คู่มือผู้ใช้ - Philips SPA2360/17 Manual

Sponsored links

Multimedia Speakers
SPA2360
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
a
b
c
d
e
f
g
h
NL
Gebruiksaanwijzing
NO
Brukerhåndbok
PL
,QVWUXNFMD#REVãXJL
PT
Manual do utilizador
RU
ǝȀǷǻǯǻDZǾǿǯǻ##
ǼǻǸȉǴǻǯǭǿDzǸȌ
SV
Användarhandbok
TH
คู่มือผู้ใช้
TR
.XOODQ×P#N×ODYX]X
ZH-CN
Ⴌ߀൱Ҭ
ZH-TW
Ԛ͂ʹ˫
EN
User manual
CS
3ŏtUXĈND#SUR#XçLYDWHOH
DA
Brugervejledning
DE
Benutzerhandbuch
EL
ƆƣƷƥƩƱƟƤƩƯ#ƷƱƞƳƧƲ
ES
Manual del usuario
FI
Käyttöopas
FR
Mode d’emploi
HU
Felhasználói kézikönyv
IT
Manuale utente
KO
⅖❓#⇎ᬯ⇆
MS-MY
Manual pengguna
EN
Warning:
1. The product sha l not be exposed to dripping or splashing
DQG#WKDW#QR#REMHFWV#À OHG#ZLWK#OLTXLGV/#VXFK#DV#YDVHV/#VKD O#EH#SODFHG#RQ#
WKH#SURGXFW1#51#7R#FRPSOHWHO\#GLVFRQQHFW#WKH#SRZHU#LQSXW/#WKH#PDLQV#
plug of the product sha l be disconnected from the mains. 3. The
mains plug of the product should not be obstructed OR should be
HDVLO\#DFFHVVHG#GXULQJ#LQWHQGHG#XVH1#81#2R#QDNHG#ÁDPH#VRXUFHV/#VXFK#
DV#OLJKWHG#FDQGOHV/#VKRXOG#EH#SODFHG#RQ#WKH#SURGXFWV1
NOTE
: Ensure that the multimedia speaker is insta led properly before
using.
System Requirements
:
PC
Mac
Windows
®
#<;6(/#:LQGRZV
®
#0(/#:LQGRZV
®
5333/#:LQGRZV
®
#=4
/#RU#:LQGRZV
®
Vista™
Mac OS9/OS
®
#=/#
or later
Installation:
Connect the speaker plug to the audio output socket (
1
).
Connect the audio input plug to the audio output of your
2
computer (
).
Plug the AC plug into AC power socket (
3
).
7R#DGMXVW#WKH#FDEOH#OHQJWK/#ZUDS#WKH#FDEOH#DURXQG#WKH#KRRNV#+
¡
).
Switch on the system (
4
).
The indicator on the remote control lights up.
»
$GMXVW#WKH#YROXPH#HLWKHU#E\#WKH#UHPRWH#FRQWURO#+
5
) or by the
computer application or multimedia application software (
).
Turn the bass knob to adjust the bass (
6
).
:KHQ#\RX#KDYH#ÀQLVKHG#XVLQJ#WKH#0XOWLPHGLD#6SHDNHUV/#H[LW#WKH#
7
multimedia application software and switch off the system.
>RXU#SURGXFW#LV#GHVLJQHG#DQG#PDQXIDFWXUHG#ZLWK#KLJK#TXDOLW\#
PDWHULDOV#DQG#FRPSRQHQWV/#ZKLFK#FDQ#EH#UHF\FOHG#DQG#UHXVHG1#
Please inform yourself about the local separate co lection
V\VWHP#IRU#HOHFWULFDO#DQG#HOHFWURQLF#SURGXFWV/#LQFOXGLQJ#WKRVH#
marked by the crossed-out wheely bin symbol. Please act
according to your local rules and do not dispose of your old products
with your normal household waste.
CS
9DURYiQt=
#91#?îUREHN#QHVPt#EîW#Y\VWDYHQ#NDSDMtFt#QHER#VWŏtNDMtFt#WHNXWLQĖ#
D#QHVPĖMt#QD#QĖP#EîW#XPtVWĖQ\#REMHNW\#REVDKXMtFt#WHNXWLQ\/#QDSŏtNODG#
Yi]\1#51#4UR#~SOQp#RGSRMHQt#]GURMH#QDSiMHQt#E\#PĖOD#EîW#VtřRYi#åŀţUD#
YîURENX#]FHOD#RGSRMHQD#]H#]iVXYN\1#@1#6třRYi#åŀţUD#E\#QHPĖOD#EîW#
]DNUîYiQD#2(%A#E\#PĖOD#EîW#EĖKHP#]DPîåOHQpKR#SRXçtYiQt#VQDGQR#
SŏtVWXSQi1#81#2D#YîUREN\#QHSRNOiGHMWH#çiGQp#]GURMH#RWHYŏHQpKR#RKQĖ/#
QDSŏ1#]DSiOHQp#VYtĈN\1
POZNÁMKA
B#4ŏHG#SRXçLWtP#VH#XMLVWĖWH/#çH#MH#PXOWLPHGLiOQt#
UHSURGXNWRU#ŏiGQĖ#QDLQVWDORYiQ1
3RçDGDYN\#QD#V\VWpP
:
SRĈtWDĈ
Mac
ASHUDĈQt#V\VWpP#:LQGRZV
®
#<;6(/#
Windows
®
#0(/#:LQGRZV
®
#5333/#
Windows
®
XP nebo Windows
®
Vista™
ASHUDĈQt#V\VWpP#0DF#A6<C
A6#=#QHER#QRYĖMåt
Instalace:
^iVWUĈNX#UHSURGXNWRUX#SŏLSRMWH#N#]iVXYFH#DXGLRYîVWXSX#+
1
).
^iVWUĈNX#YVWXSX#DXGLD#N#DXGLRYîVWXSX#SRĈtWDĈH#+
2
).
^iVXYNX#VWŏtGDYpKR#SURXGX#SŏLSRMWH#GR#]iVXYN\#VWŏtGDYpKR#SURXGX#+
3
).
