Lenovo Thinkcentre M73z (slovenian) User Guide - (type 10bb And 10bc) Manual Slovenian

ThinkCentre M73z Language

Download Lenovo Thinkcentre M73z (slovenian) User Guide - (type 10bb And 10bc) Manual Slovenian

Sponsored links


Download Request Is In Process

Vrstiračunalnikov: - Page 1

ThinkCentreM73z Vodičzauporabnika Vrstiračunalnikov: 10BBin10BC

..

Četrta izdaja (september 2015) - Page 2

Opomba: Predenzačneteuporabljatiteinformacijeinizdelek,kigapodpirajo,preberite»Pomembne varnostneinformacije«nastranivinDodatekA»Obvestila«nastrani87. Četrta izdaja (september 2015) ©CopyrightLenovo2013,2015. OBVESTILOOOMEJENIHINPRIDRŽANIHPRAVICAH:česopodatki(aliprogramskaoprema)dobavljeniskladnos pogodboGeneralServicesAdministration(GSA),soraba,reprodukcijainrazkritjepredmetomejitev,navedenihv pogodbišt. GS-35F-05925.

..

Kazalo - Page 3

Kazalo Pomembnevarnostneinformacije . . . v Servisinnadgraditve . . . . . . . . . . . . . v Preprečevanjestatičneelektrike . . . . . . . . . vi Napajalnikabliinnapajalniki . . . . . . . . . . vi Podaljškiinsorodnenaprave . . . . . . . . . vii Vtičiinvtičnice . . . . . . . . . . . . . . vii Zunanjenaprave . . . . . . . . . . . . . . vii Toplotainprezračevanjeizdelka . . . . . . . . vii Delovnookolje . . . . . . . . . . . . . . . viii Informacijeovarniuporabimodema . . . . . . viii Izjavaoustreznostilaserja . . . . . . . . . . . ix Izjavaonapajalniku . . . . . . . . . . . . . . ix Čiš..

ThinkCentreM73zVodičzauporabnika - Page 4

Ponovnanamestitevprogramovprogramske opreme . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Ponovnanamestitevgonilnikovnaprav . . . 46 Odpravljanjetežavvzvezizobnovitvijo . . . 46 Informacije o obnovitvi za operacijski sistem Windows8aliWindows8.1 . . . . . . . . . 47 Osvežitevračunalnika . . . . . . . . . . 47 Ponastavitev računalnika na tovarniško privzetenastavitve . . . . . . . . . . . 47 Uporabanaprednihmožnostizagona . . . . 48 Obnovitev operacijskega sistema, kadar sesistemWindows8aliWindows8.1ne zažene . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Informacije o obnovitvi za operacijski sistem Window..

iii - Page 5

Dodatek C. Opombe za odsluženo električno in elektronsko opremo (OEEO)ininformacijeorecikliranju . 93 PomembneinformacijeoOEEO . . . . . . . . 93 InformacijeorecikliranjuzaJaponsko . . . . . 93 InformacijeorecikliranjuzaBrazilijo . . . . . . 94 InformacijeorecikliranjubaterijevTajvanu . . . . 94 InformacijeorecikliranjubaterijevEU . . . . . 94 Dodatek D. Direktiva o omejitvi uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (RoHS) . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 DirektivaRoHSzaEvropskounijo . . . . . . . 97 DirektivaRoHSzaKitajsko . . . . . . . . . . 97 DirektivaR..

ThinkCentreM73zVodičzauporabnika - Page 6

iv ThinkCentreM73zVodičzauporabnika

..

Pomembnevarnostneinformacije - Page 7

Pomembnevarnostneinformacije PREVIDNO: Preden začnete uporabljati ta priročnik, obvezno preberite in se seznanite z vsemi varnostnimi informacijami za ta izdelek. Upoštevajte informacije v tem poglavju in varnostne informacije v Vodičuzvarnostnimiingarancijskimiinformacijamiternavodilizanastavitev ,kistegaprejelizizdelkom. Čepreberetevarnostneinformacijeinjihtudirazumete,zmanjšatetveganjezatelesnepoškodbe in škodo na izdelku. Čenenajdetesvojegaizvoda Vodičazvarnostnimiingarancijskimiinformacijamiternavodiliza nastavitev ,lahkopreneseterazličicovformatuPDFsspletnegamestaspodporoLe..

Preprečevanje statične elektrike - Page 8

Preprečevanje statične elektrike Statičnaelektrika,kizavassicerniškodljiva,lahkoresnopoškodujeračunalniškekomponenteinopcije. Nepravilnorokovanjezdeli,občutljiviminastatičnoelektriko,lahkopoškodujedele. Prirazpakiranju določeneopcijealiCRU-janeodpirajteantistatičneembalaže,kivsebujedel,doklernedobitenavodil, kakoganamestite. PrirokovanjuzopcijamialiCRU-jialipriizvajanjukakršnegakolidelavračunalnikuupoštevajtenaslednje varnostneukrepe,dasebosteizogniliškodi,kijolahkopovzročistatičnaelektrika: • Omejitesvojegibanje. Premikanjelahkonamrečpovzročinabiranjestatičneelektri..

vii - Page 9

Podaljški in sorodne naprave Poskrbite,dasopodaljški,prenapetostnazaščita,neprekinjenonapajanjeinrazdelilniki,kijihuporabljate, ocenjenikotprimernigledenaelektričnezahteveizdelka. Nikolinepreobremenjujtetehnaprav. Če uporabljaterazdelilnike,obremenitevnesmepresegatikapacitetenapajanjarazdelilnika. Čeimatevprašanja oobremenitvahnapajanja,napajalnihzahtevahinkapacitetahnapajanja,sezadodatneinformacijeobrnite naelektrikarja. Vtiči in vtičnice Čejevtičnica,kijonameravateuporabitizaračunalniškoopremo,poškodovanaalikorodirana,jene uporabljajte,doklerjeusposobljenelektrikarnezamenja..

ThinkCentreM73zVodičzauporabnika - Page 10

Vsaketrimesecepreglejte,alisenanamiznemračunalnikunabiraprah. Predenpregledateračunalnik, izključitenapajanjeinpotegnitenapajalnikabelračunalnikaizelektričnevtičnice,natopaodstraniteprahiz ventilatorjevinluknjicnaokvirju. Čeopazitenabiranjeprahunazunanjistrani,preglejteinodstraniteprah nanotranjistraniračunalnika,vključnozrebrihladilnegatelesa,odprtinaminapajanjainventilatorji. Pred odpiranjempokrovavednozaustaviteinizklopiteračunalnik. Čejemogoče,računalnikvsajza30cm odmakniteodvisokoprometnihpodročij. Čedelujevašračunalnikvprometnemobmočjualivnjegovi bližini,gajepotrebn..

- Page 11

• Nikolisenedotikajteneizoliranihtelefonskihžic,razenčejebiltelefonskikabelizključenizomrežja. • Prinameščanjualipopravljanjutelefonskihlinijboditeprevidni. • Mednevihtoneuporabljajtetelefona(razenbrezžičnega),kermedelektričnonevihtolahkopridedo električnegaudarastrele. • Neuporabljajtetelefonazajavljanjeuhajanjaplina. Izjava o ustreznosti laserja PREVIDNO: Česonameščenilaserskiizdelki(kotsoploščeCD-ROM,pogoniDVD,napravezoptičnimivlakni ali oddajniki), upoštevajte naslednje: • Neodstranjujtepokrovov. Odstranitevpokrovalaserskegaizdelkalahkopovzročiizpostavitev ne..

Obvestilozapreprečevanjetveganjaprevrnitve - Page 12

udarec,lahkotosteklopoči. Česteklopoči,seganedotikajteinganeposkušajteodstraniti. Izdelka neuporabljajte,doklersteklanezamenjaustreznousposobljenoservisnoosebje. Obvestilozapreprečevanjetveganjaprevrnitve • Računalnikpostavitenastabilnoinnizkopodlagoaligapostavitečimboljnazajnapohištvo,kiste gapritrdili. • Naračunalnikunepuščajtedaljinskihupravljalnikov,igračindrugihpredmetov,kilahkoprivabijootroke. • Računalnik,kabliinžicenajbodoizvendosegaotrok. • Vsobah,kjertinasvetinisobiliupoštevani,imejteotrokepodnadzorom. x ThinkCentreM73zVodičzauporabnika

..

Poglavje 1. Pregled izdelka - Page 13

Poglavje 1. Pregled izdelka Vtempoglavjusoinformacijeofunkcijahračunalnika,specifikacijah,nameščeniprogramskiopremi,ki jodobaviLenovo,lokacijahspojnikov,prilagajanjustojalazokvirjemalistojalazazaslonteroznakitipa inmodela. Komponente Vtemrazdelkusoinformacijeofunkcijahračunalnika. Navedeneinformacijeveljajozavrstomodelov. Čepotrebujeteinformacijeosvojemmodelu,nareditenekajodnaslednjega: • ČesiželiteogledatiinformacijevoperacijskemsistemuMicrosoft ® Windows ® 7,kliknite Start ,zdesno miškinotipkokliknite Computer(Računalnik) innatoizberite Properties(Lastnosti) . • Voperacijs..

ThinkCentreM73zVodičzauporabnika - Page 14

• IntegriranHDzvok • Spojnikmikrofonainspojnikslušalk • Notranjizvočnik(nameščenvnekaterihmodelih) Povezljivost • IntegrirankrmilnikEthernet10/100/1000Mb/s Funkcije za upravljanje sistema • Možnostshranjevanjarezultatovsamodejnegapreizkusaobvklopu(POST)zastrojnoopremo • DesktopManagementInterface(DMI) DesktopManagementInterfaceuporabnikomomogočadostopdoinformacijovsehkomponentah računalnika,vključnostipomprocesorja,datumomnamestitve,priključenimitiskalnikiindrugimizunanjimi napravami,virielektričneenergijeinzgodovinovzdrževanja. • NačinskladnostizdirektivoErPLPS Na..

Poglavje 1. Pregled izdelka - Page 15

Vhodno/izhodne (V/I) funkcije • 9-nožičnazaporednavrata(izbirno) • ŠestspojnikovUniversalSerialBus(USB) • EnpriključekEthernet • EnizhodnipriključekVGA • EnspojnikzatipkovnicoPersonalSystem/2(PS/2)(izbiren) • EnspojnikzamiškoPS/2(izbirno) • Dvaspojnikazazvok(spojnikmikrofonainspojnikslušalk) Čeželitevečinformacij,glejte»Iskanjespojnikov,krmilnihelementovinindikatorjevnasprednjistrani računalnika«nastrani8in»Iskanjespojnikovnazadnjemdeluračunalnika«nastrani10. Razširitev • Enpredelzatrdidisk • Enpredelzaoptičnipogon Napajanje Vašračunalnikjeopremljenznap..

