputerdannazien. Raadpleegde bijuwcomputergeleverde Handleidingvoorveiligheid,garantieeninstallatie ofganaarSupport-website vanLenovooph..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 78

Soort fout Handeling Hetbesturingssysteemstartniet op. Controleer of: • Indeopstartvolgordehetapparaatisopgenomenwaarophetbesturingssysteem is geïnstalleerd. Meestal is het besturingssysteem geïnstalleerd op het vaste-schijfstation. Meerinformatievindtuin“Eenopstartapparaatkiezen” op pagina 53. Decomputergeefteenaantal geluidssignalen voordat het besturingssysteem wordt gestart. Controleerofergeentoetsenklemmen. Procedurevoorverhelpenvanproblemen Gebruikdevolgendeprocedurealsbeginpuntbijhetopsporenvanproblemenmetdecomputer: 1. Controleerofallekabelsvanalleaangeslotenapparatuurcorrec..

GeengeluidsweergaveinWindows - Page 79

Problemenoplossen Gebruikdezeinformatievoorhetoplossenvanprobleemomoplossingenvoorproblementevindendie duidelijke dymptomen hebben. Alshetsymptoomonmiddellijkisopgetredennainstallatievaneennieuwehardware-optieofnieuwe software,doetuhetvolgendevoordatudeinformatievoorprobleemoplossingraadpleegt: 1. Verwijderdenieuwehardwareofdesoftware. Alsudekapvandecomputermoetopenenomeen hardware-optieteverwijderen, leesdaneerstdeinformatieoverelektrischeveiligheiddiebijuw computerisgeleverd. Vooruwveiligheiddientudecomputerniettegebruikenalsdekapisverwijderd. 2. Voerhetdiagnoseprogrammauitomtecontroleren..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 80

• Dubbelklik op het volumepictogram in het berichtengebied van Windows. Een venster met volumeregelaarswordtgeopend. Zorgdatdeaankruisvakjesvoor Dempen nietzijngeselecteerden datdevolumeregelaarsniettelaagzijningesteld. • Sommigemodellenhebbenaandevoorzijdeeenaudiopaneelwaarmeeuhetvolumekuntaanpassen. Alsuwcomputereendergelijkaudiopaneelheeft,controleertuofhetvolumeniettelaagisingesteld. • Controleerofdeexterneluidsprekers(ofdehoofdtelefoon)zijnaangeslotenopdeaudio-aansluitingvan decomputer. Vaakzijnluidsprekerkabelsvoorzienvaneenkleurdiehetzelfdeisalsdekleurvande aansluiting. Opmerki..

CD-problemen - Page 81

• Alshetprobleemdoordezehandelingennietwordtopgelost,voertuhetprogrammaLenovoSolution Centeruit. Alsutechnischeassistentienodighebt, gadannaarHoofdstuk11“Informatie, hulpen service” op pagina 83. CD-problemen Zoekhetsymptoomopindeonderstaandetabel: • “Eenaudio-cdofAutoPlay-cdwordtnietautomatischgestartwanneerdecdinhetstationwordt geplaatst” op pagina 69 • “EenbepaaldeCDofDVDdoethetniet”oppagina69 • “Erkangeenopstartbaarherstelmedium,zoalsdeProductRecovery-cd,wordengebruiktvoorhet opstartenvandecomputer”oppagina69 Eenaudio-cdofAutoPlay-cdwordtnietautomatischgestartwan..

HetschermblijftzwartalserDVD-videowordtafgespeeld - Page 82

Alshetprobleemdoordezehandelingennietwordtopgelost,voertuhetprogrammaLenovoSolutionCenter uit. Alsutechnischeassistentienodighebt,gadannaarHoofdstuk11“Informatie,hulpenservice”op pagina 83. DVD-problemen Zoekhetsymptoomopindeonderstaandetabel: • “HetschermblijftzwartalserDVD-videowordtafgespeeld”oppagina70 • “DVD-filmkannietwordenafgespeeld”oppagina70 • “GeengeluidsweergaveofhaperendegeluidsweergavebijafspelenvaneenDVD-film”oppagina70 • “Deweergaveistraagofwordtvaakonderbroken”oppagina71 • “Melding: ongeldigeschijfofschijfnietgevonden”oppagina71 Hetscherm..