&KFHWH_OL#XSUDYLW#GpONX#NDEHOX/#QDYLŀWH#MHM#NROHP#KiĈNţ#+
¡
).
^DSQĖWH#SŏtVWURM#+
4
).
,QGLNiWRU#QD#GiONRYpP#RYODGDĈL#VH#UR]VYtWt1
»
4RPRFt#GiONRYpKR#RYODGDĈH#+
5
-/#DSOLNDFH#SRĈtWDĈH#QHER#VRIWZDUX#
PXOWLPHGLiOQt#DSOLNDFH#XSUDYWH#KODVLWRVW#+
).
AWiĈHQtP#NQRÁtNX#EDVţ#QDVWDYWH#EDV\#+
6
).
.DNPLOH#PXOWLPHGLiOQt#UHSURGXNWRU\#SŏHVWDQHWH#SRXçtYDW/#XNRQĈHWH#
7
VRIWZDUH#PXOWLPHGLiOQt#DSOLNDFH#D#Y\SQĖWH#V\VWpP1
?îUREHN#MH#QDYUçHQ#D#Y\UREHQ#]#Y\VRFH#NYDOLWQtKR#PDWHULiOX#D#
VRXĈiVWt/#NWHUp#MH#PRçQp#UHF\NORYDW1#,QIRUPXMWH#VH#R#PtVWQtP#
V\VWpPX#VEĖUX#WŏtGĖQpKR#RGSDGX#HOHNWULFNîFK#D#HOHNWURQLFNîFK#
YîURENţ#YĈHWQĖ#WĖFK/#NWHUp#MVRX#R]QDĈHQ\#V\PEROHP#
SŏHåNUWQXWp#SRSHOQLFH1#4RVWXSXMWH#SRGOH#PtVWQtFK#QDŏt]HQt#D#
QHOLNYLGXMWH#VWDUp#YîUREN\#VSROX#V#EĖçQîP#NRPXQiOQtP#RGSDGHP1
DA
Advarsel:
#91#4URGXNWHW#Pn#LNNH#XGV¢WWHV#IRU#GU\S#H OHU#VW¢QN/#RJ#
GHU#Pn#LNNH#SODFHUHV#JHQVWDQGH#I\OGW#PHG#YDQG#_#I1HNV1#YDVHU#_#Sn#
produktet. 2. For at afbryde strømtilførslen fuldstændig skal produktets
strømstik tages ud af stikkontakten. 3. Produktets strømstik må ikke
WLOG¢NNHV#_#GHW#VNDO#Y¢UH#QHPW#WLOJ¢QJHOLJW#XQGHU#EUXJ1#81#'HU#Pn#LNNH#
placeres åben ild - f.eks. tændte stearinlys - på produktet.
BEMÆRK
B#6£UJ#IRU/#DW#PXOWLPHGLHK£MWWDOHUHQ#HU#LQVWD OHUHW#NRUUHNW/#I£U#
du bruger den.
Systemkrav
:
PC
Mac
Windows
®
#<;6(/#:LQGRZV
®
#0(/#:LQGRZV
®
#5333/#
Windows
®
XP e ler Windows
®
Vista™
Mac OS9/OS
®
X e ler nyere
Installation:
Tilslut højttalerstikket til stikket til lydudgang (
1
).
Tilslut stikket til lydindgang til stikket til lydudgang på din
2
computer (
).
Sæt strømstikket i stikkontakten (
3
).
.XVWHU#NDEH O¢QJGHQ#YHG#DW#YLNOH#NDEOHW#UXQGW#RP#NURJHQH#+
¡
).
Tænd for systemet (
4
).
Indikatoren på fjernbetjeningen tændes.
»
.XVWHU#O\GVW\UNHQ#HQWHQ#YHG#KM¢OS#DI#IMHUQEHWMHQLQJHQ#+
5
-/#
computerprogrammet e ler softwaren til multimedieafspi leren (
).
Drej på basknappen for at justere bassen (
6
).
2nU#GX#HU#I¢UGLJ#PHG#DW#EUXJH#PXOWLPHGLHK£MWWDOHUQH/#VNDO#GX#
7
afslutte softwaren til multimedieafspi leren og slukke for systemet.
'LW#SURGXNW#HU#XGYLNOHW#RJ#IUHPVWL OHW#L#PDWHULDOHU#RJ#
NRPSRQHQWHU#DI#K£M#NYDOLWHW/#VRP#NDQ#JHQEUXJHV1#`ROG#GLJ#
orienteret om systemet for særskilt indsamling af elektriske
RJ#HOHNWURQLVNH#SURGXNWHU#L#GLW#ORNDORPUnGH/#KHUXQGHU#GH/#
GHU#HU#P¢UNHW#PHG#DIIDOGVE£WWHV\PERO1#)£OJ#GH#ORNDOH#UHJOHU/#
og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
DE
Warnhinweis:
1. Es dürfen keine Flüssigkeiten an das Produkt gelangen.
6WH OHQ#6LH#DX¤HUGHP#NHLQH#PLW#:DVVHU#JHI¥ OWHQ#*HJHQVWlQGH/#ZLH#
]1#%1#?DVHQ/#DXI#GHP#4URGXNW#DE1#51#aP#GDV#4URGXNW#YR OVWlQGLJ#YRQ#GHU#
6WURPYHUVRUJXQJ#]X#WUHQQHQ/#PXVV#GDV#2HW]NDEHO#DXV#GHU#6WHFNGRVH#
JH]RJHQ#ZHUGHQ1#@1#'HU#2HW]VWHFNHU#GHV#4URGXNWV#VR OWH#ZlKUHQG#GHU#
]ZHFNPl¤LJHQ#?HUZHQGXQJ#IUHL#]XJlQJOLFK#XQG#QLFKW#YHUGHFNW#VHLQ1#81#
6WH OHQ#6LH#NHLQH#RIIHQHQ#)HXHUTXH OHQ#ZLH#EUHQQHQGH#bHU]HQ#DXI#GHP#
Produkt ab.
HINWEIS:
#6WH OHQ#6LH#YRU#*HEUDXFK#VLFKHU/#GDVV#GHU#0XOWLPHGLD_
Lautsprecher korrekt insta liert ist.