ThinkCentreM73zVodičzauporabnika - Page 16

Operacijskisistem(i),potrjen(i)alipreizkušen(i)zazdružljivost 1 (seodmodeladomodelarazlikuje) • Linux ® Specifikacije Vtemrazdelkusonavedenefizičnespecifikacijeračunalnika. Dimenzije in teža Sstojalomzokvirjem S stojalom za zaslon, ki omogoča prilagajanje v vse smeri S stojalom za zaslon, ki omogočasamoprilagajanje nagiba Višina 404,00mm(15,91palca) 422,00mm(16,61palca) 404,5mm(15,93palca) Širina 506,00mm(19,92palca) 506,00mm(19,92palca) 506mm(19,92palca) Globina 91,50mm(3,60palca) 250,00mm(9,84palca) 175,5mm(6,91palca) Teža(največja) 7,80kg(17,20funta) 8,60kg(18,96funta) 8..

Poglavje 1. Pregled izdelka - Page 17

oglejteikoneprogramov. Upoštevajtenavodilapodsivimiikonami,dapoiščeteikonoželenegaprograma. Dvoklikniteikonoprograma,daganamestite. Zadostopdoprogramavračunalnikunareditenekajodtega: • Windows7aliWindows10: - IzstoritveWindowsSearch: 1. GledenarazličicosistemaWindows,kijoimate,nareditenekajodtega: - Windows7: kliknitetipkoStart,daodpretemeniStart,inviskalnopoljevnesiteimeprograma. - Windows10: viskalnopoljepolegtipkeStartvnesiteimeprograma. 2. Vrezultatihiskanjaklikniteimeželenegaprograma,dagazaženete. - ZmenijaStartalinadzorneplošče: 1. KliknitegumbStart,daodpretemeniStart. Nat..

ThinkCentreM73zVodičzauporabnika - Page 18

- Message Center Plus ProgramMessageCenterPlussamodejnoprikažesporočilaopomembnihobvestilihdružbeLenovo, kotsoopozorilagledesistemskihposodobitevaliopozorilagledestanj,kizahtevajovašopozornost. - Rescue and Recovery ® ProgramRescueandRecoveryjerešitev,prikaterizenimgumbomobnovitesistem. Vključujenabor samoobnovitvenihorodij,kisovamvpomočpridiagnosticiranjutežavzračunalnikom,pridobivanju pomočiinobnovitvipozrušitvisistema,tudičenemoretezagnatioperacijskegasistemaWindows. • SamoWindows10: - Lenovo ID ProgramLenovoIDomogočaustvarjanjeLenovoID-jaterdostopdovsehpodprtihprogramovL..

Poglavje 1. Pregled izdelka - Page 19

- Lenovo Companion Najboljšefunkcijeinzmožnostiračunalnikamorajobitipreprostodosegljiveinrazumljive. Zorodjem LenovoCompaniontudista. OrodjeLenovoCompanionuporabitezanaslednjepostopke: - optimiziranjeučinkovitostidelovanjaračunalnika,spremljanjenjegovegastanjainupravljanje posodobitev; - dostopdovodičazauporabnika,preverjanjestanjajamstvainogleddodatneopreme,prilagojeneza vašračunalnik; - prikaznasvetovinpriporočil,raziskovanjeforumovLenovoterspremljanjenovic,člankovinspletnih dnevnikovzaupanjavrednihvirovspodročjatehnologije. VorodjuLenovoCompanionjenavoljoekskluzivnavsebinapodj..

ThinkCentreM73zVodičzauporabnika - Page 20

Iskanjespojnikov,krmilnihelementovinindikatorjevnasprednjistrani računalnika NaslikiSlika1»Spojniki,krmilnielementiinindikatorjinasprednjemdelu«nastrani8soprikazanispojniki, krmilnielementiinindikatorjinasprednjistraniračunalnika. Slika1. Spojniki,krmilnielementiinindikatorjinasprednjemdelu 1 Indikatorvgrajenekamere 2 Zaščitazavgrajenokamero 3 Vgrajenakamera 4 Integriranimikrofon 5 Indikatorvklopa 6 Indikatordelovanjapogonatrdegadiska 7 Notranjizvočnik 8 Čitalnikkartic 9 PriključekUSB3.0(vrataUSB2) 10 Priključekzaslušalke 11 Spojnikzamikrofon 12 PriključekUSB3.0(vrataUSB1) 8 Thi..

Poglavje 1. Pregled izdelka - Page 21

Spojnik Opis Priključekzaslušalke Stempriključkomnaračunalnikpriključiteslušalke,čeželiteposlušatiglasboali drugezvoke,nedabimotiliostale. Spojnikmikrofona Namenjenjepriključitvimikrofonanaračunalnik,čeželitesnematizvokaliče uporabljateprogramskoopremozaprepoznavanjegovora. PriključekUSB3.0 Omogočapriključitevnaprave,kizahtevapriključekUSB2.0ali3.0,kotjena primertipkovnica,miška,optičnibralnik,tiskalnikaliosebnidigitalnipomočnik (PDA).PriključekUSB3.0omogočavisokehitrostiprenosainposledičnokrajši časprenosapodatkov. Poglavje 1. Pregled izdelka 9

..

Iskanjespojnikovnazadnjemdeluračunalnika - Page 22

Iskanjespojnikovnazadnjemdeluračunalnika Slika2»Lokacijezadnjihspojnikov«nastrani10prikazujemestospojnikovnazadnjistranivašega računalnika. Nekaterispojnikinazadnjemdeluračunalnikasooznačenizrazličnimibarvami,karvam omogočalažjopriključitevkablov. Slika2. Lokacijezadnjihspojnikov 1 Spojniknapajalnegakabla 2 PriključekzatipkovnicoPS/2(izbirno) 3 PriključekzamiškoPS/2(izbirno) 4 SpojnikEthernet 5 IzhodnipriključekVGA 6 PriključkiUSB2.0(vrataUSBod3do6) 7 Zaporednavrata 8 Stikalozavklop 9 Krmilnielementzazmanjšanjesvetlosti 10 Gumbzapovečanjesvetlosti 11 Režazavarnostnoključ..

Slika3. Prilagajanjestojalazokvirjem - Page 23

Spojnik Opis Zaporednavrata Namenjenasopriključitvizunanjegamodema,zaporednegatiskalnikaalidrugih naprav,kiuporabljajo9-nožičnazaporednavrata. PriključekUSB2.0 Namenjenjepriključitvinaprave,kizahtevapriključekUSB2.0,kotjenaprimer tipkovnicaUSB,miškaUSB,optičnibralnikUSBalitiskalnikUSB.Čeimatevečkot šestnapravUSB,lahkokupiterazdelilnikUSB,skaterimlahkopovežetedodatne napraveUSB. IzhodnipriključekVGA NamenjenjepriključitvizaslonaVGA(VideoGraphicsArray)alidrugihnaprav,ki uporabljajopriključekzaslonaVGA. Prilagajanje stojala z okvirjem Računalnikujelahkopriloženostojalozokvirje..

ThinkCentreM73zVodičzauporabnika - Page 24

Prilagoditevstojalazazaslon,kiomogočaprilagajanjevvsesmeri Računalnikjemordaopremljensstojalomzazaslon,kiomogočaprilagajanjevvsesmeriingalahko uporabitezaprilagoditevračunalnikavnajboljudobenpoložaj. Naslednjaslikaprikazuje,kakoprilagoditepoložajračunalnikapodkotommed5°naprejin25°nazaj. Opomba: Stojalozazaslon,kiomogočaprilagajanjevvsesmeri,jenavoljosamoprinekaterihmodelih. Slika4. Prilagoditevnavpičnegapoložajazaslonanaprejalinazaj. 12 ThinkCentreM73zVodičzauporabnika

..

Poglavje 1. Pregled izdelka - Page 25

Nanaslednjislikijeprikazano,kakoprilagoditevišinostojalazazaslon,kiomogočaprilagajanjevvsesmeri, znotrajdolžine110,00mm(4,33palca). Opomba: Višinaračunalnikasstojalomzazaslon,kiomogočaprilagajanjevvsesmeri: med283,50mm (11,16palca)in293,50mm(11,56palca) Slika5. Prilagajanjevišinestojalazazaslon,kiomogočaprilagajanjevvsesmeri Naslednjaslikaprikazuje,kakozavrtiteračunalnikpodkotommed45°levoin45°desno. Slika6. Kakoobrnitiračunalniklevoalidesno Poglavje 1. Pregled izdelka 13

..

Prilagoditevstojalazazaslon,kiomogočasamonagib - Page 26

Prilagoditevstojalazazaslon,kiomogočasamonagib Računalnikjemordaopremljensstojalomzazaslon,kiomogočasamonagibingalahkouporabiteza prilagoditevračunalnikavnajboljudobenpoložaj. Naslednjaslikaprikazuje,kakoprilagoditepoložajračunalnikapodkotommed5°naprejin45°nazaj. Opomba: Stojalozazaslon,kiomogočasamonagib,jenavoljosamoprinekaterihmodelih. 45° -5° Slika7. Prilagoditevnavpičnegapoložajazaslonanaprejalinazaj. 14 ThinkCentreM73zVodičzauporabnika

..

Slika8. Tipinoznakamodelaračunalnika - Page 27

Tip in oznaka modela računalnika Tipinoznakamodelaoznačujetavašračunalnik. KopotrebujetepomočpodjetjaLenovo,soinfomacije otipuinmodeluračunalnikapodpornemutehnikuvpomočpriidentifikacijivašegaračunalnikaintako omogočajohitrejšiservis. Naslednjaslikaprikazujeprimertipainoznakemodelaračunalnika. Slika8. Tipinoznakamodelaračunalnika Poglavje 1. Pregled izdelka 15

..

ThinkCentreM73zVodičzauporabnika - Page 28

16 ThinkCentreM73zVodičzauporabnika

..