Deweergaveistraagofwordtvaakonderbroken - Page 83

Deweergaveistraagofwordtvaakonderbroken Symptoom: deweergaveisergtraagofwordtvaakonderbroken. Acties: • Alserprogramma'sopdeachtergrondactiefzijn(bijvoorbeeldAntiVirus),beëindigtudie. • Steldebeeldschermresolutieinopminderdan1152x864pixels. Alshetprobleemdoordezehandelingennietwordtopgelost,voertuhetprogrammaLenovoSolutionCenter uit. Alsutechnischeassistentienodighebt,gadannaarHoofdstuk11“Informatie,hulpenservice”op pagina 83. Melding: ongeldigeschijfofschijfnietgevonden Symptoom: meldingOngeldigeschijfofschijfnietgevonden Acties: • Controleerofereendvd-schijfinhetstationzit,metd..

Sommigeofalletoetsenophettoetsenbordwerkenniet - Page 84

Sommigeofalletoetsenophettoetsenbordwerkenniet Symptoom: sommigeofalletoetsenophettoetsenbordwerkenniet. Acties: • Controleerofdekabelvanhettoetsenbordstevigindeaansluitingvanhettoetsenbordzit. • AlseenEnhancedPerformanceUSB-toetsenbordgebruikteneenofmeerRapidAccess-toetsendeenige toetsenzijndienietwerken,kanhetzijndatudietoetsenuitgeschakeldhebtofaangeenenkelefunctie hebttoegewezen. RaadpleegdeHelp-functievanhetprogrammaEnhancedPerformanceCustomization KeyboardterassistentiebijhetdiagnosticerenvanproblemenmetRapidAccess-knoppen. GaalsvolgttewerkomhetprogrammaEnhancedPerformanceCustomiz..

Devingerafdruklezerwerktniet - Page 85

Handeling: foutieve bewegingen van de aanwijzer op het scherm worden meestal veroorzaakt door vastgekoektvuil,vetenandereverontreinigingenopdebalbinnenindemuis. Maakdemuisschoon. Zie“Optischemuis”oppagina61voorinstructies. Devingerafdruklezerwerktniet Symptoom: devingerafdruklezerwerktniet. Actie: hetvolgendekanertoeleidendatdevingerafdruklezernietcorrectwerkt: • Uwvingerafdrukisnietcorrectvastgelegd. • Krassenophetoppervlakvandelezermeteenhard,gepuntvoorwerp. • Ophetoppervlakvandelezerschrapenmetuwnagelofeenhardvoorwerp. • Aanrakenofgebruikenvandelezermeteenverontreinigdevinger..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 86

Hetbeeldschermwerktbijhetaanzettenvandecomputer,maarnaeenperiodevan inactiviteitblijfthetschermleeg Symptoom: hetbeeldschermwerktbijhetaanzettenvandecomputer,maarnaeenperiodevaninactiviteit blijft het scherm leeg. Handeling: waarschijnlijkiseenvandeenergiebesparendevoorzieningenvandecomputeringesteld. Als dithetgevalis,kuntuhetprobleemmisschienverhelpendoorhetenergiebeheeruitteschakelenofde instellingen ervan te wijzigen. Alshetprobleemdoordezehandelingennietwordtopgelost,voertuhetprogrammaLenovoSolutionCenter uit. Alsutechnischeassistentienodighebt,gadannaarHoofdstuk11“Informatie,hulpens..