Systemanforderungen
:
PC
Mac
Windows
®
#<;6(/#:LQGRZV
®
#0(/#:LQGRZV
®
#5333/#
Windows
®
XP oder Windows
®
Vista™
Mac OS9/OS
®
X
oder höher
Installation:
Verbinden Sie das Lautsprecherkabel mit der Audio-Ausgangsbuchse (
1
).
Schließen Sie das Audiokabel an den Audioausgang Ihres Computers
2
an (
).
6WHFNHQ#6LH#GHQ#2HW]VWHFNHU#LQ#HLQH#6WHFNGRVH#+
3
).
:LFNHOQ#6LH#GDV#bDEHO#XP#GLH#HQWVSUHFKHQGHQ#`DNHQ/#XP#GLH#
¡
bDEH OlQJH#DQ]XSDVVHQ#+
).
Schalten Sie das Gerät ein (
4
).
'LH#$Q]HLJH#DXI#GHU#)HUQEHGLHQXQJ#OHXFKWHW#DXI1
»
Ste len Sie die Lautstärke entweder mithilfe der Fernbedienung
5
(
-#RGHU#¥EHU#GLH#&RPSXWHUDQZHQGXQJ#E]Z1#GLH#0XOWLPHGLD_
Anwendung ein (
).
'UHKHQ#6LH#DP#%DVV_cHJOHU/#XP#GLH#%lVVH#HLQ]XVWH OHQ#+
6
).
:HQQ#6LH#GLH#0XOWLPHGLD_dDXWVSUHFKHU#QLFKW#PHKU#YHUZHQGHQ/#EHHQGHQ#
7
6LH#GLH#0XOWLPHGLD_$QZHQGXQJ/#XQG#VFKDOWHQ#6LH#GDV#*HUlW#DXV1
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien
XQG#bRPSRQHQWHQ#HQWZLFNHOW#XQG#KHUJHVWH OW/#GLH#UHF\FHOW#XQG#
ZLHGHUYHUZHQGHW#ZHUGHQ#N|QQHQ1#,QIRUPLHUHQ#6LH#VLFK#¥EHU#GLH#
|UWOLFKHQ#%HVWLPPXQJHQ#]XU#JHWUHQQWHQ#6DPPOXQJ#HOHNWULVFKHU#
und elektronischer Geräte. Darin eingeschlossen sind auch die
mit einer durchgestrichenen Abfa ltonne auf Rädern markierten Geräte.
cLFKWHQ#6LH#VLFK#QDFK#GHQ#|UWOLFKHQ#%HVWLPPXQJHQ#XQG#HQWVRUJHQ#6LH#
Altgeräte nicht über Ihren Hausmü l.
EL
ƑƱƯƥƩƤƯưƯƟƧƳƧ=
#91#ƔƯ#ưƱƯƺƼƭ#Ƥƥƭ#ưƱƝưƥƩ#ƭơ#ƥƪƴƟƨƥƴơƩ#Ƴƥ#ƵƣƱƜ#
ƪơƩ#Ƥƥƭ#ưƱƝưƥƩ#ƭơ#ƴƯưƯƨƥƴƯƽƭƴơƩ#ưƜƭƹ#ƴƯƵ#ơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơ#ưƯƵ#
ưƥƱƩƝƷƯƵƭ#ƵƣƱƜ/#ƼưƹƲ#ƢƜƦơ1#51#ƄƩơ#ưƫƞƱƧ#ƤƩơƪƯưƞ#ƴƧƲ#ƴƱƯƶƯƤƯƳƟơƲ/#
ơưƯƳƵƭƤƝƳƴƥ#ƴƯ#ƢƽƳƬơ#ƪƥƭƴƱƩƪƞƲ#ƴƱƯƶƯƤƯƳƟơƲ#ơưƼ#ƴƧƭ#ưƱƟƦơ1#@1#
ƔƯ#ƢƽƳƬơ#ƪƥƭƴƱƩƪƞƲ#ƴƱƯƶƯƤƯƳƟơƲ#ƴƯƵ#ưƱƯƺƼƭƴƯƲ#Ƥƥƭ#ưƱƝưƥƩ#ƭơ#
ươƱƥƬưƯƤƟƦƥƴơƩ#ż#ưƱƝưƥƩ#ƭơ#ƥƟƭơƩ#ƥƽƪƯƫơ#ưƱƯƳƢƜƳƩƬƯ#ƪơƴƜ#ƴƧƭ#
ƷƱƞƳƧ#ƴƧƲ#ƳƵƳƪƥƵƞƲ#ƣƩơ#ƴƯƭ#ưƱƯƯƱƩƳƬƝƭƯ#ƳƪƯưƼ#ƴƧƲ1#81#ƑƜƭƹ#Ƴƴơ#
ưƱƯƺƼƭƴơ#Ƥƥƭ#ưƱƝưƥƩ#ƭơ#ƴƯưƯƨƥƴƯƽƭƴơƩ#ưƧƣƝƲ#ƣƵƬƭƞƲ#ƶƫƼƣơƲ/#ƼưƹƲ#
ơƭơƬƬƝƭơ#ƪƥƱƩƜ1
ƓƈƍƆƊƙƓƈ
B#ƃƥƢơƩƹƨƥƟƴƥ#ƼƴƩ#ƴƯ#ƧƷƥƟƯ#ưƯƫƵƬƝƳƹƭ#ƥƟƭơƩ#ƳƹƳƴƜ#
ƥƣƪơƴƥƳƴƧƬƝƭƯ#ưƱƩƭ#ƴƧ#ƷƱƞƳƧ1
ƂươƩƴƞƳƥƩƲ#ƳƵƳƴƞƬơƴƯƲ
:
ƕưƯƫƯƣƩƳƴƞƲ
Mac
Windows
®
#<;6(/#:LQGRZV
®
#0(/#
Windows
®
#5333/#:LQGRZV
®
#=4#ƞ#
Windows
®
Vista™
Mac OS9/OS
®
#=#ƞ#
ƬƥƴơƣƥƭƝƳƴƥƱƧ#ƝƪƤƯƳƧ
ƆƣƪơƴƜƳƴơƳƧ=
ƓƵƭƤƝƳƴƥ#ƴƯ#ƢƽƳƬơ#ƴƯƵ#ƧƷƥƟƯƵ#ƳƴƧƭ#ƵưƯƤƯƷƞ#ƥƮƼƤƯƵ#ƞƷƯƵ#+
1
).