Poglavje2. Uporabaračunalnika - Page 29

Poglavje2. Uporabaračunalnika Vtemrazdelkusoinformacijeouporabinekaterihkomponentračunalnika. Pogosto zastavljena vprašanja Naslednjihnekajnasvetovvambopomagaloprioptimiziranjuuporabevašegaračunalnika. Alijevodičzauporabnikanavoljovdrugemjeziku? VodičzauporabnikavrazličnihjezikihjenavoljonaspletnemmestuLenovozapodporo: http://www.lenovo.com/UserManuals KjejemojkompletobnovitvenihdiskovaliključUSB? GledenarazličicosistemaWindowsznjimdobitekompletobnovitvenihdiskovaliključUSB.Četega nistedobilizračunalnikom,seobrnitenacenterzapodporostrankamLenovo,kjerlahkonaročite kompletobnovi..

KrmarjenjevoperacijskemsistemuWindows8 - Page 30

KrmarjenjevoperacijskemsistemuWindows8 Zakrmarjenjeponamizju, začetnemzaslonuinaplikacijah, kisobileodprtezzačetnegazaslona operacijskegasistemaWindows8,nareditenekajodnaslednjega: • Nazačetnemzaslonunareditenekajodnaslednjegazakrmarjenjedonazadnjeuporabljenegadelovnega prostora(aplikacija,nastavitveračunalnikaalinamizje): - Uporabakazalnenaprave: premaknitekazalecvskrajnispodnjilevikotzaslona,doklerseneprikaže majhnaslikadelovnegaprostora;natokliknitetosliko. - Uporabazaslonanadotik: podrsajtenavznoterinnavzvenzlevegarobazaslona. Predstavitvevseh razpoložljivihdelovnihprostorovsopr..

KrmarjenjevoperacijskemsistemuWindows8.1 - Page 31

1. Podrsajtesprstomzlevegarobazaslonaprotisredini,dasepomaknetenanaslednji razpoložljividelovniprostor. 2. Ponavljajteprvikorak,doklernepridetedoželenegadelovnegaprostora. - Zapomikdonazadnjeuporabljenegadelovnegaprostora(aplikacija,nastavitveračunalnikaalinamizje) nareditenekajodnaslednjega: - Uporabakazalnenaprave: premaknitekazalecvskrajnizgornjilevikotzaslona,doklerseneprikaže majhnaslikadelovnegaprostora;natokliknitetosliko. - Uporabazaslonanadotik: podrsajtenavznoterzlevegarobazaslona. ZainformacijeouporabidrugihfunkcijoperacijskegasistemaWindows8glejtesistempomočizaWindows. Več..

ThinkCentreM73zVodičzauporabnika - Page 32

1. Nareditenekajodnaslednjega: • Premaknitekazalecvskrajnilevizgornjikotzaslonainganatopremaknitenavzdolvzdolž levegarobazaslona. • Premaknitekazalecvskrajnispodnjilevikotzaslonainganatopremaknitenavzgorvzdolž levegarobazaslona. Predstavitvevsehrazpoložljivihdelovnihprostorovsoprikazanevzdolžlevegarobazaslona. Opomba: Vzdolžlevegarobasoprikazanileaktivnidelovniprostori,dokaterihstedostopali vtrenutnisejiWindows. Čezapreteaktivnidelovniprostor,senjegovaslikaneprikažeob levemrobuzaslona. 2. Kliknitepredstavitev. - Uporabazaslonanadotik: • Prvinačin 1. Podrsajtesprstomodlevegarob..

Uporaba bližnjičnih tipk Windows - Page 33

- ZaWindows8.1: 1. Klikniteikonospuščico vspodnjemlevemkotuzaslona,daodpretezaslonzaplikacijami. 2. Pomaknitesedodesnestraniinkliknitemožnost ControlPanel(Nadzornaplošča) vrazdelku Windows System (Sistemska orodja) . Uporaba bližnjičnih tipk Windows Takoobičajnatipkovnicakottistasčitalnikomprstnihodtisovimatatritipke,kijihlahkouporabljatev operacijskemsistemuMicrosoftWindows. • DvetipkizlogotipomWindowsstanameščeniobtipkiAltnavsakistranipreslednice. Natehdveh tipkahjelogotipsistemaWindows. ČeželitevoperacijskemsistemuWindows7aliWindows10odpreti meniStart,pritisnitetipkoWindow..

DodajanjeikonevobvestilnoobmočjesistemaWindows - Page 34

2. Upoštevajtenavodilanazaslonu,daprilagoditeglasnost. Klikniteikonozvočnika,daizklopitezvok. DodajanjeikonevobvestilnoobmočjesistemaWindows IkonolahkostempostopkomdodatevobvestilnoobmočjesistemaWindows: 1. Kliknitepuščicopolegobmočjazaobvestila,daprikažeteskriteikone. Natoklikniteželenoikono injopovlecitevobvestilnoobmočje. 2. Čeikonaniprikazana,jovklopite. a. GledenarazličicosistemaWindows,kijoimate,nareditenekajodtega: • Windows7: kliknitegumbStart,daodpretemeniStart,innatokliknite ControlPanel(Nadzorna plošča) . Uporabitepoglednadzorneploščezmalimialivelikimiikonamiink..

UporabainshranjevanjemedijevCDinDVD - Page 35

UporabainshranjevanjemedijevCDinDVD MedijaCDinDVDstatrajnainzanesljiva,vendarpajeznjimatrebaprevidnoinpravilnoravnati. Priuporabi inshranjevanjuCD-jaaliDVD-jaupoštevajtenaslednjesmernice: • Ploščodržitenarobovih. Nedotikajtesepovršineploščenastranibrezoznake. • Česploščeželiteodstranitiprahaliprstneodtise,joobrišitesčistoinmehkokrpoodsredineprotirobu. Čebosteploščobrisaliskrožnimigibi,lahkoizgubitepodatke. • Naploščonepišitealilepitepapirja. • Ploščenepraskajtealioznačujte. • Ploščenikolineizpostavljajteneposrednisončnisvetlobi. • Začiščenjeploščne..

ThinkCentreM73zVodičzauporabnika - Page 36

24 ThinkCentreM73zVodičzauporabnika

..

Poglavje3. Viinvašosebniračunalnik - Page 37

Poglavje3. Viinvašosebniračunalnik Vtempoglavjusoinformacijeodostopnosti,udobjuinpremeščanjuvašegaračunalnikavdrugedržaveali regije. Dostopnost in udobje Dabivčimvečjimeriizkoristilisvojračunalnikindabiseobtempočutiliudobno,jepomembnadobra ergonomskapraksa. Ureditedelovniprostorinopremo,kijouporabljate,tako,dabodoustrezalivašim individualnimpotrebaminzvrstidela,kigaopravljate. Polegtegazzdravimidelovniminavadamimeddelom zračunalnikomstopnjujtesvojoučinkovitostinudobje. Naslednjetemevsebujejoinformacijeourejanjudelovnegaokolja,postavljanjuračunalniškeopremein vzpostavljanjuzd..

ThinkCentreM73zVodičzauporabnika - Page 38

Bleščanje in osvetlitev Monitorpostavitetako,dabostevčimvečjimeripreprečilibleščanjeinodseve,kiprihajajoodnadglavnih luči,okenindrugihvirovsvetlobe. Svetloba,kiseodbijaodbleščečihsepovršin,lahkonazaslonumonitorja povzročamotečeodseve. Čejemogoče,postavitemonitorpodpravimkotomgledenaoknaindrugevire svetlobe. Popotrebizmanjšajtenadglavnoosvetlitev,takodaizklopiteluči,nameščennadvamialiuporabite manjvatnežarnice. Čenamestitemonitorvbližinookna,preprečitevdorsončnesvetlobespomočjozaves aližaluzij. Koseosvetlitevprostoračezdanspreminja,lahkoprilagoditekrmilneelementez..

Poglavje 3. Vi in vaš osebni računalnik - Page 39

Bližnjična tipka Funkcija PetkratShift Vklopaliizklopzaklepanja NumLockzapetsekund Vklopaliizkloppreklopnihsignalov LevatipkaAlt+levatipkaShift+NumLock Vklopaliizklopsimulacijemiške LevatipkaAlt+levatipkaShift+PrtScn(aliPrtSc) Vklopaliizklopvisokokontrastneganačina Čeželitevečinformacij,pojditenahttp://windows.microsoft.com/innatozaiskalnopoizvedbovnesiteeno odtehključnihbesed: bližnjice na tipkovnici , kombinacije tipk , bližnjiˇcne tipke . Središče za dostopnost SrediščezadostopnostvoperacijskemsistemuWindowsomogočauporabnikomkonfiguriranjeračunalnika ustreznosvojimfizi..

ThinkCentreM73zVodičzauporabnika - Page 40

Prepoznavanje govora Prepoznavanjegovoraomogoča,danadzorujeteračunalnikzglasom. Zglasomlahkozaženeteprograme,odpiratemenije,klikatepredmetenazaslonu,narekujetebesediloza dokumenteterpišeteinpošiljatee-poštnasporočila. Vse,karpočnetestipkovnicoinmiško,lahkonaredite ssvojimglasom. Čeželiteuporabljatiprepoznavanjegovora,uporabitetapostopek: 1. GledenarazličicosistemaWindows,kijoimate,nareditenekajodtega: • Windows7: kliknitegumbStart,daodpretemeniStart,innatokliknite ControlPanel(Nadzorna plošča) . • Windows8aliWindows8.1: odpritenadzornoploščo. Glejte»Dostopdonadzorneplo..

Poglavje 3. Vi in vaš osebni računalnik - Page 41

- Spreminjanjevelikostivsehelementovnazaslonu 1. Zdesnomiškinotipkokliknitepraznoobmočjenamizja. 2. GledenarazličicosistemaWindows,kijoimate,nareditenekajodtega: - Windows7,Windows8aliWindows8.1: kliknite Screen resolution (Ločljivost zaslona) ➙ Maketextandotheritemslargerorsmaller(Povečanjealipomanjšanjebesedilain drugih elementov) . - Windows10: kliknite Displaysettings(Nastavitvezaslona) . 3. Upoštevajtenavodilanazaslonu,daspremenitevelikostelementa. 4. Kliknite Apply(Uveljavi) . Taspremembabouveljavljena,kosenaslednjičprijavitevoperacijski sistem. - Spreminjanjevelikostielemen..

ThinkCentreM73zVodičzauporabnika - Page 42

Čeračunalnikprestavitevdržavoaliregijo,kjeruporabljajodrugačneelektričnevtičniceodteh,kijihtrenutno uporabljate,bostemoralikupitielektričnipretvornik(adapter)alinovenapajalnekable. Napajalnekablelahko naročiteneposrednopripodjetjuLenovo. Čeželiteinformacijeonapajalnihkablihinštevilkahdelov,obiščitespletnomesto http://www.lenovo.com/powercordnotice 30 ThinkCentreM73zVodičzauporabnika

..