Ethernet-problemen - Page 87

Handeling: hetbeeldschermwordtmogelijkgestoorddoorapparatenindebuurt. Magnetischevelden rondomandereapparaten(zoalstransformatoren,TL-buizenofanderebeeldschermen)kunnendeoorzaak zijnvanhetprobleem. ZetTL-verlichtingofandereapparatendieeenmagnetischveldkunnengenereren verderwegvandecomputer. Alshetprobleemhierdoornietwordtverholpen,doetuhetvolgende: 1. Zethetbeeldschermuit. (Alsueenkleurenbeeldschermverplaatstterwijlditisingeschakeld,kaner verkleuring ontstaan.) 2. Deapparatenenhetbeeldschermmoetentenminste30,5cmuitelkaarstaan. 3. Zet het beeldscherm aan. Alshetprobleemdoordezehandelingennie..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 88

3. Klikop Apparaatbeheer . Wanneererwordtgevraagdomeenbeheerderswachtwoordofeen bevestiging,typtudatwachtwoordofgeeftudiebevestiging. 4. Alsnaasteenadapternaamonder Netwerkadapters eenuitroeptekenwordtweergegeven,gebruikt umogelijkniethetjuistestuurprogrammaofishetstuurprogrammanietingeschakeld. Omhet stuurprogrammabijtewerken,kliktumetderechtermuisknopopdegemarkeerdeadapter. 5. Klikop Stuurprogrammabijwerken envolgdeinstructiesophetscherm. InhetbesturingssysteemWindows8ofWindows8.1doetuhetvolgende: 1. Open het Configuratiescherm. Opmerking: Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over ho..

ProblemenmetdraadloosLAN - Page 89

UhebteenGigabitEthernet-modelcomputer,enkuntgeennetwerkverbindingtotstandbrengen meteensnelheidvan1000Mbps. Inplaatsdaarvanwordtdeverbindingtotstandgebrachtmet eensnelheidvan100Mbps Symptoom: uhebteenGigabitEthernet-modelcomputer, enkuntgeennetwerkverbindingtotstand brengenmeteensnelheidvan1000Mbps. Inplaatsdaarvanwordtdeverbindingtotstandgebrachtmet een snelheid van 100 Mbps. Acties: • Probeer een andere kabel. • Controleerofdelinkpartnerisingesteldop“auto-negotiate”. • Controleerofdeswitchvoldoetaan802.3ab(gigabyteovercopper). ProblemenmetdraadloosLAN Symptoom: ukuntgeenverbindi..

Eenzojuistgeïnstalleerdeoptiewerktniet - Page 90

6. Klikop OK omhetvensterGeluidtesluiten. Opmerking: Bluetoothwordtalleenopbepaaldecomputermodellenondersteund. Problemenmetopties Aandehandvandezeinformatiekuntueendiagnosemakenvanproblemenmethardwareoptiesvan Lenovowaarvoornieteeneigenprobleemoverzichtbeschikbaaris. Zoekhetsymptoomopindeonderstaandetabel: • “Eenzojuistgeïnstalleerdeoptiewerktniet”oppagina78 • “Eeneerdergeïnstalleerdeoptiewerktnietmeer”oppagina78 Eenzojuistgeïnstalleerdeoptiewerktniet Symptoom: eenzojuistgeïnstalleerdeoptiewerktniet. Handeling: Controleer of: • Deoptiegeschiktisvooruwcomputer. • Udeinst..

Problemenmetdeprestatiesofvastlopenvandecomputer - Page 91

Problemenmetdeprestatiesofvastlopenvandecomputer Alserproblemenmetdeprestatieszijnofdecomputervastloopt,kandateengevolgzijnvan: • “Onvoldoenderuimteophetvaste-schijfstation”oppagina79 • “Eenbuitensporigaantalniet-aaneengeslotenbestanden”oppagina79 Maakindebovenstaandelijsteenkeuzeomtewetentekomenhoeuhetprobleemkuntverhelpen. Onvoldoenderuimteophetvaste-schijfstation Oplossingen: maakvoldoenderuimteophetvaste-schijfstationvrij. • Wisinuwe-mailprogrammademappenvooruwPostvakIN,VerzondenitemsenGewisteitems. • Schoon station C op. 1. AfhankelijkvanuwWindows-versiedoetuéénvandev..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 92