ƓƵƭƤƝƳƴƥ#ƴƯ#ƢƽƳƬơ#ƥƩƳƼƤƯƵ#ƞƷƯƵ#ƳƴƧƭ#ƝƮƯƤƯ#ƞƷƯƵ#ƴƯƵ#
2
ƵưƯƫƯƣƩƳƴƞ#ƳơƲ#+
).
ƓƵƭƤƝƳƴƥ#ƴƯ#ƢƽƳƬơ#$&#ƳƴƧƭ#ƵưƯƤƯƷƞ#ƴƱƯƶƯƤƯƳƟơƲ#$&#+
3
).
ƄƩơ#ƭơ#ƱƵƨƬƟƳƥƴƥ#ƴƯ#ƬƞƪƯƲ#ƴƯƵ#ƪơƫƹƤƟƯƵ/#ƴƵƫƟƮƴƥ#ƴƯ#ƪơƫƾƤƩƯ#
¡
ƣƽƱƹ#ơưƼ#ƴơ#ƜƣƪƩƳƴƱơ#+
).
ƆƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƴƥ#ƴƯ#ƳƽƳƴƧƬơ#+
4
).
ƈ#ƝƭƤƥƩƮƧ#ƴƯƵ#ƴƧƫƥƷƥƩƱƩƳƴƧƱƟƯƵ#ơƭƜƢƥƩ1
»
ƒƵƨƬƟƳƴƥ#ƴƧƭ#ƝƭƴơƳƧ#ƬƝƳƹ#ƴƯƵ#ƴƧƫƥƷƥƩƱƩƳƴƧƱƟƯƵ#+
5
-/#ƬƝƳƹ#ƴƧƲ#
ƥƶơƱƬƯƣƞƲ#ƴƯƵ#ƵưƯƫƯƣƩƳƴƞ#ƞ#ƴƯƵ#ƫƯƣƩƳƬƩƪƯƽ#ƴƧƲ#ƥƶơƱƬƯƣƞƲ#
ưƯƫƵƬƝƳƹƭ#+
).
ƄƵƱƟƳƴƥ#ƴƯ#ƤƩơƪƼưƴƧ#ƬưƜƳƹƭ#ƣƩơ#ƭơ#ƱƵƨƬƟƳƥƴƥ#ƴơ#ƬưƜƳơ#+
6
).
ƂƶƯƽ#ƯƫƯƪƫƧƱƾƳƥƴƥ#ƴƧ#ƷƱƞƳƧ#ƴƹƭ#ƧƷƥƟƹƭ#ưƯƫƵƬƝƳƹƭ/#
7
ưƱơƣƬơƴƯưƯƩƞƳƴƥ#ƝƮƯƤƯ#ơưƼ#ƴƯ#ƫƯƣƩƳƬƩƪƼ#ƥƶơƱƬƯƣƞƲ#
ưƯƫƵƬƝƳƹƭ#ƪơƩ#ơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƴƥ#ƴƯ#ƳƽƳƴƧƬơ1
ƔƯ#ưƱƯƺƼƭ#ƥƟƭơƩ#ƳƷƥƤƩơƳƬƝƭƯ#ƪơƩ#ƪơƴơƳƪƥƵơƳƬƝƭƯ#
ơưƼ#ƵƸƧƫƞƲ#ưƯƩƼƴƧƴơƲ#ƵƫƩƪƜ#ƪơƩ#ƥƮơƱƴƞƬơƴơ/#ƴơ#ƯưƯƟơ#
ƬưƯƱƯƽƭ#ƭơ#ơƭơƪƵƪƫƹƨƯƽƭ#ƪơƩ#ƭơ#ƮơƭơƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƯƽƭ1#
ƆƭƧƬƥƱƹƨƥƟƴƥ#ƳƷƥƴƩƪƜ#Ƭƥ#ƴƯ#ƴƯưƩƪƼ#ƳƽƳƴƧƬơ#ƮƥƷƹƱƩƳƴƞƲ#
ƳƵƫƫƯƣƞƲ#ƧƫƥƪƴƱƩƪƾƭ#ƪơƩ#ƧƫƥƪƴƱƯƭƩƪƾƭ#ưƱƯƺƼƭƴƹƭ/#
ƳƵƬưƥƱƩƫơƬƢơƭƯƬƝƭƹƭ#ơƵƴƾƭ#ưƯƵ#ƝƷƯƵƭ#ƥưƩƳƧƬơƭƨƥƟ#Ƭƥ#ƴƯ#
ƳƽƬƢƯƫƯ#ƴƯƵ#ƤƩơƣƱơƬƬƝƭƯƵ#ƪƜƤƯƵ#Ƭƥ#ƱƼƤƥƲ1#ƍƧƭ#ươƱơƢơƟƭƥƴƥ#ƴƯƵƲ#
ƴƯưƩƪƯƽƲ#ƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲ#ƪơƩ#ƬƧƭ#ơưƯƱƱƟưƴƥƴƥ#ƴơ#ươƫƩƜ#ưƱƯƺƼƭƴơ#ƬơƦƟ#
Ƭƥ#ƴơ#ƵưƼƫƯƩươ#ƯƩƪƩơƪƜ#ơưƯƱƱƟƬƬơƴơ1
ES
Advertencia:
#91#2R#H[SRQJD#HO#DSDUDWR#D#JRWHRV#QL#VDOSLFDGXUDV/#
WDPSRFR#FRORTXH#VREUH#HO#DSDUDWR#REMHWRV#TXH#FRQWHQJDQ#OtTXLGRV/#
como jarrones. 2. Para desconectar por completo la entrada de
DOLPHQWDFLyQ/#HO#FRQHFWRU#GH#DOLPHQWDFLyQ#GHO#GLVSRVLWLYR#GHEH#HVWDU#
GHVFRQHFWDGR#GH#OD#WRPD#GH#FRUULHQWH1#@1#$VHJ~UHVH#GH#TXH#OD#WRPD#
GH#DOLPHQWDFLyQ#QR#HVWp#REVWUXLGD#\#TXH#VH#SXHGD#DFFHGHU#D#H OD#FRQ#
IDFLOLGDG#PLHQWUDV#VH#HVWp#XWLOL]DQGR1#81#2R#FRORTXH#VREUH#HO#SURGXFWR#
ODPDV#VLQ#SURWHFFLyQ/#FRPR#YHODV#HQFHQGLGDV1
NOTA
B#$VHJ~UHVH#GH#TXH#HO#DOWDYR]#PXOWLPHGLD#HVWi#LQVWDODGR#
FRUUHFWDPHQWH#DQWHV#GH#XWLOL]DUOR1
Requisitos del sistema
:
PC
Mac
Windows
®
#<;6(/#:LQGRZV
®
#0(/#:LQGRZV
®
#5333/#
Windows
®
XP o Windows
®
Vista™
Mac OS9/OS
®
X
o superior
Instalación:
,QWURGX]FD#HO#FRQHFWRU#GH#ORV#DOWDYRFHV#HQ#OD#WRPD#GH#VDOLGD#
1
de audio (
).
