Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400 - Dell Inspiron Zino HD (400, Late 2009)

Sponsored links

Înapoi la Cuprins
Înainte de a începe
Manual de service pentru Dell™ Inspiron™ 300/400
Instrumente recomandate
Oprirea computerului
Instruc
ţ
iuni de siguran
ţă
Acest document ofer
ă proceduri privind înlă
turarea
ş
i instalarea componentelor computerului dvs. Dac
ă
nu se prevede altfel, fiecare procedur
ă
presupune c
ă
sunt îndeplinite condiţ
iile de mai jos:
l
A
ţ
i parcurs pa
ş
ii din
Oprirea computerului
ş
i din
Instruc
ţ
iuni de siguran
ţă
.
l
A
ţ
i citit informa
ţ
iile de siguran
ţă livrate împreună
cu computerul
.
l
O component
ă poate fi înlocuită
sau
dac
ă
este achizi
ţ
ionat
ă
separat
instalat
ă prin efectuarea procedurilor de înlăturare în ordine inversă
.
Instrumente recomandate
Procedurile din acest document pot necesita urm
ă
toarele instrumente:
l
Ş
urubelni
ţă
mic
ă
Phillips
l
Cheie pentru piuli
ţ
e hexagonale
l
Program executabil de actualizare a sistemului BIOS, disponibil la adresa
support.dell.com
Oprirea computerului
1.
Salva
ţ
i
şi închideţ
i toate fi
ş
ierele deschise
ş
i ie
ş
i
ţ
i din toate programele deschise.
2.
Închideţ
i sistemul de operare:
Windows
®
XP:
Face
ţ
i clic pe
Start
®
Shut Down
(Închidere)
®
Shut Down
(Închidere).
Windows
Vista
®
:
Face
ţ
i clic pe butonul
Start
, face
ţ
i clic pe s
ă
geata
, apoi face
ţ
i clic pe
Shut Down
(Închidere).
Windows
7
:
Face
ţ
i clic pe butonul
Start
apoi face
ţ
i clic pe
Shut Down
(Închidere).
3.
Asigura
ţ
i-v
ă
c
ă
a
ţi oprit computerul. În cazul în care computerul nu s
-
a oprit automat la închiderea sistemului de operare, apă
sa
ţ
i
ş
i
ţ
ine
ţ
i ap
ă
sat butonul
de alimentare până când computerul se opreş
te.
Instruc
ţ
iuni de siguran
ţă
Utiliza
ţ
i urm
ă
toarele instruc
ţ
iuni de siguran
ţă
pentru a v
ă proteja computerul împotriva eventualelor deterioră
ri
ş
i a v
ă
asigura siguran
ţ
a personal
ă
.
ATEN
Ţ
IONARE:
Pentru a evita pierderea datelor, salva
ţ
i
şi închideţ
i toate fi
ş
ierele deschise
ş
i ie
ş
i
ţi din toate programele deschise înainte să
opri
ţ
i
computerul.
AVERTISMENT:
Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului citiţ
i instruc
ţ
iunile de siguran
ţă livrate împreună
cu computerul. Pentru
informa
ţ
ii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguran
ţ
a, consulta
ţ
i pagina de start privind conformitatea cu reglement
ă
rile, la
adresa www.dell.com/regulatory_compliance.
AVERTISMENT:
Deconecta
ţi toate sursele de alimentare înainte de a deschide carcasa pentru a înlocui, înlă
tura sau instala accesoriile. Dup
ă
finalizarea instal
ă
rii, carcasa trebuie s
ă
fie remontat
ă ş
i toate dispozitivele de fixare trebuie s
ă fie instalate înainte de a conecta sursa de
alimentare.
ATEN
Ţ
IONARE:
Numai un tehnician de service certificat este autorizat s
ă îndepă
rteze capacul computerului pentru a avea acces la componentele
din interiorul acestuia. Consulta
ţ
i instruc
ţ
iunile de siguran
ţă
pentru o informare complet
ă
privind m
ă
surile de siguran
ţă
, efectuarea de lucr
ări în
interiorul computerului
şi protejarea împotriva descă
rc
ă
rilor electrostatice.
ATEN
Ţ
IONARE:
Pentru a evita desc
ă
rcarea electrostatic
ă
, conecta
ţ
i-v
ă la împământare utilizând o brăţ
ar
ă
antistatic
ă sau atingând periodic o
suprafa
ţă
metalic
ă
nevopsit
ă
(cum ar fi un conector de pe computerul dvs.).

Sponsored links