• Windows7: klikopdeknopStartomhetStart-menuteopenenenklikvervolgensop Computer . • Windows8: opendeVerkennerenklikop Computer . • Windows8.1opendeVerkenner. • Windows10: klikopdeknopStartomhetStart-menuteopenenenklikvervolgensop Verkenner ➙ Dezepc . 3. KlikmetderechtermuisknopopstationCenvervolgensop Eigenschappen . 4. Klik op de tab Extra . 5. AfhankelijkvanuwWindows-versiedoetuéénvandevolgendedingen: • Windows7: klikop Nudefragmenteren . • VoorWindows8,Windows8.1ofWindows10: Klikop Optimaliseren . Selecteerhetgewenste stationenklikvervolgensop Optimaliseren . 6. Volgdeaan..

Configuratiescherm - Page 93

• Controleer,alsueenseriëlepoortadapterhebttoegevoegd,ofdezecorrectisgeïnstalleerdengoedis gemonteerd. Alshetprobleemdoordezehandelingennietwordtopgelost,voertuhetprogrammaLenovoSolutionCenter uit. Alsutechnischeassistentienodighebt,gadannaarHoofdstuk11“Informatie,hulpenservice”op pagina 83. Softwareproblemen Zoekhetsymptoomopindeonderstaandetabel: • “Bijhetsorterenopdatumwordendedatumsnietincorrectevolgordegeplaatst”oppagina81 • “Desoftwarewerktnietzoalsverwacht”oppagina81 Bijhetsorterenopdatumwordendedatumsnietincorrectevolgordegeplaatst Symptoom: bijhetsorterenwordend..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 94

– Windows10: klikmetderechtermuisknopopdeknopStartomhetStart-contextmenuteopenen enklikvervolgensop Configuratiescherm . 2. BekijkConfiguratieschermmetgroteofkleinepictogrammenenklikvervolgensop Systeemherstel ➙ Systeemherstelstarten . 3. Volgdeaanwijzingenophetscherm. • Alsuhetprobleemnietviaanderemethodenkuntverhelpen,verwijdertuhetsoftwareprogrammaen installeert u het opnieuw. Alsdoordezehandelingenhetprobleemnietisopgelost,roeptudehulpinvaneentechnischedienst. NeemcontactopmetuwsoftwareleverancierofraadpleegHoofdstuk11“Informatie,hulpenservice” oppagina83voornadereinformatie..

Handleidingvoorveiligheid,garantieeninstallatie - Page 95

Hoofdstuk11. Informatie,hulpenservice Indithoofdstukvindtuinformatieoverhulp,serviceentechnischeassistentievoorproductendiedoor Lenovo zijn geproduceerd. Informatiebronnen Aandehandvandeinformatieindithoofdstukkuntuanderebelangrijkeinformatiebronnenmetbetrekking tot uw computer raadplegen. Help-systeemvanWindows Opmerking: AlsuhetonlineHelp-systeemvoorWindows7,Windows8ofWindows8.1ofhetonline Help-systeemvoorWindows10gebruikt,zorgerdanvoordatuwcomputermetinternetverbondenis. Het Help-systeem van Windows geeft gedetailleerde informatie over het gebruik van het Windows-besturingssysteem. Gaals..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 96

• Zoekennaareenserviceproviderbijuindebuurt. WebsiteLenovoSupport EristechnischeondersteuningsinformatiebeschikbaarviadeLenovoSupport-websiteop: http://www.lenovo.com/support Dezewebsitewordtbijgewerktmetdenieuwsteondersteuningsinformatie,bijvoorbeeldoverdevolgende onderwerpen: • Stuurprogramma's en software • Diagnoseprogramma's • Product- en Servicegarantie • Product- en onderdelendetails • Gebruikershandleidingenenhandboeken • Help-informatieenveelgesteldevragen Hulpenservice Inditgedeeltevindtuinformatieoverhetaanvragenvanhulpenservice. Documentatieendiagnoseprogrammagebru..