Conecte el conector de entrada de audio a la salida de audio del
2
ordenador (
).
Conecte el enchufe de CA a la toma de corriente de CA (
3
).
4DUD#DMXVWDU#OD#ORQJLWXG#GHO#FDEOH/#HQUyOHOR#DOUHGHGRU#GH#ORV#JDQFKRV#+
¡
).
Encienda el sistema (
4
).
El indicador del control remoto se ilumina.
»
$MXVWH#HO#YROXPHQ#FRQ#HO#FRQWURO#UHPRWR#+
5
-/#FRQ#OD#DSOLFDFLyQ#GHO#
ordenador o con el software de la aplicación multimedia (
).
*LUH#HO#ERWyQ#%$66#SDUD#DMXVWDU#ORV#JUDYHV#+
6
).
&XDQGR#DFDEH#GH#XWLOL]DU#ORV#DOWDYRFHV#PXOWLPHGLD/#VDOJD#GHO#VRIWZDUH#
7
de la aplicación multimedia y apague el sistema.
El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y
FRPSRQHQWHV#GH#DOWD#FDOLGDG/#TXH#VH#SXHGHQ#UHFLFODU#\#YROYHU#
D#XWLOL]DU1#AEWHQJD#LQIRUPDFLyQ#VREUH#OD#UHFRJLGD#VHOHFWLYD#ORFDO#
GH#SURGXFWRV#HOpFWULFRV#\#HOHFWUyQLFRV/#LQFOXLGRV#ORV#PDUFDGRV#
con el símbolo del contenedor de ruedas tachado. Proceda
conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos
DQWLJXRV#FRQ#OD#EDVXUD#GRPpVWLFD#QRUPDO1
FI
Varoitus:
#91#7XRWWHHQ#Sll OH#HL#VDD#URLVNXD#YHWWl#WDL#PXLWD#QHVWHLWl/#HLNl#
ODLWWHHQ#Sll OH#VDD#DVHWWDD#PLWllQ#QHVWHH Ol#Wl\WHWW\Ml#HVLQHLWl/#HVLPHUNLNVL#
PDOMDNRLWD1#51#7XRWWHHVWD#NDWNDLVWDDQ#YLUWD#NRNRQDDQ#LUURWWDPD OD#ODLWWHHQ#
YLUWDSLVWRNH#SLVWRUDVLDVWD1#@1#7XRWWHHQ#YLUWDSLVWRNNHHQ#RQ#ROWDYD#KHOSRVWL#
LUURWHWWDYLVVD/#HLNl#VLWl#VDD#SHLWWll1#81#eOl#DVHWD#WXRWWHLGHQ#Sll OH#DYRWXOWD/#
NXWHQ#SDODYLD#N\QWWLO|LWl1
HUOMAUTUS
B#?DUPLVWD#HQQHQ#PXOWLPHGLDNDLXWWLPHQ#Nl\WWlPLVWl/#HWWl#
se on asennettu oikein.
Järjestelmävaatimukset
:
Tietokone
Mac
Windows
®
#<;6(/#:LQGRZV
®
#0(/#:LQGRZV
®
5333/#:LQGRZV
®
XP tai Windows
®
Vista™
Mac OS9/OS
®
#=/#WDL#
uudempi
Asentaminen:
L itä kaiuttimen l itin äänilähtöl itäntään (
1
).
L itä äänitulol itin tietokoneen äänilähtöl itäntään (
2
).
L itä pistoke pistorasiaan (
3
).
Säädä kaapelin pituutta kiertämä lä kaapelia koukkujen ympäri le (
¡
).
Käynnistä järjestelmä (
4
).
bDXNRVllWLPHQ#PHUNNLYDOR#V\WW\\1
»
6llGl#llQHQYRLPDNNXXV#NDXNRVllWLPH Ol#+
5
-/#WLHWRNRQHVRYH OXNVH OD#
tai multimediaohjelmisto la (
).
Säädä basson tasoa kääntämä lä bassonuppia (
6
).
