Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 - Dell Inspiron Zino HD (400, Late 2009)

Sponsored links

Înapoi la Cuprins
Unitatea de hard disk
Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400
Înl
ă
turarea unit
ăţ
ii de hard disk
Înlocuirea unit
ăţ
ii de hard disk
Înlă
turarea unit
ăţ
ii de hard disk
1.
Urma
ţ
i procedurile din
Înainte de a începe
.
2.
Înlă
tura
ţ
i capacul superior (consulta
ţ
i
Înl
ă
turarea capacului superior
).
3.
Înlă
tura
ţ
i suportul superior (consulta
ţ
i
Înl
ă
turarea suportului superior
).
4.
Înlă
tura
ţ
i unitatea optic
ă
(consulta
ţ
i
Înl
ă
turarea unit
ăţ
ii optice
).
5.
Înlă
tura
ţ
i compartimentul de unitate (consulta
ţ
i
Înl
ă
turarea compartimentului de unitate
).
6.
Scoate
ţ
i cele patru
ş
uruburi care fixeaz
ă unitatea de hard disk în compartimentul pentru unitate.
7.
Ridica
ţ
i compartimentul unit
ăţ
ii de pe unitatea de hard disk.
AVERTISMENT:
Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului citiţ
i instruc
ţ
iunile de siguran
ţă livrate împreună
cu computerul. Pentru
informa
ţ
ii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguran
ţ
a, consulta
ţ
i pagina de start privind conformitatea cu reglement
ă
rile, la
adresa www.dell.com/regulatory_compliance.
AVERTISMENT:
În cazul în care înlă
tura
ţi unitatea de hard disk din computer în timp ce aceasta este fierbinte, nu atingeţ
i carcasa metalic
ă
a
acesteia.
ATEN
Ţ
IONARE:
Repara
ţ
iile la computerul dvs. trebuie s
ă
fie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deterior
ă
rile datorate lucr
ă
rilor
de service neautorizate de c
ătre Dell™ nu sunt acoperite de garanţ
ie.
ATEN
Ţ
IONARE:
Pentru a evita desc
ă
rcarea electrostatic
ă
, conecta
ţ
i-v
ă la împământare utilizând o brăţ
ar
ă
antistatic
ă sau atingând periodic o
suprafa
ţă
metalic
ă
nevopsit
ă
(cum ar fi un conector de pe computerul dvs.).
ATEN
Ţ
IONARE:
Pentru a evita pierderea de date, opri
ţ
i computerul (consulta
ţ
i
Oprirea computerului
) înainte de a înlă
tura unitatea de hard disk.
Nu înlă
tura
ţi unitatea de hard disk în timp ce computerul este pornit sau se află în stare de inactivitate.
ATEN
Ţ
IONARE:
Unit
ăţ
ile de hard disk sunt extrem de fragile. Manipula
ţ
i unitatea de hard disk cu aten
ţ
ie.
NOT
Ă
:
Dell nu garanteaz
ă
compatibilitatea
ş
i nu ofer
ă
asisten
ţă
pentru unit
ăţ
ile de hard disk ob
ţinute din alte surse decât de la Dell.
NOT
Ă
:
Dac
ă
instala
ţ
i o unitate de hard disk dintr-o alt
ă
surs
ă decât Dell, trebuie să
instala
ţ
i un sistem de operare, drivere
ş
i utilitare pe noua unitate de
hard disk (consulta
ţ
i
Ghidul tehnologic Dell
).
ATEN
Ţ
IONARE:
Când unitatea de hard disk nu se află în computer, depozitaţ
i-
o într
-o pung
ă
de protec
ţ
ie antistatic
ă
(consulta
ţ
i
Protec
ţ
ia
împotriva descă
rc
ă
rii electrostatice
” în instrucţ
iunile privind siguran
ţ
a livrate cu computerul dvs.).
1
unitate de hard disk
2
ş
uruburi (4)

Sponsored links