Handleidingvoorveiligheid,garantieeninstallatie - Page 97

• VervangingofgebruikvanonderdelendienietzijngefabriceerddoorLenovoofvanLenovo-onderdelen zonder garantie • Opsporingvandeoorzaakvansoftwareproblemen • ConfiguratievanhetBIOSalsonderdeelvaneeninstallatieofupgrade • Wijzigingenofupgradesvanstuurprogramma's • Installatieenonderhoudvannetwerkbesturingssystemen(NOS) • Installatieenonderhoudvantoepassingsprogramma's Raadpleegdebijdecomputergeleverde Handleidingvoorveiligheid,garantieeninstallatie voorinformatie overdegarantietypenendoorlooptijden. Omrechtteblijvenhoudenopdegarantieservicedientuuw aankoopbewijs te bewaren. Ga voor ee..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 98

uopdeLenovo-websiteop: http://www.lenovo.com 86 ThinkCentreM73zGebruikershandleiding

..

BijlageA. Kennisgevingen - Page 99

BijlageA. Kennisgevingen MogelijkbrengtLenovodeinditdocumentgenoemdeproducten,dienstenofvoorzieningennietuitinalle landen. NeemcontactopmetuwplaatselijkeLenovo-vertegenwoordigervoorinformatieoverdeproducten endienstendieinuwregiobeschikbaarzijn. Verwijzingindezepublicatienaarproductenofdienstenvan LenovohoudtnietindatuitsluitendLenovo-productenof-dienstengebruiktkunnenworden. Functioneel gelijkwaardigeproductenofdienstenkunneninplaatsdaarvanwordengebruikt,mitsdergelijkeproducten ofdienstengeeninbreukmakenopintellectueleeigendomsrechtenofandererechtenvanLenovo. De gebruikerisverantwoordelijk..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 100

meetresultatenverkregendoormiddelvanextrapolatie. Werkelijkeresultatenkunnenafwijken. Gebruikers vanditdocumentdienendegegevensvoorhunomgevingteverifiëren. Handelsmerken DevolgendetermenzijnhandelsmerkenvanLenovoindeVerenigdeStatenen/ofanderelanden: Lenovo Het Lenovo-logo Rescue and Recovery Het ThinkCentre-logo ThinkCentre ThinkVantage Microsoft,WindowsenWindowsMediazijnhandelsmerkenvandeMicrosoft-groep. InteliseenhandelsmerkvanIntelCorporationindeV.S.en/ofanderelanden. LinuxiseenhandelsmerkvanLinusTorvalds. Anderenamenvanondernemingen,productenendienstenkunnenhandelsmerkenzijnvanderden...

Kennisgevingclassificatievoorexport - Page 101

BijlageB. Regelgeving Kennisgevingclassificatievoorexport DitproductisonderworpenaandeExportAdministrationRegulations(EAR)vandeVerenigdeStaten en heeft een ECCN (Export Classification Control Number) van 4A994.b. Het mag opnieuw worden geëxporteerd,behalvenaarlandenonderembargogenoemdindelandenlijstEARE1. Elektronischeemissie DevolgendeinformatieheeftbetrekkingopLenovopersonalcomputersmetmachinetypen10BBen10BC. VerklaringvandeFederalCommunicationsCommission ThisequipmenthasbeentestedandfoundtocomplywiththelimitsforaClassBdigitaldevice,pursuant toPart15oftheFCCRules. Theselimitsaredesigne..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 102

DitproductvoldoetaandevoorwaardenvoorbeschermingzoalsopgenomeninEU-richtlijn2004/108/EC vandeEuropeseCommissieinzakedeharmoniseringvandewetgevingvanLidstatenmetbetrekkingtot elektromagnetischecompatibiliteit. Lenovoaanvaardtgeenverantwoordelijkheidvoorhetnietvoldoenaan dezevoorwaardenvoorbeschermingalsdithetgevolgisvanhetdoorvoerenvaneennietaanbevolen wijzigingaanhetproduct,inclusiefhetinstallerenvannietdoorLenovogeleverdeoptiekaarten. UittestsvanditproductisgeblekendathetvoldoetaandeeistenvanApparatuurvoorInformatietechnologie KlasseBconformEuropeseStandaardEN55022. Debeperkingenvoorappara..