Varnostne komponente - Page 43

Poglavje 4. Varnost Vtempoglavjusoinformacijeozaščitiračunalnikapredkrajoinnepooblaščenouporabo. Varnostne komponente Naslednjevarnostnekomponentesonameščenevvašemračunalniku: • ProgramskaopremaComputraceAgent,vgrajenavvdelanoprogramskoopremo ProgramskaopremaComputraceAgentseuporabljazaupravljanjesredstevITinjerešitevzaobnovitev računalnikavprimerukraje. Programskaopremazazna,česonaračunalnikubileizvedenespremembe nastrojniinprogramskiopremialičesejespremenilalokacijaračunalnika. Opomba: ZaaktivacijoprogramskeopremeComputraceAgentbostemordamoraliplačatinaročnino. • Stik..

PritrjevanjekabelskeključavnicetipaKensington - Page 44

PritrjevanjekabelskeključavnicetipaKensington SkabelskoključavnicotipaKensingtonlahkosvojračunalnikpritrditenamizo,pultalidrugikospohištva. Kabelskaključavnicajepriključenanarežozavarnostnoključavniconazadnjistraniračunalnikainjoje mogočezaklenitisključemalikombinacijo,odvisnoodizbranegatipa. Kabelskaključavnicazaklenetudi gumbe,kiodpirajopokrovračunalnika. Grezaenaktipključavnice,kotjevuporabiprimnogihprenosnih računalnikih. TakšnokabelskoključavnicolahkonaročiteneposrednopripodjetjuLenovo,takodavpišete izraz Kensington nanaslovu: http://www.lenovo.com/support Slika9. Ka..

Uporabapreverjanjapristnostisprstnimodtisom - Page 45

Uporabapreverjanjapristnostisprstnimodtisom Čeimatipkovnicabralnikprstnihodtisov,lahkonamestogeseluporabitepreverjanjepristnostisprstnim odtisom,kiomogočapreprostinvarenuporabniškidostop. Čeželiteuporabljatipreverjanjepristnosti sprstnimodtisom,najprejregistrirajteprstneodtiseinjihpovežitezgesli(naprimerzgeslomobvklopu, geslomzatrdidiskingeslomzaWindows). Postopekizveditezbralnikomprstnihodtisovinsprogramom zaprstneodtise. Čeželiteuporabljatipreverjanjepristnostisprstnimodtisom,nareditenekajodtega: • Windows7,Windows8aliWindows8.1: uporabiteprogrampodjetjaLenovoFingerprintManagerP..

ThinkCentreM73zVodičzauporabnika - Page 46

34 ThinkCentreM73zVodičzauporabnika

..

Poglavje5. Nameščanjealizamenjavastrojneopreme - Page 47

Poglavje5. Nameščanjealizamenjavastrojneopreme Vtempoglavjusonavodilaotem,kakonamestitializamenjatistrojnoopremoračunalnika. Ravnanjezelektrostatičnoobčutljiviminapravami Neodpirajteantistatičneembalažeznovimdelom,doklerizračunalnikaneodstraniteokvarjenegadelainste pripravljeninanameščanjenovega. Čepravstatičnaelektrikaninevarnazaljudi,lahkopovzročiresnoškodo naračunalniškihkomponentahindelih. Prideluzdeliindrugimikomponentamiračunalnikaupoštevajtenaslednje,daseizogneteškodizaradi statičneelektrike: • Omejitesvojegibanje. Premikanjelahkonamrečpovzročinabiranjestatič..

Slika10. PriklapljanjeUSBtipkovnicealimiške - Page 48

ZamenjavaUSBtipkovnicealimiške Opozorilo: Neodpriteračunalnikaaligaposkušajtepopravljati,doklernepreberetepoglavja»Pomembnevarnostneinformacije« nastraniv. RazdelekvsebujenavodilazazamenjavoUSBtipkovnicealimiške. ČeželitezamenjatiUSBtipkovnicoalimiško,nareditenaslednje: 1. Odklopitekablestaretipkovnicealimiškeizračunalnika. 2. PriklopitenovomiškoalitipkovnicoUSBnaenegaodpriključkovUSBnaračunalniku. Gledenato, kamželitepriklopitinovoUSBtipkovnicoalimiško,glejte»Iskanjespojnikov,krmilnihelementov inindikatorjevnasprednjistraniračunalnika«nastrani8ali»Iskanjespojnikovnazadn..

Poglavje 5. Nameščanje ali zamenjava strojne opreme - Page 49

3. Tipkovniconamestitetako,daodpretepokrovprostorazabaterijeinnamestitebaterijiAAAvskladuz oznakamipolarnosti. Slika11. Nameščanjebaterijtipkovnice 4. OdstraniteključUSBizpredelazatipkovnicoalibrezžičnomiškoingapriključitenaenegaodprostih spojnikovUSBvračunalniku. Glejte»Zamenjavabrezžičnemiške«nastrani37. 5. Zapritepokrovpredela. Tipkovnicajezdajpripravljenazauporabo. Zamenjava brezžične miške Čeželitezamenjatibrezžičnomiško,nareditenaslednje: 1. OdklopiteključUSBizračunalnika. Natoodstranitepokvarjenobrezžičnomiško. 2. Odstranitenovobrezžičnomiškoizembalaže. ..

ThinkCentreM73zVodičzauporabnika - Page 50

Pritisnitezatičprostorazabaterije. Slika12. Odpiranjeprostorazabaterije IzvleciteključUSB Slika13. OdstranjevanjeključaUSB PriključiteključUSBvprostispojnikUSBnaračunalniku. Slika14. PriključitevključaUSBvspojnikUSB VstavitebaterijiAAvmiškoinpritemupoštevajteoznake polarnosti. Slika15. Nameščanjebaterijmiške Zapritepokrovprostorazabaterijeingapotisnitenaprej, dasezaskočinasvojemesto. Slika16. Zapiranjepokrovaprostorazabaterije StikalozavkloppotisnitevpoložajvklopainlučkaLED zasveti. Slika17. Preklopstikalazavklopvpoložajvklopa Opombe: 38 ThinkCentreM73zVodičzauporabnikaPoglavje 5. Nameščanje ali zamenjava strojne opreme - Page 51

• ČelučkaLEDsvetizeleno,miškolahkouporabljate. • UtripajočaoranžnadiodaLEDpomeninizkoravennapolnjenostibaterije. • Komiškeneuporabljate,potisnitestikalozavklopvpoložajzaizklop. Takopodaljšateživljenjskodobo baterije. • OdstraniteključUSBizračunalnikaingaspravitevpredelzabrezžičnomiškoalivpredelzabrezžično tipkovnico. ZamenjavatipkovnicealimiškePS/2 Opozorilo: Neodpriteračunalnikaaligaposkušajtepopravljati,doklernepreberetepoglavja»Pomembnevarnostneinformacije« nastraniv. VtemrazdelkusonavodilazazamenjavotipkovnicealimiškePS/2. Čeželitezamenjatitipkovnicoalimi..

ThinkCentreM73zVodičzauporabnika - Page 52

40 ThinkCentreM73zVodičzauporabnika

..

InformacijeoobnovitvizaoperacijskisistemWindows7 - Page 53

Poglavje6. Informacijeoobnovitvi Vtempoglavjunajdeteinformacijeorešitvahzaobnovitev,kijihponujadružbaLenovo. • »InformacijeoobnovitvizaoperacijskisistemWindows7«nastrani41 • »InformacijeoobnovitvizaoperacijskisistemWindows8aliWindows8.1«nastrani47 • »InformacijeoobnovitvizaoperacijskisistemWindows10«nastrani49 InformacijeoobnovitvizaoperacijskisistemWindows7 Vtemrazdelkusonaslednjeteme: • Ustvarjanjeinuporabaobnovitvenihmedijev • Izdelavavarnostnekopijeinizvajanjeobnovitve • UporabadelovnegaprostoraRescueandRecovery • Izdelavainuporabareševalnegamedija • Namestitevi..

Izdelavavarnostnekopijeinizvajanjeobnovitve - Page 54

Ustvarjanje obnovitvenih medijev Vtemrazdelkujeopisano,kakoustvariteobnovitvenemedije. Opomba: VoperacijskemsistemuWindows7lahkoustvariteobnovitvenemedijezdiskomalizunanjimi pomnilniškiminapravamiUSB ČeželiteustvaritiobnovitvenimedijvoperacijskemsistemuWindows7,kliknite Start ➙ AllPrograms(Vsi programi) ➙ LenovoThinkVantageTools ➙ FactoryRecoveryDisks . Natosleditenavodilomnazaslonu. Uporaba obnovitvenih medijev Vtemrazdelkujeopisano,kakouporabiteobnovitvenemedije. VoperacijskemsistemuWindows7lahkozobnovitvenimimedijiobnovitevsebinotrdegadiskanatovarniško privzetostanje. Obnovitve..

UporabadelovnegaprostoraRescueandRecovery - Page 55

1. NanamizjuWindowskliknite Start ➙ AllPrograms(Vsiprogrami) ➙ LenovoThinkVantageTools ➙ EnhancedBackupandRestore . OdpreseprogramRescueandRecovery. 2. VglavnemoknuprogramaRescueandRecoveryklikniteikono Launch advanced Rescue and Recovery(Zagonzahtevnejšegareševanjainobnove) . 3. Kliknite Back up your hard drive (Izdelava varnostne kopije trdega diska) inizberitemožnosti izdelavevarnostnekopije. Sleditenavodilomnazaslonu,dakončatevarnostnokopiranje. Postopek obnovitve Vtemrazdelkujeopisano,kakoizvedeteobnovitevsprogramomRescueandRecovery. ČeželiteizvestiobnovitevsprogramomRescue..

Izdelavainuporabareševalnegamedija - Page 56

2. Vklopiteračunalnik. Koviditezaslonzlogotipom,pritisnitetipkoEnterinnatotipkoF11,davstopitev delovniprostorRescueandRecovery. 3. ČestenastaviligeslozaRescueandRecovery,gavnesitevprikazanipoziv. DelovniprostorRescue andRecoveryseodprepokrajšempremoru. Opomba: ČesedelovniprostorRescueandRecoveryneodpre,preberitetemo»Odpravljanjetežavv zvezizobnovitvijo«nastrani46. 4. Nareditenekajodnaslednjega: • Čeželiterešitidatotekestrdegadiska,kliknite Rescue files (Reševanje datotek) insledite navodilomnazaslonu. • ČeželiteobnovitivsebinotrdegadiskaizvarnostnekopijeRescueandRecoveryal..