bXQ#ORSHWDW#PXOWLPHGLDNDLXWWLPLHQ#Nl\WWlPLVHQ/#VXOMH#
7
PXOWLPHGLDRKMHOPLVWR#MD#NDWNDLVH#MlUMHVWHOPlVWl#YLUWD1
7XRWWHHQ#VXXQQLWWHOXVVD#MD#YDOPLVWXNVHVVD#RQ#Nl\WHWW\#ODDGXNNDLWD#
PDWHULDDOHMD#MD#RVLD/#MRWND#YRLGDDQ#NLHUUlWWll#MD#Nl\WWll#XXGH OHHQ1#
AWD#VHOYll#VlKN|ODLWWHL OH#MD#HOHNWURQLVL OH#ODLWWHL OH#WDUNRLWHWXVWD#
NLHUUlW\VMlUMHVWHOPlVWl#DOXHH ODVL1#7lPl#NRVNHH#P\|V#ODLWWHLWD/#
MRLVVD#RQ#\OLY LYDWXQ#URVNDNRULQ#NXYD1#7RLPL#SDLND OLVWHQ#VllQW|MHQ#
PXNDDQ#lOlNl#KlYLWl#YDQKRMD#WXRWWHLWD#WDORXVMlWWHLGHQ#PXNDQD1
FR
Avertissement :
#91#d·DSSDUHLO#QH#GRLW#SDV#rWUH#H[SRVp#DX[#IXLWHV#HW#DX[#
pFODERXVVXUHV1#$XFXQ#REMHW#UHPSOL#GH#OLTXLGH/#SDU#H[HPSOH#XQ#YDVH/#QH#
GRLW#rWUH#SODFp#VXU#O·DSSDUHLO1#51#4RXU#FRXSHU#FRPSOqWHPHQW#O·DOLPHQWDWLRQ/#
GpEUDQFKH]#OD#SULVH#VHFWHXU#GH#O·DSSDUHLO1#@1#dD#SULVH#VHFWHXU#GH#O·DSSDUHLO#
QH#GRLW#SDV#rWUH#REVWUXpH#Aa#GRLW#UHVWHU#IDFLOHPHQW#DFFHVVLEOH#SHQGDQW#
O·XWLOLVDWLRQ1#81#$XFXQH#ÁDPPH#QXH/#SDU#H[HPSOH#XQH#ERXJLH#D OXPpH/#QH#
GRLW#rWUH#SODFpH#VXU#O·DSSDUHLO1
REMARQUE :
#$VVXUH]_YRXV#TXH#OHV#HQFHLQWHV#PXOWLPpGLDV#VRQW#
FRUUHFWHPHQW#LQVWD OpHV#DYDQW#GH#OHV#XWLOLVHU1
&RQÀJXUDWLRQ#UHTXLVH
:
PC
Mac
Windows
®
#<;6(/#:LQGRZV
®
#0(/#
Windows
®
#5333/#:LQGRZV
®
XP ou
Windows
®
Vista™
Mac OS9/OS
®
#=#RX#YHUVLRQ#
XOWpULHXUH
Installation :
&RQQHFWH]#OD#ÀFKH#GX#FkEOH#G·HQFHLQWH#j#OD#VRUWLH#DXGLR#+
1
).
&RQQHFWH]#OD#ÀFKH#G·HQWUpH#DXGLR#j#OD#VRUWLH#DXGLR#GH#YRWUH#
2
ordinateur (
).
,QVpUH]#OD#ÀFKH#&$#GDQV#OD#SULVH#VHFWHXU#+
3
).
4RXU#UpJOHU#OD#ORQJXHXU#GX#FkEOH/#HQURXOH]_OH#DXWRXU#GHV#FURFKHWV#+
¡
).
0HWWH]#OH#V\VWqPH#VRXV#WHQVLRQ#+
4
).
dH#YR\DQW#GH#OD#WpOpFRPPDQGH#V·D OXPH1
»
cpJOH]#OH#YROXPH#VRLW#j#O·DLGH#GH#OD#WpOpFRPPDQGH#+
5
-/#VRLW#YLD#
O·DSSOLFDWLRQ#FRUUHVSRQGDQWH#VXU#YRWUH#RUGLQDWHXU#RX#OH#ORJLFLHO#
G·DSSOLFDWLRQ#PXOWLPpGLD#+
).
cpJOH]#OHV#JUDYHV#j#O·DLGH#GX#ERXWRQ#GHV#JUDYHV#+
6
).
dRUVTXH#YRXV#DYH]#WHUPLQp#G·XWLOLVHU#OHV#HQFHLQWHV#PXOWLPpGLDV/#
7
TXLWWH]#OH#ORJLFLHO#G·DSSOLFDWLRQ#PXOWLPpGLD#HW#pWHLJQH]#OH#V\VWqPH1
?RWUH#SURGXLW#D#pWp#FRQoX#HW#IDEULTXp#DYHF#GHV#PDWpULDX[#HW#
GHV#FRPSRVDQWV#GH#KDXWH#TXDOLWp#SRXYDQW#rWUH#UHF\FOpV#HW#
UpXWLOLVpV1#,QIRUPH]_YRXV#DXSUqV#GHV#LQVWDQFHV#ORFDOHV#VXU#OH#
V\VWqPH#GH#FR OHFWH#GHV#SURGXLWV#pOHFWULTXHV#HW#pOHFWURQLTXHV#
HQ#ÀQ#GH#YLH/#QRWDPPHQW#FHX[#SRUWDQW#OH#V\PEROH#G·XQH#
SRXEH OH#EDUUpH1#?HXL OH]#UHVSHFWHU#OD#UpJOHPHQWDWLRQ#ORFDOH#HW#QH#MHWH]#
SDV#YRV#DQFLHQV#SURGXLWV#DYHF#OHV#RUGXUHV#PpQDJqUHV#FRXUDQWHV1
HU
Figyelmeztetés:
#91#$#WHUPpNHW#yYMD#D#UiFVHSHJʼn#YDJ\#UiIU|FFVHQʼn#
IRO\DGpNRNWyO/#L OHWYH#QH#KHO\H]]HQ#Ui#IRO\DGpNRW#WDUWDOPD]y#HGpQ\HNHW/#
SpOGiXO#Yi]iW1#51#$#WiSH OiWiV#DNNRU#YDQ#WHOMHVHQ#OHFVDWODNR]WDWYD/#KD#D#
WHUPpN#KiOy]DWL#FVDWODNR]yGXJyMD#NL#YDQ#K~]YD#D#IDOL#DOM]DWEyO1#@1#$#WHUPpN#
UHQGHOWHWpVV]HUť#KDV]QiODWD#VRUiQ#D#KiOy]DWL#FVDWODNR]yGXJyKR]#YDOy#
KR]]iIpUpVW#QHP#V]DEDG#HOWRUODV]ROQL/#DQQDN#N|QQ\HQ#KR]]iIpUKHWʼnQHN#
NH O#OHQQLH1#81#2H#KHO\H]]HQ#Q\tOW#OiQJJDO#pJʼn#WiUJ\DNDW/#SO1#pJʼn#J\HUW\iW#D#
WHUPpNHNUH1
MEGJEGYZÉS
B#$#KDV]QiODW#HOʼnWW#H OHQʼnUL]]H/#KRJ\#D#PXOWLPpGLiV#
KDQJVXJiU]y#EHi OtWiVDL#PHJIHOHOʼnHN_H1
Rendszerkövetelmények
:
6]iPtWyJpS
Mac
Windows
®
#<;6(/#:LQGRZV
®
#0(/#:LQGRZV
®
5333/#:LQGRZV
®
#=4
/#YDJ\#:LQGRZV
®
Vista™
Mac OS9/OS
®
X
YDJ\#~MDEE#YHU]Ly
Üzembe helyezés:
, OHVV]H#EH#D#KDQJVXJiU]yN#FVDWODNR]yMiW#D]#DXGLRNLPHQHWEH#+
1
).