Bijlage B. Regelgeving - Page 103

VerklaringvanconformiteitmetJapanseVCCIKlasseB Japansekennisgevingvoorproductendiewordenaangeslotenopdenetstroommeteennominale stroomkleinerdanofgelijkaan20Aperfase DekennisgevingvanJapanvoornetsnoeren Theacpowercordshippedwithyourproductcanbeusedonlyforthisspecificproduct. Gebruikhet netsnoernietvoorandereapparaten. InformatieoverLenovo-productservicevoorTaiwan Taiwan: Verklaringvancompliantievoortoetsenbordenmuis NalevingskeuringvoorEurazië KennisgevingoveraudioinBrazilië Ouvirsonscommaisde85decibéisporlongosperíodospodeprovocardanosaosistemaauditivo. Informatieovernalevingvanregelsv..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 104

92 ThinkCentreM73zGebruikershandleiding

..

BijlageC. WEEE-enrecyclinginformatie - Page 105

BijlageC. WEEE-enrecyclinginformatie Lenovomoedigteigenarenvan(IT)-apparatuuraanomhunapparatuur,wanneerdezenietmeernodigis,op eenverantwoordemaniertelatenrecyclen. Lenovokenteenveelheidaanprogramma'senservicesom eigenarentehelpenbijderecyclingvanhunIT-producten. Gavoormeerinformatieoverhetrecyclenvan Lenovo-productennaar: http://www.lenovo.com/recycling BelangrijkeWEEE-informatie DeWEEE-markeringopLenovo-productenheeftbetrekkingoplandenwaarregelgevingophetgebiedvan WEEEene-wastevankrachtis(zoalsdeEuropeseRichtlijn2002/96/EC,deIndiaseE-WasteManagement& HandlingRules,2011e.d.). Apparatenw..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 106

DisposingofLenovocomputercomponents SomeLenovocomputerproductssoldinJapanmayhavecomponentsthatcontainheavymetalsorother environmentalsensitivesubstances. Toproperlydisposeofdisusedcomponents,suchasaprintedcircuit boardordrive,usethemethodsdescribedaboveforcollectingandrecyclingadisusedcomputerormonitor. DisposingofdisusedlithiumbatteriesfromLenovocomputers Abutton-shapedlithiumbatteryisinstalledinsideyourLenovocomputertoprovidepowertothecomputer clockwhilethecomputerisoffordisconnectedfromthemainpowersource. Ifyouneedtoreplaceitwitha newone,contactyourplaceofpurchaseorcontactLenovoforservic..

Bijlage C. WEEE- en recyclinginformatie - Page 107

BatterijenofbatterijverpakkingenzijnvoorzienvaneenlabelovereenkomstigEuropeseRichtlijn2006/66/EC inzakebatterijenenaccu'senafgedanktebatterijenenaccu's. Dezerichtlijnbepaalthetraamwerkvoor hetretournerenenrecyclenvangebruiktebatterijenenaccu'szoalsvantoepassingbinnendeEuropese Unie. Ditlabelwordtaangebrachtopdiversebatterijenomaantegevendatdebatterijinkwestienietdient tewordenweggegooid,maardatdezeaanheteindvandelevenscycluskrachtensdezeRichtlijndientte worden geretourneerd. InovereenstemmingmetdeEuropeserichtlijn2006/66/ECmoetenbatterijenenaccu'svaneenlabelzijn voorzienwaaropisaangegevenda..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 108

96 ThinkCentreM73zGebruikershandleiding

..