Poglavje 6. Informacije o obnovitvi - Page 57

3. VoknuPleaseselectbootdevice(Prosimo,izberitezagonskonapravo)izberiteželenioptičnipogon kotprvozagonskonapravo. NatovstavitereševalnidiskvoptičnipogoninpritisniteEnter. Zaženese reševalnimedij. • ČesteustvarilireševalnimedijstrdimdiskomUSB,preberitenaslednjanavodilazauporaboreševalnega medija: 1. PriključitetrdidiskUSBvenegaodspojnikovUSBvračunalniku. 2. PovklopuračunalnikavečkratpritisniteinspustitetipkoF12. KoseodpreoknoProsimo,izberite zagonskonapravo,spustitetipkoF12. 3. VoknuPleaseselectbootdevice(Prosimo,izberitezagonskonapravo)izberiteželenitrdidiskUSB kotprvozagons..

Ponovnanamestitevprogramovprogramskeopreme - Page 58

• VpodmapinapravepoiščitedatotekoREADME.txtalidrugodatotekospripono.txt. Tadatotekaje lahkopoimenovanapooperacijskemsistemu,naprimerWIN98.txt. DatotekaTXTvsebujeinformacije kakonamestitigonilniknaprave. Sleditenavodilom,dadokončatenamestitev. • Čepodmapanapravevsebujedatotekospripono.infinželitenamestitigonilniknapravezdatoteko INF,vsistemupomočizaWindowspoiščitepodrobneinformacijeotem,kakonamestitigonilnik naprave. Opomba: Čepotrebujeteposodobljenegonilnikenaprave,dodatneinformacijenajdetevrazdelku»Kako dobitinajsodobnejšegonilnikenapravzaračunalnik«nastrani59. Ponovnaname..

Poglavje 6. Informacije o obnovitvi - Page 59

• ZreševalnimmedijemzaženitedelovniprostorRescueandRecovery. Preberite»Izdelavainuporaba reševalnegamedija«nastrani44. • Obnovitvenimedijuporabite,čeneuspenobenadrugametodaobnovitveinmorateobnovititrdidiskv tovarniškeprivzetenastavitve. Preberite»Ustvarjanjeinuporabaobnovitvenihmedijev«nastrani41. Opomba: Čezreševalnegamedijaalizobnovitvenegamedijanemoretedostopitidodelovnegaprostora RescueandRecoveryalidookoljaWindows,jemožno,dareševalnanaprava(notranjitrdidisk,disk, pogontrdegadiskaUSBalidrugazunanjanaprava)ninastavljenakotprvazagonskanapravavzagonskem zaporedjunaprav. Na..

ThinkCentreM73zVodičzauporabnika - Page 60

• ZaWindows8: 1. Kazalecpomaknitevzgornjialispodnjidesnikotzaslona,daprikažetečarobnegumbe. Kliknite Settings(Nastavitve) ➙ ChangePCsettings(Spremeninastavitveračunalnika) ➙ General (Splošno) . 2. Vrazdelku RemoveeverythingandreinstallWindows(Odstranivseinznovanamestisistem Windows) kliknite Get started (Začetek) . • ZaWindows8.1: 1. Kazalecpomaknitevzgornjialispodnjidesnikotzaslona,daprikažetečarobnegumbe. Kliknite Settings(Nastavitve) ➙ ChangePCsettings(Spremeninastavitveračunalnika) ➙ Updateand recovery(Posodobitevinobnovitev) ➙ Recovery(Obnovitev) . 2. Vrazdelku Re..

InformacijeoobnovitvizaoperacijskisistemWindows10 - Page 61

InformacijeoobnovitvizaoperacijskisistemWindows10 ČeželiteobnovitioperacijskisistemWindows10,uporabiteterešitve: • UporabiterešitvezaobnovovsistemuWindows. - UporabiteobnovitvenerešitvevnastavitvahsistemaWindows. 1. KliknitegumbStart,daodpretemeniStart. 2. Kliknite Settings (Nastavitve) ➙ Update & security (Posodobitev in varnost) ➙ Recovery (Obnovitev) . 3. Upoštevajtenavodilanazaslonuinizberiteustreznoobnovitvenorešitev. - Uporabiteobnovitevsistemazaobnovitevsistemskihdatotekinnastavitevnatočkovpreteklosti. 1. ZdesnomiškinotipkokliknitetipkoStart,daodpretepriročnimeniS..

ThinkCentreM73zVodičzauporabnika - Page 62

50 ThinkCentreM73zVodičzauporabnika

..

Poglavje7. UporabaprogramaSetupUtility - Page 63

Poglavje7. UporabaprogramaSetupUtility SprogramomSetupUtilityjemogočepregledatiinspremenitikonfiguracijskenastavitveračunalnika,ne gledenaoperacijskisistem,kigauporabljate. Vendarpalahkonastavitveoperacijskegasistemaprepišejo podobnenastavitvevprogramuSetupUtility. Zagon programa Setup Utility ČeželitezagnatiprogramSetupUtility,nareditenaslednje: 1. Zagotovite,dajeračunalnikizklopljen. 2. PovklopuračunalnikavečkratpritisniteinspustitetipkoF1. Kozaslišitepiskealizagledatezaslonz logotipom,izpustitetipkoF1. Opomba: Čejebilonastavljenogesloobvklopualiskrbniškogeslo,semeniprogramaSe..

ThinkCentreM73zVodičzauporabnika - Page 64

Čeželiteuporabitiračunalnik,vamnitrebanastavitigesla. Pritempajepametnoupoštevati,daustvarjanje geselizboljšujevarnostnaračunalnikih. Čepaseodločite,dabostedoločiligeslo,preberitenaslednje razdelke. Premisleki v zvezi z geslom Geslojelahkopoljubnakombinacijado64črkinštevilskihznakov. Zaradivarnostnihrazlogovpriporočamo, dauporabljatemočnagesla,kijihnilahkoprepoznati. Zanastavitevmočnegageslauporabitenaslednje smernice: • sestavljenonajboizvsajosmihznakov, • vsebujenajvsajenabecedniinenštevilskiznak, • geslaprogramaSetupUtilityingeslatrdegadiskanerazlikujejomedvelikimiin..

Poglavje 7. Uporaba programa Setup Utility - Page 65

4. Sleditenavodilomnadesnistranizaslona,danastavite,spremenitealiizbrišetegeslo. Opomba: Geslojelahkopoljubnakombinacijado64črkinštevilskihznakov. Večinformacijnajdetev razdelku»Premislekivzvezizgeslom«nastrani52. Omogočanjealionemogočanjenaprave Tarazdeleknudiinformacijeotem,kakouporabnikuomogočitialionemogočitidostopdonaslednjihnaprav: USB Setup StomožnostjolahkoomogočitealionemogočiteUSBspojnik. KojeUSBspojnik onemogočen,naprave,kijepovezananaUSBspojnik,nimogočeuporabljati. SATAController Kojetafunkcijanastavljenana Disabled ,sovsenaprave,povezanenapriključke SATA(kotnapr..

OmogočanjenačinaskladnostiLPSzdirektivoErP - Page 66

4. PritisniteF10,dashranitespremembeinzapreteprogramSetupUtility. Preberite»Izhodizprograma SetupUtility«nastrani55. OmogočanjenačinaskladnostiLPSzdirektivoErP RačunalnikiLenovoustrezajozahtevamzaekološkooblikovanjepredpisaErPLot3. Večinformacij: http://www.lenovo.com/ecodeclaration NačinskladnostizdirektivoErPLPSlahkoomogočitevprogramuSetupUtilityintakozmanjšateporabo električneenergije,kojeračunalnikizklopljenalivstanjuspanja. ČeželitevprogramuSetupUtilityomogočitinačinskladnostizdirektivoErPLPS,uporabitetapostopek: 1. ZaženiteprogramSetupUtility. Glejte»ZagonprogramaSet..

Poglavje 7. Uporaba programa Setup Utility - Page 67

• Better Acoustic Performance (privzetamožnost) • Better Thermal Performance Čeizberete BetterAcousticPerformance boračunalnikdelovaltišjeinnanormalnitermičniravni. Če izberete BetterThermalPerformance boračunalnikdelovalnaboljšitermičniravniinzobičajnozvočno zmogljivostjo. Zapreklopmedboljšozvočnozmogljivostjoinboljšotermičnozmogljivostjo,izveditenaslednje: 1. ZaženiteprogramSetupUtility. Glejte»ZagonprogramaSetupUtility«nastrani51. 2. VglavnemmenijuprogramaSetupUtilityizberite Power . 3. Izberite SmartPerformanceChoice . PrikažeseoknoSmartPerformanceChoice. 4. Izber..

ThinkCentreM73zVodičzauporabnika - Page 68

56 ThinkCentreM73zVodičzauporabnika

..

Poglavje8. Posodabljanjesistemskihprogramov - Page 69

Poglavje8. Posodabljanjesistemskihprogramov VtempoglavjusoinformacijeoposodabljanjuprogramaPOSTinBIOSinoobnovitviponapakipri posodabljanjuprogramaPOSTinBIOS. Uporaba sistemskih programov Sistemskiprogramisoosnovnaplastprogramskeopreme,vgrajenevvašračunalnik. Sistemskiprogrami vključujejoPOST(samopreizkusprivklopu),kodoBIOSinprogramSetupUtility. POSTjenizpreizkusov inprocedur,kiseizvedejoobvsakemvklopuračunalnika. BIOSjeplastprogramskeopreme,kipretvarja navodiladrugihplastiprogramskeopremevelektričnesignale,kijihlahkoizvajastrojnaopremaračunalnika. SprogramomSetupUtilitysilahkoogledate..

ThinkCentreM73zVodičzauporabnika - Page 70

58 ThinkCentreM73zVodičzauporabnika

..