$]#DXGLREHPHQHW#GXJyMiW#FVDWODNR]WDVVD#D#V]iPtWyJpS#
2
DXGLRNLPHQHWpKH]#+
).
&VDWODNR]WDVVD#D#KiOy]DWL#NiEHOW#D#IDOL#DOM]DWKR]#+
3
).
$#NiEHOKRVV]~ViJ#EHi OtWiViKR]/#FVDYDUMD#D#KRUJRN#N|Up#YH]HWpNHW#+
¡
).
bDSFVROMD#EH#D#NpV]¥OpNHW1#+
4
).
$#WiYYH]pUOʼn#MHO]ʼnIpQ\H#IHOJ\X ODG1
»
$#KDQJHUʼn#D#WiYYH]pUOʼnYHO#+
5
-/#D#V]iPtWyJpSHV#DONDOPD]iVVDO#YDJ\#
PXOWLPpGLiV#OHMiWV]y#V]RIWYHUUHO#+
-#V]DEiO\R]KDWy1
$#PpO\#KDQJRN#EHi OtWiViKR]#IRUJDVVD#HO#D#PpO\#KDQJRN#IRUJDWKDWy#
6
JRPEMiW#+
).
`D#QHP#KDV]QiOMD#WRYiEE#D#PXOWLPpGLiV#KDQJVXJiU]yNDW/#OpSMHQ#NL#D#
7
PXOWLPpGLiV#OHMiWV]y#V]RIWYHUEʼnO/#pV#NDSFVROMD#NL#D#UHQGV]HUW1
(]#D#WHUPpN#NLYiOy#PLQʼnVpJť#DQ\DJRN#pV#DONDWUpV]HN#
IHOKDV]QiOiViYDO#NpV]¥OW/#DPHO\HN#~MUDKDV]QRVtWKDWyN#pV#~MUD#
IHOKDV]QiOKDWyN1#bpUM¥N/#LQIRUPiOyGMRQ#D]#HOHNWURPRV#pV#
HOHNWURQLNXV#KX ODGpNRN#V]HOHNWtY#J\ťMWpVpQHN#KHO\L#UHQGV]HUpUʼnO/#
EHOHpUWYH#D]#iWK~]RWW#NHUHNHV#NXND#V]LPEyOXPPDO#MHO]HWW#
WHUPpNHNHW#LV1#&VHOHNHGMHQ#D#KHO\L#V]DEiO\R]iVRNQDN#PHJIHOHOʼnHQ/#pV#D#
NLVHOHMWH]HWW#NpV]¥OpNHNHW#J\ťMWVH#HON¥O|QtWYH#D#ODNRVViJL#KX ODGpNWyO1
IT
Avvertenza:
#91#fXHVWR#SURGRWWR#QRQ#GHYH#HVVHUH#HVSRVWR#D#
VFKL]]L#R#JHWWL#G·DFTXDg#VRSUD#GL#HVVR/#LQROWUH/#QRQ#GHYRQR#HVVHUH#
SRVL]LRQDWL#RJJHWWL#FRQWHQHQWL#OLTXLGL#+DG#HVHPSLR#YDVL-1#51#4HU#WRJOLHUH#
FRPSOHWDPHQWH#O·DOLPHQWD]LRQH#GDO#SURGRWWR/#OD#VSLQD#GL#DOLPHQWD]LRQH#
GHYH#HVVHUH#VWDFFDWD#GD OD#SUHVD1#@1#dD#VSLQD#GL#DOLPHQWD]LRQH#QRQ#GHYH#
HVVHUH#RVWUXLWD#(#GHYH#HVVHUH#IDFLOPHQWH#UDJJLXQJLELOH#GXUDQWH#O·XWLOL]]R1#
81#2RQ#SRVL]LRQDUH#DOFXQD#ÀDPPD#OLEHUD/#FRPH#TXH OH#GH OH#FDQGHOH#
DFFHVH/#VXO#SURGRWWR1
NOTA
: accertarsi che gli altoparlanti multimediali siano insta lati
FRUUHWWDPHQWH#SULPD#GL#XWLOL]]DUOL1
Requisiti di sistema
PC
Mac
Windows
®
#<;6(/#:LQGRZV
®
#0(/#:LQGRZV
®
5333/#:LQGRZV
®
XP o Windows
®
Vista™
Mac OS9/OS
®
X o
superiore
Installazione
Co legare la spina degli altoparlanti a la presa di uscita audio (
1
).
Colegare la spina di ingresso audio al’uscita audio del computer (
2
).
,QVHULUH#OD#VSLQD#&$#QH OD#UHODWLYD#SUHVD#+
3
).
4HU#UHJRODUH#OD#OXQJKH]]D#GHO#FDYR/#DYYROJHUOR#LQWRUQR#DL#JDQFL#+
¡
).
Accendere il sistema (
4
).
La spia sul telecomando si accende.
»
cHJRODUH#LO#YROXPH#PHGLDQWH#LO#WHOHFRPDQGR#+
5
-/#RSSXUH#WUDPLWH#
O·DSSOLFD]LRQH#VXO#4&#R#LO#VRIWZDUH#GH O·DSSOLFD]LRQH#PXOWLPHGLDOH#+
).