BijlageD. Kennisgevingbeperkingvanschadelijkestoffen - Page 109

BijlageD. Kennisgevingbeperkingvanschadelijkestoffen (RestrictionofHazardousSubstances,RoHS) EuropeseUnieRoHS LenovoproductssoldintheEuropeanUnion,onorafter3January2013meettherequirementsofDirective 2011/65/EUontherestrictionoftheuseofcertainhazardoussubstancesinelectricalandelectronic equipment(“RoHSrecast”or“RoHS2”). FormoreinformationaboutLenovoprogressonRoHS,goto: http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf ChinaRoHS TurkijeRoHS TheLenovoproductmeetstherequirementsoftheRepublicofTurkeyDirectiveontheRestrictionoftheUse ofCertainHazardousSubstancesinEl..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 110

OekraïneRoHS IndiaseRoHS RoHScompliantasperE-Waste(Management&Handling)Rules,2011. 98 ThinkCentreM73zGebruikershandleiding

..

BijlageE. EnergielabelChina - Page 111

BijlageE. EnergielabelChina ©CopyrightLenovo2013,2015 99

..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 112

100 ThinkCentreM73zGebruikershandleiding

..

Tabel1. ENERGYSTAR-functiesvoorenergiebeheer - Page 113

BijlageF. InformatieoverENERGYSTAR-modellen ENERGYSTAR ® iseengezamenlijkprogrammavandeU.S.EnvironmentalProtectionAgencyendeU.S. DepartmentofEnergy,bedoeldvoorhetbesparenvankostenenhetbeschermenvanhetmilieudoor middelvanenergiezuinigeproductenenprocedures. LenovoisertrotsopdathetdeklantproductenkanleverendievoldoenaandeENERGYSTAR-vereisten. Uittestsisgeblekendatbepaaldemodellenvandevolgendecomputertypenophetmomentvanfabricage voldoenaandeeisendieENERGYSTARsteltaancomputers: 10BBen10BC.MeerinformatieoverENERGY STAR-waardenvoorLenovo-computersvindtuophttp://www.lenovo.com. Ukunthetelektricit..

ThinkCentreM73zGebruikershandleiding - Page 114

• Windows10: klikmetderechtermuisknopopdeknopStartomhetStart-contextmenuteopenenen klikvervolgensop Configuratiescherm . 2. BekijkConfiguratieschermmetgroteofkleinepictogrammenenklikvervolgensop Energiebeheer . 3. Volgdeaanwijzingenophetscherm. 102 ThinkCentreM73zGebruikershandleiding

..

Trefwoordenregister - Page 115

Trefwoordenregister A aansluitingen,knoppenenlampjes voorkant 9 aanvragen hulp 83 informatie 83 service 83 achterkant, poorten 11 afsluiten, SetupUtility 55 apparatendiegevoeligzijnvoorstatischeelektriciteit, voorzorg 35 apparaten,werkenmetstatischeelektriciteit 35 audiosubsysteem 2 aupdating systeemprogramma's 57 B back-up-enherstelbewerkingen 42 Beheerder, wachtwoord 52 bekijkenenwijzigen,instellingen 51 Beschrijving 10–11 beveiliging inschakelenofuitschakelen 53 kenmerken 3 bewerkingen,back-upenherstel 42 bronnen, informatie 83 C CustomerSupportCenter 84 D diagnose,probleemoplossing 65..

104 - Page 116

Noodherstelmediamakenengebruiken 44 makenengebruiken herstelmedia 41 media,herstelmediamakenengebruiken 41 microfoonaansluiting 10 muisaansluiting 11 N noodherstelmediamakenengebruiken 44 O omgeving, in bedrijf 4 opstartapparaat 53 tijdelijk, selecteren 53 volgorde wijzigen 54 optische muis schoonmaken 61 overwegingen,wachtwoorden 52 P poort 10–11 poorten achterkant 11 Power-On, wachtwoord 52 probleemoplossing,diagnose 65 probleemoplossing,elementair 65 problemenmetherstelproceduresoplossen 47 PS/2-muis, vervangen 39 PS/2-toetsenbord,vervangen 39 R RescueandRecovery 41 werkgebied,Rescuean..

Sponsored links

Latest Update