Poglavje9. Preprečevanjetežav - Page 71

Poglavje9. Preprečevanjetežav Vtempoglavjusoinformacije,kakolahkoobidetesplošnetežaveinohranitedelovanjevašegaračunalnika brezhibno. Posodabljanje računalnika Vvečiniprimerovjepametnoimetinameščenenajnovejšepopravkeoperacijskegasistema,programske opremeingonilnikovnaprav. Vtempoglavjusoinformacijeotem,kakodobitenajnovejšeposodobitveza računalnik. Kakodobitinajsodobnejšegonilnikenapravzaračunalnik Opozorilo: Zvnovičnonamestitvijogonilnikovnapravbostespremenilitrenutnokonfiguracijoračunalnika. Čeželitenajnovejšegonilnikenapravzaračunalnik,nareditenekajodtega: • Prenesi..

ThinkCentreM73zVodičzauporabnika - Page 72

Čiščenje in vzdrževanje Obpravilnioskrbiinvzdrževanjubodelovanjeračunalnikazanesljivo. Naslednjetemeposredujejo informacije,kakoohranitiračunalnikvvrhunskemdelovnemstanju. • »Osnove«nastrani60 • »Čiščenjeračunalnika«nastrani60 - »Računalnik«nastrani60 - »Tipkovnica«nastrani60 - »Optičnamiška«nastrani60 - »Zaslon«nastrani61 • »Praksezadobrovzdrževanje«nastrani61 Osnove Vnadaljevanjujenavedenihnekajosnovnihtočk,kakoohranitipravilnodelovanjeračunalnika: • Računalniknajbovčisteminsuhemdelovnemokolju. Prepričajtese,dajeračunalnikpostavljenna ravnointrdn..

Čiščenje površine ploskega monitorja - Page 73

OptičnamiškausmerjakazalkospomočjodiodeLEDinoptičnegasenzorja. Česekazalkanazaslonuob uporabioptičnemiškenepremikagladko,jemordatrebamiškoočistiti. Čeželiteočistitioptičnomiško,nareditenaslednje: 1. Izklopiteračunalnik. 2. Odklopitekabelmiškeizračunalnika. 3. Obrnitemiškonaglavoinpreveritelečo. a. Čenalečiopazitemadež,nežnoočistiteobmočjezgladkovatiranopalčko. b. Česonalečidelci,jihnežnoizpihajte. 4. Preveritepovršino,nakateriuporabljatemiško. Čestaslikaalivzorecnapodlagizelokompleksna,bo lahkoimelprocesordigitalnegasignala(DSP)težavepriugotavljanjuspremembv..

ThinkCentreM73zVodičzauporabnika - Page 74

• Rednovarnostnokopirajtepodatkenashranjevalnempogonu. Shranjevalnipogonlahkoobnoviteiz varnostnekopije. Čeželitevarnostnokopiratipodatke,nareditenekajodtega: - Windows7: odpriteprogramRescueandRecovery. Glejte»Odpiranjeprogramavračunalniku«na strani4. Čeželitevečinformacijovarnostnemkopiranjupodatkov,glejtesistempomočizaprogram. - Windows8aliWindows8.1: odpritenadzornoploščo. Uporabitepoglednadzorneploščezmalimiali velikimiikonamiinkliknite FileHistory(Zgodovinadatoteke) . Sleditenavodilomnazaslonu. Opomba: ZapodrobneinformacijeoodpiranjunadzorneploščevoperacijskemsistemuW..

Poglavje 9. Preprečevanje težav - Page 75

7. Česteshranilioriginalnekartonskeembalaže,jihuporabiteinznjimizapakirajteenote. Čeboste uporabilidrugekartonskeembalaže,jihoblaziniteintakopreprečitepoškodbe. Poglavje 9. Preprečevanje težav 63

..

ThinkCentreM73zVodičzauporabnika - Page 76

64 ThinkCentreM73zVodičzauporabnika

..

Vodičzvarnostnimiingarancijskimiinformacijamiternavodili - Page 77

Poglavje10. Odpravljanjetežavindiagnosticiranje Vtempoglavjusoinformacijeodiagnosticiranjuinodpravljanjutežavzračunalnikom. Čemedopisine najdetevašetežave,glejterazdelekPoglavje11»Informacije,pomočinservis«nastrani83,kjernajdete dodatnevirezaodpravljanjetežav. Osnovno odpravljanje težav Vnaslednjitabelinajdeteinformacije,skaterimisipomagatepriodpravljanjutežavzračunalnikom. Opomba: Čenemoreteodpravititežave,zapeljiteračunalniknaservis. Seznamtelefonskihštevilkservisov inslužbzapodporolahkonajdetevpublikaciji Vodičzvarnostnimiingarancijskimiinformacijamiternavodili zanasta..

ThinkCentreM73zVodičzauporabnika - Page 78

Simptom Ukrep Operacijskisistemsenezažene. Preveritenaslednje: • Zagonskozaporedjeuporabljanapravo,nakaterijenameščenoperacijski sistem. Običajnojeoperacijskisistemnatrdemdisku. Večinformacijnajdete vrazdelku»Izbirazagonskenaprave«nastrani53. Računalnik pred zagonom operacijskegasistemavečkrat zapiska. Preverite,danikakšnatipkazataknjena. Postopek odpravljanja težav Čenaletitenatežavossvojimračunalnikom,uporabitenaslednjipostopekkotzačetnotočkozanjeno odpravo: 1. Preverite,dasokablizavsepriključenenapravepravilnoinvarnopriključeni. 2. Preverite,dasovsepriključenenaprave..

Poglavje 10. Odpravljanje težav in diagnosticiranje - Page 79

Odpravljanje težav Informacijeoodpravljanjutežavuporabitepriiskanjurešitevzatežave,kiimajojasnesimptome. Česejesimptomvračunalnikupojavilnemudomazatem,kostenamestilinovomožnoststrojneopremeali novoprogramskoopremo,predupoštevanjeminformacijoodpravinapaknareditenaslednje: 1. Odstranitenovomožnoststrojneopremealiprogramskoopremo. Čejetrebazaodstranjevanje možnostistrojneopremeodstranitipokrovračunalnika,pozornopreglejteinupoštevajtevarnostne informacijezaelektriko,kisopriloženevašemuračunalniku. Zavašovarnostneupravljajteračunalnikaz odstranjenimpokrovom. 2. Zaženitediagnos..

ThinkCentreM73zVodičzauporabnika - Page 80

• Čeimajozunanjizvočnikinadzorglasnosti,preverite,danadzorglasnostininastavljennaprenizko glasnost. • DvoklikniteikonozvočnikavobmočjuzaobvestilaWindows. Odpreseglavnooknozanadzorglasnosti. Preverite,danipotrjenanastavitev Mute(Nemo) indanobenanastavitevzaglasnostninastavljena prenizko. • Nekaterimodeliimajosprednjoploščozazvok,skaterolahkonastavljateglasnost. Čeimaračunalnik sprednjoploščozazvok,preverite,danadzorglasnostininastavljennaprenizkoglasnost. • Preverite,dasozunanjizvočniku(inslušalke,čejihuporabljate)povezanispravilnimspojnikomzazvokna računalniku. Večina..

Poglavje 10. Odpravljanje težav in diagnosticiranje - Page 81

Težave s CD-ji Znaslednjegaseznamaizberitevašsimptom: • »ZvočniCDalidiskssamodejnimpredvajanjemsenezačnepredvajatisamodejno,kosevstaviv CD-pogon«nastrani69 • »CDaliDVDnedeluje«nastrani69 • »Zagonskegaobnovitvenegamedija,kotjeProductRecoveryCD,nibilomogočeuporabitizazagon računalnika«nastrani69 ZvočniCDalidiskssamodejnimpredvajanjemsenezačnepredvajatisamodejno, ko se vstavi v CD-pogon Simptom: zvočniCDalidiskssamodejnimpredvajanjemsenezačnepredvajatisamodejno,kosevstaviv CD-pogon. Ukrepi: • ČeimatenameščenihvečpogonovCDaliDVD(alikombinacijopogonovCDinDVD),ploščo..

ThinkCentreM73zVodičzauporabnika - Page 82

• »PredvajanjeDVD-filmanimogoče«nastrani70 • »MedpredvajanjemDVD-filmanizvokaalipasoprekinitvezvoka«nastrani70 • »Predvajanjejezelopočasnoalisezatika«nastrani70 • »Sporočilooneveljavnemdiskualionezaznavanjudiska«nastrani71 Črn zaslon namesto DVD-videa Simptom: črnzaslonnamestoDVD-videa Ukrepi: • ZnovazaženiteprogramDVD-predvajalnika. • Zapritevseodprtedatoteke,izklopiteračunalnikinganatoznovazaženite. • Poskusitezmanjšoločljivostjozaslonaaliglobinobarve. Četiukrepinebodoodpravilitežave,zaženiteprogramLenovoSolutionCenter. Čepotrebujetetehnično pomoč,g..

Poglavje 10. Odpravljanje težav in diagnosticiranje - Page 83

Sporočilooneveljavnemdiskualionezaznavanjudiska Simptom: sporočilooneveljavnemdiskualionezaznavanjudiska Ukrepi: • Prepričajtese,dajeDVD-diskvpogonvstavljenssijočostranjonavzdol. • Preverite,dajevideoresolucijanastavljenanamanjkot1152x864. • Priračunalnikih,kiimajopolegpogonaDVD-ROMšepogonCD-ROMaliCD-RW,seprepričajte,da jeDVD-diskvstavljenvpogonzoznako»DVD«. Četiukrepinebodoodpravilitežave,zaženiteprogramLenovoSolutionCenter. Čepotrebujetetehnično pomoč,glejtePoglavje11»Informacije,pomočinservis«nastrani83. Ponavljajoče se težave Simptom: težavasepojavizgoljobčas..

ThinkCentreM73zVodičzauporabnika - Page 84

4. Dvokliknite USBEnhancedPerformanceKeyboard(USB-tipkovnicazaboljšozmogljivost) . ZaženeseprogramzaprilagajanjeUSB-tipkovnicezaboljšozmogljivost. - VoperacijskemsistemuWindows8aliWindows8.1nareditenaslednje: 1. Odpritenadzornoploščo. Opomba: ZapodrobneinformacijeoodpiranjunadzorneploščevoperacijskihsistemihWindows 8inWindows8.1sioglejte»DostopdonadzorneploščevoperacijskemsistemuWindows8ali Windows8.1«nastrani20. 2. Kliknite HardwareandSound(Strojnaopremainzvok) . 3. Kliknite DevicesandPrinters(Napraveintiskalniki) . 4. Dvokliknite USBEnhancedPerformanceKeyboard(USB-tipkovnicazab..