4HU#UHJRODUH#L#EDVVL/#UXRWDUH#OD#UHODWLYD#PDQRSROD#+
6
).
fXDQGR#JOL#DOWRSDUODQWL#PXOWLPHGLDOL#QRQ#YHQJRQR#XWLOL]]DWL/#XVFLUH#
7
GDO#VRIWZDUH#GH O·DSSOLFD]LRQH#PXOWLPHGLDOH#H#VSHJQHUH#LO#VLVWHPD1
fXHVWR#SURGRWWR#q#VWDWR#SURJHWWDWR#H#UHDOL]]DWR#FRQ#
PDWHULDOL#H#FRPSRQHQWL#GL#DOWD#TXDOLWj/#FKH#SRVVRQR#HVVHUH#
ULFLFODWL#H#ULXWLOL]]DWL1#Ë#QHFHVVDULR#LQIRUPDUVL#VXO#VLVWHPD#GL#
raccolta separato per i prodotti elettrici ed elettronici inclusi
TXH OL#FRQWUDVVHJQDWL#GDO#VLPEROR#GHO#FDVVRQHWWR#VX#URWH OH1#
$JLUH#FRPH#VWDELOLWR#GD OH#QRUPDWLYH#ORFDOL#H#QRQ#VPDOWLUH#L#YHFFKL#
SURGRWWL#FRQ#OD#QRUPDOH#VSD]]DWXUD1
KO
ᆧᇊ
:
1.
☋ⵞಪ ⅲചᅂ ㌪ጾ ඝ♺ ⣆㔲⟮ ሢ⹆㘂⩪ ᩲ⎗⎆⛎
.
࿭ᵻ ᖛ⠂ ☋ⵞಪ ᖎ♞ ⠲ጾ ᯦ⵞᨦ ⡏Ữ ➮♺ ሽ⩪ ᩲ⎗⎆⛎
.
2.
⢮❺ ⠯ᣏ ⚚൚⟮ ⛮⢮㠲 Ⳓ᎒㘂ᣎᬞ ⣆㔲⠂ ⢮❺ 㖶ᢖຢಪ
。⇦㍢♺⇆ Ḯᩖᓂ♞☦ 㘓፲ᎎ
. 3.
⣆㔲⠂ ⢮❺ 㖶ᢖຢᨦ
ᩳ◮⇆ጾ ◲ᓂᬚ
/
⅖❓ ⦻ ⌧ശ ⢻຦㘊 ⋂ ⠲♞☦ 㘓፲ᎎ
.
4.
ⷅḲ ᖛ⠂ ᳆㛾⇛ ᯦ⵞᨦ ⣆㔲 ➮♺ ⛖ᣎሽ⩪ ᩲ⎗⎆⛎
.
ㄢᇊ
:
⅖❓ ⢮♺ ᫪㎚Ტᖾ♞ ⍎㗦⾎ಪ ⛖Ჾ᨞ശ ⇎⼂ᓂ♲ጾ⩪
㛿⠢㘂⎗⎆⛎
.
⟆➎㙆 ⭾ቖ ▖㩗
:
PC
Mac
Windows
®
98SE
/
Windows
®
ME
/
Windows
®
2000
/
Windows
®
XP
/
Windows
®
Vista™
Mac OS9/OS
®
X
㝮 ᴮ⢮
☎㍂
:
⍎㗦⾎ 㖶ᢖຢᨦ ⛎ᖾ⛎ ⹆ᣏ ∶⾽♺ ࿬⍟፲ᎎ
(
1
).
⛎ᖾ⛎ ⠯ᣏ 㖶ᢖຢᨦ ⾞㖒㇚⠂ ⛎ᖾ⛎ ⹆ᣏ ᎒⠺♺
2
࿬⍟፲ᎎ
(
).
AC
㖶ᢖຢᨦ
AC
⢮❺ ∶⾽♺ ࿬⍟፲ᎎ
(
3
).
⾪⠞Ế ໢⠞ᨦ ⤚⢲㘂ᣎᬞ ⾪⠞Ế⟮ 㝮ㄖ♺ ಺⟦⎗⎆⛎
(
¡
).
⎆⍎㈆ ⢮❺⟮ ⿗፲ᎎ
(
4
).
ᩖ᭒。⠂ 㔆⎆ᖛ⠞ ⿆⩻፲ᎎ
.
»
ᩖ᭒。
(
5
)
ᚺጾ ⾞㖒㇚ ⟻❓ 㖮ᤆຢᡒ⠞ᅂ ᫪㎚Ტᖾ♞
⟻❓ 㖮ᤆຢᡒ ∶㖮㍢➒♞
(
)
ᤆ ᶦᨒ⟮ ⤚⢲㘓፲ᎎ
.
⦻⢪⟶ ⤚⢲໚ᨦ ᑶᣎ ⦻⢪⟶⟮ ⤚⢲㘓፲ᎎ
(
6
).
᫪㎚Ტᖾ♞ ⍎㗦⾎⠂ ⅖❓⟮ ᩲ⼆ 㝮♺ጾ ᫪㎚Ტᖾ♞ ⟻❓
7
㖮ᤆຢᡒ ∶㖮㍢➒♞ᨦ ⤯᥶㘂ඊ ⎆⍎㈆ ⢮❺⟮ ჿ፲ᎎ
.
⠞ ⣆㔲⟪ ⡖㜆❓ Ჹ ⡖⅖❓⠞ ಪፏ㘆 ඊ㔲⩲⠂
⠺⡖ Ჹ ถ⇛㔲⟦ᤆ ⇎൮ Ჹ ⣆⤚ᓂ♲⍟፲ᎎ
.WEEE
Symbol(Crossed-out Wheeled
%
in)
⠞ ⠲ጾ ⣆㔲⟮ Ữᤙ㘆
⢮⠺ Ჹ ⢮໚ ⣆㔲⠂ 㚮⩪ ⋂ച ຆ⢿♺ ᗚ᨞⎗⎆⛎
.
㑺໚㘊 ⣆㔲⟮ ⠦᳂ ಪ⢿❓ ▚ᢲ໚⛪ 㘒ྂ ᴮᩖ⩪ ᩺ඊ 㚮⩪⠂
ຆ⢿♺ ᗚ᨞⎗⎆⛎
.

Sponsored links