Poglavje 10. Odpravljanje težav in diagnosticiranje - Page 85

Ukrep: čejekomunikacijskalučkaLEDsprejemnika/oddajnikavklopljenainbrezžičnatipkovnicanedeluje, znovazaženiteračunalnik. Čeponovnizagonračunalnikaneodpravitežave,preverite,alisoizpolnjeni naslednjipogoji: • Baterijesopravilnonameščene. • baterijesoševednopolne; • Brezžičnatipkovnicajeodsprejemnika/oddajnikaoddaljenamanjkotdesetmetrov. • Sprejemnik/oddajnikjevcelotinameščen. Ukrep: če komunikacijska lučka LED sprejemnika/oddajnika ni vklopljena, znova povežite sprejemnik/oddajnikintipkovnico. Težave z zaslonom Opomba: Številnizasloniimajoindikatorjestanjainvgrajen..

ThinkCentreM73zVodičzauporabnika - Page 86

• Prepričajtese,dajesignalnikabelzaslonaustreznopovezanzzaslonominsspojnikomzaslonana računalniku. Kabel,kinipravilnopriključen,lahkopovzročaponavljajočesetežave. • Preverite,dasogonilnikiustreznenapravezaaplikacijskeprogramepravilnonameščeni. Upoštevajte dokumentacijoustreznegaaplikacijskegaprogramainpreverite,alisopotrebnigonilnikinaprave. Četiukrepinebodoodpravilitežave,zaženiteprogramLenovoSolutionCenter. Čepotrebujetetehnično pomoč,glejtePoglavje11»Informacije,pomočinservis«nastrani83. Utripanje slike Rešitve: • Nazaslonlahkovplivajomotnjebližnjeopreme. Magnet..

Težave z brezžičnim vmesnikom LAN - Page 88

Česteomrežnokarticokonfiguriralizadupleks, seprepričajte, dasovratazastikalopravtako konfiguriranazadupleks. Nastavitevnapačneganačinaduplekslahkozmanjšaučinkovitost,povzroči izgubopodatkovaliprekinitevpovezav. • Namestilistevsoomrežnoprogramskoopremo,kijepotrebnazavašeomrežnookolje. Kateroomrežnoprogramskoopremopotrebujete,preveritepriskrbnikulokalnegaomrežja. Omrežnakarticaprenehadelovatibrezočitnegarazloga Simptom: omrežnakarticaprenehadelovatibrezočitnegarazloga. Ukrep: datotekeomrežnegagonilnikasomordapokvarjenealipamanjkajo. Posodobitegonilnikinpritem upoštevajt..

Poglavje 10. Odpravljanje težav in diagnosticiranje - Page 89

• Prepričajtese,alijebrezžičnapovezavaomogočena,takodadvoklikneteikonoAccessConnections (Povezavedostopa)vobmočjuzaobvestilaWindows. • Preveriteimeomrežja(SSID)inpodatkeošifriranju. Zapreverjanjetehpodatkov,kisorazličnizavsak posamezenprimer,uporabiteAccessConnections(Povezavedostopa). Težave z brezžičnim vmesnikom WAN Sporočilo: vstavljenajenepooblaščenakarticaWAN-IzklopitenapravoinodstranitekarticoWAN. Dejanje: taračunalniknepodpirakarticeglobalnegaomrežja(WAN).Odstranitejo. Opomba: BrezžičnakarticaWANjepodprtasamoprinekaterihmodelihračunalnikov. Težava s tehnologi..

Možnost, ki je prej delovala, ne deluje več - Page 90

• Nisteodstranilidrugenameščenemožnostialikablov. • Čejemožnostvmesniškakartica,stezagotovilidovoljvirovstrojneopremezapravilnodelovanjekartice. Upoštevajtedokumentacijo,priloženovmesniškikartici(kottudidokumentacijozakaterokolidrugo nameščenovmesniškokartico),indoločitevire,kijihvsakavmesniškakarticapotrebuje. Četiukrepinebodoodpravilitežave,zaženiteprogramLenovoSolutionCenter. Čepotrebujetetehnično pomoč,glejtePoglavje11»Informacije,pomočinservis«nastrani83. Možnost, ki je prej delovala, ne deluje več Simptom: možnost,kijeprejdelovala,nedelujeveč. Ukrepi: ..

Poglavje 10. Odpravljanje težav in diagnosticiranje - Page 91

4. Prikažeseseznamnepotrebnihkategorijdatotek. Izberitevsakokategorijodatoteke,kijoželite izbrisati,innatokliknite OK (V redu) . • IzklopitenekaterefunkcijesistemaWindowsaliodstranitenekaterenepotrebneprograme. 1. Odpritenadzornoploščo,takodanareditenekajodtega: - Windows7: kliknitegumbStart,daodpretemeniStart,innatokliknite ControlPanel(Nadzorna plošča) . - Windows8aliWindows8.1: glejte»DostopdonadzorneploščevoperacijskemsistemuWindows 8aliWindows8.1«nastrani20. - Windows10: zdesnomiškinotipkokliknitemeniStart,daodpretepriročnimeniStart,innato kliknite Control Panel (Nadzorna..

ThinkCentreM73zVodičzauporabnika - Page 92

3. Signalnikabeltiskalnikajeustreznopovezanzustreznimvzporednimaliserijskimspojnikomali USB-spojnikomnaračunalniku. Opomba: Signalnikabeltiskalnika,kiniodobrensstraniIEEE,lahkopovzročinepričakovanetežave. 1. Gonilnikinapravindrugaprogramskaoprema,kijebilapriloženatiskalniku,sopravilnonameščeni. 2. Vratatiskalnikastepravilnododelilivoperacijskemsistemu,aplikacijskemprogramualinastavitvah BIOS-a. DodatneinformacijeonastavitvahBIOS-abostenašlivrazdelkuPoglavje7»Uporaba programaSetupUtility«nastrani51. Četežavaniodpravljena,zaženitepreizkuse,predpisanevdokumentaciji,priloženitiska..

Poglavje 10. Odpravljanje težav in diagnosticiranje - Page 93

• Večinaprogramovprogramskeopremeimavgrajenesistemepomoči,kiposredujejonavodilazavečino nalog. Čeimatetežavezizvajanjemdoločenenalogeznotrajprogramskeopreme,upoštevajtesistem pomočitegaprograma. Običajnososistemipomočidostopniprekmenijaaligumbavprogramu, velikokratpatudispritiskomtipkeF1. • ČeimatetežavezoperacijskimsistemomWindowsalikateroodkomponentsistema,glejtesistem pomočizaWindows. • Dapreverite,alitežavepovzročanedavnonameščenaprogramskaoprema,preveritenaslednje: - Vašračunalnikimanavoljonajmanjtolikopomnilnika,kotgajepotrebnozauporaboprogramske opreme. Zahte..

ThinkCentreM73zVodičzauporabnika - Page 94

• Preverite,dasovsigonilnikinapravalidrugaprogramskaopremavpovezavizUSB-napravopravilno nameščeni. Upoštevajtedokumentacijo,priloženonapraviUSB. • Znovazaženitenapravo,takodajoodklopiteinponovnopriklopitevpriključekUSB. Četiukrepinebodoodpravilitežave,zaženitediagnostičniprogramLenovoSolutionCenterinznjim preizkusitepriključekUSB.ČeimanapravaUSBlastnodiagnostiko,jouporabitezanapravo. Čepotrebujete tehničnopomoč,glejtePoglavje11»Informacije,pomočinservis«nastrani83. Lenovo Solution Center SprogramomLenovoSolutionCenterlahkoodpravitetežavezračunalnikom. Programvključu..

Poglavje11. Informacije,pomočinservis - Page 95

Poglavje11. Informacije,pomočinservis Poglavjevsebujeinformacijeopomoči,servisuintehničnipomočizaizdelkeproizvajalcaLenovo. Viri informacij Spomočjoinformacijiztegarazdelkalahkodostopitedouporabnihvirov,povezanihzvašimiračunalniškimi potrebami. Sistem pomoči za Windows Opomba: ČeuporabljatespletnopomočzaWindows7,Windows8aliWindows8.1oziromapomočza Windows10,poskrbite,daboračunalnikimelinternetnopovezavo. SistempomočizaWindowsvsebujepodrobneinformacijeouporabioperacijskegasistemaWindows. SistempomočivsistemuWindowslahkoodpretezenimodtehpostopkov: • Windows7: kliknitegumbStar..

ThinkCentreM73zVodičzauporabnika - Page 96

Spletno mesto za podporo Lenovo InformacijeotehničnipodporisonavoljonaspletnemmestuzapodporoLenovo: http://www.lenovo.com/support Tospletnomestosenenehnoposodabljaznajnovejšimiinformacijamiopodpori,kotso: • Gonilnikiinprogramskaoprema • Diagnostičnerešitve • Garancijazaizdelkeinstoritve • Podrobnostioizdelkuindelih • Vodičizauporabnikeinpriročniki • Zbirkaznanjainpogostozastavljenavprašanja Pomoč in servis Razdelekvsebujeinformacijeoiskanjupomočiinservisa. Uporabadokumentacijeindiagnostičnegaprograma Čeimatetežavezračunalnikom,glejtePoglavje10»Odpravljanjetežavind..

Poglavje 11. Informacije, pomoč in servis - Page 97

Informacijeogarancijskihpogojihintrajanjugarancijenajdetev Vodičuzvarnostnimiingarancijskimi informacijamiternavodilizanastavitev ,kistegaprejelizračunalnikom. Obdržitepotrdiloonakupu,saj bosteleznjimupravičenidogarancijskegaservisa. SeznamtelefonskihštevilkslužbezapodporoLenovozavašodržavoaliregijolahkonajdetenanaslovu http://www.lenovo.com/support/phonealiv Vodičuzvarnostnimiingarancijskimiinformacijamiternavodili zanastavitev ,kijepriloženračunalniku. Opomba: Pridržujemosipravicodospremembtelefonskihštevilkbrezpredhodnegaobvestila. Češtevilka zavašodržavoaliregijoninavol..

ThinkCentreM73zVodičzauporabnika - Page 98

86 ThinkCentreM73zVodičzauporabnika

..

Dodatek A. Obvestila - Page 99

Dodatek A. Obvestila Lenovovdrugihdržavahlahkonenudiizdelkov,storitevalifunkcij,opisanihvtemdokumentu. Informacije oizdelkihinstoritvah,kisotrenutnonavoljonavašempodročju,bostedobiliprisvojemLenovovem predstavniku. Navedbeizdelkov,programovalistoritevLenovonepomenijo,dajedovoljenauporabasamo tehizdelkov,programovalistoritev. Namestonjihlahkouporabitekaterikolienakovredenizdelek,program alistoritev,kinekršipravicdointelektualnelastnineLenovo. Uporabnikjedolžan,daovrednotiinpreveri delovanjevsakegadrugegaizdelka,programaalistoritve. Lenovoimalahkopatentealinerešenepatentneprijave,kisopr..

ThinkCentreM73zVodičzauporabnika - Page 100

LogotipLenovo RescueandRecovery LogotipThinkCentre ThinkCentre ThinkVantage Microsoft,WindowsinWindowsMediasoblagovneznamkeMicrosoftoveskupinepodjetij. InteljeblagovnaznamkapodjetjaIntelCorporationvZDAin/alidrugihdržavah. LinuxjeregistriranablagovnaznamkadružbeLinusTorvalds. Imenadrugihpodjetij,izdelkovalistoritevsolahkoblagovnealistoritveneznamkedrugih. 88 ThinkCentreM73zVodičzauporabnika

..

Dodatek B. Regulatorne informacije - Page 101

DodatekB. Regulatorneinformacije Obvestilo o izvozni klasifikaciji TaizdelekmorabitivskladuzizvoznimipredpisiZDA(UnitedStatesExportAdministrationRegulations–EAR) innjegovakontrolnaštevilkaizvozneklasifikacije(ExportClassificationControlNumber–ECCN)je4A994.b. Taizdelekselahkoznovaizvozi,razenvkaterokolioddržavpodembargomnaseznamudržavEARE1. Obvestila o elektronskem sevanju NaslednjeinformacijesenanašajonatipeosebnihračunalnikovLenovo10BBin10BC. IzjavaZveznekomisijezakomunikacijeoskladnosti ThisequipmenthasbeentestedandfoundtocomplywiththelimitsforaClassBdigitaldevice,pursuant toP..

ThinkCentreM73zVodičzauporabnika - Page 102

TaizdelekjevskladuzzaščitnimizahtevamismernicSvetaEvropskeskupnosti2004/108/ESzapoenotenje zakonovdržavčlanic,kisenanašajonaelektromagnetnozdružljivost. PodjetjeLenovonesprejema odgovornostizakakršnokolinapakopriizpolnjevanjuzahtevzazaščito,kinastanezaradinepriporočenega spreminjanjaizdelka,vključnoznamestitvijoizbirnihkarticdrugihproizvajalcev. Taizdelekjebilpreizkušeninjeugotovljeno,daseskladazomejitvamizaopremoinformacijsketehnologije razredaB,kiizhajajoizEvropskegastandardaEN55022. OmejitvezanapraverazredaBsodoločeneza stanovanjskaokoljainnudijozaščitopredmotnjamilicenčn..

Dodatek B. Regulatorne informacije - Page 103

Izjava o skladnosti za razred B VCCI za Japonsko Japonskaizjavaoskladnostizaizdelkeznazivnimelektričnimtokomdovključno20Anafazo ObvestilogledenapajalnegakablazaJaponsko Theacpowercordshippedwithyourproductcanbeusedonlyforthisspecificproduct. Napajalnega kablaneuporabljajtezadrugenaprave. InformacijeoservisiranjuizdelkovLenovozaTajvan Izjava o ustreznosti miške in tipkovnice za Tajvan ZnakskladnostizaEvrazijskogospodarskoskupnost Obvestilo glede zvoka za Brazilijo Ouvirsonscommaisde85decibéisporlongosperíodospodeprovocardanosaosistemaauditivo. Informacijeoskladnostibrezžičnegaradijsk..

ThinkCentreM73zVodičzauporabnika - Page 104

92 ThinkCentreM73zVodičzauporabnika

..

DodatekC. Opombezaodsluženoelektričnoinelektronsko - Page 105

DodatekC. Opombezaodsluženoelektričnoinelektronsko opremo(OEEO)ininformacijeorecikliranju DružbaLenovovzpodbujalastnikeopremeinformacijsketehnologije(IT),daodgovornoreciklirajosvojo opremo,kojenepotrebujejoveč. Lenovoponujarazličneprogrameinstoritve,kibodolastnikomopremev pomočprirecikliranjuizdelkovinformacijsketehnologije. InformacijeorecikliranjuizdelkovpodjetjaLenovo sonavoljonatemnaslovu: http://www.lenovo.com/recycling Pomembne informacije o OEEO OznakeWEEEnaizdelkihLenovoveljajozadržavezzakonodajooelektričniinelektronskiopremiter e-odpadkih(naprimerEvropskadirektiva2002/96/EC..

InformacijeorecikliranjuzaBrazilijo - Page 106

DisposingofLenovocomputercomponents SomeLenovocomputerproductssoldinJapanmayhavecomponentsthatcontainheavymetalsorother environmentalsensitivesubstances. Toproperlydisposeofdisusedcomponents,suchasaprintedcircuit boardordrive,usethemethodsdescribedaboveforcollectingandrecyclingadisusedcomputerormonitor. DisposingofdisusedlithiumbatteriesfromLenovocomputers Abutton-shapedlithiumbatteryisinstalledinsideyourLenovocomputertoprovidepowertothecomputer clockwhilethecomputerisoffordisconnectedfromthemainpowersource. Ifyouneedtoreplaceitwitha newone,contactyourplaceofpurchaseorcontactLenovoforservic..

95 - Page 107

Nabaterijahalinjihoviembalažisooznakevskladuzevropskodirektivo2006/66/ESgledebaterijin akumulatorjevterodpadnihbaterijinakumulatorjev. Vtejdirektivijedoločenokvirzavračiloinrecikliranje izrabljenihbaterijinakumulatorjev,kiveljazaEvropskounijo. Stooznakooznačujemorazličnebaterije,kijih jepopotekuživljenjskedobetrebareciklirati(kotjedoločenovtejdirektivi)inneodložiti. Vskladuzevropskodirektivo2006/66/ESjenabaterijahinakumulatorjihoznakagledeločenegazbiranjain recikliranjaobkoncuživljenjskedobe. Oznakanabaterijilahkovključujetudikemijskisimbolzasnov,ki jovsebujebaterija(Pbzasvinec,H..

ThinkCentreM73zVodičzauporabnika - Page 108

96 ThinkCentreM73zVodičzauporabnika

..

DodatekD. Direktivaoomejitviuporabedoločenihnevarnih - Page 109

DodatekD. Direktivaoomejitviuporabedoločenihnevarnih snovivelektričniinelektronskiopremi(RoHS) Direktiva RoHS za Evropsko unijo LenovoproductssoldintheEuropeanUnion,onorafter3January2013meettherequirementsofDirective 2011/65/EUontherestrictionoftheuseofcertainhazardoussubstancesinelectricalandelectronic equipment(“RoHSrecast”or“RoHS2”). FormoreinformationaboutLenovoprogressonRoHS,goto: http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf Direktiva RoHS za Kitajsko Direktiva RoHS za Turčijo TheLenovoproductmeetstherequirementsoftheRepublicofTurkeyDirectiveonthe..

ThinkCentreM73zVodičzauporabnika - Page 110

Direktiva RoHS za Ukrajino Direktiva RoHS za Indijo RoHScompliantasperE-Waste(Management&Handling)Rules,2011. 98 ThinkCentreM73zVodičzauporabnika

..

Dodatek E. Energijska oznaka za Kitajsko - Page 111

DodatekE. EnergijskaoznakazaKitajsko Dodatek E. Energijska oznaka za Kitajsko 99

..

ThinkCentreM73zVodičzauporabnika - Page 112

100 ThinkCentreM73zVodičzauporabnika

..

Tabela1. FunkcijezaupravljanjenapajanjaENERGYSTAR - Page 113

DodatekF. InformacijeooznakiENERGYSTARzadoločene modele ENERGYSTAR ® jeskupenprogramAmeriškeagencijezazaščitookoljainameriškegaministrstvaza energijo,katereganamenjeprihranitidenarinzaščititiokoljeprekenergetskoučinkovitihizdelkovinpraks. PridružbiLenovosvojimstrankamsponosomnudimoizdelkezoznakoskladnostisstandardiENERGY STAR.Nekaterimodelinaslednjihtipovračunalnikovsobilioblikovaniinpreizkušenitako,davčasuizdelave ustrezajozahtevamprogramaENERGYSTARzaračunalnike: 10BBin10BC.Dodatneinformacijeoocenah ENERGYSTARzaLenovoveračunalnikebostenašlinaspletnemmestuhttp://www.lenovo.c..

ThinkCentreM73zVodičzauporabnika - Page 114

2. Uporabitepoglednadzorneploščezmalimialivelikimiikonamiinkliknite PowerOptions(Možnosti porabe energije) . 3. Sleditenavodilomnazaslonu. 102 ThinkCentreM73zVodičzauporabnika

..

Stvarno kazalo - Page 115

Stvarno kazalo A avdiopodsistem 1 B blagovneznamke 87 brezžičnamiška,zamenjava 36 brezžičnatipkovnica,zamenjava 36 brisanjegesla 52 C centerzapodporostrankam 84 Č čiščenjeoptičnemiške 60 D delovniprostorRescueandRecovery 43 delovniprostor,varnostnakopijainobnovitev 43 diagnosticiranje,odpravljanjetežav 65 diagnostičniprogram,uporaba 84 dokumentacija,uporaba 84 E elektrostatičnoobčutljivenaprave,ravnanje 35 Ethernet 2 F fizičnespecifikacije 4 funkcije 1 G garancijskeinformacije 83 geslo nastavljanje,spreminjanje,brisanje 52 Power-OnPassword 52 premisleki 52 skrbnik 52 gonil..

104 - Page 116

P pomembnevarnostneinformacije v pomoč inservis 84 pridobivanje 83 posodabljanje sistemskiprogrami 57 premisleki,gesla 52 pridobivanje informacije 83 pomoč 83 servis 83 PriključekUSB2.0 11 PriključekUSB3.0 9 Priključekzamiško 10 priključekzaslušalke 9 Priključekzatipkovnico 10 programSetupUtility,zagon 51 programi,posodabljanjesistema 57 programskaoprema obnavljanje 41 R razširitev 3 RescueandRecovery 41 delovniprostor,RescueandRecovery 43 reševalnimedij,izdelavainuporaba 44 S samopreizkusobvklopu(POST) 57 servis centerzapodporostrankam 84 inpomoč 84 pridobivanje 83 servisi drug..

Sponsored links

Latest Update